logo
logo bip
Protokół Nr 36/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 4 lutego 2016 r.
Protokół Nr 36/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
4 lutego 2016 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
 
Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                      
1. Stanisław Bielik - starosta koniński;
2. Władysław Kocaj - wicestarosta koniński;
3. Halina Lenartowicz
4. Zenon Paszek
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu;
Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.
 
Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:
Marta J. Bagrowska - kierownik Biura Zarządu;
Jan Bartczak - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;
Antoni Bąk - dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie;
Elżbieta Sroczyńska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie;
Karol Baranowski - inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych.
 
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński;
Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu.
 
Punkt 1.
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 
36. posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 745 otworzył starosta koniński, który zawnioskował o włączenie do porządku obrad punktu dotyczącego przyjęcia treści listu intencyjnego w sprawie rozbudowy i adaptacji Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rychwale.
Następnie starosta przedstawił proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej.
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016.
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023.
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Konińskiego.
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie powołania Zespołu ds. Wdrażania i Monitorowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Konińskiego na lata 2015-2022.
7. Aneks do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie na rok szkolny 2015/2016.
8. Przyjęcie treści listu intencyjnego w sprawie rozbudowy i adaptacji Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rychwale.
9. Sprawy bieżące.
Zarząd powiatu przyjął porządek posiedzenia po zmianach jednogłośnie, tj. 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Punkt 2.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej.
 
O omówienie 2. punktu porządku obrad przewodniczący zarządu poprosił Karola Baranowskiego - inspektora w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych.
Karol Baranowski poinformował, że powyższy dokument formułuje zasady oraz tryb nagradzania za osiągnięcia sportowe, co daje samorządowi powiatu możliwości do wyrażenia uznania i podziękowania za wkład w rozwój i propagowanie sportu w powiecie konińskim dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych. Dodał, że nagrody dla najbardziej utalentowanych sportowców są dla nich dodatkową motywacją do osiągania lepszych wyników w kraju i za granicą, co z kolei przyczynia się do promocji Powiatu Konińskiego.
Inspektor wyjaśnił, że projekt przedłożonej uchwały ma na celu uaktualnienie wcześniej podjętego w tej sprawie dokumentu, a także określa zasady i tryb przyznawania nagród oraz wyróżnień za wysokie wyniki sportowe.
Zarząd w wyniku głosowania przyjął projekt uchwały jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd powiatu postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 3.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016.
                          
Na prośbę starosty Stanisława Bielika treść projektu przedmiotowej uchwały przedstawił Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.
Radzisław Kozłowski poinformował, że proponowane zmiany w tegorocznym budżecie związane są m.in. z wprowadzeniem do planu finansowego kwoty 9.700.000,00 zł na realizację zadania na drodze 3180P „Kaliska - Gogolina - Wielkopole" z tytułu naprawienia szkód górniczych na podstawie ugody zawartej pomiędzy Powiatem Konińskim a PAK KWB Konin. Następnie skarbnik odniósł się do pozostałych zmian wynikających z porozumień, umów oraz udzielonej pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego, a także do przyczyn ewaluowania planu dochodów i wydatków budżetu w zakresie zadań własnych.
Z uwagi na brak pytań do przedstawionego dokumentu, starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd powiatu postanowił przekazać dokument przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 4.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023.
 
Odnosząc się do proponowanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016 - 2023 skarbnik wyjaśnił, że są one podyktowane zmianami w budżecie omówionymi w poprzednim punkcie porządku obrad.
Starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. Zarząd przyjął dokument jednogłośnie - 4 głosami „za". Stanowi on załącznik nr 5 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd powiatu postanowił przekazać dokument przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 5.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Konińskiego.
 
 
O zreferowanie tematu będącego przedmiotem 5. punktu porządku posiedzenia, starosta koniński poprosił Antoniego Bąka - dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.
Antoni Bąk poinformował, że projekt przedmiotowej uchwały związany jest z wyrażeniem przez zarząd zgody na usunięcie przez PAK KWB Konin drzew na działkach: nr 224/2 (obręb Kaliska) oraz nr 276/6 (obręb Roztoka) zajmowanych przez drogę powiatową nr 3180P. Dyrektor dodał, że wycinka ta jest konieczna ze względu na prowadzoną na tym odcinku działalność wydobywczą. Wyjaśnił też, że obejmie ona usunięcie 66 akacji, 52 klony, 2 lipy oraz 5 drzew z gatunku „jarząb".
Zarząd nie wniósł zastrzeżeń do przedstawionego materiału. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
 
Punkt 6.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie powołania Zespołu ds. Wdrażania i Monitorowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Konińskiego na lata 2015-2022.
 
Kolejny temat przedstawił starosta Stanisław Bielik. Poinformował, że przedłożony zarządowi projekt uchwały dotyczy powołania Zespołu ds. Wdrażania i Monitorowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Konińskiego na lata 2015-2022. Następnie przedstawił skład personalny zespołu, do którego zaproponowano 10 osób: Elżbietę Sroczyńską - dyrektor PCPR w Koninie; Szymona Nowaka - koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej; Tomasza Kubalaka - starszego specjalistę pracy socjalnej; Halinę Wójcik - dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie; Wiesławę Matusiak - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie; Jana Bartczaka - naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych; Dorotę Sobieraj-Krawczyk - pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi; Marka Jeglińskiego - kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie; Dorotę Kaźmierczak - kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej oraz Małgorzatę Sobieraj - dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie. Starosta dodał też, że zadaniem zespołu jest monitorowanie i okresowa ocena stopnia realizacji zaplanowanych działań, a także analiza zasadności ewentualnej aktualizacji dokumentu.
Członkowie zarządu wyrazili akceptację dla przedstawionych kandydatur i uchwałę w proponowanym brzmieniu podjęli jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
 
Punkt 7.
Aneks do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie na rok szkolny 2015/2016.
 
Aneks do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie przedstawił Jan Bartczak - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
Jan Bartczak poinformował, że opracowanie aneksu do arkusza organizacji placówki w Żychlinie wynika z konieczności kontynuacji nauczania indywidualnego ucznia liceum ogólnokształcącego w II semestrze.
 
Punkt 8.
Przyjęcie treści listu intencyjnego w sprawie rozbudowy i adaptacji Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rychwale.
 
W tej części obrad Stanisław Bielik poinformował, że powyższe zagadnienie związane jest z akceptacją przez zarząd treści projektu listu intencyjnego pomiędzy Powiatem Konińskim, Powiatem Kaliskim, Powiatem Tureckim oraz Powiatem Słupeckim. Przewodniczący zarządu wyjaśnił, że dokument ma na celu podjęcie wspólnych działań służących rozwojowi kształcenia zawodowego osób niepełnosprawnych. Na jego mocy Powiat Koniński zostanie upoważniony do złożenia wniosku aplikacyjnego o środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach WRPO 2014-2020 na rozbudowę i adaptację Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rychwale.
 
Następnie starosta odczytał projekt listu zgodnie z treścią załącznika nr 8 do protokołu.
W wyniku głosowania zarząd przyjął dokument jednogłośnie - 4 głosami „za".
 
Punkt 9.
Sprawy bieżące.
 
W sprawach bieżących starosta Stanisław Bielik poinformował, że najbliższa sesja Rady Powiatu Konińskiego odbędzie się 11 lutego br. o godz. 12.00.
W związku z brakiem innych tematów, starosta podziękował obecnym za udział i o godz. 820 zakończył posiedzenie zarządu. 
        
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
1. Starosta Koniński - Stanisław Bielik
2. Wicestarosta Koniński - Władysław Kocaj
3. Członek Zarządu - Marek Górczak
4. Członek Zarządu - Halina Lenartowicz
5. Członek Zarządu - Zenon Paszek
 
Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2016-03-17 13:37:36)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2016-03-17 13:37:36)
Lista wiadomości