logo
logo bip
Protokół Nr 34/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 14 stycznia 2016 r.
Protokół Nr 34/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
14 stycznia 2016 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
 
Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                      
1.Stanisław Bielik - starosta koniński;
2.Władysław Kocaj - wicestarosta koniński;
3.Marek Górczak
4.Halina Lenartowicz
5.Zenon Paszek
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu;
Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.
     
Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:
Marta J. Bagrowska - kierownik Biura Zarządu;
Jan Bartczak - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;
Paweł Figurski - kierownik Biura Spraw Obronnych;
Elżbieta Sroczyńska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie;
Małgorzata Lalak- naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Gruntów.
 
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński;
Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu.
 
Punkt 1.
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 
34. posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 800 otworzył jego przewodniczący. Następnie, starosta Stanisław Bielik przedstawił projekt porządku posiedzenia:
1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego nr 33/2015 z 29 grudnia 2015 r.
3. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2015 r.
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Konińskiego do projektu partnerskiego w ramach działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wynajmu części nieruchomości zabudowanej położonej w Koninie przy ul. Świętojańskiej 20b.
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej działki oznaczonej nr. ewid. 483, obręb Rumin, gm. Stare Miasto.
7. Informacja o wnioskach złożonych przez uczniów i studentów ubiegających się o Stypendium Starosty Konińskiego w roku 2016.
8. Wniosek dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie o wyrażenie zgody na wynajem dodatkowej powierzchni z przeznaczeniem na składnicę akt.
9. Aneks do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie na rok szkolny 2015/2016.
10. Sprawy bieżące.
Zarząd powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Punkt 2.
Przyjęcie protokołu.
 
Po zatwierdzeniu porządku obrad starosta koniński zwrócił się do członków zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu nr 33/2015 z 29 grudnia 2015 r. W związku z ich brakiem protokół został przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za".
 
Punkt 3.
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2015 r.
 
O zreferowanie tematu będącego przedmiotem 3. punktu porządku posiedzenia, starosta koniński poprosił Pawła Figurskiego - kierownika Biura Spraw Obronnych.
Paweł Figurski poinformował, że w 2015 roku odbyły się dwa posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Pierwsze z nich dotyczyło oceny stanu przygotowań do sezonu letniego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa wypoczywającym na terenie powiatu konińskiego. Wyjaśnił, że informacje przygotowane przez przedstawicieli odpowiednich służb potwierdziły przygotowanie organizatorów do zapewnienia dobrych warunków podczas wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży w powiecie.
Odnośnie drugiego posiedzenia, kierownik wyjaśnił, że dotyczyło ono przygotowaniu powiatu konińskiego do sezonu zimowego i służyło przeglądowi oraz weryfikacji procedur na wypadek wystąpienia niskich temperatur i gwałtownych opadów śniegu. Przedstawione na posiedzeniu informacje potwierdziły dobre przygotowanie służb do zimy wykazując szereg działań podjętych w celu minimalizacji zagrożeń.
Paweł Figurski poinformował również, że członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali budżet powiatu na rok 2016 w zakresie bezpieczeństwa.
W związku z brakiem uwag, przewodniczący zarządu poddał sprawozdanie pod głosowanie. W jego wyniku, dokument przyjęto jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać sprawozdanie przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 4.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Konińskiego do projektu partnerskiego w ramach działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Kolejny przedłożony zarządowi dokument omówiła Elżbieta Sroczyńska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
Elżbieta Sroczyńska poinformowała, że przygotowany przez jednostkę projekt uchwały dotyczy wyrażenia przez zarząd zgody na przystąpienie Powiatu Konińskiego do projektu partnerskiego współfinansowanego z EFS oraz udzielenia dyrektor PCPR w Koninie pełnomocnictwa do reprezentowania powiatu we wszystkich czynnościach związanych z udziałem w ww. projekcie. Dyrektor wyjaśniła, że przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie zakresu oferowanych w powiecie konińskim usług społecznych, z których będą mogły skorzystać rodziny dysfunkcyjne oraz opiekunowie osób zależnych. Dodała, że PCPR przystąpi do przygotowania projektu w partnerstwie z gminami powiatu oraz wybranymi w drodze otwartego naboru organizacjami pozarządowymi. Przedsięwzięcie realizowane będzie z udziałem dofinasowania przez 24 miesiące, a także przez kolejne dwa lata po jego zakończeniu.
Odnosząc się do omówionego tematu radna Halina Lenartowicz podziękowała dyrektor za zaangażowanie i udział w kolejnym ważnym projekcie społecznym.
Wicestarosta Władysław Kocaj zaproponował, natomiast, aby dyrektor Sroczyńska szczegółowo przedstawiła ten temat na najbliższym Konwencie Wójtów i Burmistrzów Powiatu Konińskiego.
W wyniku głosowania zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Punkt 5.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wynajmu części nieruchomości zabudowanej położonej w Koninie przy ul. Świętojańskiej 20b.
 
Treść uchwały będącej przedmiotem 5. punktu porządku obrad przybliżył Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.
Sekretarz poinformował, że przedłożony zarządowi dokument dotyczy ponownego wynajęcia Zakładowi Usług Budowlanych POLBUD pomieszczenia magazynowego o powierzchni 100 m² w budynku położonym przy ul. Świętojańskiej 20b w Koninie. Dodał, że umowa najmu obowiązywałaby do 31 marca 2016 r., a miesięczna stawka za użytkowanie nieruchomości zostałaby utrzymana na dotychczasowym poziomie - 519,06 zł brutto.
Zarząd nie wniósł uwag do przedstawionego dokumentu. Starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. Został on podjęty jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 
Punkt 6.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej działki oznaczonej nr. ewid. 483, obręb Rumin, gm. Stare Miasto.
 
W punkcie 6. porządku posiedzenia starosta Stanisław Bielik poinformował, że wójt Gminy Stare Miasto wystąpił o zaopiniowanie wniosku dotyczącego pozbawienia kategorii drogi gminnej nieruchomości o nr ewid. 483 położonej w obrębie Rumin. Wyjaśnił, że przedmiotowa działka została przeznaczona do sprzedaży w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Następnie starosta poddał dokument pod głosowanie. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 5 głosami „za". Stanowi ona załącznik nr 6 do protokołu.
 
Punkt 7.
Informacja o wnioskach złożonych przez uczniów i studentów ubiegających się o Stypendium Starosty Konińskiego w roku 2016.
 
O przedstawienie 3. kolejnych tematów będących przedmiotem obrad przewodniczący zarządu poprosił Jana Bartczaka - naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
Naczelnik poinformował, że w sprawie przyznania stypendium Starosty Konińskiego, do Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych wpłynęło 58 wniosków spełniających wymagania regulaminowe (57 uczniów oraz 1 student). Wyjaśnił też, że na pomoc stypendialną w 2016 r. zaplanowano w budżecie powiatu 140.000,00 zł, z których rozdysponowane zostaną 92.300,00 zł. Stypendium dla 28 uczniów wypłacane będzie z wyłączeniem okresu wakacyjnego przez 10 miesięcy w kwocie 200 zł miesięcznie. Natomiast w przypadku 29 stypendystów z klas programowo najwyższych okres pobierania świadczenia wyniesie 6 miesięcy. Naczelnik poinformował również, że wpłynął jeden wniosek o stypendium dla studenta. Środki w wysokości 1.500,00 zł będą wpłacane przez 6 miesięcy po 250 zł miesięcznie.
Następnie starosta koniński poddał dokument pod głosowanie. Informacja została przyjęta jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
 
Punkt 8.
Wniosek dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie o wyrażenie zgody na wynajem dodatkowej powierzchni z przeznaczeniem na składnicę akt.
 
W tej części obrad Jan Bartczak poinformował, że dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie zwróciła się do zarządu powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na wynajem dodatkowego pomieszczenia archiwalnego w budynku przy ul. Poznańskiej 74 w Koninie. Wyjaśnił, że poradnia posiada obecnie 17 m3 akt, które w większości, z uwagi na brak miejsca przechowywane są w gabinetach diagnostycznych. Powiększenie składnicy akt jest niezbędne do prawidłowego archiwizowania dokumentów zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi oraz BHP. Naczelnik dodał, że ogólny koszt wynajmu dodatkowego pomieszczenia do końca roku wyniósłby 9.000,00 zł .
Zarząd nie wniósł żadnych uwag i starosta poddał dokument pod głosowanie. Wniosek został przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
 
Punkt 9.
Aneks do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie na rok szkolny 2015/2016.
 
Aneks do arkusza organizacji ZSEU w Żychlinie przedstawił Jan Bartczak - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
Jan Bartczak wyjaśnił, że zmiany zaproponowane aneksem przez dyrektor placówki w Żychlinie związane są z realizacją „nauczania indywidualnego" dla ucznia klasy I technikum w wymiarze 12 godzin tygodniowo, a także dostosowaniem liczby godzin ponadwymiarowych do obowiązujących w tym zakresie regulacji.
 
Punkt 10.
Sprawy bieżące.
 
W sprawach bieżących głos zabrał starosta Stanisław Bielik, który odczytał projekt gwarancji ubezpieczeniowej stanowiącej zabezpieczenie powiatu w procesie inwestycji drogowej Kaliska - Gogolina - Wielkopole.
Zarząd w wyniku głosowania przyjął propozycję jednogłośnie - 5 głosami „za".
W związku z brakiem innych tematów, starosta podziękował obecnym za udział i o godz. 905 zakończył posiedzenie zarządu. 
        
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
1. Starosta Koniński - Stanisław Bielik
2. Wicestarosta Koniński - Władysław Kocaj
3. Członek Zarządu - Marek Górczak
4. Członek Zarządu - Halina Lenartowicz
5. Członek Zarządu - Zenon Paszek
 
Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2016-03-17 12:23:34)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2016-03-17 12:23:34)
Lista wiadomości