logo
logo bip
Protokół Nr 44/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 30 maja 2016 r.
Protokół Nr 44/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
30 maja 2016 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
 
Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                      
1. Stanisław Bielik - starosta koniński,
2. Władysław Kocaj - wicestarosta koniński,
3. Halina Lenartowicz,
4. Zenon Paszek.
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu;
Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.
     
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński;
Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu.
 
Punkt 1.
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 
44. posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 1045 otworzył starosta koniński, który zawnioskował o włączenie do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie użyczenia Gminie Rychwał części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Konińskiego. Następnie Stanisław Bielik przedstawił projekt porządku posiedzenia:
1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego nr 43/2016 z 17 maja 2016 r.
3. Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016.
4. Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023.
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/107/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 24 marca 2016 r. dotyczącej zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (II)".
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej przebiegu wszystkich dróg wojewódzkich na terenie województwa wielkopolskiego.
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Klasztornej w Kazimierzu Biskupim w ciągu drogi powiatowej nr 3232P".
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej zamiaru pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 4498P Kaczki Średnie - Przykona kategorii drogi powiatowej.
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg gminnych drogi w obrębie Goranin, gm. Ślesin.
10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".
11. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia Gminie Rychwał części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Konińskiego.
12. Sprawy bieżące.
Zarząd powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Punkt 2.
Przyjęcie protokołu.
 
W kolejnym punkcie porządku obrad starosta koniński zwrócił się do członków zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu z posiedzenia, które odbyło się 17 maja 2016 r. W związku z ich brakiem, Stanisław Bielik poddał dokument pod głosowanie. Protokół nr 43/2016 został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za".
 
Punkt 3.
Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016.
 
Na prośbę przewodniczącego zarządu treść wniosku przedstawił Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.
Skarbnik poinformował, że zaproponowane do tegorocznego budżetu zmiany wynikają z bieżącej działalności wydziałów/biur Starostwa Powiatowego w Koninie oraz jednostek organizacyjnych powiatu. Następnie omówił je zgodnie z treścią załącznika nr 3 do niniejszego protokołu.
Do przedstawionych propozycji zarząd nie wniósł żadnych uwag. Starosta poddał, więc dokument pod głosowanie. Wniosek został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za".
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać wniosek przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 4.
Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023.
 
W kolejnym punkcie porządku obrad Radzisław Kozłowski wyjaśnił, że wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016 - 2023 jest konsekwencją zmian w budżecie powiatu, które zostały omówione w poprzednim punkcie porządku obrad.
W związku z brakiem uwag członków zarządu do przedstawionego dokumentu, starosta poddał go pod głosowanie. Wniosek został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać wniosek przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 5.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/107/2016 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 24 marca 2016 r. dotyczącej zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (II)".
 
W tej części posiedzenia starosta koniński poinformował, że ww. dokument dotyczy zmiany wartości projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (II)". Zgodnie z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaplanowana wcześniej kwota musi zostać pomniejszona o 1 grosz i po korekcie wyniesie 5.714.026.77 zł.
Z uwagi na brak pytań do przedstawionego projektu uchwały, starosta poddał dokument pod głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 6.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej przebiegu wszystkich dróg wojewódzkich na terenie województwa wielkopolskiego.
 
W punkcie 6. porządku posiedzenia przewodniczący Stanisław Bielik poinformował, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego zwrócił się z prośbą o zaopiniowanie wniosku dotyczącego aktualnie obowiązującego przebiegu dróg wojewódzkich. Podkreślił, że Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie nie wniósł żadnych zastrzeżeń do przedstawionej dokumentacji i zaproponował, aby rozpatrzyć wniosek pozytywnie.
W związku z brakiem uwag, starosta poddał dokument pod głosowanie. W jego wyniku zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
 
Punkt 7.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Klasztornej w Kazimierzu Biskupim w ciągu drogi powiatowej nr 3232P".
 
Przystępując do realizacji kolejnego tematu starosta koniński wyjaśnił, że przedłożony zarządowi projekt uchwały zawiązany jest z wyrażeniem opinii w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Klasztornej w Kazimierzu Biskupim w ciągu drogi powiatowej nr 3232P".
Zarząd nie wniósł uwag do przedstawionego dokumentu. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
 
Punkt 8.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej zamiaru pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 4498P Kaczki Średnie - Przykona kategorii drogi powiatowej.
 
Przewodniczący zarządu wyjaśnił, że Zarząd Powiatu Tureckiego zwrócił się z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej części drogi nr 4498P na odcinku Kaczki Średnie - Przykona. Nawiązując do ustawy o drogach publicznych, starosta Stanisław Bielik poprosił zarząd o rozpatrzenie wniosku i przychylenie się do zawartej w nim prośby.
W związku z brakiem pytań członków zarządu do przedstawionego dokumentu, starosta poddał go pod głosowanie. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 4 głosami „za". Stanowi ona załącznik nr 8 do protokołu.
 
Punkt 9.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg gminnych drogi w obrębie Goranin, gm. Ślesin.
 
W kolejnym temacie ponownie głos zabrał starosta koniński, który poinformował, że Burmistrz Gminy i Miasta Ślesin wystąpił o zaopiniowanie wniosku dotyczącego pozbawienia kategorii drogi gminnej drogi zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 130/1 i 130/2 w obrębie Goranin. Argumentem przemawiającym za tą decyzją jest fakt, że droga ta nie jest użytkowana i jej istnienie jest bezprzedmiotowe.
Następnie starosta poddał dokument pod głosowanie. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 4 głosami „za". Stanowi ona załącznik nr 9 do protokołu.
 
Punkt 10.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".
 
Zagadnienie ujęte w punkcie 10. porządku posiedzenia również zreferował przewodniczący zarządu przedstawiając zarekomendowane przez kapitułę wnioski o nadanie tytułu „Zasłużony dla powiatu konińskiego".
Stanisław Bielik zaproponował, aby przychylić się do opinii kapituły i przyznać tytuł honorowy: Stefanowi Szczepaniakowi, Markowi Wieczorkowi - w uznaniu za działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu, zwłaszcza za zaangażowanie w funkcjonowanie i rozwój jednostek ochotniczych straży pożarnych w gminie Golina; Magdalenie Pająk - za działania upowszechniające edukację wśród dzieci i seniorów, za zaangażowanie w życie społeczności lokalnej gminy Rychwał oraz promocję powiatu konińskiego, a także Andrzejowi Gorzkiewiczowi - w uznaniu za wieloletnią i owocną pracę na rzecz społeczności lokalnej, w szczególności za wspieranie przedsięwzięć sportowych organizowanych w gminie Golina oraz powiece konińskim.
Po omówieniu zasług osób nominowanych do tytułu, starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. W jego wyniku dokument został podjęty jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
 
Punkt 11.
Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia Gminie Rychwał części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Konińskiego.
 
W tej części obrad Stanisław Bielik poinformował, że Gmina Rychwał zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na użyczenie części nieruchomości o nr ewid. 188 w obrębie geodezyjnym Grochowy, która jest własnością Powiatu Konińskiego i stanowi część drogi powiatowej nr 3249P. Wyjaśnił, że pozytywna decyzja zarządu w tej sprawie jest niezbędna, by samorząd gminy mógł aplikować o środki na remont ww. odcinka drogi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Z uwagi na brak pytań do przedstawionego dokumentu, przewodniczący zarządu poddał projekt uchwały pod głosowanie. Został on podjęty jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
 
Punkt 12.
Sprawy bieżące.
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, starosta koniński podziękował obecnym za udział i o godz. 1115 zakończył posiedzenie zarządu. 
        
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
1. Starosta Koniński - Stanisław Bielik
2. Wicestarosta Koniński - Władysław Kocaj
3. Członek Zarządu - Marek Górczak
4. Członek Zarządu - Halina Lenartowicz
5. Członek Zarządu - Zenon Paszek
 
Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2016-09-14 09:51:27)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2016-09-14 09:51:27)
Lista wiadomości