logo
logo bip
Protokół Nr 42/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 28 kwietnia 2016 r.
Protokół Nr 42/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
28 kwietnia 2016 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
 
Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                      
1. Stanisław Bielik - starosta koniński;
2. Halina Lenartowicz;
3. Zenon Paszek.
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu;
Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.
 
Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:
Jan Bartczak - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
 
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński;
Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu.
 
Punkt 1.
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 
Starosta koniński Stanisław Bielik otworzył 42. obrady Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 1115. Po powitaniu jego uczestników przedstawił projekt porządku posiedzenia:
1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego nr 41/2016 z 19 kwietnia 2016 r.
3. Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016.
4. Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023.
5. Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2015 r. w szczegółowości: bilans z wykonania budżetu powiatu; łączny bilans jednostek budżetowych; łączny rachunek zysków i strat jednostek (wariant porównawczy); łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek.
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie publikacji informacji dotyczących wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I kwartał 2016 roku.
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę Nr 213/2016 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Powiat Koniński.
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie cofnięcia stypendium dla ucznia.
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie do składania oświadczeń woli.
10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie do załatwiania spraw należących do zarządcy drogi.
11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych stanowiących mienie Powiatu.
12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przekazania do korzystania pomieszczeń biurowych w budynkach przy ul. Hurtowej 1 i Alejach 1 Maja 9 w Koninie.
13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".
14. Wniosek o przyznanie Nagrody Starosty Konińskiego dla ucznia Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie.
15. Sprawy bieżące.
            Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 3 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Punkt 2.
Przyjęcie protokołu.
 
W kolejnym punkcie porządku obrad starosta zwrócił się do członków zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu z posiedzenia, które odbyło się 19 kwietnia 2016 r. W związku z ich brakiem, Stanisław Bielik poddał dokument pod głosowanie. Protokół nr 41/2016 został przyjęty jednogłośnie - 3 głosami „za".
 
Punkt 3.
Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016.
 
Na prośbę przewodniczącego zarządu treść wniosku przedstawił Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.
Radzisław Kozłowski poinformował, że zaproponowane do tegorocznego budżetu zmiany wynikają z bieżącej działalności wydziałów/biur Starostwa Powiatowego w Koninie oraz jednostek organizacyjnych powiatu. Następnie omówił je zgodnie z treścią załącznika nr 3 do niniejszego protokołu.
Zarząd przyjął wniosek jednogłośnie - 3 głosami „za".
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać wniosek przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 4.
Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023.
 
W punkcie 4. porządku obrad Radzisław Kozłowski wyjaśnił, że wprowadzenie do WPF proponowanych autopoprawek jest konsekwencją zmian omówionych w poprzednim punkcie porządku obrad.
Zarząd nie wniósł uwag i przyjął wniosek jednogłośnie - 3 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać wniosek przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 5.
Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2015 r. w szczegółowości: bilans z wykonania budżetu powiatu; łączny bilans jednostek budżetowych; łączny rachunek zysków i strat jednostek (wariant porównawczy); łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek.
 
W kolejnym temacie z dziedziny finansów starosta koniński ponownie oddał głos skarbnikowi powiatu.
Radzisław Kozłowski przypomniał, że zgodnie z ustawą o rachunkowości, sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu musi być uzupełnione o bilans z wykonania budżetu powiatu, łączny bilans jednostek budżetowych, rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki. Wyjaśnił też, że przedmiotowe sprawozdanie dotyczy wyników działalności finansowej powiatu w ubiegłym roku, ma formę tabelaryczną i przedstawia poszczególne salda oraz sumę aktywów i pasywów na dzień 31.12.2015 r.
W związku z brakiem uwag członków zarządu do przedstawionego materiału, starosta koniński poddał dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął sprawozdanie jednogłośnie - 3 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 
Punkt 6.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie publikacji informacji dotyczących wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I kwartał 2016 roku.
 
Skarbnik powiatu omówił także zagadnienie ujęte w 6. punkcie porządku posiedzenia.
Radzisław Kozłowski poinformował, że w pierwszym kwartale tego roku dochody budżetu powiatu zostały wykonane w 30,01% zakładanego planu tj. na kwotę 26.751.612,06 zł. Wydatki natomiast, zrealizowane zostały na kwotę 19.088.148,38 zł, czyli na poziomie 21,29%. Skarbnik wyjaśnił, że różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 7.663.463,68 zł. Radzisław Kozłowski zapewnił, że plan finansowy powiatu na ten rok gwarantuje wykonanie ujętych w nim zadań.
Z uwagi na brak pytań członków zarządu do przedstawionego projektu uchwały starosta poddał dokument pod głosowanie. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 3 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
 
Punkt 7.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę Nr 213/2016 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Powiat Koniński.
 
Kolejne dwa tematy będące przedmiotem obrad przedstawił Jan Bartczak - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
Jan Bartczak wyjaśnił, że w związku ze zmianą puli środków otrzymanych w ramach subwencji oświatowej, konieczne jest ponowne określenie wysokości kwot dotacji przyznawanych dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez powiat. Uchwałą tą ustala się kwoty przypadające na jednego wychowanka ośrodka rewalidacyjnego-wychowawczego - w wysokości 4.523,46 zł oraz 3.141,52 zł - na jednego wychowanka szkoły przysposabiającej do pracy uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Uchwała została podjęta jednogłośnie - 3 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
 
Punkt 8.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie cofnięcia stypendium dla ucznia.
 
W tej części posiedzenia Jan Bartczak wyjaśnił, że z uwagi na brak kontynuacji nauki przez ucznia Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie, koniecznym jest cofnięcie przez zarząd powiatu przyznanego mu wcześniej stypendium.
Następnie starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. Dokument został podjęty jednogłośnie - 3 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
 
Punkt 9.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie do składania oświadczeń woli.
 
Tematy ujęte w punktach 9. i 10. porządku posiedzenia omówił starosta koniński.
Stanisław Bielik przypomniał, że 1 maja br. Józef Karmowski obejmie stanowisko dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie. Pełnienie tej funkcji wymaga stosownych upoważnień, których udziela zarząd powiatu. W związku z tym starosta zaproponował, aby na dzisiejszym posiedzeniu podjąć uchwały upoważniające dyrektora do załatwiania - w imieniu Zarządu Powiatu Konińskiego - spraw należących do jego kompetencji, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, a także składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności, utrzymania dróg, remontów oraz inwestycji.
Członkowie zarządu nie zgłosili uwag do projektu uchwały w powyższej sprawie. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 3 głosami „za" i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
 
Punkt 10.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie do załatwiania spraw należących do zarządcy drogi.
 
W wyniku głosowania uchwała w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie do załatwiania spraw należących do zarządcy drogi została podjęta jednogłośnie - 3 głosami „za" i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
 
Punkt 11.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych stanowiących mienie Powiatu.
 
Omawiając kolejny temat starosta Stanisław Bielik wyjaśnił, że projekt ww. uchwały dotyczy wyrażenia przez zarząd zgody na likwidację sprzętu komputerowego będącego w użytkowaniu ZDP w Koninie, który z racji wieku i stopnia zużycia nie nadaje się do dalszej eksploatacji.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego dokumentu, starosta koniński poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym imiennym brało udział trzech członków zarządu:
1) Stanisław Bielik - „za"
2) Halina Lenartowicz - „za"
3) Zenon Paszek - „za"
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie. Materiał stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
 
Punkt 12.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przekazania do korzystania pomieszczeń biurowych w budynkach przy ul. Hurtowej 1 i Alejach 1 Maja 9 w Koninie.
 
W tej części posiedzenia przewodniczący zarządu wyjaśnił, że przedmiotowa uchwała związana jest przedłużeniem umowy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie na użytkowanie pomieszczeń biurowych w budynku przy Alejach 1 Maja 9 oraz w budynku przy ul. Hurtowej 1, w którym znajduje się Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
W związku z brakiem uwag zarządu do przedstawionego dokumentu, starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 3 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
 
Punkt 13.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".
 
Kolejny temat również zreferował starosta koniński przedstawiając zarekomendowane przez kapitułę wnioski o nadanie tytułu „Zasłużony dla powiatu konińskiego".
Stanisław Bielik zaproponował, aby przychylić się do opinii kapituły i przyznać tytuł honorowy: Antoniemu Bąkowi - w uznaniu za ponad 40-letni wkład pracy w poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez zaangażowanie w realizację inwestycji drogowych na terenie powiatu konińskiego; Mieczysławowi Andrzejewskiemu i Pawłowi Domańskiemu - w uznaniu za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju rolnictwa, w szczególności za zaangażowanie w tworzenie i rozwój grup producenckich; Elżbiecie Bryl - za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w powiecie konińskim; Janowi Kamyszkowi, Tomaszowi Kruszyńskiemu, Julianowi Maciejewskiemu oraz Bogdanowi Siwińskiemu - za zaangażowanie w funkcjonowanie i rozwój jednostek ochotniczych straży pożarnych, a także Marii Siwińskiej - za inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć dla strażaków oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu konińskiego.
Po omówieniu zasług osób nominowanych do tytułu, starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. W jego wyniku dokument został podjęty jednogłośnie - 3 głosami „za" i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
 
Punkt 14.
Wniosek o przyznanie Nagrody Starosty Konińskiego dla ucznia Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie.
 
Wniosek dyrektora ZSEU w Żychlinie o przyznanie Nagrody Starosty Konińskiego dla jednego z uczniów tej szkoły przybliżył przewodniczący zarządu.
Stanisław Bielik omówił osiągnięcia edukacyjne Agnieszki Hyży - uczennicy IV klasy technikum - podkreślając, że ukończyła ona naukę w szkole ze średnią 5.0, zwyciężyła też w regionalnym etapie Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych oraz zajęła IV miejsce w III Wielkopolskim Konkursie „Profesjonalny Kelner Kluczem do Sukcesu".
Zarząd przychylił się do wniosku dyrektor i zdecydował o przyznaniu uczennicy gratyfikacji finansowej w wysokości 2.500,00 zł.
Starosta poddał dokument pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie - 3 głosami „za". Wniosek stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
 
Punkt 15.
Sprawy bieżące.
 
W ostatnim punkcie posiedzenia dotyczącym spraw bieżących starosta koniński przypomniał o terminach planowanych posiedzeń komisji rady powiatu oraz wyznaczonej na 30 maja sesji absolutoryjnej.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, starosta koniński podziękował obecnym za udział i o godz. 1145 zakończył posiedzenie zarządu. 
        
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
1. Starosta Koniński - Stanisław Bielik
2. Wicestarosta Koniński - Władysław Kocaj
3. Członek Zarządu - Marek Górczak
4. Członek Zarządu - Halina Lenartowicz
5. Członek Zarządu - Zenon Paszek
 
 
Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2016-09-13 12:54:36)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2016-09-13 12:54:36)
Lista wiadomości