logo
logo bip
Protokół Nr 39/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 15 marca 2016 r.
Protokół Nr 39/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
15 marca 2016 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
 
Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                       
1. Stanisław Bielik - starosta koniński;
2. Marek Górczak;
3. Halina Lenartowicz;
4. Zenon Paszek.
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu;
Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.
 
Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:
 
Marta J. Bagrowska - kierownik Biura Zarządu;
Elżbieta Sroczyńska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie;
Małgorzata Lalak - naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Gruntów;
Katarzyna Rejniak - starszy specjalista w Wydziale Rozwoju i Promocji;
Wiesława Matusiak - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie;
Bożena Wróbel - inspektor w Wydziale Administracyjno - Organizacyjnym;
Tomasz Kubalak - członek zespołu ds. rehabilitacji społecznej i zawodowej.
 
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński;
Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu.
 
Punkt 1.
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 
39. posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 800 otworzył starosta koniński Stanisław Bielik, który zawnioskował o włączenie do porządku obrad punktu dotyczącego przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
Następnie starosta przedstawił proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 38/2016 z 29 lutego 2016 r.
3. Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Miasta Konina i Powiatu Konińskiego w roku 2015.
4. Sprawozdanie z realizacji zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie w roku 2015.
5. Informacja o projektach realizowanych przez Powiat Koniński z udziałem zewnętrznych środków finansowych w 2015 r.
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie przyjęcia aktualizacji „Studium Rozwoju Transportu Zrównoważonego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej".
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim (II)".
8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (II)".
9.  Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016.
10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023.
11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy im. Doktora Piotra Janaszka w Koninie na rok 2016 oraz Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Głębockiem na rok 2016.
12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wynajmu części nieruchomości zabudowanej położonej w Koninie przy ul. Świętojańskiej 20b.
13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Konińskiego na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 4 w Koninie.
14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Konińskiego na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokółkach.
15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przekazania składników majątkowych na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokółkach.
16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przekazania składników majątkowych na rzecz Gminy Grodziec.
17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej działki oznaczonej nr ewid. 307/1, obręb Rychwał.
18. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
19. Sprawy bieżące.
Zarząd przyjął porządek posiedzenia po zmianach jednogłośnie, tj. 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Punkt 2.
Przyjęcie protokołu.
 
W kolejnym punkcie porządku obrad starosta zwrócił się do członków zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu z posiedzenia, które odbyło się 29 lutego 2016 r. W związku z ich brakiem, Stanisław Bielik poddał dokument pod głosowanie. Protokół nr 38/2016 został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za".
 
Punkt 3.
Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Miasta Konina i Powiatu Konińskiego w roku 2015.
 
W tej części obrad starosta poinformował, że temat ujęty w 3. punkcie porządku będzie przedmiotem posiedzenia komisji rady powiatu, w którym uczestniczyć będzie przedstawiciel służb odpowiedzialnych za przygotowanie sprawozdania. W związku z tym Stanisław Bielik zaproponował, aby zarząd przyjął przedłożony dokument w proponowanym brzmieniu.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego materiału, starosta poddał dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać sprawozdanie przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 4.
Sprawozdanie z realizacji zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie w roku 2015.
 
Kolejny temat ujęty w porządku posiedzenia omówiła Elżbieta Sroczyńska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
Elżbieta Sroczyńska poinformowała, że przedłożone członkom zarządu sprawozdanie stanowi podsumowanie ubiegłorocznych zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie z zakresu pomocy społecznej, polityki parorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych, pieczy zastępczej, a także działalności związanej z nadzorem podległych placówek. Przypomniała, że w strukturze jednostki funkcjonuje Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej oraz Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Dyrektor wyjaśniła, że w ubiegłym roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zatrudnionych było 29 osób. Podkreśliła też, że wszyscy pracownicy posiadają wysokie kwalifikacje oraz przygotowanie zawodowe. Dodała również, że w ubiegłym roku jednostka wydała szereg decyzji administracyjnych, wśród których przeważały te związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych. Zaznaczyła, że za jeden z największych ubiegłorocznych sukcesów należy uznać odbudowanie stabilizacji życiowej rodzin naturalnych i powrót na jej łono siedemnastu wychowanków pieczy zastępczej. Następnie, Elżbieta Sroczyńska przypomniała, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie sprawuje nadzór merytoryczny nad domami pomocy społecznej, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, środowiskowymi domami samopomocy oraz warsztatami terapii zajęciowej.
Omawiając kolejne zagadnienia ujęte w sprawozdaniu, Dyrektor Sroczyńska poinformowała o realizacji ubiegłorocznego budżetu, z którego wynika, że dochody jednostki wyniosły 808.982,19 zł, a wydatki zamknęły się w kwocie 5.089.067,13 zł. Wyjaśniła, że środki te pochodziły głównie z zewnętrznych źródeł finansowania m.in. z PFRON oraz z jednostek samorządu terytorialnego w ramach zawartych z nimi porozumień.
Dyrektor podkreśliła również, że PCPR realizuje szereg projektów systemowych adresowanych do osób niepełnosprawnych. Odniosła się też do współpracy z samorządami gminnymi, placówkami oświatowymi oraz organizacjami pozarządowymi.
Po wysłuchaniu sprawozdania, głos zabrała radna Halina Lenartowicz, która  wyraziła uznanie dla działań podejmowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie na rzecz mieszkańców powiatu
Głos w dyskusji zabrał również starosta Stanisław Bielik, który podziękował dyrektor oraz pracownikom PCPR za duże zaangażowanie oraz rzetelność w wykonywanych obowiązkach.
Z uwagi na brak pytań do sprawozdania, starosta koniński poddał dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął sprawozdanie jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać sprawozdanie Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 5.
Informacja o projektach realizowanych przez Powiat Koniński z udziałem zewnętrznych środków finansowych w 2015 r.
 
O omówienie punktu 5. porządku obrad starosta Stanisław Bielik poprosił Katarzynę Rejniak - starszego specjalistę w Wydziale Rozwoju i Promocji.
Katarzyna Rejniak poinformowała zarząd, że w 2015 r. Powiat Koniński pozyskał ze źródeł zewnętrznych 10.676.756,86 zł, z czego 5.557.274,90 pochodziło z funduszy unijnych, natomiast 5.119.481,96 stanowiły środki krajowe. Wyjaśniła, że na skorzystanie przez powiat z dużo niższego dofinansowania niż w latach ubiegłych miały wpływ czynniki zewnętrzne związane z zakończeniem perspektywy finansowej 2007-2014 i opóźnieniem realizacji nowego rozdania na lata 2014-2020. Katarzyna Rejniak dodała też, że w 2015 r. najwięcej środków pozabudżetowych pozyskały dwie jednostki: Powiatowy Urząd Pracy w Koninie - 6.885.784,01 zł oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie - 1.679.186,00 zł.
W związku z brakiem uwag do przedstawionego dokumentu, starosta poddał go pod głosowanie. Zarząd przyjął informację jednogłośnie - 4 głosami „za". Stanowi ona załącznik nr 5 do protokołu.
 
Ustalenia:
Informację o projektach realizowanych przez Powiat Koniński z udziałem zewnętrznych środków finansowych w 2015 r. zarząd powiatu postanowił przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 6.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie przyjęcia aktualizacji „Studium Rozwoju Transportu Zrównoważonego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej".
 
W  tej części posiedzenia głos ponownie zabrała Katarzyna Rejniak.
Katarzyna Rejniak przypomniała, że „Studium Rozwoju Transportu Zrównoważonego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej" jest dokumentem strategicznym, którego głównym celem jest kompleksowa ocena, analiza i synteza czynników wpływających na transport w OFAK oraz zapewnienie rozwoju poprzez dobrze działający system.
Starszy specjalista w Wydziale Rozwoju i Promocji wyjaśniła, że w związku z przyjęciem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego" wymagane jest uaktualnienie studium w zakresie m.in. zintegrowanych węzłów przesiadkowych.
Następnie Katarzyna Rejniak dodała, że zaktualizowany dokument zawiera informacje dotyczące planowanych prac remontowych i inwestycyjnych na drogach przebiegających przez Obszar Funkcjonalny Aglomeracji Konińskiej. Wyjaśniła też, że fakt ujęcia inwestycji drogowych w dokumencie w znacznym stopniu zwiększa możliwości ubiegania się na ich realizację o środki zewnętrzne w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego materiału, starosta poddał dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął projekt uchwały jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
 
Ustalenia
Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 7.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim (II)".
 
Kolejne dwa punkty ujęte w porządku obrad omówiła Wiesława Matusiak - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie.
Wiesława Matusiak poinformowała, że podjęcie przez radę powyższej uchwały pozwoli Powiatowi Konińskiemu przystąpić do projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim(II)". Dzięki niemu, kompleksową aktywizacją zawodową objętych zostanie 350 bezrobotnych powyżej 30 roku życia. Dyrektor wyjaśniła, że oferowana bezrobotnym pomoc opierać się będzie na indywidualnym planie działania, pośrednictwie pracy i poradnictwie zawodowym, stażach oraz przyznaniu dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Koszt przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji w roku 2016 wyniesie 2.702.509,80 zł.
Starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
   
Punkt 8.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (II)".
 
W tej części posiedzenia, Wiesława Matusiak poinformowała, że przedłożony zarządowi dokument dotyczy przystąpienia Powiatu Konińskiego do projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (II)". W ramach przedsięwzięcia, aktywizacją zawodową objętych może zostać 722 bezrobotnych w wieku od 18 do 29 lat. Dodała, że koszt projektu w 2016 r. zaplanowany został na 5.713.026,78 zł.
Głos w dyskusji zabrał radny Zenon Paszek, który z uznaniem odniósł się do działalności Powiatowego Urzędu Pracy oraz form pomocy oferowanych osobom bezrobotnym.
Swoje obawy co do potrzeby i sensu funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy wyraził natomiast radny Marek Górczak. Podkreślił, że jednostka jest nieskuteczna w pozyskiwaniu miejsc pracy, a jej działania są nieadekwatne do liczby pracowników oraz środków finansowych jakimi dysponuje.
Odmienny pogląd wyraziła radna Halina Lenartowicz, która zwróciła uwagę na ilość osób korzystających z licznych form aktywizacji, szkoleń oraz kursów przygotowawczych.
W związku z brakiem innych uwag, starosta Stanisław Bielik poddał dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 9.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016.
 
Na prośbę przewodniczącego zarządu, treść projektu przedmiotowej uchwały przedstawił Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.
Radzisław Kozłowski omówił proponowane zmiany w tegorocznym budżecie powiatu, zgodnie z treścią projektu uchwały stanowiącego załącznik nr 9 do protokołu.
Skarbnik odniósł się też do korekt planu finansowego powiatu wynikających z porozumień, umów i pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego. Wyjaśnił też przyczyny ewaluowania planu dochodów i wydatków budżetu w zakresie zadań własnych.
Z uwagi na brak pytań do przedstawionego dokumentu, starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za".
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 10.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023.
 
W tej części posiedzenia starosta koniński ponownie poprosił o zabranie głosu skarbnika powiatu.
Odnosząc się do proponowanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016 - 2023 Radzisław Kozłowski wyjaśnił, że są one konsekwencją zmian w budżecie powiatu, które omówione zostały w poprzednim punkcie porządku obrad.
W związku z brakiem uwag członków zarządu do projektu uchwały, Stanisław Bielik poddał dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 11.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy im. Doktora Piotra Janaszka w Koninie na rok 2016 oraz Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Głębockiem na rok 2016.
 
W punkcie 11. porządku posiedzenia starosta koniński poprosił o zabranie głosu dyrektor Elżbietę Sroczyńską.
Elżbieta Sroczyńska wyjaśniła, że przygotowywanie przez ŚDS-y corocznych planów pracy jest obowiązkiem wynikającym z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Dodała też, że ich zatwierdzenie leży w gestii organu prowadzącego lub zlecającego prowadzenie środowiskowych domów pomocy. Dyrektor zapewniła też zarząd, że dokumenty te uzyskały pozytywną opinię wojewody wielkopolskiego.
W związku z brakiem uwag, starosta poddał uchwałę pod głosowanie. Dokument został podjęty jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
 
Punkt 12.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wynajmu części nieruchomości zabudowanej położonej w Koninie przy ul. Świętojańskiej 20b.
 
Treść uchwały będącej przedmiotem 12. punktu porządku obrad przybliżyła Małgorzata Lalak - naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Gruntów.
Małgorzata Lalak poinformowała, że przedstawiony zarządowi dokument dotyczy przedłużenia umowy najmu pomieszczenia magazynowego o powierzchni 100 m² w budynku położonym przy ul. Świętojańskiej 20b w Koninie. Dodała, że umowa zawarta z Zakładem Usług Budowlanych POLBUD obowiązywałaby do 31 grudnia 2016 r., a miesięczna stawka za użytkowanie nieruchomości zostałaby utrzymana na dotychczasowym poziomie.
Starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. Został on podjęty jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
 
Punkt 13.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie  składników majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Konińskiego na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 4 w Koninie.
 
Tematy ujęte w punktach od 13. do 16. omówiła Bożena Wróbel - inspektor w Wydziale Administracyjno-Organizacyjnym.  
Bożena Wróbel poinformowała członków zarządu, że ww. projekt uchwały dotyczy nieodpłatnego przekazania na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 4 w Koninie zestawu komputerowego będącego na stanie ewidencyjnym Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie. Następnie wyjaśniła, że ze względu na zbyt niskie parametry, sprzęt ten nie jest w stanie współpracować z oprogramowaniem geodezyjnym stosowanym w jednostce.
Odnosząc się do przedstawionego tematu, głos w dyskusji zabrał radny Marek Górczak, który stwierdził, że zużyty sprzęt informatyczny oraz niewykorzystywane elementy infrastruktury biurowej powinny być przekazywane do szkół lub podmiotów znajdujących się na terenie gmin powiatu konińskiego, a nie Miasta Konina. Poprosił również, aby zarząd był wcześniej informowany o możliwości przekazania składników majątkowych, wycofanych z użytkowania w urzędzie lub jednostkach.
W odpowiedzi na zarzut radnego głos zabrał skarbnik Radzisław Kozłowski, który podkreślił, że Powiat Koniński oraz Miasto Konin współpracują na wielu płaszczyznach. Jako przykład podał finansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej, której 40% czytelników stanowią mieszkańcy powiatu. Wyjaśnił też, że każdego roku powiat przekazuje na ten cel 100.000,00 zł, a koszt rocznego utrzymania placówki ponoszony przez miasto wynosi około 2.500.000,00 zł.
Następnie starosta koniński wyjaśnił, że przekazanie zbędnych składników majątkowych odbywa się zawsze na wniosek zainteresowanej strony. Zobowiązał również pracownika Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego do przygotowania wykazu niewykorzystywanych elementów infrastruktury biurowej oraz sprzętu informatycznego, które w najbliższej przyszłości będą mogły zostać nieodpłatnie przekazane.
W związku z brakiem innych uwag do przedłożonego dokumentu, Stanisław Bielik poddał uchwałę pod głosowanie. W głosowaniu jawnym imiennym brało udział czterech członków zarządu:
1) Stanisław Bielik - „za"
2) Marek Górczak - „przeciw"
3) Halina Lenartowicz - „za"
4) Zenon Paszek - „za"
Zarząd podjął uchwałę 3 głosami „za" przy 1 „przeciw". Materiał stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
 
Punkt 14.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie  składników majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Konińskiego na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokółkach.
 
Bożena Wróbel wyjaśniła, że projekt powyższej uchwały dotyczy nieodpłatnego przekazania na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokółkach pięciu zestawów komputerowych będących na stanie ewidencyjnym Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie.
Starosta koniński poddał uchwałę pod głosowanie. W głosowaniu jawnym imiennym brało udział czterech członków zarządu:
1) Stanisław Bielik - „za"
2) Marek Górczak - „za"
3) Halina Lenartowicz - „za"
4) Zenon Paszek - „za"
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie. Materiał stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
 
Punkt 15.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przekazania składników majątkowych na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokółkach.
 
W tej części obrad Inspektor poinformowała, że projekty dwóch kolejnych uchwał dotyczą nieodpłatnego przekazania składników infrastruktury informatycznej na rzecz  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokółkach oraz Gminy Grodziec. Wyjaśniła, że ze względu na zużycie technologiczne oraz przestarzałe oprogramowanie sprzęt komputerowy nie nadaje się do dalszego użytkowania przez pracowników starostwa.
Starosta koniński poddał uchwałę w sprawie przekazania składników majątkowych na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokółkach pod głosowanie. W głosowaniu jawnym imiennym brało udział czterech członków zarządu:
 
1) Stanisław Bielik - „za"
2) Marek Górczak - „za"
3) Halina Lenartowicz - „za"
4) Zenon Paszek - „za"
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie. Materiał stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
 
Punkt 16.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przekazania składników majątkowych na rzecz Gminy Grodziec.
 
Następnie Stanisław Bielik poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przekazania składników majątkowych na rzecz Gminy Grodziec. W głosowaniu jawnym imiennym brało udział czterech członków zarządu:
1) Stanisław Bielik - „za"
2) Marek Górczak - „za"
3) Halina Lenartowicz - „za"
4) Zenon Paszek - „za"
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie. Materiał stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
 
Punkt 17.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej działki oznaczonej nr ewid. 307/1, obręb Rychwał.
 
W punkcie 17. porządku posiedzenia starosta Stanisław Bielik poinformował, że Burmistrz Gminy i Miasta Rychwał wystąpił o zaopiniowanie wniosku dotyczącego pozbawienia kategorii drogi gminnej nieruchomości o nr ewid. 307/1 położonej w obrębie Rychwał. Z uwagi na brak jakichkolwiek przeszkód poprosił zarząd o wydanie pozytywnej opinii w sprawie.
Następnie starosta poddał dokument pod głosowanie. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 4 głosami „za". Stanowi ona załącznik nr 17 do protokołu.
 
Punkt 18.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
 
Na prośbę przewodniczącego zarządu kolejny punkt omówił Tomasz Kubalak -członek zespołu ds. rehabilitacji społecznej i zawodowej.
Tomasz Kubalak wyjaśnił członkom zarządu, że sposób przyznawania dofinansowania na poszczególne zadania określony został w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie algorytmu przekazania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym.
Członek zespołu ds. rehabilitacji społecznej i zawodowej poinformował, że w tym roku powiat koniński otrzymał z PFRON środki w wysokości 3.465.567,00 zł, a ich podział dostosowany został do aktualnie występujących potrzeb osób niepełnosprawnych i złożonych wniosków o dofinansowania. Najwięcej, bo aż 2.479.380,00 zł przeznaczono na finansowanie warsztatów terapii zajęciowej, a ponad 500 000,00 zł - na wsparcie finansowe zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.
W związku z brakiem uwag do przedstawionego dokumentu, starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 19.
Sprawy bieżące.
 
W sprawach bieżących starosta koniński poinformował, że ze względu na konieczność wprowadzenia zmian do tegorocznego budżetu, kolejne posiedzenie zarządu odbędzie się jeszcze przed marcową sesją.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, starosta koniński podziękował obecnym za udział i o godz. 955 zakończył posiedzenie zarządu. 
        
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
 
1. Starosta Koniński - Stanisław Bielik
2. Wicestarosta Koniński - Władysław Kocaj
3. Członek Zarządu - Marek Górczak
4. Członek Zarządu - Halina Lenartowicz
5. Członek Zarządu - Zenon Paszek
 
 
 
Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu
 
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2016-06-23 11:46:27)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2016-06-23 11:46:27)
Lista wiadomości