logo
logo bip
Protokół Nr 46/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 30 czerwca 2016 r.
Protokół Nr 46/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
30 czerwca 2016 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
 
Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                      
1. Stanisław Bielik - starosta koniński,
2. Marek Górczak,
3. Halina Lenartowicz,
4. Zenon Paszek.
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu;
Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.
 
Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:
Elżbieta Sroczyńska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
 
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński;
Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu.
 
Punkt 1.
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 
Starosta koniński Stanisław Bielik otworzył 46. obrady Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 945. Po powitaniu jego uczestników przedstawił projekt porządku posiedzenia:
1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego nr 45/2016 z 16 czerwca 2016 r.
3. Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016.
4. Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023.
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie.
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej budowy ulicy Polnej od ulicy Kleczewskiej do ulicy Kaliskiej w Budzisławiu Kościelnym.
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej przebudowy drogi gminnej Wierzchy - Lucynowo gmina Kazimierz Biskupi.
8. Sprawy bieżące.
Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Punkt 2.
Przyjęcie protokołu.
 
W kolejnym punkcie porządku obrad starosta zwrócił się do członków zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu z posiedzenia, które odbyło się 16 czerwca 2016 r. W związku z ich brakiem, Stanisław Bielik poddał dokument pod głosowanie. Protokół nr 45/2016 został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za".
 
Punkt 3.
Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016.
 
Na prośbę przewodniczącego zarządu treść wniosku przedstawił Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.
Radzisław Kozłowski poinformował, że zaproponowane do tegorocznego budżetu zmiany wynikają z bieżącej działalności wydziałów/biur Starostwa Powiatowego w Koninie oraz jednostek organizacyjnych powiatu. Następnie omówił je zgodnie z treścią załącznika nr 3 do niniejszego protokołu.
Zarząd przyjął wniosek jednogłośnie - 4 głosami „za".
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać wniosek przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 4.
Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023.
 
W punkcie 4. porządku obrad Radzisław Kozłowski wyjaśnił, że wprowadzenie do WPF proponowanych autopoprawek jest konsekwencją zmian omówionych w poprzednim punkcie porządku obrad.
Zarząd nie wniósł uwag i przyjął wniosek jednogłośnie - 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać wniosek przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 5.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie.
 
Treść projektu uchwały w przedmiotowej sprawie przedstawiła Elżbieta Sroczyńska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
Elżbieta Sroczyńska poinformowała, że w związku z przejściem na emeryturę Haliny Wójcik - dotychczasowego dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie, koniecznym jest ogłoszenie naboru na to stanowisko. Szczególną uwagę zwróciła na obowiązujące procedury oraz wymagania, które muszą spełniać kandydaci. Dodała też, że oferty z niezbędną dokumentacją będą przyjmowane do 22 lipca br. Dyrektor przybliżyła również zarządowi skład komisji rekrutacyjnej odpowiedzialnej za przeprowadzenie naboru.
Zabierając głos w dyskusji radna Halina Lenartowicz doceniła wieloletnią pracę oraz zaangażowanie na rzecz mieszkańców powiatu odchodzącej na emeryturę Haliny Wójcik.
W związku z brakiem pytań do projektu uchwały, starosta poddał go pod głosowanie. Dokument podjęto jednogłośnie - 4 głosami „za". Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 
Punkt 6.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej budowy ulicy Polnej od ulicy Kleczewskiej do ulicy Kaliskiej w Budzisławiu Kościelnym.
 
W tej części obrad Stanisław Bielik poinformował, że Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew zwrócił się z prośbą o zaopiniowanie wniosku dotyczącego budowy ulicy Polnej (od ulicy Kleczewskiej do ulicy Kaliskiej) w Budzisławiu Kościelnym. Podkreślił, że ZDP w Koninie nie wniósł żadnych zastrzeżeń do przedstawionej dokumentacji i zaproponował, aby rozpatrzyć wniosek pozytywnie.
W związku z brakiem uwag, starosta poddał dokument pod głosowanie. W jego wyniku zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
 
Punkt 7.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej przebudowy drogi gminnej Wierzchy - Lucynowo gmina Kazimierz Biskupi.
 
Przystępując do realizacji kolejnego tematu starosta wyjaśnił, że przedłożony zarządowi projekt uchwały zawiązany jest z wyrażeniem opinii w sprawie przebudowy drogi gminnej Wierzchy - Lucynowo w gminie Kazimierz Biskupi.
Zarząd nie wniósł uwag do przedstawionego dokumentu. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
 
Punkt 8.
Sprawy bieżące.
 
W ostatnim punkcie obrad głos zabrał starosta koniński, który odniósł się do tematu poruszonego na ostatnim posiedzeniu zarządu dotyczącego nabycia przez powiat archiwalnych zdjęć i kliszy autorstwa Ryszarda Furmanka. Stanisław Bielik poinformował, że o wydanie opinii w tej sprawie zwróci się do Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.
Następnie radny Marek Górczak zaproponował, aby na posiedzenie komisji zaprosić Ryszarda Furmanka.
Przewodniczący zarządu przychylił się do tej propozycji. Poinformował też, że do zarządu powiatu wpłynął wniosek Ojców Kamedułów z Bieniszewa o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości 55.000,00 zł. Starosta wyjaśnił, że wniosek zostanie dokładnie przeanalizowany i rozpatrzony przez Radę Powiatu Konińskiego.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, starosta koniński podziękował obecnym za udział i o godz. 1010 zakończył posiedzenie zarządu. 
        
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
1. Starosta Koniński - Stanisław Bielik
2. Wicestarosta Koniński - Władysław Kocaj
3. Członek Zarządu - Marek Górczak
4. Członek Zarządu - Halina Lenartowicz
5. Członek Zarządu - Zenon Paszek
 
Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2016-09-15 09:22:21)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2016-09-15 09:22:21)
Lista wiadomości