logo
logo bip
Protokół Nr 40/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 23 marca 2016 r.
Protokół Nr 40/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
23 marca 2016 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
 
Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                      
1. Stanisław Bielik - starosta koniński;
2. Władysław Kocaj - wicestarosta koniński;
3. Marek Górczak;
4. Halina Lenartowicz;
5. Zenon Paszek.
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu;
Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.
 
Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:
Marta J. Bagrowska - kierownik Biura Zarządu;
Elżbieta Sroczyńska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie;
Krystyna Grabowska - kierownik Biura Rady;
Bernadeta Szmytka - Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Koninie;
Karol Baranowski - inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych;
Dorota Sobieraj-Krawczyk - pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami;
 
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński;
Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu.
 
Punkt 1.
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 
Starosta koniński Stanisław Bielik otworzył 40. obrady Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 1400. Po powitaniu jego uczestników przedstawił projekt porządku posiedzenia:
1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego nr 39/2016 z 15 marca 2016 r.
3. Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego
na rok 2016.
4. Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023.
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Rzgów.
6. Wyrażenie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Powiatu Konińskiego.
7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Koninie w 2015 r.
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Konińskiego na dzień 31.12.2015 r.
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu mieszkań chronionych.
10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyboru ofert złożonych na otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Zarząd Powiatu Konińskiego 11 lutego 2016 r. na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyboru ofert złożonych na otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Zarząd Powiatu Konińskiego 11 lutego 2016 r. na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
12. Informacja o nagrodach i wyróżnieniach za osiągnięcia w działalności sportowej zawodników i trenerów działających na terenie Powiatu Konińskiego w 2015 r.
13. Sprawy bieżące.
Zarząd powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Punkt 2.
Przyjęcie protokołu.
 
W kolejnym punkcie porządku obrad starosta zwrócił się do członków zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu z posiedzenia, które odbyło się 15 marca 2016 r. W związku z ich brakiem, Stanisław Bielik poddał dokument pod głosowanie. Protokół nr 39/2016 został przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za".
 
Punkt 3.
Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016.
 
Na prośbę przewodniczącego zarządu treść wniosku przedstawił Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.
Radzisław Kozłowski poinformował, że zaproponowane do tegorocznego budżetu zmiany wynikają z bieżącej działalności wydziałów/biur Starostwa Powiatowego w Koninie oraz jednostek organizacyjnych powiatu. Następnie omówił je zgodnie z treścią załącznika nr 3 do niniejszego protokołu.
Zarząd przyjął wniosek jednogłośnie - 5 głosami „za".
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać wniosek przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 4.
Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023.
 
W kolejnym temacie z dziedziny finansów starosta koniński również oddał głos skarbnikowi powiatu.
Radzisław Kozłowski wyjaśnił, że wprowadzenie do WPF proponowanych autopoprawek jest konsekwencją zmian omówionych w poprzednim punkcie porządku obrad.
Zarząd nie wniósł uwag i przyjął wniosek jednogłośnie - 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać wniosek przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 5.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Rzgów.
 
Punkt 5. porządku obrad przedstawił przewodniczący zarządu.
Stanisław Bielik poinformował, że projekt ww. uchwały związany jest z przekazaniem gminie Rzgów środków w wysokości 116.000,00 zł na zadanie polegające na budowie chodnika w miejscowości Modła oraz 60.000,00 zł na kontynuację budowy chodnika w Sławsku. Wyjaśnił, że środki te stanowią 50% wartości kosztorysu inwestorskiego ww. zadań.
Zarząd przyjął projekt uchwały jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 6.
Wyrażenie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Powiatu Konińskiego.
 
O przedstawienie kolejnego tematu starosta poprosił Krystynę Grabowską - kierownik Biura Rady.
Krystyna Grabowska poinformowała, że 9 marca br. do Rady Powiatu Konińskiego wpłynął wniosek pracodawcy - Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wielkopolski Oddział Regionalny w Poznaniu - dotyczący wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Andżeliką Chojnacką. Wyjaśniła, że rozpatrzeniem wniosku zajęła się Komisja Statutowo-Regulaminowa, która po dokładnym przeanalizowaniu sprawy nie znalazła argumentów przemawiających za wyrażeniem zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną. Uzasadniając swoje stanowisko komisja podkreśliła, iż pracodawca nie złożył wyjaśnień, a także nie podał żadnych przyczyn, które mogłyby stanowić podstawę do wypowiedzenia radnej umowy o pracę.
W związku z brakiem uwag, starosta poddał dokument pod głosowanie. W jego wyniku zarząd wyraził pozytywną opinię o projekcie uchwały - jednogłośnie, 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
 
Punkt 7.
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Koninie w 2015 r.
 
Sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności rzecznika konsumentów przedstawiła Bernadeta Szmytka.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Koninie rozpoczęła swoją wypowiedź od przybliżenia statystyk załatwionych spraw. Poinformowała, że w 2015 roku odnotowano ich aż o 15% więcej niż w roku ubiegłym. Działalność biura koncentrowała się m.in. na poradach konsumenckich, wystąpieniach do przedsiębiorców, przygotowywaniu pozwów, współpracy z organizacjami konsumenckimi, a także działalności edukacyjnej.
Bernadeta Szmytka zwróciła też uwagę na wystąpienie utrudnień w pracy rzecznika polegających na zwiększeniu ilość załatwianych spraw przy braku wsparcia ze strony pracownika biura przebywającego na urlopie macierzyńskim.
Następnie, poinformowała zarząd, że konsumenci najczęściej zgłaszali się do rzecznika w sprawie reklamacji zakupionych towarów, a także w związku z problemami w zakresie ubezpieczeń, robót budowlanych oraz umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa. Wiele spraw dotyczyło też nieprawidłowości związanych z dostawą energii elektrycznej. Wyjaśniła, że klienci byli celowo wprowadzani w błąd co do treści umów, które zawierały ukryte opłaty. Bernadeta Szmytka podkreśliła, że sprawy te - z uwagi na swoją złożoność - wymagały od rzecznika specjalistycznej wiedzy i były bardzo czasochłonne.
Po wysłuchaniu sprawozdania, radny Zenon Paszek z uznaniem odniósł się do zaangażowania oraz skuteczności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Koninie.
Radna Halina Lenartowicz również podziękowała rzecznikowi za rzetelną pracę i wsparcie udzielane mieszkańcom powiatu. Podkreśliła też, że cały czas należy kłaść nacisk na działania podnoszące świadomość konsumentów. W związku z tym, zaproponowała, aby rzecznik, poza aktywnością w środkach masowego przekazu, informował o najbardziej aktualnych problemach konsumenckich na łamach, wydawanego przez starostwo - „Kuriera Powiatu Konińskiego".
Następnie głos zabrał starosta Stanisław Bielik, który z dużym uznaniem odniósł się do pracy Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów, a zwłaszcza do prowadzonej przez rzecznika działalności edukacyjnej konsumentów. Zapewnił też, że nie są mu obojętne problemy kadrowe komórki i jest gotowy podjąć niezbędne działania w celu ich rozwiązania.
Członkowie zarządu nie wnieśli uwag do treści przedstawionego dokumentu i przyjęli sprawozdanie jednogłośnie - 5 głosami „za". Stanowi ono załącznik nr 7 do protokołu.
 
Punkt 8.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Konińskiego na dzień 31.12.2015 r.
 
W tej części obrad głos ponownie zabrał Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.
Skarbnik przypomniał, że zarząd jest zobligowany do podjęcia powyższej uchwały przepisami ustaw o finansach publicznych i samorządzie powiatowym. Następnie poinformował, że w 2015 r. dochody powiatu zrealizowano na poziomie 86,60% (w kwocie 77.744.207,22 zł) a największe wpływy do budżetu pochodziły z subwencji, podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych, oraz opłat komunikacyjnych. Ubiegłoroczne wydatki powiatu wyniosły natomiast 74.353.315,95 zł i zostały wykonane w 80,95%. Wyjaśnił też, że na niskie wykonanie planu wydatków i dochodów wpłynął brak porozumienia z kopalnią skutkujący niewykonaniem w terminie zadań inwestycyjnych na drogach, realizowanych w ramach rekompensaty za szkody górnicze. Radzisław Kozłowski zwrócił także uwagę na koszty obsługi zadłużenia stanowiące 4,33% dochodów ogółem. Na zakończenie swojej wypowiedzi, skarbnik odniósł się do stanu mienia powiatu, którego wartość wzrosła o 13.233.661,00 zł.
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
 
Punkt 9.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu mieszkań chronionych.
 
W punkcie 9. porządku posiedzenia starosta koniński poprosił o zabranie głosu Elżbietę Sroczyńską - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
Dyrektor poinformowała, że projekt uchwały dotyczy unieważnienia ogłoszonego przez zarząd 11 lutego br. konkursu polegającego na powierzeniu przez powiat zadania związanego z prowadzeniem mieszkań chronionych. Wyjaśniła też, że powodem jego unieważnienia jest brak zainteresowania ze strony organizacji i nieprzystąpienie do konkursu żadnego oferenta.
Następnie Elżbieta Sroczyńska podkreśliła, że realizacja ww. zadania jest bardzo ważnym elementem polityki społecznej, do której zobligowany jest powiat koniński. Zapewniła też, że podejmie wszelkie możliwe działania w celu szybkiego rozwiązania omawianego problemu.
Starosta poddał dokument pod głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
 
Punkt 10.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyboru ofert złożonych na otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Zarząd Powiatu Konińskiego 11 lutego 2016 r. na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 
Kolejne dwa punkty ujęte w porządku obrad zreferowała Dorota Sobieraj - Krawczyk - pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami.
Pełnomocnik poinformowała, że na ogłoszony przez zarząd otwarty konkurs dotyczący zlecenia zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wpłynęły 22 oferty, z których 21 spełniło wymogi formalne. Po dokonaniu oceny merytorycznej komisja zaproponowała przyznanie dofinansowania 11 podmiotom na łączną kwotę 45.000,00 zł.
Następnie starosta koniński poddał uchwałę pod głosowanie. W głosowaniu jawnym imiennym brało udział pięciu członków zarządu:
1) Stanisław Bielik - „za"
2) Władysław Kocaj - „za"
3) Marek Górczak - „za"
4) Halina Lenartowicz - „za"
5) Zenon Paszek - „za"
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie. Materiał stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
 
Punkt 11.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyboru ofert złożonych na otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Zarząd Powiatu Konińskiego 11 lutego 2016 r. na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 
Pełnomocnik poinformowała, że do konkursu na realizację zadań w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przystąpiło 19 oferentów. W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej komisja zaproponowała przyznać 30.000,00 zł. na dotacje dla 14 podmiotów organizujących zajęcia dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego dokumentu, starosta koniński poddał uchwałę pod głosowanie. W głosowaniu jawnym imiennym brało udział pięciu członków zarządu:
1) Stanisław Bielik - „za"
2) Władysław Kocaj - „za"
3) Marek Górczak - „za"
4) Halina Lenartowicz - „za"
5) Zenon Paszek - „za"
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie. Materiał stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
 
Punkt 12.
Informacja o nagrodach i wyróżnieniach za osiągnięcia w działalności sportowej zawodników i trenerów działających na terenie Powiatu Konińskiego w 2015 r.
 
W tej części obrad Karol Baranowski - inspektor w  Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych przedstawił listę zawodników, trenerów i działaczy sportowych z powiatu konińskiego, których ubiegłoroczne wyniki zasługują na nagrody oraz wyróżnienia.
Karol Baranowski wyjaśnił, że po przeanalizowaniu osiągnięć nominowanych sportowców proponuje się przyznać nagrodę finansową w wysokości 1000,00 zł pięciu zawodnikom: Damianowi Dzwoniarskiemu, Erykowi Sobiechowi, Natalii Nowak, Marii Stranc oraz Igorowi Jakubowskiemu, a także po 700,00 zł ich trenerom. Zasadnym jest również ufundowanie nagrody rzeczowej o wartości 1500 zł dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Wilki Wilczyn oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale - 1000 zł. Inspektor poinformował, że na nagrody dla najlepszych sportowców oraz trenerów z powiatu konińskiego zaplanowano w budżecie 9.600,00 zł, z których rozdysponowano 9.500,00 zł.
Karol Baranowski przypomniał również, że nagrody zostaną wręczone podczas Podsumowania Roku Sportowego, które odbędzie się 27 kwietnia w sali balowej Pałacu Bronikowskich w Żychlinie.
Odnosząc się do omówionego tematu starosta Stanisław Bielik zaproponował, aby zwiększyć kwotę przeznaczoną na nagrodę rzeczową dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale o 100,00 zł i wydatkować w całości zaplanowane na ten cel środki.
Zarząd przychylił się do przedstawionych propozycji i przyjął przedłożoną informację jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
 
Punkt 13.
Sprawy bieżące.
 
W ostatnim punkcie porządku obrad starosta koniński poinformował zarząd o sprawach związanych z drogownictwem. Podkreślił, że zgodnie z umową, kopalnia przelała pierwszą ratę na budowę drogi Kaliska - Gogolina - Wielkopole w wysokości 3.000.000,00 zł. Poinformował też, że przetarg na realizację tej inwestycji wygrała firma Skanska, która zaproponowała kwotę 7.400.000,00 zł. Planowane są także wspólne działania z samorządami Gminy Kleczew oraz Wilczyn w celu budowy ścieżki rowerowej, która byłaby sfinansowana z pozostałych środków (tj. 4.300.000,00 zł), jakie zobowiązała się zapewnić kopalnia na budowę ww. drogi.
W tej części posiedzenia starosta nadmienił także o planach związanych z zawarciem porozumień z gminami Grodziec i Stare Miasto na realizację inwestycji drogowych z udziałem zewnętrznych środków finansowych w ramach PROW.
Zabierając głos w dyskusji radna Halina Lenartowicz zaproponowała, aby część środków z puli 4.300.000,00, które zagwarantowała kopalnia, przeznaczyć na budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Kopydłówek - Kaliska w gminie Wilczyn. Radna podkreśliła, że mieszkańcy tej gminy borykają się z największymi problemami komunikacyjnymi, które spowodowane są działalnością kopalni.
Wicestarosta Władysław Kocaj stwierdził, że jest to słuszna inicjatywa ale na ten moment należy skupić się wyłącznie na realizacji najważniejszego zadania czyli drodze Kaliska - Gogolina - Wielkopole. Dodał, że w trakcie jej budowy mogą wystąpić niespodziewane problemy, które będą wymagały zwiększenia nakładów finansowych. Powiat musi też mieć na uwadze, że kopalnia przekazała dopiero pierwszą ratę z ustalonej kwoty.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, starosta Stanisław Bielik podziękował obecnym za udział i o godz. 1540  zakończył posiedzenie zarządu. 
        
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
1. Starosta Koniński - Stanisław Bielik
2. Wicestarosta Koniński - Władysław Kocaj
3. Członek Zarządu - Marek Górczak
4. Członek Zarządu - Halina Lenartowicz
5. Członek Zarządu - Zenon Paszek
 
 
Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu
 
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2016-06-23 12:35:48)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2016-06-23 13:46:24)
Lista wiadomości