logo
logo bip
Protokół Nr 35/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 27 stycznia 2016 r.
Protokół Nr 35/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
27 stycznia 2016 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
 
Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                      
1. Stanisław Bielik - starosta koniński;
2. Marek Górczak
3. Halina Lenartowicz
4. Zenon Paszek
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.
     
Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:
Marta J. Bagrowska - kierownik Biura Zarządu;
Jan Bartczak - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;
Halina Michalska - naczelnik Wydziału Finansowego.
 
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński;
Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu.
 
Punkt 1.
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 
35. posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 800 otworzył jego przewodniczący. Następnie, starosta Stanisław Bielik przedstawił projekt porządku posiedzenia:
1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego nr 34/2016 z 14 stycznia 2016 r.
3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński.
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Powiat Koniński.
5. Rozpatrzenie wniosku dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stanowiska wicedyrektora w placówce.
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stanowiska wicedyrektora w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie.
7. Opinia w sprawie powierzenia Małgorzacie Mazurek stanowiska wicedyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie.
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie publikacji informacji dotyczących wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za IV kwartał 2015 r.
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".
10. Aneks nr 2 do arkusza organizacji Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie na rok szkolny 2015/2016.
11. Aneks nr 5 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rychwale na rok szkolny 2015/2016.
12. Sprawy bieżące.
Zarząd powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Punkt 2.
Przyjęcie protokołu.
 
Po zatwierdzeniu porządku obrad starosta Stanisław Bielik zwrócił się do członków zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu nr 34/2015 z 14 stycznia 2016 r. W związku z ich brakiem protokół został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za".
 
Punkt 3.
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński.
 
Na prośbę starosty konińskiego zagadnienia z dziedziny oświaty przybliżył Jan Bartczak - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
Jan Bartczak poinformował, że w ubiegłym roku w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Koniński zostało osiągnięte wynagrodzenie nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego na poziomie wyższym niż średnie wynagrodzenie określone w Karcie Nauczyciela. W związku z tym nie zaistniała konieczność wypłacania jednorazowego dodatku uzupełniającego.
Starosta skierował do członków zarządu pytanie o ewentualne uwagi do przedłożonego sprawozdania. Wobec braku zastrzeżeń i uwag do materiału zarządził głosowanie. Dokument został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać sprawozdanie przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 4.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Powiat Koniński.
                          
Jan Bartczak poinformował, że powyższa uchwała określa kwoty miesięcznych dotacji powiatu dla poszczególnych uczniów korzystających ze szkół niepublicznych, które posiadają uprawnienia placówek publicznych. Wyjaśnił, że wysokość wsparcia została ustalona dla takich typów szkół jak: liceum ogólnokształcące dla dorosłych (38,05 zł), szkoła policealna dla dorosłych (63,03 zł), poradnia psychologiczno-pedagogiczna (261,03 zł), ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy (4.472,49 zł) oraz szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym o stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi (602,73 zł).
Członkowie zarządu nie wnieśli uwag do przedstawionego materiału i w drodze głosowania podjęli uchwałę jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Punkt 5.
Rozpatrzenie wniosku dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stanowiska wicedyrektora w placówce.
 
W kolejnym punkcie porządku obrad naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przybliżył członkom zarządu treść wniosku, złożonego przez dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie, w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stanowiska wicedyrektora w placówce. Jan Bartczak zapewnił, że wiele argumentów przemawia za akceptacją proponowanego przez dyrektor rozwiązania. Jako najważniejsze wymienił: trudności w koordynowaniu pracą jednostki w związku z usytuowaniem poradni w dwóch budynkach oddalonych od siebie o ponad 20 km, a także nałożenie na placówkę nowych zadań w związku z nowelizacją przepisów oświatowych. Naczelnik poinformował też, że dyrektor Małgorzata Sobieraj zaproponowała na stanowisko swojego zastępcy - Małgorzatę Mazurek - doświadczonego psychologa, zatrudnionego w poradni od 2007 r.
Zabierając głos w dyskusji radna Halina Lenartowicz uznała, że należy przychylić się do wniosku dyrektor, aby jednostka mogła skutecznie realizować swoje zadania. Podkreśliła, że Małgorzata Sobieraj od dawna sygnalizowała potrzebę powołania wicedyrektora z uwagi na funkcjonowanie poradni w dwóch miejscach: Ślesinie i Koninie oraz z roku na rok rosnącą ilość obowiązków w placówce.
W związku z brakiem innych uwag starosta Stanisław Bielik poddał wniosek pod głosowanie. Zarząd przyjął dokument jednogłośnie - 4 głosami „za". Stanowi on załącznik nr 5 do protokołu.
 
Punkt 6.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stanowiska wicedyrektora w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie.
 
Następnie przewodniczący zarządu poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stanowiska wicedyrektora w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
 
Punkt 7.
Opinia w sprawie powierzenia Małgorzacie Mazurek stanowiska wicedyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie.
 
W tej części obrad członkowie zarządu zapoznali się z zaproponowaną przez dyrektor PPPP w Ślesinie kandydaturą Małgorzaty Mazurek na stanowisko wicedyrektora placówki. Zarząd nie wniósł uwag do przedstawionego dokumentu i jednogłośnie - 4 głosami „za" wyraził pozytywną opinię w sprawie. Materiał stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
 
Punkt 8.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie publikacji informacji dotyczących wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za IV kwartał 2015 r.
 
W kolejnym punkcie programu posiedzenia, starosta koniński oddał głos Halinie Michalskiej - naczelnik Wydziału Finansowego.
Halina Michalska poinformowała, że ustawa o finansach publicznych obliguje zarząd do podjęcia powyższej uchwały w celu podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu powiatu konińskiego za IV kwartał 2015 r. Wyjaśniła też, że obowiązek ten wypełniany jest poprzez opublikowanie ww. informacji na stronie BIP Starostwa. Naczelnik omówiła dokument i poinformowała, że plan dochodów budżetu w omawianym okresie został zrealizowany w 86,59,%, tj. w kwocie 77.732.669,88 zł, natomiast plan wydatków wykonano w 80,95 % - na kwotę 74.353.315,95 zł. Dodała też, że na niskie wykonanie planu wydatków i dochodów wpłynęło nierozpoczęcie w terminie zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy drogi Kaliska - Gogolina - Wielkopole, realizowanego w ramach rekompensaty za szkody górnicze. Naczelnik podkreśliła też, że IV kwartał 2015 r. zamknięto nadwyżką budżetową w wysokości 3.379.353,93 zł.
Starosta poddał dokument pod głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
 
Punkt 9.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".
 
W tej części obrad, starosta Stanisław Bielik zaproponował, aby zarząd przychylił się do opinii kapituły i przyznał najważniejsze odznaczenie powiatu działaczom OSP z Przyjmy: Michałowi Dylewskiemu, Stanisławowi Kociszewskiemu oraz Lucjanowi Kujawie - w uznaniu za zaangażowanie w funkcjonowanie i rozwój jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz działalność na rzecz społeczności lokalnej.
Po omówieniu zasług osób nominowanych do tytułu, starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. W jego wyniku dokument został podjęty jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
 
Punkt 10.
Aneks nr 2 do arkusza organizacji Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie na rok szkolny 2015/2016.
 
O przedstawienie propozycji zmian do arkusza organizacji Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie przewodniczący zarządu poprosił Jana Bartczaka.
Naczelnik wyjaśnił, że zaproponowane aneksem zmiany spowodowane są: zakończeniem urlopu rodzicielskiego przez psychologa pracującego w poradni, powołaniem Małgorzaty Mazurek na stanowisko wicedyrektor, zmniejszeniem godzin ponadwymiarowych oraz zatrudnieniem pracownika administracyjnego odbywającego wcześniej staż w placówce.
 
Punkt 11.
Aneks nr 5 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rychwale na rok szkolny 2015/2016.
 
Jan Bartczak przedstawił również aneks do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rychwale. Poinformował, że powodem zaproponowanych przez dyrektor szkoły zmian jest długotrwałe zwolnienie lekarskie jednego z nauczycieli.
 
Punkt 12.
Sprawy bieżące.
 
W sprawach bieżących głos zabrał starosta Stanisław Bielik, który poinformował, że w dalszym ciągu trwają negocjacje powiatu z zarządem kopalni w sprawie udzielenia gwarancji ubezpieczeniowej na realizację inwestycji drogowej Kaliska - Gogolina - Wielkopole. Starosta podkreślił, że zaproponowane przez kopalnię rozwiązanie musi zostać dokładnie przeanalizowane przez radców prawnych.
W związku z brakiem innych tematów, starosta podziękował obecnym za udział i o godz. 845 zakończył posiedzenie Zarządu. 
        
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
1. Starosta Koniński - Stanisław Bielik
2. Wicestarosta Koniński - Władysław Kocaj
3. Członek Zarządu - Marek Górczak
4. Członek Zarządu - Halina Lenartowicz
5. Członek Zarządu - Zenon Paszek
 
Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2016-03-17 13:15:02)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2016-03-17 13:15:02)
Lista wiadomości