logo
logo bip
Protokół Nr 41/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 19 kwietnia 2016 r.
Protokół Nr 41/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
19 kwietnia 2016 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
 
Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                      
1. Stanisław Bielik - starosta koniński;
2. Władysław Kocaj - wicestarosta koniński;
3. Marek Górczak;
4. Halina Lenartowicz;
5. Zenon Paszek.
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu;
Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.
 
Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:
Elżbieta Olszowska - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Koninie;
Jan Bartczak - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;
Dorota Sobieraj-Krawczyk - pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami;
Tomasz Kubalak - członek zespołu ds. rehabilitacji społecznej i zawodowej z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie;
Paweł Figurski - kierownik Biura Spraw Obronnych.
 
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński;
Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu.
 
Punkt 1.
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 
Starosta koniński Stanisław Bielik otworzył 41. obrady Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 800. Po powitaniu jego uczestników przedstawił projekt porządku posiedzenia:
1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 40/2016 z 23 marca 2016 r.
3. Sprawozdanie roczne Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie z zakresu bezpieczeństwa i porządku w powiecie konińskim w 2015 roku.
4. Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Delegatury w Koninie na terenie powiatu konińskiego za rok 2015.
5. Informacja z realizacji zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koninie w 2015 r.
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Wierzbinek.
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Wilczyn.
8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie „Powiatowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński".
9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016.
10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023.
11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.
12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie powierzenia obowiązków na stanowisku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.
13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia składu osobowego Rady Seniorów Powiatu Konińskiego.
14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyboru ofert złożonych na otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Zarząd Powiatu Konińskiego 29 lutego 2016 r. na realizację zadania publicznego z zakresu oświaty i wychowania.
15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyboru ofert złożonych na otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Zarząd Powiatu Konińskiego 29 lutego 2016 r. na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyboru ofert złożonych na otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Zarząd Powiatu Konińskiego 29 lutego 2016 r. na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyboru oferty złożonej na otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Zarząd Powiatu Konińskiego 29 lutego 2016 r. na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na organizacji Powiatowych Dni Rodziny.
18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przyjęcia zasad przyznawania dofinansowania do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2016.
19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji cmentarza w miejscowości Żychlin, gmina Stare Miasto.
20.   Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie powierzenia Zarządowi Dróg Powiatowych w Koninie prowadzenie zadania polegającego na budowie zjazdu z ul. Świętojańskiej (działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 593 - obręb Wilków), na teren działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 184/10 (obręb Pawłówek) w Koninie.
21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia drogi w obrębie Sompolinek gm. Sompolno do kategorii dróg gminnych.
22. Sprawozdanie Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Koninie z przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 r. na terenie powiatu konińskiego.
23. Sprawozdanie z realizacji uchwał Zarządu Powiatu Konińskiego za rok 2015.
24. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego za rok 2015.
25. Sprawy bieżące.
Zarząd powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Punkt 2.
Przyjęcie protokołu.
 
W kolejnym punkcie porządku obrad starosta zwrócił się do członków zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu z posiedzenia, które odbyło się 23 marca 2016 r. W związku z ich brakiem, Stanisław Bielik poddał dokument pod głosowanie. Protokół nr 40/2016 został przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za".
 
Punkt 3.
Sprawozdanie roczne Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie z zakresu bezpieczeństwa i porządku w powiecie konińskim w 2015 roku.
 
Przystępując do realizacji kolejnego zagadnienia starosta poinformował, że tematy ujęte w 3. i 4. punkcie porządku będą przedmiotem posiedzeń komisji Rady Powiatu Konińskiego, w których uczestniczyć będą przedstawiciele służb odpowiedzialnych za ich przygotowanie. Posiedzenia te będą, więc stosownym miejscem do zgłaszania uwag oraz zadawania pytań do treści przedłożonych materiałów. W związku z tym Stanisław Bielik zaproponował, aby zarząd przyjął je w proponowanym brzmieniu.
Sprawozdanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie zarząd powiatu przyjął jednogłośnie - 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać dokument przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 4.
Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Delegatury w Koninie na terenie powiatu konińskiego za rok 2015.
 
Następnie zarząd jednogłośnie - 5 głosami „za" przyjął sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Delegatury w Koninie na terenie powiatu konińskiego za rok 2015. Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać informację przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 5.
Informacja z realizacji zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koninie w 2015 r.
 
W punkcie 5. porządku posiedzenia przewodniczący zarządu poprosił o zabranie głosu Elżbietę Olszowską - Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Koninie.
Elżbieta Olszowska przypomniała, że Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koninie pracuje głównie na podstawie przepisów ustawy Prawo Budowlane z 1994 r. Wyjaśniła, że ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana w tym czasie, ale znaczące zmiany zostały wprowadzone dopiero w ubiegłym roku. Wyjaśniła, że nowe regulacje rozszerzyły listę obiektów, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie ale konieczne jest dokonanie zgłoszenia. Zróżnicowano także listę obiektów wymagających zgłoszenia, na których budowę potrzebny jest projekt. Inspektor dodała też, że według aktualnie obowiązujących przepisów, brak pozwolenia na budowę obliguje organ nadzoru budowlanego do wszczęcia procedury legalizacyjnej. Inwestor ma również możliwość ubiegania się o częściowe umorzenie naliczonej opłaty legalizacyjnej lub też rozłożenie jej na raty. Podkreśliła, że regulacje te mają zachęcić inwestorów do legalizacji samowoli budowlanych.
Następnie Elżbieta Olszowska poinformowała, że w ubiegłym roku do organu wpłynęło 5572 różnego rodzaju wniosków i zgłoszeń. Ponad 1161 zawiadomień dotyczyło rozpoczęcia budowy, natomiast 702 zgłoszenia związane były z jej zakończeniem. Dodała też, że inspektorat przeprowadził 587 zróżnicowanych kontroli w obiektach. Wyjaśniła, że głównym zadaniem organu nadzoru budowlanego jest dbanie o bezpieczeństwo obiektów podczas budowy oraz ich późniejszego użytkowania. Za naruszenie przepisów prawa budowlanego w ramach posiadanych kompetencji, organ wystawił w ubiegłym roku 32 mandaty na łączną kwotę 15.500,00 zł. Zawiadomiono również prokuraturę o siedmiu przypadkach naruszenia przepisów, które nosiły znamiona przestępstwa. W czterech z nich prokurator odmówił wszczęcia postępowania, w jednym - umorzył postępowanie, a w dwie sprawy są w toku.
Inspektor poinformowała także o dwóch katastrofach budowlanych, które miały miejsce w minionym roku w gminie Wierzbinek oraz gminie Krzymów. Wyjaśniła, że w obu przypadkach uszkodzeniu uległy budynki mieszkalne.
Analizując ruch budowlany w powiecie konińskim na przestrzeni ostatnich lat, Elżbieta Olszowska zauważyła, że w 2015 r. odnotowano mniejszą ilość wydanych pozwoleń na budowę.
Inspektor odniosła się też do pozostałych danych ujętych w sprawozdaniu oraz dużej ilość spraw, które prowadziła jednostka. Podkreśliła, że na realizację tak wielu zadań Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koninie dysponował budżetem na poziomie 542.000,00 zł.
Na zakończenie Elżbieta Olszowska podziękowała władzom powiatu za wsparcie i pomoc udzieloną jednostce w ubiegłym roku.
Starosta poddał dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął informację jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać informację przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 6.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Wierzbinek.
 
W tej części obrad starosta poinformował, że kolejne dwa punkty porządku posiedzenia dotyczą powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Wierzbinek oraz Gminie Wilczyn.
Przewodniczący zarządu wyjaśnił, że samorząd Gminy Wierzbinek wyraził wolę realizacji zadania powiatu, polegającego na budowie chodnika o dł. 400 mb przy drodze powiatowej nr 3181P na odcinku Wilczogóra - Wturek. Natomiast Gmina Wilczyn podjęła się budowy chodników w Kolonii Racięcin (przy drodze powiatowej nr 3191P) oraz Mąkoszynie (droga powiatowa nr 3197P).
W pierwszej kolejności, starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych powiatu Gminie Wierzbinek. Zarząd nie wniósł uwag do przedstawionego dokumentu. Został on przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd powiatu postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 7.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Wilczyn.
 
Następnie przewodniczący zarządu poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Wilczyn. Dokument został przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd powiatu postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 8.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie „Powiatowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński".
 
Na prośbę starosty konińskiego, zagadnienie z dziedziny oświaty przybliżył Jan Bartczak - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
Jan Bartczak poinformował, że projekt ww. dokumentu związany jest z uchwaleniem „Powiatowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński". Wyjaśnił, że program ma wesprzeć finansowo uczniów dojeżdżających do szkół powiatu poprzez 50% refundację kosztów związanych z zakupem biletów miesięcznych oraz pobytem w internacie.
Odnosząc się do przedstawianego tematu radny Zenon Paszek zapytał, jaki jest szacunkowy koszt realizacji programu.
Naczelnik odpowiedział, że wdrożenie programu będzie kosztowało powiat 200.000,00 zł.
Następnie starosta skierował do członków zarządu pytanie o ewentualne uwagi do przedłożonego materiału. Do dokumentu nie wniesiono żadnych zastrzeżeń i przyjęto go jednogłośnie - 5 głosami „za". Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd powiatu postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 9.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016.
 
Na prośbę starosty Stanisława Bielika treść projektu przedmiotowej uchwały przedstawił Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.
Radzisław Kozłowski omówił proponowane zmiany w tegorocznym budżecie powiatu zgodnie z treścią projektu uchwały stanowiącego załącznik nr 9 do protokołu.
Skarbnik odniósł się też do korekt planu finansowego powiatu wynikających z porozumień, umów i pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego. Wyjaśnił też przyczyny ewaluowania planu dochodów i wydatków budżetu w zakresie zadań własnych.
Z uwagi na brak pytań do przedstawionego dokumentu, starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za".
 
Ustalenia:
Zarząd powiatu postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 10.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023.
 
W tej części posiedzenia starosta koniński ponownie poprosił o zabranie głosu skarbnika powiatu.
Odnosząc się do proponowanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016 - 2023 Radzisław Kozłowski wyjaśnił, że są one konsekwencją zmian w budżecie powiatu, które omówione zostały w poprzednim punkcie porządku obrad.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Stanisław Bielik poddał dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd powiatu postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 11.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.
 
Kolejny punkt porządku posiedzenia omówił starosta Stanisław Bielik.
Starosta poinformował, że Antoni Bąk dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie w związku z nabyciem praw do emerytury zdecydował, że z dniem 30 kwietnia br. zakończy pracę w jednostce. Dodał też, że umowa o pracę z dyrektorem zostanie rozwiązana za porozumieniem stron.
Przewodniczący zarządu poddał projekt uchwały pod głosowanie. Dokument został podjęty 4 głosami „za" (Stanisław Bielik, Władysław Kocaj, Halina Lenartowicz, Zenon Paszek) przy 1 głosie „przeciw" (Marek Górczak). Materiał stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
 
Punkt 12.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie powierzenia obowiązków na stanowisku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.
 
W punkcie 12. porządku obrad starosta wyjaśnił, że projekt przedmiotowej uchwały dotyczy powierzenia obowiązków dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie - w drodze awansu wewnętrznego - Józefowi Karmowskiemu, dotychczasowemu zastępcy dyrektora jednostki oraz że stanowisko to objęte zostałoby z dniem 1 maja 2016 r.
Jako pierwszy zabrał głos w sprawie radny Marek Górczak, który wyraził opinię, że lepszym rozwiązaniem byłoby wyłonienie nowego dyrektora ZDP w drodze konkursowej. Zapytał też jakie doświadczenie posiada Józef Karmowski, jakie zadania realizował pełniąc funkcję zastępcy dyrektora jednostki oraz jakiej wysokości wynagrodzenie miałby otrzymywać po objęciu stanowiska dyrektora.
Przewodniczący zarządu odpowiedział, że Józef Karmowski jest osobą z ogromnym doświadczeniem i wiedzą predystynującą go do objęcia tego stanowiska. Przez wiele lat sprawował funkcję wójta Gminy Kramsk, a od 2011 r. pracuje w Zarządzie Dróg Powiatowych w Koninie. Natomiast, jako zastępca dyrektora jednostki odpowiada m.in. za regulację spraw własnościowych gruntów pod drogi oraz przygotowanie inwestycji drogowych zaplanowanych w bieżącym roku, w tym tych realizowanych ze środków pochodzących z PROW. Starosta podkreślił, że w dotychczasowej pracy w jednostce Józef Karmowski wykazał się dużą operatywnością oraz pełnym zaangażowaniem. Odnosząc się do ostatniego pytania radnego, Stanisław Bielik odpowiedział, że wynagrodzenie będzie podobne do tego, jakie otrzymuje obecny dyrektor.
Następnie radny Marek Górczak zapytał o wykształcenie kandydata na dyrektora ZDP.
Starosta poinformował radnego, że Józef Karmowski posiada wykształcenie wyższe techniczne. Dodał, że jest absolwentem Akademii Techniczno - Rolniczej w Bydgoszczy na kierunku mechanicznym.
Zabierając głos w dyskusji, radna Halina Lenartowicz pozytywnie oceniła kandydaturę Józefa Karmowskiego oraz wyraziła uznanie dla jego dotychczasowej pracy.
Starosta koniński poddał projekt uchwały pod głosowanie. Dokument został podjęty 4 głosami „za" (Stanisław Bielik, Władysław Kocaj, Halina Lenartowicz, Zenon Paszek) przy 1 głosie „przeciw" (Marek Górczak). Materiał stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
 
Punkt 13.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia składu osobowego Rady Seniorów Powiatu Konińskiego.
 
Tematy ujęte w porządku obrad w punktach 13-17 omówiła Dorota Sobieraj - Krawczyk - pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami.
Pełnomocnik wyjaśniła, że projekt pierwszej z ww. uchwał związany jest ze zmianą składu osobowego Rady Seniorów Powiatu Konińskiego wynikającego z rezygnacji w pracach organu przedstawiciela gminy Skulsk. Następnie poinformowała, że zgodnie z propozycją wójta gminy, dotychczasowego członka - panią Irenę Nowacką - zastąpi pan Aleksander Kochanowski.
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 5 głosami za". Dokument stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
 
Punkt 14.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyboru ofert złożonych na otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Zarząd Powiatu Konińskiego 29 lutego 2016 r. na realizację zadania publicznego z zakresu oświaty i wychowania.
 
Dorota Sobieraj - Krawczyk poinformowała, że na otwarty konkurs z zakresu oświaty i wychowania wpłynęło 7 ofert, z których rekomendację otrzymały wnioski złożone przez: Wilczyńskie Towarzystwo Muzyczne, Stowarzyszenie Kulturalne Tradycja, Fundację Mielnica, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Rychwale. Środki te stanowią wsparcie powiatu na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania polegających na rozwijaniu zainteresowań i kompetencji naukowych dzieci i młodzieży z powiatu konińskiego. Dodała też, że łączna kwota dotacji wynosi 12.000,00 zł.
Do przedstawionego tematu odniósł się - uczestniczący w pracach komisji konkursowej - wicestarosta Władysław Kocaj, który wyjaśnił, że częstym powodem odrzucenia przez komisję intersujących i pomysłowych ofert jest błędne przygotowanie wniosków.
W związku z brakiem innych uwag, starosta koniński poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym imiennym brało udział pięciu członków zarządu:
1) Stanisław Bielik - „za"
2) Władysław Kocaj - „za"
3) Marek Górczak - „za"
4) Halina Lenartowicz - „za"
5) Zenon Paszek - „za"
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie. Materiał stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
 
Punkt 15.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyboru ofert złożonych na otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Zarząd Powiatu Konińskiego 29 lutego 2016 r. na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
 
Przystępując do realizacji punktu 15. porządku posiedzenia, Dorota Sobieraj - Krawczyk poinformowała zarząd, że na otwarty konkurs z zakresu ochrony i promocji zdrowia również wpłynęło 7 ofert, z których rekomendację otrzymały wnioski złożone przez Stowarzyszenie „Dzikie Bobry", Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie, Koniński Klub „Amazonki", Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie oraz Stowarzyszenie Mieszkańców Modły. Wyjaśniła, że łączna kwota proponowanych dotacji wynosi 15.000,00 zł.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego dokumentu, starosta koniński poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym imiennym brało udział pięciu członków zarządu:
1) Stanisław Bielik - „za"
2) Władysław Kocaj - „za"
3) Marek Górczak - „za"
4) Halina Lenartowicz - „za"
5) Zenon Paszek - „za"
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie. Materiał stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
 
Punkt 16.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyboru ofert złożonych na otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Zarząd Powiatu Konińskiego 29 lutego 2016 r. na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 
Omawiając kolejne zagadnienie Dorota Sobieraj - Krawczyk poinformowała zarząd, że na realizację przedsięwzięć służących ekologii, ochronie przyrody i zwierząt oraz edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży, komisja konkursowa udzieliła rekomendacji 6 organizacjom pozarządowym: Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin (13.000,00 zł), Stowarzyszeniu Pamiętnik (2.000,00 zł), Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Żychlinie (2.000,00 zł), Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Koninie (27.000,00 zł) oraz Ogólnopolskiemu Towarzystwu Ochrony Zwierząt OTOZ Animals (16.000,00 zł), Stowarzyszeniu WioskowoMi (10.000,00 zł). Dodała, że łączna kwota przewidziana w tym roku na realizację zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego wyniosła 70.000,00 zł.
Do przedstawionego materiału odniósł się wicestarosta Władysław Kocaj, który zwrócił uwagę na problem bezdomnych psów z terenu powiatu konińskiego. Stwierdził, że działalność konińskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami nie pozwala w satysfakcjonujący sposób pomóc w rozwiązaniu tego problemu. Podkreślił, że bardziej perspektywiczna pod tym kątem jest aktywność Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt OTOZ Animals.
Pełnomocnik zaznaczyła też, że komisja wnikliwie przeanalizowała wszystkie złożone wnioski, a dofinansowania przyznawane były na konkretne zadania.
Do dyskusji włączyła się także radna Halina Lenartowicz, która opowiedziała się za zwiększeniem dotacji dla Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt OTOZ Animals w następstwie obniżenia wielkości środków zaproponowanych przez komisję dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.
Radny Zenon Paszek również potwierdził, że samorządy gminne od wielu lat borykają się z problemem bezdomnych zwierząt. Dodał też, że ważnym elementem walki z tym zjawiskiem jest znakowanie zwierząt.
Zabierając głos w dyskusji radny Marek Górczak docenił również ofertę Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Żychlinie i zawnioskował o zwiększenie dla niej dotacji o 1000,00 zł.
Po wysłuchaniu wszystkich argumentów uczestników dyskusji, starosta Stanisław Bielik zaproponował, aby zwiększyć do 23.200,00 zł (połowa wnioskowanej kwoty) dofinansowanie dla Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt OTOZ Animals oraz do 3000,00 zł dofinansowanie dla Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Żychlinie, a zmniejszyć do 18.800,00 zł dotację dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Koninie.
Zarząd jednogłośnie - 5 głosami „za" przychylił się do propozycji starosty.
W związku z brakiem innych uwag do przedłożonego dokumentu, starosta koniński poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym imiennym brało udział pięciu członków Zarządu:
1) Stanisław Bielik - „za"
2) Władysław Kocaj - „za"
3) Marek Górczak - „za"
4) Halina Lenartowicz - „za"
5) Zenon Paszek - „za"
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie. Materiał stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
 
Punkt 17.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyboru oferty złożonej na otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Zarząd Powiatu Konińskiego 29 lutego 2016 r. na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na organizacji Powiatowych Dni Rodziny.
 
W punkcie 17. pełnomocnik poinformowała, że do ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Konińskiego konkursu na realizację zadania publicznego polegającego na organizacji Powiatowych Dni Rodziny, przystąpił tylko jeden podmiot - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie. Oferta organizacji uzyskała pozytywną ocenę komisji konkursowej oraz rekomendację do udzielenia dotacji w wysokości 12.000,00 zł.
Dodała też, że Powiatowe Dni Rodziny odbędą się w czerwcu w Rychwale i tradycyjnie zostaną połączone z obchodami Powiatowego Dnia Seniora.
Starosta koniński poddał uchwałę pod głosowanie. W głosowaniu jawnym imiennym brało udział pięciu członków zarządu:
1) Stanisław Bielik - „za"
2) Władysław Kocaj - „za"
3) Marek Górczak - „za"
4) Halina Lenartowicz - „za"
5) Zenon Paszek - „za"
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie. Materiał stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
 
Punkt 18.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przyjęcia zasad przyznawania dofinansowania do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2016.
 
Treść projektu uchwały w przedmiotowej sprawie przedstawił Tomasz Kubalak - członek zespołu ds. rehabilitacji społecznej i zawodowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
Tomasz Kubalak poinformował, że sposób przyznawania dofinansowania z PFRON dla poszczególnych zadań określony został w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie algorytmu przekazania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym. Wyjaśnił, że przepisy te określają również, kto jest uprawniony do otrzymania dofinansowania. O wysokości i kolejności przyznawania pieniędzy decyduje natomiast samorząd. Przypomniał, że w tym roku Powiat Koniński otrzymał z funduszu 3.218.359,00 zł, a podział środków dostosowany został do potrzeb osób niepełnosprawnych udokumentowanych w złożonych wnioskach o dofinansowania.
Członek zespołu ds. rehabilitacji społecznej i zawodowej w sposób szczegółowy przybliżył też zasady, kryteria oraz tryb składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania w zakresie: zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze; zakupu sprzętu rehabilitacyjnego; aktywizacji osób niepełnosprawnych w sporcie, kulturze, rekreacji i turystyce; likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu się; uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych; zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy; podjęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej, a także szkoleń dla osób niepełnosprawnych.
Starosta poddał dokument pod głosowanie. Uchwała podjęta została jednogłośnie - 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
 
Punkt 19.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji cmentarza w miejscowości Żychlin, gmina Stare Miasto.
 
W punkcie 19. porządku posiedzenia Stanisław Bielik poinformował, że Wójt Gminy Stare Miasto wystąpił do Zarządu Powiatu Konińskiego o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji cmentarza w miejscowości Żychlin. Wyjaśnił, że ustalenia zawarte w dokumencie nie mają wpływu na realizację zadań samorządu powiatowego
Następnie starosta poddał dokument pod głosowanie. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 5 głosami „za". Stanowi ona załącznik nr 19 do protokołu.
 
Punkt 20.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie powierzenia Zarządowi Dróg Powiatowych w Koninie prowadzenie zadania polegającego na budowie zjazdu z ul. Świętojańskiej (działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 593 - obręb Wilków), na teren działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 184/10 (obręb Pawłówek) w Koninie.
 
Treść dokumentu procedowanego w punkcie 20. porządku obrad omówił wicestarosta Władysław Kocaj.
Wicestarosta poinformował, że w związku ze zbyciem przez Powiat Koniński działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 184/9 położonej w Koninie (obręb Pawłówek) zaistniała konieczność wybudowania dodatkowego zjazdu z ul. Świętojańskiej na teren działki oznaczonej nr ewidencyjnym 184/10 będącej w użytkowaniu wieczystym powiatu. Wyjaśnił, że ze względu na charakter ww. zadania Zarząd Powiatu Konińskiego postanowił powierzyć jego realizację Zarządowi Dróg Powiatowych w Koninie. Władysław Kocaj dodał też, że koszt budowy zjazdu wyniesie około 30.000,00 zł.
Zarząd nie wniósł uwag do przedstawionego materiału. Projekt uchwały poddany przez starostę pod głosowanie został podjęty jednogłośnie - 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
 
Punkt 21.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia drogi w obrębie Sompolinek gm. Sompolno do kategorii dróg gminnych.
 
Temat ujęty w 21. punkcie porządku obrad omówił starosta Stanisław Bielik, który poinformował, że Burmistrz Miasta Sompolno wystąpił do zarządu z prośbą o zaopiniowanie wniosku dotyczącego zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi zlokalizowanej w obrębie Sompolinek na działce o nr ewid. 53/2. Starosta wyjaśnił, że ww. droga ma charakter publiczny i służy potrzebom społeczności lokalnej, a dotychczas nie został jej nadany status żadnej kategorii dróg wymienionych w ustawie o drogach publicznych.
Zarząd nie wniósł uwag do przedłożonego dokumentu i wyraził pozytywną opinię w sprawie. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
 
Punkt 22.
Sprawozdanie Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Koninie z przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 r. na terenie powiatu konińskiego.
 
O zreferowanie kolejnego zagadnienia starosta koniński poprosił Pawła Figurskiego - kierownika Biura Spraw Obronnych.
Kierownik poinformował, że do stawiennictwa przed Powiatową Komisję Lekarską Nr 1 w Koninie w bieżącym roku wezwano 881 osób urodzonych w 1997 r., 20 mężczyzn z roczników starszych i 68 kobiet. Komisja przebadała 846 mężczyzn z rocznika podstawowego, 11 - z roczników starszych i 70 kobiet. Dodał też , że kwalifikacja wojskowa przebiegała bez zakłóceń, a frekwencja wyniosła 99,4% dla osób z rocznika podstawowego, 68,8% dla poborowych z rocznika starszego, a w przypadku kobiet - 100 %. W grupie osób wezwanych do kwalifikacji wojskowej z rocznika podstawowego, za zdolnych do odbywania służby wojskowej (kategoria A) uznano 788 osób, za niezdolnych w czasie pokoju (kategoria D) - 34 oraz całkowicie niezdolnych (kategoria E) - 24 poborowych, co stanowi 2,8 % . Z roczników starszych, 9 mężczyzn ( tj. 82 %) otrzymało kategorię A, a 2 (18%) - kategorię E. Spośród 70 kobiet weryfikowanych przez Powiatową Komisję Lekarską, 62 otrzymały kategorię A (89 %), a 8 - kategorię D (11 %).
Paweł Figurski wyjaśnił, że poza wywiadem i badaniem, komisja lekarska uwzględniała dokumentację medyczną przedstawioną przez osoby badane, a w przypadku podejrzenia choroby lub ułomności - kierowała kwalifikowanych na dodatkowe badania specjalistyczne. W bieżącym roku na badania dodatkowe skierowano 18 osób. Wszystkie one dotyczyły konsultacji okulistycznej.
Podsumowując swoją wypowiedź kierownik stwierdził, że tegoroczny pobór, podobnie jak poprzednie, przebiegał w spokojnej atmosferze. Nie stwierdzono przypadków zakłócania porządku przez osoby oczekujące na badanie. Bardzo duża w tym zasługa wieloletniej współpracy Starostwa Powiatowego w Koninie z Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego.
Zabierając głos w dyskusji starosta Stanisław Bielik podziękował kierownikowi za spokojną i sprawną organizację tegorocznej kwalifikacji wojskowej.
Następnie starosta poddał dokument pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
 
Punkt 23.
Sprawozdanie z realizacji uchwał Zarządu Powiatu Konińskiego za rok 2015.
 
W tej części obrad głos zabrał starosta Stanisław Bielik, który przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał Zarządu Powiatu Konińskiego za rok 2015.
Starosta poinformował, że w 2015 r. zarząd podjął 193 uchwały, z których zrealizowanych zostało 138, a 52 - ze względu na ich kierunkowy lub długofalowy charakter - jest w trakcie realizacji. Ponadto, 2 uchwały utraciły moc, a 1 uchwała nie została zrealizowana (nr 103/2015 z 15 czerwca 2015 r. w sprawie uznania celowości oraz wsparcia realizacji zadania pod nazwą „Prowadzenie kompleksowego, specjalistycznego wsparcia dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej" wnioskowanego przez Stowarzyszenie Rodzina, Kultura, Edukacja, Rozwój Wsi Centrum w Grodźcu - w związku z tym, że wnioskodawca nie przyjął dotacji udzielonej przez zarząd). Przewodniczący zarządu zwrócił też uwagę na formę sprawozdania. Uznał, że przedłożony dokument jest zbyt szczegółowy i zaproponował, aby w przyszłym roku jego treść ograniczała się do danych statystycznych.
Odmienny pogląd wyraziła radna Halina Lenartowicz, która stwierdziła, że obecny kształt sprawozdania pozwala wnikliwie przyjrzeć się pracy zarządu.
W związku z brakiem innych uwag członków zarządu do przedstawionego materiału, starosta koniński poddał dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął sprawozdanie jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
 
Punkt 24.
Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego za rok 2015.
 
Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego za 2015 r. również omówił starosta koniński
Przewodniczący zarządu zwrócił uwagę na najistotniejsze informacje zawarte w sprawozdaniu. Poinformował, że Rada Powiatu Konińskiego w 2015 r. podjęła łącznie 75 uchwał, z czego 5 z nich stanowiły akty prawa miejscowego. Podkreślił, że zaledwie jedna uchwała nie została wykonana, co nastąpiło z przyczyn zewnętrznych, tj. niezależnych od komórki odpowiedzialnej za jej realizację.
Następnie starosta poddał dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął sprawozdanie jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
 
Punkt 25.
Sprawy bieżące.
 
W sprawach bieżących starosta koniński poinformował członków zarządu, że najbliższa sesja Rady Powiatu Konińskiego odbędzie się 28 kwietnia br.
W „sprawach bieżących" zabrała też głos radna Halina Lenartowicz, która wyraziła zaniepokojenie w związku z rozszerzeniem strefy płatnego parkowania w pobliżu Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie oraz poinformowała zarząd, że członkowie Powiatowej Rady Zatrudnienia skierowali do Prezydenta Miasta Konina pismo w tej sprawie. Radna zapytała też starostę, na jakim etapie jest budowa drogi Kaliska - Gogolina - Wielkopole.
Stanisław Bielik odpowiedział, że 18 kwietnia br. firma Skanska rozpoczęła budowę drogi z dwóch stron jednocześnie. Poinformował też, że firma planuje przeprowadzić badania geotechniczne dotyczące oceny grubości torfu występującego na terenie przeznaczonym pod budowę drogi.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, starosta koniński podziękował obecnym za udział i o godz. 1115 zakończył posiedzenie zarządu. 
        
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
1. Starosta Koniński - Stanisław Bielik
2. Wicestarosta Koniński - Władysław Kocaj
3. Członek Zarządu - Marek Górczak
4. Członek Zarządu - Halina Lenartowicz
5. Członek Zarządu - Zenon Paszek
 
Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2016-06-27 12:57:35)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2016-06-27 12:57:35)
Lista wiadomości