logo
logo bip
Protokół Nr 45/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 16 czerwca 2016 r.
Protokół Nr 45/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
16 czerwca 2016 r.
 
 
W posiedzeniu udział wzięli:
 
Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                      
1. Stanisław Bielik - starosta koniński;
2. Władysław Kocaj - wicestarosta koniński;
3. Marek Górczak;
4. Halina Lenartowicz;
5. Zenon Paszek.
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu;
Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.
 
Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:
Andrzej Kimnes - dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie;
Anna Subda - z-ca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie;
Halina Dąbrowska - naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa;
Kinga Stępińska - członek zespołu ds. realizacji świadczeń z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie;
Danuta Juzala - członek zespołu ds. rehabilitacji społecznej i zawodowej z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie;
Paweł Figurski - kierownik Biura Spraw Obronnych.
 
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński;
Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu.
 
Punkt 1.
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 
Starosta koniński Stanisław Bielik otworzył 45. obrady Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 1400. Po powitaniu jego uczestników przedstawił projekt porządku posiedzenia:
1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 44/2016 z 30 maja 2016 r.
3. Informacja Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Koninie dotycząca realizacji płatności obszarowych, ONW, PRŚ, PRSK, zalesieniowych, rent strukturalnych i premii dla młodych rolników.
4. Informacja o realizacji zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie w 2015 r.
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/106/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 24 marca 2016 r. dotyczącej zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim (II)".
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Golina.
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kazimierz Biskupi.
8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Rychwał.
9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Rzgów.
10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Sompolno.
11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Krzymów.
12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie nabycia nieruchomości zajętej pod drogę powiatową nr 3232P relacji: droga powiatowa 3230P - Kazimierz Biskupi - Rosocha Kolonia - Kawnice - droga powiatowa 3231P.
13. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej części drogi nr 3180P relacji Kownaty - Wilczyn - Kaliska - Roztoka Kleczew na odcinku pomiędzy miejscowościami Kaliska i Roztoka.
14. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
15. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016.
16. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023.
17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie utworzenia i funkcjonowania mieszkania chronionego w Powiecie Konińskim.
18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie oceny działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych w roku 2015 przez warsztaty terapii zajęciowej działające na terenie powiatu konińskiego.
19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Renacie Szczepaniak - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale do reprezentowania i podpisywania w imieniu Powiatu Konińskiego dokumentacji dotyczącej realizacji projektów: „Pokonać bariery - rozbudowa, adaptacja i wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rychwale" oraz projektu: „Pokonać bariery - rozwój edukacji gimnazjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Rychwale".
20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie.
21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg gminnych drogi w obrębie Konstantynów, gm. Kramsk.
22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg gminnych drogi w obrębie Kazimierz Biskupi, gm. Kazimierz Biskupi.
23. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".
24. Informacja o wyniku przetargu na wykonawcę zadań określonych w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego - kontynuacja" w roku 2016.
25. Sprawy bieżące.
Zarząd powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Punkt 2.
Przyjęcie protokołu.
 
W tej części obrad, starosta zwrócił się do członków zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu z posiedzenia, które odbyło się 30 maja 2016 r. W związku z ich brakiem, Stanisław Bielik poddał dokument pod głosowanie. Protokół nr 44/2016 został przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za".
 
Punkt 3.
Informacja Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Koninie dotycząca realizacji płatności obszarowych, ONW, PRŚ, PRSK, zalesieniowych, rent strukturalnych i premii dla młodych rolników.
 
Starosta koniński wyjaśnił, że przekazana członkom zarządu informacja przygotowana została przez Biuro Powiatowe ARiMR w Koninie i dotyczy płatności obszarowych, z których w ubiegłym roku skorzystali rolnicy z powiatu konińskiego. Poinformował też, że dokument będzie omawiany na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Konińskiego, która wyda opinię w jego sprawie. W związku z tym poprosił, aby zarząd przyjął informację w proponowanym brzmieniu.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego materiału, starosta poddał dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął informację jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać dokument przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 4.
Informacja o realizacji zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie w 2015 r.
 
W następnym temacie głos zabrał Andrzej Kimnes - dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie.
Omawiając ubiegłoroczne zadania jednostki, dyrektor poinformował o zrealizowaniu kilkudziesięciu tysięcy zróżnicowanych tematycznie spraw w zakresie ewidencji gruntów i budynków, osnów geodezyjnych, map zasadniczych, sieci uzbrojenia terenu, a także obsługi Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
Poinformował także zarząd o problemach, z jakimi boryka się PODGiK. Andrzej Kimnes podkreślił, że wynikają one głównie z braku środków na realizację coraz większej ilości zadań nakładanych na jednostkę w związku z nowelizacją przepisów, m.in. prawa geodezyjnego i kartograficznego, ustaw o infrastrukturze przestrzennej oraz informatyzacji urzędów, a także rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Jako jedno z bardziej kosztownych zadań realizowanych przez ośrodek wymienił utworzenie baz informatycznych BTO500 oraz GSUT.
Podkreślając obciążenie pracowników PODGiK coraz większym zakresem obowiązków oraz ogromne zaangażowanie zespołu w ich wykonanie, dyrektor zwrócił się do zarządu z prośbą o zwiększenie nakładów finansowych na wynagrodzenia pracownicze przy kolejnym planowaniu budżetu powiatu.
Starosta Stanisław Bielik podkreślił, że szansą na wdrożenie systemów informacji przestrzennej jest pozyskanie środków finansowych z Obszaru Strategicznej Interwencji przy współpracy z samorządami gminnymi oraz Miastem Konin. Podziękował również dyrektorowi oraz pracownikom jednostki za sprawną realizację zadań.
Następnie starosta poddał dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął informację jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać informację przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 5.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/106/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 24 marca 2016 r. dotyczącej zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim (II)".
 
Na prośbę przewodniczącego zarządu, punkt 5. porządku posiedzenia przedstawiła Anna Subda - z- ca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie.
Anna Subda poinformowała, że ww. dokument dotyczy zmiany wartości projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim (II)". Zgodnie z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, kwota zaplanowana wcześniej na jego realizację zostanie zwiększona o 129.563,56 zł i po korekcie wyniesie 2.832.073,36 zł.
Z uwagi na brak pytań do przedstawionego projektu uchwały, starosta poddał dokument pod głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 6.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Golina.
 
W tej części obrad głos zabrała Halina Dąbrowska - naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, która poinformowała, że projekty uchwał ujęte w porządku obrad w punktach od 6. do 9. dotyczą udzielenia wsparcia finansowego gminom: Golina, Kazimierz Biskupi, Rychwał oraz Rzgów na wykonanie termomodernizacji znajdujących się na ich terenie strażnic OSP. Naczelnik wyjaśniła też, że pomoc powiatu dla każdej z gmin wyniesie 10.000,00 zł, a podział środków na poszczególne jednostki został wskazany we wnioskach złożonych przez samorządy lokalne.
Następnie starosta poddał każdą z uchwał pod głosowanie. Jako pierwszy przyjęty został projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Golina dla jednostki OSP w Radolinie (5.000.00 zł) oraz dla jednostki OSP w Adamowie (5.000.00 zł). Zarząd przyjął dokument jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 7.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kazimierz Biskupi.
 
W wyniku głosowania projekt uchwały dotyczący udzielenia pomocy finansowej gminie Kazimierz Biskupi (10.000,00 zł dla OSP w Kazimierzu Biskupim) został przyjęty przez zarząd jednogłośnie - 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 8.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Rychwał.
 
W wyniku głosowania, projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rychwał, z przeznaczeniem dla OSP w Siąszycach (5.000,00 zł) oraz OSP w Jaroszewicach (5.000,00 zł) został przyjęty przez zarząd jednogłośnie - 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 9.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Rzgów.
 
W wyniku głosowania projekt uchwały dotyczący udzielenia pomocy finansowej gminie Rzgów (10.000,00 zł dla OSP w Sławsku) został przyjęty przez zarząd jednogłośnie - 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd powiatu postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 10.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Sompolno.
 
Kolejne zagadnienie będące przedmiotem zainteresowania zarządu przedstawił Paweł Figurski - kierownik Biura Spraw Obronnych.
Paweł Figurski poinformował, że Gmina Sompolno wystąpiła do zarządu powiatu z wnioskiem o udzielenie dofinansowania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubstowie na zakup dwóch kompletów aparatów nadciśnieniowych z czujnikami bezruchu. Poinformował też, że proponowana kwota wsparcia wynosi 10.000,00 zł.
Stanisław Bielik poddał projekt uchwały pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd powiatu postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 11.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Krzymów.
 
W tej części obrad głos ponownie zabrał Paweł Figurski, który poinformował, że projekt ww. uchwały dotyczy udzielenia z budżetu powiatu dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzymowie na zakup rozpieracza kolumnowego (5.000,00 zł) oraz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Paprotni z przeznaczeniem na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa techniczno-drogowego (5.000,00 zł).
Przewodniczący zarządu poddał projekt uchwały pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd powiatu postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 12.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie nabycia nieruchomości zajętej pod drogę powiatową nr 3232P relacji: droga powiatowa 3230P - Kazimierz Biskupi - Rosocha Kolonia - Kawnice - droga powiatowa 3231P.
 
Temat ujęty w punkcie 12. porządku posiedzenia przedstawił Stanisław Bielik.  Starosta wyjaśnił, że projekt przedmiotowej uchwały dotyczy przekazania na rzecz Powiatu Konińskiego nieruchomości o pow. 0,0050 ha oznaczonej nr ewid. 550/1 w obrębie Kazimierz Biskupi. Dodał, że dokonanie ww. darowizny przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Marcina w Kazimierzu Biskupim związane jest realizacją przez Powiat inwestycji drogowej polegającej na budowie ronda na ulicy Klasztornej w Kazimierzu Biskupim.
Następnie starosta koniński poddał projekt uchwały pod głosowanie. Dokument został przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd powiatu postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 13.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej części drogi nr 3180P relacji Kownaty - Wilczyn - Kaliska - Roztoka Kleczew na odcinku pomiędzy miejscowościami Kaliska i Roztoka.
 
Starosta Stanisław Bielik omówił również kolejne zagadnienie. Poinformował członków zarządu, że projekt przedłożonego dokumentu dotyczy pozbawienia kategorii drogi powiatowej części drogi 3180P relacji Kownaty - Wilczyn - Kaliska - Roztoka - Kleczew na odcinku pomiędzy miejscowościami Kaliska i Roztoka. Następnie wyjaśnił, że odcinek ten znajduje się na obszarze górniczym przeznaczonym pod eksploatację. Przypomniał też, że w myśl ustawy o drogach publicznych, rada powiatu jest zobligowana do wydania decyzji w sprawie.
W związku z brakiem uwag do przedstawionego dokumentu, starosta poddał go pod głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd powiatu postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 14.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
 
O przybliżenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym, przewodniczący zarządu poprosił Kingę Stępińską - członka zespołu ds. realizacji świadczeń z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
Kinga Stępińska wyjaśniła, że zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, odpłatność osoby za pobyt w mieszkaniu chronionym będzie uzależniona od jej dochodów. Dodała, że w tym roku z tej formy pomocy społecznej skorzysta 2 podopiecznych, którzy opuścili rodzinną piecze zastępczą, a miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka wyniesie 185,00 zł.
W związku z brakiem uwag do przedstawionego dokumentu, starosta poddał go pod głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd powiatu postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 15.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016.
 
W punkcie 15. porządku obrad Radzisław Kozłowski omówił proponowane zmiany w tegorocznym budżecie powiatu zgodnie z treścią projektu uchwały stanowiącego załącznik nr 15 do protokołu.
Skarbnik odniósł się też do korekt planu finansowego powiatu wynikających z porozumień, umów i pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego. Wyjaśnił także przyczyny ewaluowania planu dochodów i wydatków budżetu w zakresie zadań własnych.
W temacie proponowanych zmian głos zabrał radny Marek Górczak. Członek zarządu poprosił o przedstawienie szczegółów dotyczących środków w wysokości 26.550,90 zł zaplanowanych na szkolenia dla pracowników.
Radzisław Kozłowski wyjaśnił, że są to pieniądze pochodzące ze źródeł zewnętrznych, a dokładnie - z Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014 - 2020.
Następnie radny Marek Górczak zapytał o wydatki związane z naprawą samochodu służbowego.
Wicestarosta Władysław Kocaj poinformował, że zepsuł się silnik w samochodzie marki Ford Mondeo z 2011 r., a całkowity koszt naprawy auta wyniesie około 13.000,00 zł.
Radny Zenon Paszek zaproponował więc, aby powiat rozważył zakup nowego środka transportu, który z uwagi na liczne wyjazdy pracowników do miejsc położonych w trudnym terenie (m.in. lasy, pola) był przystosowanego do jazdy w takich warunkach.
W tym miejscu wicestarosta koniński wyjaśnił, że w razie potrzeby pracownicy starostwa korzystają z własnych aut w celach służbowych. Zwrócił jednak uwagę, że ustawowa stawka zwrotu kosztów za przejechane kilometry nie gwarantuje pełnej rekompensaty z tytułu użytkowania własnego samochodu w pracy. Władysław Kocaj przypomniał, że starostwo korzysta również ze starszego samochodu Opel Vectra z 2004 r., który ulega częstym awariom generującym spore koszty. Przyznał więc, że zasadnym jest rozważenie zakupu (za gotówkę lub w ramach leasingu) środka transportu przystosowanego do jazdy w trudnych warunkach.
Do dyskusji włączył się starosta Stanisław Bielik, który potwierdził potrzebę zapewnienia urzędnikom tego typu samochodu.
Odmienny pogląd wyraził radny Marek Górczak, który stwierdził, że samochody służbowe nie są potrzebne, a wszyscy pracownicy urzędu powinni korzystać z własnych aut i otrzymywać z tego tytułu zwrot poniesionych kosztów. Podkreślił też, że w obecnych czasach dyspozycyjność pracownika polega również na posiadaniu prawa jazdy i wykorzystywaniu prywatnego samochodu do celów służbowych. Następnie, poprosił o przygotowanie zestawienia dotyczącego rocznego przebiegu samochodów służbowych starostwa, kosztów ich serwisu i utrzymania kierowców.
Radna Halina Lenartowicz stwierdziła natomiast, że na skorzystanie z takiego rozwiązania nie pozwala liczba i złożoność spraw prowadzonych przez urzędników w terenie.
W związku z brakiem innych uwag przewodniczący Stanisław Bielik poddał projektu uchwały pod głosowanie. Zarząd przyjął dokument jednogłośnie - 5 głosami „za".
 
Ustalenia:
Zarząd powiatu postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 16.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023.
 
W tej części posiedzenia starosta koniński ponownie poprosił o zabranie głosu skarbnika powiatu.
Odnosząc się do proponowanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016 - 2023 Radzisław Kozłowski wyjaśnił, że są one konsekwencją zmian w budżecie powiatu, które omówione zostały w poprzednim punkcie porządku obrad.
W związku z brakiem uwag do dokumentu przewodniczący zarządu poddał go pod głosowanie. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd powiatu postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 17.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie utworzenia i funkcjonowania mieszkania chronionego w Powiecie Konińskim.
 
W punkcie 17. porządku obrad - dotyczącym utworzenia i funkcjonowania mieszkania chronionego w Powiecie Konińskim - ponownie głos zabrała Kinga Stępińska. Pracownica PCPR poinformowała, że przedłożony dokument dotyczy wyrażenia przez Zarząd Powiatu Konińskiego zgody na utworzenie od 1 września 2016 r. mieszkania chronionego, jako jednej z form pomocy dla osób pełnoletnich opuszczających rodzinną pieczę zastępczą. Dodała, że do realizacji tego zadania wykorzystany zostanie lokal w bursie należącej do Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie - wyposażony i dostosowany do potrzeb osób z niego korzystających.
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
 
Punkt 18.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie oceny działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych w roku 2015 przez warsztaty terapii zajęciowej działające na terenie powiatu konińskiego.
 
Kolejne zagadnienie z dziedziny pomocy społecznej omówiła Danuta Juzala -  członek zespołu ds. rehabilitacji społecznej i zawodowej z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
Danuta Juzala wyjaśniła zarządowi, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, warsztaty terapii zajęciowej zobligowane są do sporządzania rocznych sprawozdań. Przypomniała, że dokumenty te stanowią załączniki do ww. uchwały i szczegółowo przedstawiają sposób wykorzystania przez warsztaty środków pochodzących z budżetu powiatu oraz PFRON. Dodała też, że każde sprawozdanie zawiera dane dotyczące frekwencji uczestników w zajęciach prowadzonych przez WTZ-ty oraz informacje o efektach działalności rehabilitacyjnej. Danuta Juzala poinformowała zarząd, że w ubiegłym roku z terapii warsztatów działających na terenie powiatu konińskiego (w Mielnicy, Paprotni, Ignacewie, Nieborzynie i Wilczynie) korzystało 155 osób, a dotacja na jednego uczestnika wynosiła 1.442,50 zł.
Starosta poddał dokument pod głosowanie. Uchwała podjęta została jednogłośnie - 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
 
Punkt 19.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Renacie Szczepaniak - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale do reprezentowania i podpisywania w imieniu Powiatu Konińskiego dokumentacji dotyczącej realizacji projektów: „Pokonać bariery - rozbudowa, adaptacja i wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rychwale" oraz projektu: „Pokonać bariery - rozwój edukacji gimnazjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Rychwale".
 
Następny temat przedstawił starosta koniński. Stanisław Bielik wyjaśnił, że przedłożony członkom zarządu dokument związany jest z udzieleniem Renacie Szczepaniak - dyrektor SOSW w Rychwale - upoważnienia do podejmowania w imieniu powiatu działań związanych z realizacją projektów („Pokonać bariery - rozbudowa, adaptacja i wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale" oraz „Pokonać bariery - rozwój edukacji gimnazjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale") współfinansowanych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
W związku z brakiem uwag, przewodniczący zarządu poddał uchwałę pod głosowanie. Dokument został podjęty jednogłośnie - 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
 
Punkt 20.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie.
 
Treść projektu uchwały procedowanej w punkcie 20. porządku obrad również omówił starosta Stanisław Bielik.
Przewodniczący zarządu poinformował, że ww. dokument dotyczy upoważnienia Haliny Wójcik - dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie - do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie zadań określonych w statucie jednostki, przeprowadzania remontów i zakupów inwestycyjnych.
Zarząd nie wniósł uwag do przedstawionego materiału. Projekt uchwały poddany przez starostę pod głosowanie został podjęty jednogłośnie - 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
 
Punkt 21.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg gminnych drogi w obrębie Konstantynów, gm. Kramsk.
 
Relacjonując kolejne zagadnienie przewodniczący zarządu odniósł się do wniosku wójta Gminy Kramsk o wydanie opinii w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej - drogi w obrębie Konstantynów położonej na działkach oznaczonych nr ewid. 244/1 i 263/2. Nawiązując do ustawy o drogach publicznych, starosta Stanisław Bielik poprosił zarząd o rozpatrzenie wniosku i przychylenie się do zawartej w nim prośby.
Zarząd nie wniósł uwag do przedłożonego dokumentu i wyraził pozytywną opinię w sprawie. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
 
Punkt 22.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg gminnych drogi w obrębie Kazimierz Biskupi, gm. Kazimierz Biskupi.
 
Pozostając przy głosie w następnym punkcie porządku obrad starosta koniński poinformował, że wójt Gminy Kazimierz Biskupi wystąpił o zaopiniowanie wniosku dotyczącego pozbawienia kategorii drogi gminnej - drogi zlokalizowanej na działkach o nr. ewid. 1217, 1218, 1219, 1208 oraz 1223 w obrębie Kazimierz Biskupi. Argumentem przemawiającym za tą decyzją jest fakt, że drogi te nie są użytkowane.
Starosta poddał dokument pod głosowanie. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 5 głosami „za". Stanowi ona załącznik nr 22 do protokołu.
 
Punkt 23.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".
 
Przewodniczący zarządu zabrał również głos w sprawie wniosków rekomendowanych przez Kapitułę do nadania tytułu „Zasłużony dla powiatu konińskiego"
Po przybliżeniu zasług osób i podmiotów nominowanych do otrzymania najważniejszego odznaczenia Powiatu, Stanisław Bielik zaproponował, aby przychylić się do opinii kapituły i przyznać tytuł honorowy: Robertowi Ast i Krzysztofowi Borowskiemu - w uznaniu dla zaangażowania we współpracę ze studentami, mieszkańcami i przedstawicielami samorządów w wspólnym tworzeniu koncepcji funkcjonalno-przestrzennych dla gmin powiatu konińskiego, a także za inspirowanie do innowacji w obszarze architektury i zagospodarowania przestrzeni; Romanowi Byczkowi - w uznaniu za działalność na rzecz promocji i rozwoju przedsiębiorczości w subregionie konińskim oraz za wspieranie lokalnych inicjatyw sportowych i kulturalnych. Starosta poinformował zarząd, że kapituła pozytywnie zaopiniowała też wniosek dla podmiotu zbiorowego, tj. Zakładu Urbanistyki i Planowania Przestrzennego w Instytucie Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej.
W zawiązku z barkiem uwag członków zarządu do przedstawionych kandydatur, starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. W jego wyniku dokument został podjęty jednogłośnie - 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
 
Punkt 24.
Informacja o wyniku przetargu na wykonawcę zadań określonych w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego - kontynuacja" w roku 2016.
 
O przedstawienie tematu ujętego w 24. punkcie posiedzenia starosta poprosił Halinę Dąbrowską - naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
Naczelnik poinformowała, że do ogłoszonego przez Starostwo Powiatowe w Koninie przetargu nieograniczonego na wykonawcę zadań określonych w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego" przystąpiły trzy podmioty. W wyniku jego rozstrzygnięcia wyłoniono firmę AM Trans Progres z Poznania.
Halina Dąbrowska dodała, że na realizację ww. zadania w 2016 r. Powiat przeznaczył 540.000,00 zł (w tym 360.000,00 zł stanowią środki własne, a 180.000,00 - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu).
Następnie starosta poddał informację pod głosowanie. Zarząd przyjął dokument jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
 
Punkt 25.
Sprawy bieżące.
 
W części obrad poświęconej „sprawom bieżącym" starosta koniński poinformował członków zarządu, że najbliższa sesja Rady Powiatu Konińskiego odbędzie się 30 czerwca br.
Następnie, głos zabrał radny Marek Górczak, który zapytał na jakim etapie jest sprawa udzielenia wsparcia finansowego Ojcom Kamedułom z Bieniszewa, którzy wystosowali do zarządu prośbę o pomoc.
Starosta wyjaśnił, że Ojcowie Kameduli otrzymali odpowiedź, w której zostali poinformowani o konieczności złożenia stosownego wniosku o udzielenie dofinansowania.
Radny Marek Górczak odniósł się też do prośby Ryszarda Furmanka dotyczącej nabycia przez powiat archiwalnych zdjęć i kliszy jego autorstwa.
Stanisław Bielik odpowiedział, że ze względu na brak wolnych środków, sprawa jest  w toku.
Następnie radny Marek Górczak zwrócił się do starosty, aby informował na posiedzeniach zarządu o tego typu sprawach, a także o sposobie ich rozpatrzenia.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, starosta koniński podziękował obecnym za udział i o godz. 1610  zakończył posiedzenie zarządu. 
        
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
1. Starosta Koniński - Stanisław Bielik
2. Wicestarosta Koniński - Władysław Kocaj
3. Członek Zarządu - Marek Górczak
4. Członek Zarządu - Halina Lenartowicz
5. Członek Zarządu - Zenon Paszek
 
Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2016-09-15 08:48:56)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2016-09-15 08:48:56)
Lista wiadomości