logo
logo bip
Rok 2012
Protokół Nr 37 /2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego w dniu 11 kwietnia 2012 r.
Protokół Nr 37 /2012
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
w dniu 11 kwietnia 2012 r.

 

W posiedzeniu wzięli udział:

Członkowie Zarządu Powiatu:
1. Andrzej Nowak - Wicestarosta Koniński;
2. Stanisław Głąbicki;
3. Tadeusz Jaroszewski
4. Jacek Wysocki.

Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski - Skarbnik Powiatu;

Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:
Marta J. Bagrowiska - zastępca Naczelnika Wydziału Obsługi Rady i Zarządu Powiatu.

Lista obecności uczestników posiedzenia z dnia 11 kwietnia 2012 r. stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczył: Andrzej Nowak, Wicestarosta Koniński.

Posiedzenie protokołowała: Grażyna Czekalska specjalista ds. obsługi Zarządu Powiatu Konińskiego.
 
37 posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 830 otworzył jego Andrzej Nowak, Wicestarosta Koniński. Po powitaniu uczestników posiedzenia przystąpił do realizacji porządku obrad.

Punkt 1
Przyjęcie porządku posiedzenia

Wicestarosta przedstawił projekt porządku obrad odpowiadający treści dokumentu stanowiącego załącznik nr 2 do protokołu.
 
W związku z brakiem uwag do zaproponowanego porządku posiedzenia, Wicestarosta poddał go pod głosowanie. Stwierdził, że Zarząd Powiatu zatwierdził porządek w proponowanym brzmieniu jednogłośnie - czterema głosami „za", przy braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących.

Punkt 2
Przyjęcie protokołu.

Następnie, Wicestarosta Koniński zwrócił się z pytaniem do Członków Zarządu o uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia.
W związku z brakiem uwag, protokół Nr 36/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 28 marca 2012 r. Wicestarosta poddał pod głosowanie. Dokument został przyjęty jednogłośnie - czterema głosami „za", przy braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących.

Punkt 3

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".

Punkt 3 porządku obrad, Wicestarosta Andrzej Nowak rozpoczął od wyjaśnienia, że z wnioskiem o nadanie tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu Konińskiego" Firmie „Frapo - Dystrybucja" w Koninie wystąpiła Starosta Koniński Małgorzata Waszak.
 
Następnie przybliżył Zarządowi charakter działalności firmy „Frapo - Dystrybucja" oraz jej dotychczasowe osiągnięcia. Odczytał również uzasadnienie do przyznania tytułu.
 
W związku z brakiem uwag, Wicestarosta projekt uchwały poddał pod głosowanie.
W wyniku głosowania stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie - czteroma głosami „za", przy braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących.

Uchwała Nr 175/2012 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego" stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Punkt 4

Informacja o wyróżnieniach i nagrodach za wysokie wyniki sportowe osiągnięte przez zawodników i trenerów w 2011 roku.

Wicestarosta przystępując do omówienia punktu 4 poinformował, że 18 kwietnia br. o godzinie 1300 w sali balowej Pałacyku Bronikowskich w Żychlinie odbędzie się spotkanie ze sportowcami i trenerami z powiatu konińskiego, aby podkreślić ich zasługi i wręczyć nagrody za osiągnięcia sportowe minionego roku.

Andrzej Nowak, Wicestarosta Koniński dokonując omówienia przedmiotowej informacji podkreślił, że w przypadku dwóch sportowców (którzy są uczniami naszych szkół, ale nie są mieszkańcami powiatu) nie spełniających wymogów uchwały Nr XXXVIII/212/06 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i nagród oraz wysokości nagród za osiągnięcia wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad, warunków i trybu ich przyznawania, nie można nagrodzić ich osiągnięć.
W związku z powyższym Wicestarosta zaproponował, aby analogicznie jak przy stypendiach, dokonać zmian w powyżej cytowanej uchwale, które umożliwią wyrównanie szans wszystkim młodym sportowcom, nie uzależniając ich nagradzania od miejsca zamieszkania.

Następnie Wicestarosta przedstawił listę zawodników i trenerów proponowanych do nagrody finansowej oraz listę zawodników i działaczy/trenerów proponowanych do wyróżnienia w formie statuetek i dyplomów.

Kończąc prezentację najlepszych sportowców i trenerów z powiatu konińskiego Wicestarosta Koniński zaznaczył, że na ten cel w budżecie Powiatu Konińskiego zaplanowano środki finansowe w wysokości 9.600,00 zł. Rozdysponowana kwota na nagrody i wyróżnienia wyniosła 9.000,00 zł. Nadmienił, że powstała rezerwa w wysokości 600,00 zł zostanie wykorzystana na uhonorowanie sportowców w ciągu roku.
Informację o wyróżnieniach i nagrodach za wysokie wyniki sportowe osiągnięte przez zawodników i trenerów w 2011 roku Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie - czteroma głosami „za" w przedłożonym brzmieniu.
Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Punkt 5

Sprawy bieżące.

Z uwagi na brak tematów w sprawach bieżących, Wicestarosta uznał, że porządek obrad został wyczerpany. Podziękował wszystkim obecnym za udział i o godz. 850 zakończył posiedzenie Zarządu.
 

Na tym protokół zakończono i podpisano.


1. Wicestarosta Koniński - Andrzej Nowak
2. Członek Zarządu - Stanisław Głąbicki
3. Członek Zarządu- Tadeusz Jaroszewski
4. Członek Zarządu - Jacek Wysocki


Protokół sporządziła:
Grażyna Czekalska
Specjalista
ds. obsługi Zarządu Powiatu

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: Żaneta Staszak (2012-05-11 08:42:46)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Żaneta Staszak (2012-05-11 08:45:01)
Lista wiadomości