logo
logo bip
Protokół Nr 37/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 11 lutego 2016 r.
Protokół Nr 37/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
11 lutego 2016 r.
 
 
W posiedzeniu udział wzięli:
 
Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                      
1.Stanisław Bielik - starosta koniński,
2.Władysław Kocaj - wicestarosta koniński,
3.Halina Lenartowicz,
4.Zenon Paszek.
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu;
Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.
     
Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:
Marta J. Bagrowska - kierownik Biura Zarządu;
Jan Bartczak - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;
Dorota Sobieraj - Krawczyk - pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami;
Elżbieta Sroczyńska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie;
Jerzy Wojnarowski - z-ca naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa;
Andżelika Karczewska - starszy specjalista w Biurze Kontroli.
 
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński;
Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu.
 
Punkt 1.
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 
37. posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 1030 otworzył starosta koniński. Następnie Stanisław Bielik przedstawił projekt porządku posiedzenia:
1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu Konińskiego nr 35/2016 z 27 stycznia 2016 r. oraz nr 36/2016 z 4 lutego 2016 r.
3. Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016.
4. Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023.
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu mieszkań chronionych.
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie upoważnienia Pani Renaty Szczepaniak - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale do składania w imieniu Powiatu Konińskiego oświadczeń woli w sprawach związanych z rozbudową i adaptacją Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale.
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej projektowanej inwestycji polegającej na budowie dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 k V relacji Jasiniec-Pątnów.
10. Sprawozdanie z wykonania planu kontroli w 2015 roku.
11. Aneks do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie na rok szkolny 2015/2016.
12. Sprawy bieżące.
Zarząd powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Punkt 2.
Przyjęcie protokołu.
 
Po zatwierdzeniu porządku obrad starosta koniński zwrócił się do członków zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu nr 35/2016 z 27 stycznia 2016 r. W związku z ich brakiem protokół został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za". Następnie Stanisław Bielik poprosił o dokonanie korekty treści punktu 8. protokołu nr 36/2016 z 4 lutego 2016 r. odnoszącej się do przyjęcia treści listu intencyjnego w sprawie rozbudowy i adaptacji Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rychwale. Dokument po zmianach został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za".
 
Punkt 3.
Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016.
 
 Na prośbę przewodniczącego zarządu treść wniosku przedstawił Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.
Skarbnik poinformował, że ujęte we wniosku autopoprawki dotyczą zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 5.559,00 zł. Proponowane zmiany omówił szczegółowo zgodnie z treścią dokumentu stanowiącego załącznik nr 3 do protokołu.
Do przedstawionych propozycji zarząd nie wniósł żadnych uwag. Starosta poddał, więc dokument pod głosowanie. Wniosek został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za". 
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać wniosek przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 4.
Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023.
 
W tej części posiedzenia starosta koniński ponownie poprosił o zabranie głosu skarbnika powiatu.
Radzisław Kozłowski wyjaśnił, że wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016 - 2023 jest konsekwencją zmian w budżecie powiatu, które zostały omówione w poprzednim punkcie porządku obrad.
W związku z brakiem uwag członków zarządu do przedstawionego dokumentu, starosta poddał go pod głosowanie. Wniosek został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać wniosek przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 5.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 
O omówienie dwóch kolejnych punktów porządku obrad starosta poprosił Dorotę Sobieraj-Krawczyk - pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami.
Pełnomocnik wyjaśniła, że podjęcie przez zarząd ww. uchwały jest konsekwencją realizacji tegorocznego Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami. Następnie poinformowała, że na wsparcie zadań z dziedziny edukacji artystycznej dzieci i młodzieży, prezentacji dorobku artystycznego i kulturalnego regionu, a także integracji społeczności lokalnej, w budżecie powiatu zabezpieczona została kwota 45.000,00 zł. Dodała też, że oferty na realizację ww. zadań publicznych będzie można składać do 7 marca br.
Uchwała została podjęta jednogłośnie tj.: 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 
Punkt 6.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 
W tej części obrad Dorota Sobieraj-Krawczyk poinformowała, że na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej powiat przeznaczył w tym roku 30,000,00 zł. Środki te zostaną wydatkowane głównie na organizację zajęć dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo. Dodała też, że zgodnie z wyznaczonym terminem, oferty na konkurs będzie można składać do 7 marca br.
W związku z brakiem uwag, dokument został podjęty jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
 
Punkt 7.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu mieszkań chronionych.
 
Tematy ujęty w punkcie 7. porządku obrad omówiła Elżbieta Sroczyńska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
Dyrektor PCPR poinformowała, że zgodnie z założeniami ustawy o pomocy społecznej mieszkania chronione są formą czasowej pomocy, która ma na celu przygotować osoby w nich przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub też zastąpić pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Dodała, że lokale przeznaczone na mieszkania chronione są tak wyposażone, by zapewnić warunki do godnego życia. Sprzyjają też integracji ze społecznością lokalną. Osoby objęte tą formą pomocy mogą również liczyć na dostęp do podstawowej opieki medycznej.
Elżbieta Sroczyńska wyjaśniła, że Powiat Koniński będzie realizował to zadanie powierzając je organizacji pozarządowej. Wyłoniona w postepowaniu konkursowym organizacja poprowadzi mieszkanie chronione dla 6 pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej i pomocy społecznej w terminie od 1 kwietnia do 31 grudnia br. Dyrektor dodała też, że powiat przekaże na ten cel dotację w wysokości 72.000,00 zł oraz że termin składania ofert na konkurs minie 7 marca 2016 r.
Członkowie zarządu nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. Dokument został podjęty jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
 
Punkt 8.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie upoważnienia Pani Renaty Szczepaniak - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale do składania w imieniu Powiatu Konińskiego oświadczeń woli w sprawach związanych z rozbudową i adaptacją Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale.
 
Starosta wyjaśnił, że kolejny dokument przedłożony zarządowi związany jest z udzieleniem Renacie Szczepaniak - dyrektor SOSW w Rychwale upoważnienia do podejmowania w imieniu powiatu działań związanych z rozbudową placówki, m.in.: przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych; wyłonienia wykonawców i zawarcia z nimi umowy, a także sporządzenia raportów dotyczących wydatkowania środków finansowych oraz rozliczenia zadania.
Stanisław Bielik przypomniał też, że Powiat Koniński zabiega o pozyskanie środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach WRPO 2014-2020 na rozbudowę i adaptację Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale.
Następnie przewodniczący zarządu poddał uchwałę pod głosowanie. Dokument został podjęty jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
 
Punkt 9.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej projektowanej inwestycji polegającej na budowie dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasiniec-Pątnów.
 
W następnym punkcie porządku obrad, starosta koniński poprosił o zabranie głosu Jerzego Wojnarowskiego - z-cę naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa.
Jerzy Wojnarowski poinformował, że Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. wystąpiły do zarządu powiatu z wnioskiem o zaopiniowanie inwestycji polegającej na budowie dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasiniec-Pątnów. Wyjaśnił też, że obowiązek wydania opinii w tej sprawie nakłada na organ wykonawczy powiatu ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych. Następnie zapewnił, że inwestycja ta w żaden sposób nie wpłynie na realizację zadań samorządu powiatowego.
W sprawie tej głos zabrał również wicestarosta Władysław Kocaj, który poprosił o udzielenie odpowiedzi na pismo mieszkanki gminy Ślesin wyrażające obawy w związku z planowaną budową linii elektroenergetycznej w pobliżu jej miejsca zamieszkania.
Z-ca naczelnika odpowiedział, że wydział udzielił już informacji w tej sprawie, a klientka została powiadomiona, że organem właściwym do wydawania decyzji dla tego rodzaju inwestycji nie jest Starosta Koniński, a Wojewoda Wielkopolski.
Uchwała została podjęta jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
 
Punkt 10.
Sprawozdanie z wykonania planu kontroli w 2015 roku.
 
Sprawozdanie z realizacji planu kontroli w 2015 r. przedstawiła Andżelika Karczewska - starszy specjalista w Biurze Kontroli.
Andżelika Karczewska poinformowała, że Biuro przeprowadziło w ubiegłym roku 6 kontroli kompleksowych obejmujących ocenę działalności jednostek organizacyjnych powiatu konińskiego oraz zleconą przez Starostę Konińskiego - 1 kontrolę doraźną. Kontroli poddana została działalność: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie, Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koninie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie, Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie oraz Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie. Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości wynikały głównie z nieznajomości obowiązujących przepisów prawa. Jak podkreślił pracownik Biura Kontroli, jedyną jednostką, w której nie stwierdzono żadnych uchybień był Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koninie.
Andżelika Karczewska poinformowała również o zawiadomieniu skierowanym do Rzecznika Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w związku z ujawnionym podczas kontroli naruszeniem dyscypliny finansów publicznych przez dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie.
Podsumowując wyniki ubiegłorocznych kontroli zaznaczyła, że w żadnej z kontrolowanych jednostek nie stwierdzono przypadków rażącego naruszenia prawa skutkującego zawiadomieniem organów ścigania, a stopień stwierdzonych nieprawidłowości nie wywarł negatywnego wpływu na ich funkcjonowanie. W związku z tym ubiegłoroczna działalność jednostek została oceniona pozytywnie.
Zarząd nie wniósł uwag do przedstawionego dokumentu. Starosta poddał, więc sprawozdanie pod głosowanie. Zostało ono przyjęte jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
 
Punkt 11.
Aneks do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie na rok szkolny 2015/2016.
 
Aneks do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie przedstawił Jan Bartczak - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. Zaproponowane nim zmiany związane były z koniecznością dostosowania przydziału czynności dla 2 nauczycieli w związku z urlopem wychowawczym nauczycielki przedmiotów gastronomicznych.
 
Punkt 12.
Sprawy bieżące.
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, starosta koniński podziękował obecnym za udział i o godz. 1105 zakończył posiedzenie zarządu. 
        
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
1. Starosta Koniński - Stanisław Bielik
2. Wicestarosta Koniński - Władysław Kocaj
3. Członek Zarządu - Marek Górczak
4. Członek Zarządu - Halina Lenartowicz
5. Członek Zarządu - Zenon Paszek...
 
Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu
 
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2016-03-24 13:09:36)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2016-03-24 13:09:36)
Lista wiadomości