logo
logo bip
Protokół Nr 38/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 29 lutego 2016 r.
Protokół Nr 38/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
29 lutego 2016 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
 
Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                      
1.Stanisław Bielik - starosta koniński;
2.Władysław Kocaj - wicestarosta koniński;
3.Halina Lenartowicz;
4.Zenon Paszek.
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu;
Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.
 
Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:
Marta J. Bagrowska - kierownik Biura Zarządu;
Elżbieta Sroczyńska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie;
Antoni Bąk - dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie;
Halina Wójcik - dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie;
Danuta Brudzińska - przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie;
Wiesława Matusiak - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie;
Marek Jegliński - kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Koninie;
Krzysztof Czajkowski - inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych;
Halina Dąbrowska - naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa;
Dorota Sobieraj-Krawczyk - pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami;
 
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński;
Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu
 
Punkt 1.
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 
Starosta koniński Stanisław Bielik otworzył 38. obrady Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 800. Po powitaniu jego uczestników przedstawił projekt porządku posiedzenia:
1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 37/2016 z 11 lutego 2016 r.
3. Informacja Komendanta Miejskiego PSP w Koninie o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2015.
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Koninie w 2015 r.
5. Informacja z realizacji zadań w drogownictwie za 2015 r.
6. Informacja o działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie w roku 2015.
7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie w 2015 r.
8. Sprawozdanie z realizacji zadań Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie w 2015 r.
9. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie w roku budżetowym 2015.
10. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2015.
11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu oświaty i wychowania.
13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia.
14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na organizacji Powiatowych Dni Rodziny.
15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie na rok 2016.
16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie zasad gospodarowania drewnem pochodzącym z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu konińskiego.
17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016.
18. Sprawy bieżące.
Zarząd powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Punkt 2.
Przyjęcie protokołu.
 
W kolejnym punkcie porządku obrad starosta zwrócił się do członków zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu z posiedzenia, które odbyło się 11 lutego 2016 r. W związku z ich brakiem, Stanisław Bielik poddał dokument pod głosowanie. Protokół nr 37/2016 został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za".
Następnie starosta odniósł się do sprawozdania z planu kontroli w 2015 r., które było przedmiotem obrad na poprzednim posiedzeniu. Wyraził zaniepokojenie, że tylko w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Koninie nie wykryto żadnych uchybień. W związku z tym poprosił skarbnika o zorganizowanie spotkania z księgowymi z jednostek organizacyjnych powiatu w celu omówienia najczęściej występujących nieprawidłowości.
 
Punkt 3.
Informacja Komendanta Miejskiego PSP w Koninie o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2015.
 
Przystępując do realizacji kolejnego zagadnienia starosta poinformował, że tematy ujęte w 3. i 4. punkcie porządku będą przedmiotem posiedzeń komisji Rady Powiatu Konińskiego, w których uczestniczyć będą przedstawiciele służb odpowiedzialnych za ich przygotowanie. Posiedzenia te będą więc stosownym miejscem do zgłaszania uwag oraz zadawania pytań do przedłożonych materiałów. W związku z tym Stanisław Bielik zaproponował, aby zarząd przyjął je w proponowanym brzmieniu.
Następnie zarząd jednogłośnie - 4 głosami „za" przyjął informację Komendanta Miejskiego PSP w Koninie o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2015. Dokument stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd powiatu postanowił przekazać informację przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 4.
Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Koninie w 2015 r.
 
Zgodnie z sugestią starosty zarząd jednogłośnie - 4 głosami „za" przyjął „Informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Koninie w 2015 r. ". Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd powiatu postanowił przekazać informację przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 5.
Informacja z realizacji zadań w drogownictwie za 2015 r.
 
Kolejny punkt porządku posiedzenia omówił Antoni Bąk - dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.
Antoni Bąk poinformował zarząd, że w ubiegłym roku powiat koniński zrealizował zadania drogowe o charakterze inwestycji i remontów kapitalnych na łączną kwotę 10.768.421,26 zł, w tym: 1.478.056,46 zł stanowiły środki przekazane przez gminy w ramach pomocy finansowej; 1.679.186,00 zł wyniosło dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz 2.877.194,57 zł - będące rekompensatą za wyrządzone szkody górnicze. Dyrektor podkreślił też, że samorząd powiatowy przekazał gminom 412.400,00 zł na zadania na drogach powiatowych, w tym opracowanie dokumentacji technicznych. Poinformował również, że w 2015 r. na zadania o charakterze remontów cząstkowych wydano 1.184.496,67 zł. Z kolei zimowe utrzymanie dróg kosztowało powiat 550.427,96 zł.
Antoni Bąk dodał, że w ubiegłym roku oddano do użytku 10,91 km nowych nawierzchni dróg oraz wybudowano i przebudowano 10,279 km chodników. Powstała także ścieżka rowerowa o długości około 1 km. Ponadto udało się uregulować stan prawny drogi Przytuki - Miłaczew z wytyczeniem granic pasa drogowego (koszt - 75.000,00 zł, udział gminy - 37.500,00 zł).
W związku z brakiem pytań do przedstawionego materiału, starosta poddał go pod głosowanie. Dokument został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za". Stanowi on załącznik nr 5 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać informację przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 6.
Informacja o działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie w roku 2015.
 
Treść informacji o działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie w roku 2015 przybliżyła Danuta Brudzińska -przewodnicząca zespołu.
Danuta Brudzińska poinformowała, że w ubiegłym roku do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wpłynęło 3729 wniosków, wśród których 561 dotyczyło dzieci do lat 16. W wyniku przeprowadzonych postępowań, zespół wydał 3282 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Na podstawie orzeczeń wystawiono 671 legitymacji osoby niepełnosprawnej. Przewodnicząca dodała również, że w ubiegłym roku wydano 1112 kart parkingowych.
Danuta Brudzińska zakończyła swoją wypowiedź informując, że na ubiegłoroczną realizację zadań zespołu, Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w wysokości 454.546,00. Dodała też, że z analizy wydatków wynika, że w 2015 r. koszt jednego orzeczenia wyniósł ok. 125,00 zł.
Po wysłuchaniu informacji głos zabrał radny Zenon Paszek, który zwrócił uwagę na skomplikowane procedury oraz duże wymagania potrzebne do uzyskania karty parkingowej osoby niepełnosprawnej. Wyraził również ubolewanie, że budynek będący siedzibą Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności nie jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Danuta Brudzińska wyjaśniła, że do wydania karty potrzebna jest pełna dokumentacja medyczna potwierdzająca stan zdrowia. Dodała też, że należy zwrócić szczególną uwagę na terminy zaświadczeń wydawanych przez lekarzy. Podkreśliła również, że zespół nie jest dostatecznie finansowany przez wojewodę i często brakuje środków na bieżącą działalność.
Starosta Stanisław Bielik wyraził uznanie dla pracy Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie. Poprosił również przewodniczącą, aby na bieżąco informowała zarząd o występujących problemach.
W związku z brakiem innych uwag informację o działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie w roku 2015 przyjęto jednogłośnie - 4 głosami „za". Stanowi ona załącznik nr 6 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd powiatu postanowił przekazać informację przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 7.
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie w 2015 r.
 
Sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie zreferowała Wiesława Matusiak - dyrektor jednostki.
Wiesława Matusiak poinformowała, że z końcem grudnia 2015 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie wynosiła 10.884 osoby (powiat koniński - 6.942, miasto Konin - 3.942), natomiast stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie 15,3%. W porównaniu z grudniem 2014 r. odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 1.338 osób. Dyrektor wyjaśniła, że statystycznie od stycznia do marca zawsze odnotowywany jest wzrost bezrobocia, natomiast w okresie wiosenno-letnim- w związku z pojawieniem się prac sezonowych, a także subsydiowanych form zatrudnienia - następuje jego spadek.
Dyrektor podkreśliła, że dane dotyczące struktury bezrobocia w powiecie konińskim wskazują na wysoki udział bezrobotnych charakteryzujących się niskim poziomem kwalifikacji (z wykształceniem zasadniczym zawodowym, gimnazjalnym oraz podstawowym). Od wielu lat na wysokim poziomie utrzymuje się też bezrobocie wśród osób młodych - w przedziale wiekowym 25-34. Obecnie stanowi on aż 30,4% bezrobotnych. Największym problemem w ich aktywizacji jest brak stażu pracy i doświadczenia zawodowego. W 2015 r. do ewidencji prowadzonej przez PUP powracały najczęściej osoby, które były już wcześniej zatrudnione. Stanowiły one 80% zarejestrowanych, jako bezrobotni. Wiesława Matusiak dodała też, że bezrobocie w powiecie konińskim zdecydowanie częściej dotyczy kobiet niż mężczyzn. Jeśli chodzi o odsetek bezrobotnych w poszczególnych gminach, to sytuacja najgorzej przedstawia się w gminach: Wilczyn (11,22%), Kramsk (10,28) i Skulsk (10,11%).
 W tej części obrad dyrektor poinformowała zarząd, że na realizację różnych form aktywizacji osób bezrobotnych (mi.in: staży, bonów, robót publicznych, przygotowania zawodowego, szkoleń oraz dotacji) koniński urząd pracy przeznaczył w ubiegłym roku 22.923.400,00 zł. Środki na walkę z bezrobociem pochodziły zarówno z Funduszu Pracy, jak i Europejskiego Funduszu Społecznego. Umożliwiły one osobom bezrobotnym wzięcie udziału w wielu projektach systemowych. Wiesława Matusiak dodała, że w ubiegłym roku udało się w ten sposób zaktywizować 3.147 osób oraz pozyskać 4.133 wolnych miejsc pracy.
Odnosząc się do przedstawionej informacji starosta Stanisław Bielik wyraził ubolewanie, że poziom bezrobocia w powiecie konińskim od wielu lat utrzymuje się na wysokim poziomie. Dodał też, że powiat koniński musi podejmować nowe działania, aby mieć większy wpływ na przeciwdziałanie temu problemowi.
Zarząd przyjął informację jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać sprawozdanie przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 8.
Sprawozdanie z realizacji zadań Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie w 2015 r.
 
W tej części posiedzenia Halina Wójcik - dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie przedstawiła sprawozdanie z realizacji zadań jednostki w 2015 r.
Halina Wójcik przystąpiła do omówienia przedłożonego dokumentu od przypomnienia, że w ubiegłym roku Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie obchodził 20-lecie swojej działalności. Poinformowała, że według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. placówkę zamieszkiwało 96 pensjonariuszy, z czego 32 finansowanych było na nowych zasadach, natomiast 64 - na starych, czyli z budżetu wojewody wielkopolskiego. Wyjaśniła, że koszt utrzymania jednego mieszkańca wyniósł 3.693,86 zł.
Następnie dyrektor poinformowała, że w minionym roku zostało zakupione i zamontowane (za 31.365,00 zł) urządzenie eliminujące bakterie Legionelli w systemie wody ciepłej. Natomiast w listopadzie DPS złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie ze środków PFRON (w wysokości 194.000,00 zł) inwestycji polegającej na przystosowaniu do zajęć terapeutyczno - rehabilitacyjnych 2 pomieszczeń strychowych w placówce.
 Halina Wójcik podkreśliła także, że podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie wykazywali się w ubiegłym roku dużą aktywnością biorąc udział w licznych wydarzeniach kulturalnych oraz sportowych.
Zabierając głos w tym temacie, radny Zenon Paszek wyraził uznanie dla działań podejmowanych na rzecz rozwoju placówki, a także podziękował pracownikom DPS za duże zaangażowanie oraz poświęcenie na rzecz podopiecznych.
Dokument poddany przez starostę konińskiego pod głosowanie został przyjęty przez zarząd jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
 
Ustalenia:
Sprawozdanie z realizacji zadań Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie w 2015 r. zarząd postanowił przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 9.
Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie w roku budżetowym 2015.
 
O przedstawienie sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie przewodniczący zarządu poprosił kierownika placówki - Marka Jeglińskiego.
Marek Jegliński poinformował, że ŚDS w Ślesinie jest ośrodkiem pobytu dziennego dla 35 osób cierpiących na przewlekłe choroby psychiczne. Na koniec 2015 roku z pomocy placówki korzystały 33 osoby, a ich frekwencja na zajęciach była zbliżona do ubiegłorocznej. Kierownik przybliżył również bogatą ofertę Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie. Wyjaśnił, że placówka prowadziła zajęcia w formie treningów oraz terapii m.in.: ćwiczenia z przyrządami, gimnastykę ogólnousprawniającą, rozmowy terapeutyczne, aktywizację zawodową, zajęcia z rozwoju osobistego oraz umiejętności interpersonalnych, aromaterapię, bajkoterapię, filmoterapię, arteterapię, psychoterapię oraz szereg innych zajęć służących poprawie samopoczucia i funkcjonowania podopiecznych. Poinformował też o strukturze zatrudnienia w ŚDS w Ślesinie, a także zwrócił uwagę członków zarządu na zadowalający poziom wyposażenia jednostki w przyrządy terapeutyczne. Placówka w porozumieniu z Centrum Wolontariatu w Koninie nawiązała też kontakt z psychologiem, który w ramach wolontariatu świadczy pracę na rzecz podopiecznych ŚDS-u.
Marek Jegliński podkreślił, że w 2015 r. został położony szczególny nacisk na promocję placówki w środowisku lokalnym, która służyła zwiększeniu świadomości społeczności powiatu konińskiego o działalności i funkcjonowaniu ŚDS w Ślesinie. Odniósł się również do problemów, z jakimi borykała się jednostka w ubiegłym roku, m.in.: spowodowanych urlopami macierzyńskimi i wychowawczymi pracowników oraz częstymi awariami samochodu dowożącego uczestników na zajęcia, których naprawa pochłonęła znaczne środki finansowe. Wyjaśnił też, że pod koniec roku udało się rozwiązać problem busa, bowiem placówka otrzymała pojazd wykorzystywany wcześniej przez ZSEU w Żychlinie.
Kierownik zwrócił się również do zarządu z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu lokalowego i wyrażenie zgody na wyodrębnienie w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie przestrzeni przeznaczonej wyłącznie dla podopiecznych ŚDS, aby ograniczyć im bezpośredni kontakt z mieszkańcami DPS.
Zabierając głos w dyskusji starosta Stanisław Bielik zapewnił, że powiat nie będzie rezygnował z pozyskania zewnętrznych środków finansowych na zakup nowego samochodu dla jednostki. Poprosił również kierownika, aby w sprawach lokalowych porozumiał się z dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie w celu wypracowania satysfakcjonującego dla obu stron rozwiązania.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego sprawozdania, starosta poddał dokument pod głosowanie. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać sprawozdanie przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 10.
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2015.
 
O zreferowanie kolejnego tematu starosta koniński poprosił Dorotę Sobieraj - Krawczyk - pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami.
Pełnomocnik poinformowała, że ubiegłoroczna współpraca powiatu z organizacjami pozarządowymi realizowana była poprzez udzielanie dotacji na realizację powierzonych zadań publicznych oraz współpracę w zakresie informowania o planowanych kierunkach działalności i realizacji wspólnych projektów.
Wyjaśniła, że w ramach tej współpracy powiat przekazał NGO 1.020.220,00 zł (tj. 98,1% środków zaplanowanych w programie). W tym celu zarząd ogłosił w ubiegłym roku 8 konkursów na realizację zadań z kultury, ochrony środowiska, pomocy społecznej, promocji i ochrony zdrowia, wsparcia rodziny i promocji pieczy zastępczej, oświaty, turystyki a także kultury fizycznej. Spośród 59 nadesłanych ofert, 37 otrzymało dofinansowanie. Z aprobatą zarządu spotkało się też 11 ofert złożonych poza konkursem. W ramach tzw. „krótkiej ścieżki" powiat przyznał i przekazał dofinansowanie w wysokości 31.320,00 zł.
Dorota Sobieraj - Krawczyk dodała, że poza pomocą finansową, powiat wspierał NGO organizując szkolenia oraz promując liczne przedsięwzięcia realizowane przez organizacje pozarządowe. W 2015 r. zaktualizowana została „Mapa aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz Powiatu Konińskiego". Sfinalizowane zostały również działania zmierzające do utworzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Konińskiego. Organ ten rozpoczął swoją działalność 9 lutego 2015 r.
Starosta poddał sprawozdanie pod głosowanie. W jego wyniku dokument przyjęto jednogłośnie - 4 głosami „za". Stanowi on załącznik nr 10 do protokołu.
 
Ustalenia
Zarząd powiatu postanowił przekazać sprawozdanie przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 11.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 
Kolejny temat z obszaru współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi omówiła Halina Dąbrowska - naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
Naczelnik wyjaśniła, że podjęcie ww. uchwały ma na celu ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Dodała też, że na dofinansowanie ww. zadań powiat zabezpieczył w tegorocznym budżecie 70.000,00 zł. Halina Dąbrowska poinformowała, że największym uznaniem komisji konkursowej cieszą się oferty, które dotyczą przedsięwzięć skierowanych do kilku gmin powiatu. Zauważyła również, że co roku najwięcej złożonych wniosków związanych jest z poprawą warunków bytowania zwierząt.
W związku z brakiem uwag, zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
 
Punkt 12.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu oświaty i wychowania.
 
W punkcie 12. porządku obrad głos ponownie zabrała Dorota Sobieraj - Krawczyk.    Pełnomocnik poinformowała, że na tegoroczną realizację zadań publicznych z zakresu oświaty i wychowania zabezpieczono w budżecie powiatu 12.000,00 zł. Dodała, że konkurs ma zachęcić organizacje pozarządowe do podejmowania działań na rzecz rozwijania edukacji samorządowej, patriotycznej, prawnej, a także do organizacji w powiecie imprez oświatowych. Przypomniała też, że oferty na realizację ww. zadań będzie można składać do 23 marca br.
Następnie starosta poddał dokument pod głosowanie. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
 
Punkt 13.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia.
 
Projekt uchwały dotyczący ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia przedstawił Krzysztof Czajkowski - starszy specjalista w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych.
Krzysztof Czajkowski wyjaśnił, że na realizację ww. zadań w tegorocznym budżecie powiatu zabezpieczono 15.000,00 zł. Dodał, że celem konkursu jest udzielenie wsparcia przedsięwzięciom służącym promocji zdrowego stylu życia mieszkańców powiatu oraz przeciwdziałaniu patologiom społecznym. Poinformował też, że zadanie ma być realizowane w terminie od 1 maja do 30 listopada 2016 r.
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 4 głosami za". Dokument stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
 
Punkt 14.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na organizacji Powiatowych Dni Rodziny.
 
W sprawie ww. uchwały starosta koniński poprosił o zabranie głosu Elżbietę Sroczyńską - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
Dyrektor wyjaśniła, że projekt uchwały dotyczy ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania polegającego na organizacji tegorocznych „Powiatowych Dni Rodziny", które odbędą się w czerwcu br. Dodała też, że wydarzeniu towarzyszyć będą obchody „Powiatowego Dnia Seniora". Następnie Elżbieta Sroczyńska poinformowała, że powiat przeznaczy na wsparcie przedsięwzięcia 12,000 zł.
Z uwagi na brak pytań do przedstawionego projektu uchwały starosta poddał dokument pod głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
 
Punkt 15.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie na rok 2016.
 
O przybliżenie treści dokumentu będącego przedmiotem 15. punktu obrad przewodniczący zarządu poprosił Marka Jeglińskiego - kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie.
Marek Jegliński poinformował, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, plan pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie na rok 2016 został wcześniej przedstawiony Wojewodzie Wielkopolskiemu i uzyskał jego akceptację. Wyjaśnił, że dokument zawiera szczegółowy harmonogram zajęć w ujęciu miesięcznym. Podkreślił, że plan pracy ŚDS na 2016 r. zawiera m.in. takie formy terapii jak: dramaterapię, biblioterapię, językoterapię, ludoterapię, aromaterapię, muzykoterapię, terapię ruchową, zajęcia kulinarne i informatyczne, trening pamięci, trening integracji społecznej a także zajęcia z pracownikiem socjalnym.
Członkowie zarządu nie zgłosili uwag do przedstawionego tematu. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
 
Punkt 16.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie zasad gospodarowania drewnem pochodzącym z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu konińskiego.
 
Temat ujęty w 16. punkcie porządku posiedzenia przedstawił dyrektor Antoni Bąk.
Anntoni Bąk poinformował, że przedłożony zarządowi dokument wynika z konieczności opracowania regulaminu zbycia drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących przy drogach powiatowych. Wyjaśnił, że procedury określone w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe, nie mogą być wprost zastosowane w przypadku zbycia drewna. Istnieje zatem potrzeba wprowadzenia własnych rozwiązań uwzględniających specyfikę tego rodzaju składników majątku ruchomego.
Dyrektor podkreślił, że ww. regulamin określa m.in. tryby sprzedaży drewna poprzez przetarg nieograniczony, na zasadzie pierwokupu oraz nieodpłatnego przekazania.
Uchwała została podjęta jednogłośnie - 4 głosami za". Dokument ten stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
 
Punkt 17.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016.
 
Na prośbę przewodniczącego zarządu treść ww. dokumentu przedstawił Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.
Skarbnik poinformował, że proponowane uchwałą zarządu zmiany w budżecie powiatu dotyczą przeniesienia między paragrafami kwoty 200,00 zł w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. na potrzeby kwalifikacji wojskowej.
W związku z brakiem uwag, dokument został podjęty jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
 
Punkt 18.
Sprawy bieżące.
 
W sprawach bieżących starosta koniński poinformował, że ze względu na konieczność wprowadzenia zmian do tegorocznego budżetu, kolejne posiedzenie zarządu odbędzie się w połowie marca.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, starosta Stanisław Bielik podziękował obecnym za udział i o godz. 1035 zakończył posiedzenie zarządu. 
        
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
1. Starosta Koniński - Stanisław Bielik
2. Wicestarosta Koniński - Władysław Kocaj
3. Członek Zarządu - Marek Górczak
4. Członek Zarządu - Halina Lenartowicz
5. Członek Zarządu - Zenon Paszek
 
 
Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2016-04-05 11:07:37)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2016-04-05 11:19:03)
Lista wiadomości