logo
logo bip
Protokół Nr 47/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 29 lipca 2016 r.
Protokół Nr 47/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
29 lipca 2016 r.
 
 
W posiedzeniu udział wzięli:
 
Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                      
1.Władysław Kocaj - wicestarosta koniński;
2. Marek Górczak;
3.Halina Lenartowicz;
4.Zenon Paszek.
 
Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:
Barbara Karbowa - z-ca naczelnika Wydziału Finansowego;
Elżbieta Sroczyńska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie;
Anna Subda - z-ca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie;
Józef Karmowski - dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie;
Jerzy Wojnarowski - z-ca naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa.
 
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczył - Władysław Kocaj - wicestarosta koniński;
Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu.
 
Punkt 1.
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 
Wicestarosta koniński Władysław Kocaj otworzył 47. obrady Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 800. Po powitaniu jego uczestników przedstawił projekt porządku posiedzenia:
1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 46/2016 z 30 czerwca 2016 r.
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do Spółdzielni Socjalnej „KOMUNALKA RZGÓW".
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie publikacji informacji dotyczących wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za II kwartał 2016 roku.
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale.
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale.
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowego kierunku kształcenia w Zasadniczej szkole Zawodowej w Wilczynie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie użyczenia Gminie Golina części nieruchomości stanowiących własność Powiatu Konińskiego.
10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie użyczenia Gminie Stare Miasto części nieruchomości stanowiących własność Powiatu Konińskiego.
11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej zamiaru pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 4504P Zieleń - Skęczniew kategorii drogi powiatowej.
12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej zamiaru pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 4475P Kuny - Leonia - Russocice - Władysławów kategorii drogi powiatowej.
13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy i Miasta Ślesin dla obszaru obejmującego części obrębów geodezyjnych: Sławęcinek, Sławęcin, Lubomyśle, Różnowa, Sarnowa Kolonia, Ślesin i Szyszyn.
14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów położonych w Woli Łaszczowej oraz w Kazimierzu Biskupim gm. Kazimierz Biskupi.
15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Skulsk dla części obrębów geodezyjnych: Popielewo, Buszkowo-Parcele, Dzierżysław.
16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".
17. Sprawy bieżące.
Zarząd powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Punkt 2.
Przyjęcie protokołu.
 
Następnie wicestarosta zwrócił się do członków zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu z posiedzenia, które odbyło się 30 czerwca 2016 r. W związku z ich brakiem, Władysław Kocaj poddał dokument pod głosowanie. Protokół nr 46/2016 został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za".
 
Punkt 3.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do Spółdzielni Socjalnej „KOMUNALKA RZGÓW".
 
Temat ujęty w punkcie 3. porządku obrad przybliżyła Elżbieta Sroczyńska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
Dyrektor poinformowała, że gmina Rzgów zwróciła się do samorządu powiatu z propozycją utworzenia wspólnej Spółdzielni Socjalnej „Komunalka Rzgów". Przypomniała, że zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, tworzenie spółdzielni socjalnych leży w kompetencji rad powiatu. Elżbieta Sroczyńska podkreśliła, że spółdzielnie angażują przede wszystkim osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, które mają szczególne trudności w podjęciu zatrudnienia. Wyjaśniła, że do założenia spółdzielni potrzebne są dwa samorządy, które pełnią funkcję zarządu oraz decydują o strategii i kierunkach rozwoju. Udział członkowski Powiatu Konińskiego w spółdzielni wyniesie 1.000,00 zł, a wpisowe - 500,00 zł, które zostaną uiszczone zgodnie z terminem wskazanym w statucie. Dyrektor dodała, że w pierwszych etapach swojej działalności Spółdzielnia świadczyłaby usługi komunalne, m.in. w zakresie wywozu śmieci, odśnieżania itp.
Zarząd nie wniósł uwag do przedstawionego materiału. Wicestarosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać dokument przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 4.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie publikacji informacji dotyczących wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za II kwartał 2016 roku.
 
Na prośbę wicestarosty następny temat omówiła Barbara Karbowa - z-ca naczelnika Wydziału Finansowego.
Barbara Karbowa przypomniała zarządowi, że ustawa o finansach publicznych obliguje organ wykonawczy powiatu do podjęcia powyższej uchwały w celu podania do publicznej wiadomości (poprzez opublikowanie na stronie BIP) informacji z wykonania budżetu powiatu konińskiego za II kwartał br. Następnie wyjaśniła, że w omawianym okresie dochody budżetu zostały wykonane na kwotę 50.239.040,68 zł (co stanowi 56,46% planu), a wydatki na kwotę 38.546.346,85 zł (tj. na poziomie 40.58% planu). Dodała też, że na niskie wykonanie budżetu wpływ mają terminy płatności większości inwestycji, które przypadają na drugą połowę roku. Z-ca naczelnika poinformowała zarząd, że w II kwartale wypracowana została nadwyżka w wysokości 11.692.693,83 zł.
W związku z brakiem uwag, Władysław Kocaj poddał dokument pod głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Punkt 5.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale.
 
W tej części obrad Władysław Kocaj poinformował, że w ramach kolejnych czterech punktów porządku obrad (tj. od pkt. 5 do 8) omawiane będą tematy z dziedziny oświaty.
Wicestarosta wyjaśnił, że projekt powyższej uchwały związany jest z przedłużeniem powierzenia Renacie Szczepaniak stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale na okres kolejnych 5 lat szkolnych.
Członkowie zarządu nie wnieśli uwag do przedstawionego materiału i w drodze głosowania podjęli uchwałę jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 
Punkt 6.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale.
 
Po przybliżeniu treści dokumentu, wicestarosta koniński poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie upoważnienia Renaty Szczepaniak - dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale do składania oświadczeń woli związanych: z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie zadań określonych w statucie szkoły, realizacją zadań remontowych i modernizacyjnych oraz dokonywaniem zakupów inwestycyjnych.
W wyniku głosowania, zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
 
Punkt 7.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
W punkcie 7. porządku obrad wicestarosta poinformował, że podjęcie powyższej uchwały wynika z ustawy Karta Nauczyciela, według której organ prowadzący powołuje komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Przypomniał, że w skład komisji wchodzą przedstawiciele organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektorzy placówek oświatowych, a także eksperci z przedmiotowej dziedziny. Następnie przedstawił skład osobowy komisji.
Na koniec Władysław Kocaj poddał projekt uchwały pod głosowanie. Dokument został podjęty jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
 
Punkt 8.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowego kierunku kształcenia w Zasadniczej szkole Zawodowej w Wilczynie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.
 
Wicestarosta koniński poprosił również zarząd o wyrażenie zgody na utworzenie od 1 września br. nowego kierunku kształcenia w zawodzie krawiec w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Wilczynie należącej do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.
W wyniku głosowania, zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
 
Punkt 9.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie użyczenia Gminie Golina części nieruchomości stanowiących własność Powiatu Konińskiego.
 
Na prośbę wicestarosty Władyśława Kocaja kolejne cztery punkty porządku obrad przedstawił Józef Karmowski - dyrektor ZDP w Koninie.
Józef Karmowski poinformował, że Gmina Golina zwróciła się do zarządu z prośbą o wyrażenie zgody na użyczenie części nieruchomości w obrębach geodezyjnych Golina oraz Spławie, które są własnością Powiatu Konińskiego i stanową część drogi powiatowej nr 3316P i 3229P. Wyjaśnił, że pozytywna decyzja zarządu w tej sprawie jest niezbędna, by samorząd gminy mógł aplikować o środki na budowę ciągów pieszo-rowerowych w ramach Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.
Następnie głos zabrał radny Zenon Paszek, Który poinformował dyrektora ZDP w Koninie o osuwającej się ziemi przy drodze powiatowej w miejscowości Przyjma.
Radna Halina Lenartowicz zgłosiła natomiast problem dotyczący ścieżki pieszo-rowerowej prowadzącej do miejscowości Mrówki. Wyjaśniła, że rosnące przy ścieżce krzewy utrudniają poruszanie się po niej.
W wyniku głosowania, zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
 
Punkt 10.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie użyczenia Gminie Stare Miasto części nieruchomości stanowiących własność Powiatu Konińskiego.
 
Zagadnienie ujęte w punkcie 10. porządku posiedzenia również zreferował dyrektor ZDP w Koninie, który poinformował, że Gmina Stare Miasto zwróciła się z prośbą o oddanie w użyczenie części nieruchomości w obrębie Stare Miasto oraz Żychlin stanowiących część drogi powiatowej nr 3251P w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie chodnika ze środków pochodzących z Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
 
Punkt 11.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej zamiaru pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 4504P Zieleń - Skęczniew kategorii drogi powiatowej.
 
Następnie Józef Karmowski wyjaśnił, że dwa kolejne projekty uchwał dotyczą zamiaru pozbawienia kategorii drogi powiatowej dróg znajdujących się na terenie Powiatu Tureckiego. Nawiązując do ustawy o drogach publicznych zaproponował, aby zarząd przychylił się do przedstawionych wniosków.
Jako pierwszy, wicestarosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej zamiaru pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 4504P Zieleń - Skęczniew kategorii drogi powiatowej. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
 
Punkt 12.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej zamiaru pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 4475P Kuny - Leonia - Russocice - Władysławów kategorii drogi powiatowej.
 
Władysław Kocaj poddał również pod głosowanie projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej zamiaru pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi powiatowej nr 4475P Kuny - Leonia - Russocice - Władysławów. W związku z brakiem uwag uchwała została podjęta jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
 
Po głosowaniu nad ww. uchwałą posiedzenie opuścił radny Marek Górczak.
 
Punkt 13.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy i Miasta Ślesin dla obszaru obejmującego części obrębów geodezyjnych: Sławęcinek, Sławęcin, Lubomyśle, Różnowa, Sarnowa Kolonia, Ślesin i Szyszyn.
 
W tej części obrad głos zabrał Jerzy Wojnarowski - z-ca naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa.
Jerzy Wojnarowski poinformował, że zagadnienia ujęte w punktach od 13. do 15. dotyczą uzgodnienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla gmin: Ślesin, Kazimierz Biskupi oraz Skulsk. Wyjaśnił, że ustalenia zawarte w dokumentach nie kolidują z realizacją zadań samorządu powiatowego.
Wicestarosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy i Miasta Ślesin dla obszaru obejmującego części obrębów geodezyjnych: Sławęcinek, Sławęcin, Lubomyśle, Różnowa, Sarnowa Kolonia, Ślesin i Szyszyn. Został on podjęty jednogłośnie - 3 głosami „za" i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
 
Punkt 14.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów położonych w Woli Łaszczowej oraz w Kazimierzu Biskupim gm. Kazimierz Biskupi.
 
Zarząd nie wniósł uwag do powyższego dokumentu. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 3 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
 
Punkt 15.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Skulsk dla części obrębów geodezyjnych: Popielewo, Buszkowo-Parcele, Dzierżysław.
 
Władysław Kocaj poddał również pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Skulsk dla części obrębów geodezyjnych: Popielewo, Buszkowo-Parcele, Dzierżysław. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 3 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
 
Punkt 16.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".
 
Kolejny temat zreferował wicestarosta koniński przedstawiając zarekomendowane przez kapitułę wnioski o nadanie tytułu „Zasłużony dla powiatu konińskiego".
Władysław Kocaj zaproponował, aby przychylić się do opinii kapituły i przyznać tytuł honorowy: Renacie Bengier, Barbarze Buczkowskiej oraz Annie Marczak - członkom Konińskiego Klubu „Amazonki", w uznaniu za zaangażowanie w organizację akcji profilaktycznych w powiecie konińskim, w szczególności za propagowanie wśród mieszkańców powiatu szeroko rozumianej profilaktyki w zakresie wczesnego wykrywania chorób nowotworowych; Wiesławowi Chmielewskiemu, Markowi Ciesielczykowi, Jarosławowi Janikowi, Władysławowi Lewandowskiemu i Albinowi Łukasiewiczowi - członkom Regionalnego Związku Pszczelarzy w Koninie, w uznaniu za zaangażowanie w dbałość o środowisko naturalne i popularyzowanie pszczelarstwa w środowiskach lokalnych powiatu konińskiego, w szczególności poprzez działania edukacyjne wśród dzieci i młodzieży; Grzegorzowi Grobelskiemu - w uznaniu za działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego, zwłaszcza za zaangażowanie w funkcjonowanie i rozwój jednostek ochotniczych straży pożarnych, a także Annie Grudzień - psycholog Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie w funkcjonowanie placówki, osiągnięcia w zakresie popularyzacji i wdrażania nowatorskich metod pracy oraz za działania na rzecz wspierania rozwoju uczniów z powiatu konińskiego
Po omówieniu zasług osób nominowanych do tytułu, wicestarosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. W jego wyniku dokument został podjęty jednogłośnie - 3 głosami „za" i stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
 
Punkt 17.
Sprawy bieżące.
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad wicestarosta Władysław Kocaj podziękował obecnym za udział i o godz. 940 zakończył posiedzenie zarządu. 
           
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
1. Starosta Koniński - Stanisław Bielik
2. Wicestarosta Koniński - Władysław Kocaj
3. Członek Zarządu - Marek Górczak
4. Członek Zarządu - Halina Lenartowicz
5. Członek Zarządu - Zenon Paszek
 
Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2016-09-15 12:26:08)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2016-09-15 12:26:08)
Lista wiadomości