logo
logo bip
Rok 2012
Protokół Nr 34 /2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego w dniu 14 marca 2012 r.
Protokół Nr 34 /2012
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
w dniu 14 marca 2012 r.

 

W posiedzeniu wzięli udział:

Członkowie Zarządu Powiatu:
1. Małgorzata Waszak - Starosta Koniński;
2. Andrzej Nowak - Wicestarosta Koniński;
3. Stanisław Głąbicki;
4. Tadeusz Jaroszewski
5. Jacek Wysocki.

Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski - Skarbnik Powiatu;
Tomasz Czarny - Sekretarz Powiatu.

Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:

Paweł Figurski - inspektor ds. zarządzania kryzysowego;
Elżbieta Sroczyńska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Koninie;
Dorota Kaźmierczak - Kierownik ds. Pieczy Zastępczej PCPR w Koninie
Halina Wójcik - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie;
Danuta Brudzińska - Przewodnicząca Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności;
Dagmara Szymańska - Góralska - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie;
Antoni Bąk - zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie;
Witold Nowak - Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju;
Małgorzata Hopen - Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;
Ewelina Rapeła - zastępca Naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju;
Marta J. Bagrowska - zastępca Naczelnika Wydziału Obsługi Rady i Zarządu Powiatu.

Lista obecności uczestników posiedzenia z dnia 14 marca 2012 r. stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczyła: Małgorzata Waszak, Starosta Koniński, Przewodnicząca Zarządu Powiatu.

Posiedzenie protokołowała: Grażyna Czekalska specjalista ds. obsługi Zarządu Powiatu. 
34 posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 830 otworzyła jego Przewodnicząca, Starosta Koniński Małgorzata Waszak. Po powitaniu uczestników posiedzenia przystąpiła do realizacji porządku obrad.

Punkt 1

Przyjęcie porządku posiedzenia

Starosta przedstawiła projekt porządku obrad odpowiadający treści dokumentu stanowiącego załącznik nr 2 do protokołu.
W związku z brakiem uwag do zaproponowanego porządku posiedzenia, Starosta poddała go pod głosowanie. Zarząd zatwierdził porządek w proponowanym brzmieniu jednogłośnie.
 

Punkt 2

Przyjęcie protokołu.

Następnie, Starosta zwróciła się z pytaniem do Członków Zarządu o uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia.
W związku z ich brakiem, Starosta poddała dokument pod głosowanie. Protokół Nr 33/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 29 lutego 2012 r. został przyjęty jednogłośnie - pięcioma głosami „za".

Punkt 3

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2012 - 2014.

Starosta Małgorzata Waszak rozpoczęła kolejny temat od przypomnienia, że Członkowie Zarządu otrzymali projekt uchwały wraz z materiałami posiedzenia. Wyjaśniła też, że Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2012 - 2014 był przedmiotem posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Uzyskawszy wysoką ocenę merytoryczną został przez Komisję zatwierdzony.
O szczegółowe przedstawienie treści dokumentu Starosta poprosiła Pawła Figurskiego, inspektora ds. zarządzania kryzysowego.
Paweł Figurski rozpoczął omówienie programu od powołania się na przepisy prawa, które dały umocowanie do jego opracowania. Wyjaśnił, że dokument został przygotowany na podstawie sporządzonych przez powiatowe służby, inspekcje i straże analiz stanu bezpieczeństwa oraz wniosków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Konińskiego. Zapewnił też, że program został skonstruowany tak, by stanowić skuteczne narzędzie wspierające realizację zadań ustawowych administracji samorządowej na rzecz bezpieczeństwa i porządku.
W świetle założeń programowych, jego realizacja powinna opierać się na szeroko rozumianym partnerstwie, a szczególną rolę w tym zakresie pełni starosta. Dokument jest drogowskazem dla instytucji i jednostek organizacyjnych działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa we wskazanych obszarach, a także umożliwia partycypację przedstawicieli społeczności lokalnych w zarządzaniu bezpieczeństwem.
Program charakteryzuje społeczno-gospodarcze uwarunkowania powiatu konińskiego, definiuje obszary zagrożeń oraz przedstawia propozycje działań profilaktycznych i zapobiegawczych na rzecz: bezpieczeństwa w miejscach publicznych i miejscach zamieszkania, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, bezpieczeństwa w sieci, zapobiegania przemocy w rodzinie, ochrony dziedzictwa narodowego, ochrony przeciwpożarowej, zabezpieczenia infrastruktury powiatu, ochrony przed zagrożeniami sanitarnymi i epidemiologicznymi oraz ochrony przed zagrożeniami weterynaryjnymi.
W każdym z 10 wyodrębnionych obszarów zagrożeń wskazany został podmiot wiodący - koordynujący całość zaplanowanych zadań programowych. Paweł Figurski poinformował, że zgodnie z sugestiami Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Konińskiego, jednym z realizatorów zadań w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży będą rady rodziców. Na wniosek Komisji, dokument został także uzupełniony o wskazanie źródeł finansowania opisanych działań.
Zgodnie z programem, finansowanie zadań odbywać się będzie w ramach własnych budżetów i planów finansowych podmiotów biorących udział w jego realizacji.
Podmiotami odpowiedzialnymi za ocenę efektów programu będą Starosta Koniński przy pomocy Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, wójtowie i burmistrzowie gmin i miast Powiatu Konińskiego, powiatowe służby, inspekcje i straże oraz organizacje pozarządowe.
Kończąc swoją wypowiedź, inspektor ds. zarządzania kryzysowego podkreślił, że powodzenie programu zależy od zaangażowania w jego realizację organizacji pozarządowych i innych grup społecznych. Skuteczne dbanie o bezpieczeństwo we własnym otoczeniu wymaga bowiem współpracy odpowiedzialnych za nie służb i samorządów oraz społeczności lokalnej.
W związku z brakiem uwag do przedstawionego projektu uchwały Starosta poddała go pod głosowanie. Zarząd przyjął dokument jednogłośnie, pięcioma głosami „za".
Projekt uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2012 - 2014 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ustalenia:
Projekt uchwały w przedmiotowej sprawie, Zarząd Powiatu postanowił przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.

Punkt 4

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012 - 2014 w Powiecie Konińskim.

Przystępując do realizacji 4 punktu porządku obrad, Starosta Małgorzata Waszak poinformowała, że dokument w przedmiotowej sprawie Członkowie Zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
Wprowadzenia do tematu projektu uchwały dokonał wicestarosta koniński Andrzej Nowak. O przedstawienie szczegółów Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Konińskim na lata 2012-2014 poprosił jego autorki: Elżbietę Sroczyńską Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie i Dorotę Kaźmierczak, realizującą w PCPR zadania z zakresu pieczy zastępczej.
Przybliżając Zarządowi założenia Programu, Dorota Kaźmierczak odwołała się do leżącej u jego podstaw filozofii, mówiącej, że dzieci mają niezbywalne prawo do dorastania w swoich biologicznych rodzinach, bowiem to rodzina naturalna stanowi w życiu dziecka najważniejsze środowisko wychowawcze. Rodzinę zastępczą tworzy się więc jedynie w celu zapewnienia dziecku opieki z powodu wystąpienia w jego rodzinie różnego rodzaju sytuacji kryzysowych. Zadaniem rodziny zastępczej jest wzmocnienie rodziny naturalnej tak, aby dziecko mogło do niej jak najszybciej powrócić.
Dokonując analizy funkcjonowania systemu pieczy zastępczej w powiecie konińskim na przestrzeni ostatnich 10 lat, Dorota Kaźmierczak poinformowała, że najczęściej występującą w omawianym okresie formą czasowej opieki nad dzieckiem były rodziny zstępcze spokrewnione. Oznacza to, że opiekę i wychowanie nad dzieckiem przejmowali członkowie jego rodziny, np. dziadkowie, rodzeństwo. Rozwiązywanie trudnych sytuacji na poziomie rodziny najlepiej uwzględniało dobro dziecka oraz więzi rodzinne.
Ze względu jednak na przypadki, w których rodzina spokrewniona nie dawała rękojmi sprawowania prawidłowej opieki nad dzieckiem, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie podjęło także działania na rzecz rozwoju systemu rodzin zastępczych niespokrewnionych: zawodowych wielodzietnych oraz pełniących funkcję pogotowi rodzinnych.
Dorota Kaźmierczak podkreśliła, że odejście od stosowania form opieki instytucjonalnej na rzecz rodzinnych form opieki z jednoczesną pracą na rzecz powrotu dziecka do rodziny naturalnej ukształtowało w powiecie konińskim właściwy poziom standardów opieki i wychowania.
Kolejnym ważnym obszarem działalności powiatu było (i jest nadal) wspieranie wychowanków rodzin zastępczych, mające na celu pomóc im w wejściu w dorosłość i życiowym usamodzielnieniu się. Osoby, które osiągnęły pełnoletniość w rodzinie zastępczej otrzymują pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, pomocą rzeczową, a także wsparcie w uzyskaniu zatrudnienia, czy też odpowiednich warunków mieszkaniowych.
Dorota Kaźmierczak zwróciła uwagę Członków Zarządu na sukcesy powiatu w pracy z dzieckiem i rodziną osiągnięte w ciągu ostatnich 11 lat. Zaliczyła do nich m.in. powołanie do życia Zespołu Wsparcia Rodziny Powiatu Konińskiego, który do dziś prowadzi aktywną i skuteczną działalność na rzecz przeciwdziałania kryzysom w rodzinie oraz budowania integralności rodzin i wspierania ich potencjału poprzez realizację takich projektów, jak: „Budowanie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w powiecie konińskim", „Bliżej dziecka i rodziny", czy „Rodzina szansą dla dziecka". Powołała się również na dane statystyczne, wg których w latach 2000 - 2011 udało się odbudować stabilizację życiową w rodzinie naturalnej u 111 wychowanków, a 19 dzieci znalazło dom w rodzinach adopcyjnych.
Dorota Kaźmierczak określiła powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014, jako efekt aktywnej polityki społecznej na poziomie powiatu określający priorytety i cele systemu opieki zastępczej, uwzględniający skalę problemów, potencjału specjalistów i dotychczasowego stanu posiadania różnorodnych form opieki. Poinformowała również, że zgodnie z ustalonym na najbliższe dwa lata limitem, w 2012 r. funkcjonować będzie w powiecie konińskim 11 zawodowych rodzin zastępczych, a w 2014 będzie ich już 18.
Następnie głos zabrała Dyrektor PCPR w Koninie. Elżbieta Sroczyńska uzupełniła wypowiedź przedmówczyni o informacje dotyczące zabezpieczonych w budżecie powiatu kosztów na realizację zadań z zakresu pieczy zastępczej. Podkreśliła, że rodzinne formy opieki są zdecydowanie tańsze niż opieka instytucjonalna. Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej wyniósł w 2010 r. ok. 1500 zł, a w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej ponad 3000 zł.
Wyjaśniła, że w związku z realizacją programu, w 2012 roku powiat poniesie koszt w wysokości 2 mln 741 tys. zł. Po stronie dochodów spodziewana jest w tym roku kwota 280 tys. W przypadku rodzinnych form pieczy, część wydatków na opiekę i wychowanie dziecka pokryją gminy. Według Elżbiety Sroczyńskiej istnieje jednak uzasadniona obawa, że samorządy gminne nie udźwigną tego ciężaru finansowego.
Dziękując pracownicom Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie za opracowanie dokumentu oraz jego prezentację na posiedzeniu Zarządu, Starosta Koniński podkreśliła, że Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014 spełnia najwyższe oczekiwania. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że ujęte w programie narzędzia przeciwdziałania marginalizacji społecznej dziecka idą w parze ze względami ekonomicznymi.
Wicestarosta Andrzej Nowak odniósł się natomiast do kwestii współfinansowania przez gminy pobytu dzieci w pieczy zastępczej na terenie powiatu. Zgodził się, że konieczność współpłacenia będzie dużym obciążeniem dla gmin. Jednak z tego względu, samorządy gminne będą bardziej zmotywowane do podejmowania działań naprawczych, m.in. może się to przełożyć na wzrost ich zainteresowania prowadzeniem efektywnej pracy z rodziną biologiczną na rzecz pozostawienia w niej dziecka.
Wicestarosta wyraził nadzieję, że powiat dysponuje zabezpieczeniem finansowym, które zagwarantuje realizację obowiązków związanych z pieczą zastępczą.
 
W związku z brakiem uwag, projekt uchwały Starosta poddała pod głosowanie. Zarząd Powiatu przyjął go jednogłośnie - 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 4  (cd.) do protokołu.

Ustalenia:
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014 w Powiecie Konińskim, Zarząd Powiatu postanowił przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.

Punkt 5

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2012.

Po poinformowaniu Członków Zarządu, że projekt uchwały, będący przedmiotem 5 punktu porządku obrad otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia, Starosta Koniński poprosiła o jego omówienie Skarbnika Powiatu.

Radzisław Kozłowski przybliżył Zarządowi propozycję zmian do tegorocznego budżetu Powiatu, które ujęte zostały w treści dokumentu stanowiącego załącznika nr 5 do protokołu.

Ustalenia:

Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2012, Zarząd Powiatu postanowił przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.

Punkt 6
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Konińskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zadań.

Przystępując do realizacji 6 punktu porządku posiedzenia, Starosta Małgorzata Waszak stwierdziła, że Członkowie Zarządu otrzymali projekt uchwały w przedmiotowej sprawie wraz z materiałami posiedzenia. O szczegółowe przedstawienie treści dokumentu poprosiła Andrzeja Nowaka, Wicestarostę Konińskiego.
Andrzej Nowak rozpoczął swoją wypowiedź od zapewnienia Członków Zarządu, że będący przedmiotem posiedzenia projekt uchwały został wcześniej poddany konsultacjom społecznym. W jego sprawie wypowiedzieli się przedstawiciele gminnych spółek wodnych działających na terenie gmin: Grodziec, Golina, Kleczew, Rychwał i Wilczyn.
Przechodząc do omówienia treści dokumentu, zaznaczył, że reguluje on tryb postępowania o udzielenie dotacji z budżetu powiatu konińskiego spółkom wodnym, sposób jej rozliczenia oraz sposób kontroli wykonania zadań. Wyjaśnił, że spółki wodne z powiatu konińskiego będą mogły ubiegać się o pomoc finansową z powiatu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji po spełnieniu zapisów określonych w § 2 punkt 2 i 3 niniejszego projektu. Powiat udzielać będzie wsparcia po rozpatrzeniu pisemnego wniosku, złożonego przez spółkę nie później niż do dnia 10 września roku kalendarzowego. Natomiast wnioski o pomoc finansową z tegorocznego budżetu będą rozpatrywane, jeśli wpłyną do Starostwa przed 15 sierpnia.
Wicestarosta Koniński zwrócił też uwagę na zapisy § 4 projektu uchwały, które odnoszą się do kryteriów jakie winien spełniać wniosek.
Przewodnicząca Zarządu podziękowała Andrzejowi Nowakowi za zaangażowanie w pracach nad projektem uchwały oraz czas poświęcony na przeprowadzenie konsultacji dokumentu z zainteresowanymi podmiotami.
W sprawie projektu uchwały wypowiedzieli się także inni Członkowie Zarządu.
Jacek Wysocki wyraził swoją akceptację dla samej inicjatywy przygotowania uchwały, jak i zaproponowanych nią rozwiązań. Dokument ocenił pozytywnie również Stanisław Głąbicki, który podkreślił jego znaczenie dla spółek nowopowstających.
W związku z brakiem innych uwag, Starosta poddała projekt uchwały pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 5 głosami „za".
Projekt uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Konińskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zadań stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił projekt uchwały przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.

Punkt 7

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie poparcia dla realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przerzut wód kopalnianych z odkrywki Jóźwin IIB do Jeziora Budzisławskiego i Wilczyńskiego".

Starosta Koniński rozpoczęła kolejny temat od przypomnienia, że Członkowie Zarządu otrzymali projekt uchwały wraz z materiałami posiedzenia. Dokonując wprowadzenia do tematu Małgorzata Waszak poinformowała, że dokument przedstawia stanowisko Rady Powiatu Konińskiego popierające realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przerzucie wód kopalnianych do Jeziora Budzisławskiego i Wilczyńskiego.
O omówienie przedłożonego materiału, Przewodnicząca Zarządu poprosiła wicestarostę Andrzeja Nowaka.
Wicestarosta Koniński podzielił się z Członkami Zarządu informacją o swoim udziale w spotkaniu poświęconym realizacji projektu pn. „Przerzut wód kopalnianych z odkrywki Jóźwin II B do Jeziora Budzisławskiego i Wilczyńskiego".
Andrzej Nowak zapewnił, że temat zasilania jezior wodami kopalnianymi nie stracił na aktualności, a wszyscy uczestnicy spotkania potwierdzili zasadność tego przedsięwzięcia. Obecnie, prowadzone są rozmowy wykonawcy zadania tj. Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Poznaniu dotyczące zmiany warunków realizacji zadania. Domaganie się zmian warunków przerzutu wody wynika z zanieczyszczenia wód Jeziora Suszewskiego i możliwości stworzenia technicznej przeszkody uniemożliwiającej mieszanie się wód tego jeziora z wodami innych czystych jezior.
Kontynuując swoja wypowiedź, Wicestarosta Koniński podkreślił znaczenie zachowania warunków naturalnych Jezior Budzisławskiego i Wilczyńskiego. Ich zasilenie wodami kopalnianymi stworzy szansę na zahamowanie ubytku oraz odtworzenie pierwotnego stanu wód jezior na terenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego. Z pewnością wpłynie to pozytywnie na ich walory środowiskowe, jak również podniesie poziom atrakcyjności turystycznej miejscowości położonych w ich sąsiedztwie, na pograniczu województw wielkopolskiego i kujawsko - pomorskiego.
Andrzej Nowak poinformował też Członków Zarządu, że przedmiotowy projekt uchwały jest odpowiedzią na interpelację Haliny Lenartowicz radnej powiatu konińskiego.
Wobec braku pytań do zreferowanego tematu, Przewodnicząca Zarządu projekt uchwały poddała pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie, pięcioma głosami „za".
Projekt uchwały w sprawie poparcia dla realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przerzut wód kopalnianych z odkrywki Jóźwin IIB do Jeziora Budzisławskiego i Wilczyńskiego" stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił projekt uchwały przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.

Punkt 8
Sprawozdanie z realizacji zadań Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie w 2011 roku.

Po poinformowaniu Członków Zarządu, że sprawozdanie w przedmiotowej sprawie otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia, Starosta poprosiła o jego zreferowanie Halinę Wójcik Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie
Powołując się na umocowanie w prawie, Halina Wójcik przedstawiła zakres zadań realizowanych w ubiegłym roku przez Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie. Uznała, że rok 2011 okazał się być bardzo korzystny dla placówki pod każdym względem. DPS zrealizował wszystkie zadania dotyczące standardów i ich utrzymania. Pozyskał też z budżetu wojewody środki finansowe, które umożliwiły wykonanie prac remontowych w palcówce, polegających m.in. na wymianie posadzki, podłóg w ciągach komunikacyjnych i w pawilonach mieszkalnych.
Wykorzystanie miejsc w Domu Pomocy wynosiło 100% w ciągu roku. W poszczególnych miesiącach statystyka ta ulegała zmianie w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak zgon pensjonariusza, powrót do jego środowiska, czy też przeniesienie do innej placówki. Z uwagi na zgon jednej z podopiecznych, w grudniu 2011r. wskaźnik wykorzystania miejsc w placówce wyniósł 99,92%.
Kontynuując swoją wypowiedź, dodała że w związku ze śmiercią podopiecznej przebywającej w Domu na nowych zasadach finansowania i przyjęciem na jej miejsce pensjonariuszki na poprzednich zasadach finansowania, wystąpiła różnica finansowa po stronie dochodów polegająca na zmniejszeniu ich wysokości o kwotę ok. 800 zł miesięcznie. Oznacza to, że budżet placówki nie będzie mógł być realizowany na planowanym poziomie.
Halina Wójcik wyjaśniła też Członkom Zarządu, że z uwagi na strukturę mieszkańców, Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie należy do placówek trudnych. Jest ośrodkiem koedukacyjnym, w którym całodobową opieką objętych jest 99 osób, z czego 95 osób posiada zróżnicowany stopień niepełnosprawności, od lekkiego po głęboki. Placówkę zamieszkują też 4 osoby przewlekle somatycznie chore. Z tego względu, w placówce musi być zatrudniona kadra specjalistyczna i rehabilitacyjna. Niemożność jej ograniczenia wynika też z określonych w standardzie wskaźników zatrudnienia.
Dyrektor DPS poinformowała również o tym, że aktualnie w placówce mieszka 61 osób ubezwłasnowolnionych. Funkcje ich opiekunów prawnych pełnią pracownicy DPS oraz członkowie rodzin.
Do sprawozdania z ubiegłorocznej działalności Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie ustosunkował się Wicestarosta Andrzej Nowak. Pochwalił jego autorkę za konstrukcję informacji i jej merytoryczną zawartość. Stwierdził, że sprawozdanie potwierdza aktywność placówki w zakresie świadczonych przez nią zabiegów rehabilitacyjnych i konsultacji specjalistycznych. Zwrócił się natomiast z pytaniem o sposób realizowania wniosków o świadczenie tych usług oraz kryteria, jakimi placówka kieruje się przy ich uwzględnianiu.
Halina Wójcik wyjaśniła, że o skierowaniu mieszkańców Domu na zabiegi rehabilitacyjne i konsultacje specjalistyczne decyduje lekarz rodzinny.
Andrzej Nowak podjął także temat sprawowania przez pracowników DPS funkcji opiekunów prawnych ubezwłasnowolnionych pensjonariuszy. Zapytał, czy placówka stosuje jakieś procedury, które pozwoliłyby wyeliminować występowanie na tym tle nadużyć.
Udzielając odpowiedzi na to pytanie, Dyrektor DPS wyjaśniła, że po zawiadomieniu przez prokuratora placówki, że rodzina odmówiła sprawowania opieki nad pensjonariuszem, DPS występuje z wnioskiem do sądu o wydanie orzeczenia o jego ubezwłasnowolnieniu. Sąd zwraca się wówczas do placówki o wyznaczenie opiekuna prawnego spośród pracowników DPS. Opiekunowie prawni składają przed sądem kwartalne sprawozdania. Poddawani są także okresowym kontrolom. Halina Wójcik poinformowała Członków Zarządu, że zgodnie z przyjęta procedurą, 30% dochodu ubezwłasnowolnionego pensjonariusza gromadzone jest na jego koncie depozytowym, przekazywane do rąk własnych lub przekazywane opiekunowi prawnemu. Środki te przeznaczane są na pokrycie kosztów leków, a także zakup odzieży, obuwia, środków czystości, czy artykułów spożywczych. Dyrektor DPS zapewniła też, że jak dotąd w placówce nie stwierdzono tego typu nadużyć.
Halina Wójcik zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o złożenie wniosku do PFRON o wydłużenie terminu realizacji zadania finansowanego w ramach „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami II" w obszarze D, a dotyczącego zakupu mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Podkreśliła, że zakup mikrobusu jest dla placówki bardzo ważny oraz wyjaśniła, że powodem zwłoki jest brak niezbędnej do wykonania tego zadania kwoty, tj. ok. 75 tyś zł. W związku z możliwością pozyskania brakujących środków z budżetu województwa oraz sprzedaży samochodu będącego własnością placówki, zaproponowała przesunięcie terminu realizacji zadania na lipiec br.
Przychylając się do tej prośby, Przewodnicząca Zarządu poprosiła Dyrektor Wójcik o przygotowanie i przedłożenie Zarządowi pisma w przedmiotowej sprawie.
W związku z brakiem uwag do przedstawionego dokumentu, Starosta poddała go pod głosowanie. Zarząd przyjął sprawozdanie jednogłośnie - 5 głosami „za". Stanowi ono załącznik nr 8 do protokołu.

Ustalenia:
Sprawozdanie z realizacji zadań Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie w 2011 roku, Zarząd Powiatu postanowił przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 

Punkt 9
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie w 2011 roku.

Przystępując do realizacji punktu 9, Starosta Koniński przypomniała Członkom Zarządu, że sprawozdanie otrzymali wraz z materiałami posiedzenia. O przedstawienie jego treści poprosiła Elżbietę Sroczyńską Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
Elżbieta Sroczyńska uprzedziła uczestników posiedzenia, że sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie jest dokumentem obszernym. Stwierdziła, że opracowanie tej informacji miało na celu podsumowanie całego spektrum zadań z zakresu pomocy społecznej, polityki prorodzinnej oraz wspierania osób niepełnosprawnych, a także działalności związanej ze sprawowaniem nadzoru nad wieloma placówkami oraz prowadzeniem działań kontrolnych. Dyrektor Sroczyńska podkreśliła, że Centrum realizowało również dodatkowe obowiązki wynikające ze zlecania zadań organizacjom pozarządowym oraz rozliczaniem przyznawanych dotacji. Poinformowała też Członków Zarządu o pozyskaniu z Fundacji „Energia" kwoty 50.000 zł, która przekazana została mieszkańcom powiatu konińskiego poszkodowanym w wyniku powodzi w 2010 roku. Pomoc trafiła do wskazanych przez lokalne ośrodki pomocy społecznej 8 rodzin z gmin Rzgów i Golina.
Kończąc podsumowanie ubiegłorocznej działalności PCPR, Elżbieta Sroczyńska zasygnalizowała potrzeby jednostki na ten rok, a także przybliżyła kierunki pracy i zakres zadań zaplanowanych do realizacji w roku 2012.
Do przedstawionego sprawozdania odniósł się Wicestarosta Andrzej Nowak, który zasugerował uzupełnienie jego treści o wpisanie wskaźnika odwołań od orzeczeń Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Wprowadzenie tej danej uargumentował potrzebą sprawowania kontroli nad wielkością wskaźnika odwołań oraz możliwością jego porównania ze wskaźnikami z lat ubiegłych.
W związku z brakiem innych pytań do sprawozdania, Przewodnicząca Zarządu poddała je pod głosowanie. Zarząd przyjął dokument jednogłośnie, pięcioma głosami „za".
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie w 2011 r. stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ustalenia:
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie w 2011r., Zarząd Powiatu postanowił przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 

Punkt 10

Sprawozdanie z realizacji projektu systemowego „Mogę pracować - wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

Starosta Małgorzata Waszak poinformowała Członków Zarządu, że sprawozdanie otrzymali wraz z materiałami posiedzenia. O przedstawienie rezultatów projektu „Mogę pracować - wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy" poprosiła Elżbietę Sroczyńską Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
Elżbieta Sroczyńska wyjaśniła, że realizacja projektu ma za zadanie niwelowanie barier jakie napotykają osoby ze szczególnymi trudnościami na rynku pracy, zagrożone wykluczeniem społecznym tak z powodów ekonomicznych, jak i możliwości pełnienia ról społecznych. Jego głównym celem jest więc zwiększenie możliwości dostępu do rynku pracy oraz integracja społeczna osób zagrożonych marginalizacją społeczną i zawodową. Dodała też, że PCPR bierze udział w realizacji projektu od 2008 roku i będzie go kontynuować do roku 2013. Centrum co roku składa nowy wniosek o dofinansowanie w ramach projektu.
W ciągu trzech lat jego realizacji, programem objętych zostało 201 mieszkańców powiatu, w tym 132 osoby niepełnosprawne oraz 69 osób pochodzących z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Udział w projekcie zakończyło 178 beneficjentów, a 14 osób zrezygnowało w trakcie jego trwania.
Dyrektor Elżbieta Sroczyńska poinformowała Zarząd, że wśród tegorocznych beneficjentów projektu znaleźli się także wychowankowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale oraz Specjalnego Ośrodka w Koninie.
Oceny sprawozdania dokonał po jego wysłuchaniu Andrzej Nowak. Wicestarosta Koniński uznał dokument za bardzo rzeczowy. Pochwalił też sposób ujęcia kryteriów naboru do programu.
Dokument został przyjęty przez Zarząd Powiatu jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać sprawozdanie Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 

Punkt 11
Informacja o działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Koninie w roku 2011.

Przystępując do realizacji 11 punktu porządku obrad, Starosta zapewniła, że informację o ubiegłorocznej działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie, Członkowie Zarządu otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia. O przedstawienie jej szczegółów Małgorzata Waszak poprosiła Danutę Brudzińską, Przewodniczącą Zespołu.
Danuta Brudzińska rozpoczęła swoją wypowiedź od wyjaśnienia Członkom Zarządu, że Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie rozpatruje wnioski i wydaje orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców dwóch powiatów: konińskiego i tureckiego. Zespół realizuje zadania w zakresie orzekania: o niepełnosprawności dzieci, które nie ukończyły 16 roku życia, o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia innych organów orzeczniczych. W jego składzie znajdują się specjaliści z różnych dziedzin, tj. lekarze, psycholodzy, doradcy zawodowi, pracownicy socjalni, pedagodzy i inni specjaliści uznani za niezbędnych do rozpatrzenia indywidualnej sprawy osoby zainteresowanej uzyskaniem orzeczenia. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, który reprezentuje go na zewnątrz oraz zapewnia obsługę biurową i ustala składy orzekające.
Po przedstawieniu ogólnych informacji o Zespole, Danuta Brudzińska przeszła do omówienia ubiegłorocznej działalności organu. Powołując się na dane statystyczne poinformowała, że w 2011r. do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wpłynęło 3675 wniosków, z czego 606 dotyczyło dzieci do lat 16. W wyniku przeprowadzonych postępowań, Zespół wydał 3669 orzeczeń, w tym 614 zaliczających do osób niepełnosprawnych dzieci. Na wystawione 744 legitymacje osoby niepełnosprawnej, 452 otrzymali wnioskodawcy z powiatu konińskiego.
Danuta Brudzińska wyjaśniła, że w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia przysługuje od niego odwołanie do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Poinformowała, że z możliwości tej skorzystało w ubiegłym roku 159 wnioskodawców.
Podsumowanie działalności Zespołu w 2011r., jego Przewodnicząca zakończyła poinformowaniem Członków Zarządu o wykonaniu planu finansowego zgodnie z założeniami.W związku z przedstawioną informacją głos zabrał Andrzej Nowak. Wicestarosta zapytał Przewodniczącą Zespołu, czy w jednym wniosku w sprawie wydania orzeczenia można wskazać wszystkie cele, dla których wnioskodawca występuje o jego wydanie.
Odpowiadając na pytanie, Danuta Brudzińska wyjaśniła, że złożony wniosek można załatwić kompleksowo, wydając np. legitymację o niepełnosprawności, kartę parkingową oraz przyznając zasiłek pielęgnacyjny. Aby to jednak nastąpiło muszą być spełnione określone przesłanki do ich przyznania.
Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do treści przedstawionego dokumentu i przyjęli go jednogłośnie - pięcioma głosami „za". Informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ustalenia:
Informację o działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie, Zarząd Powiatu postanowił przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.

Punkt 12
Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie w roku budżetowym 2011.

Przedmiotem kolejnego punktu porządku posiedzenia było sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie w roku budżetowym 2011.

O omówienie przedłożonego materiału, Przewodnicząca Zarządu poprosiła Dagmarę Szymańską-Góralską kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie.

Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie, Dagmara Szymańska-Góralska rozpoczęła od informacji o ubiegłorocznych sukcesach placówki. Za satysfakcjonujące uznała działania podjęte na rzecz podnoszenia jakości usług Domu: częściowe dostosowanie jego pomieszczeń do obowiązujących standardów, a także wdrożenie nowych zasad funkcjonowania placówki, m.in. powołanie Zespołu wspierająco- aktywizującego oraz Rady Domu. Podopiecznym zaproponowane zostały nowe formy treningów: samorządności i wolontariatu oraz zajęcia polegające na ćwiczeniach relaksacyjnych, poprawiających refleks, pamięć i koncentrację. Od ubiegłego roku, podopieczni mogą też brać udział w zajęciach z nauki fotografowania. Jak zapewniała kierownik ŚDS, uczestnictwo w tych nowych formach aktywności wpływa na rozwój ich samodzielności, kompetencji społecznych, ambicji i zainteresowań. W związku z rozszerzeniem o nowe działania „idei samopomocy", podopieczni wyremontowali pomieszczenia zamieszkiwane przez uczestnika Domu, przeprowadzili zbiórkę odzieży i przedmiotów dla najbardziej potrzebujących, a także organizowali zbiórki i wzajemną wymianę plonów rolnych pochodzących z ich prywatnych upraw.
Dagmara Szymańska - Góralska zwróciła też uwagę Zarządu na niedofinansowanie placówki. Stwierdziła, że aby zapewnić uczestnikom specjalistyczną opiekę i zajęcia fakultatywne, ŚDS korzysta ze sponsoringu instytucji oraz życzliwości prywatnych osób. Za udzielenie wsparcia finansowego w roku ubiegłym, kierownik podziękowała także Zarządowi Powiatu. Podkreśliła, że przekazane przez powiat środki pozwoliły zrealizować wszystkie zadania zaplanowane w 2011 r.
Wyraziła też woje obawy co do dalszych losów placówki. Według kierownik Góralskiej, Środowiskowy Dom Samopomocy w Ślesinie może nie udźwignąć ciężaru finansowego związanego z rosnącymi kosztami utrzymania Domu oraz wydatkami bieżącymi (m.in. zakupem paliwa, czy naprawą samochodu do przewozu uczestników,) co stanowi poważne zagrożenie dla dalszego funkcjonowaniu placówki .
Do sprawozdania odniósł się wicestarosta Andrzej Nowak, który poprosił kierownik ŚDS o wskazanie w jakim zakresie placówka nie spełnia wymogów standaryzacji.
Odpowiadając na to pytanie, Dagmara Szymańska - Góralska wyjaśniła, że pod względem merytorycznym Dom spełnia wszystkie wymagane rozporządzeniem standardy. Problem dotyczy zajmowanych przez placówkę pomieszczeń, które nie odpowiadają obowiązującym w tym zakresie normom. Zgodnie z wymogami standaryzacji, na prowadzenie ŚDS potrzebny jest lokal o powierzchni ok. 285 m2. W toku czynności kontrolnych prowadzonych w placówce przez urząd wojewódzki, ustalono że Dom nie spełnia tego warunku, a tym samym nie spełnia standardów dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa w placówce. Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi, pomieszczenia zajmowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy należy odseparować od lokali Domu Pomocy Społecznej. Czas dostosowania się placówki do tych zaleceń minie wraz z końcem 2012 roku.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego sprawozdania, Starosta poddała go pod głosowanie. Dokument został przyjęty pięcioma głosami „za" i stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Ustalenia:
Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie w roku budżetowym 2011, Zarząd Powiatu postanowił przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.

Punkt 13

Informacja o realizacji zadań w drogownictwie za 2011 rok.

Starosta Koniński rozpoczęła kolejny temat od przypomnienia, że Członkowie Zarządu otrzymali informację o realizacji zadań w drogownictwie za 2011 r. wraz z innymi materiałami posiedzenia. O omówienie jej treści poprosiła Antoniego Bąka zastępcę Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.
Antoni Bąk poinformował Zarząd, że w ubiegłym roku powiat koniński zrealizował zadania drogowe na łączną kwotę 20.327.487,07zł. Ponad połowę tych środków, tj. 11.230.280,67 zł samorząd przeznaczył na inwestycje, a na remonty kapitalne dróg - 5.677.693,26 zł. Z kolei, bieżące oraz zimowe utrzymanie dróg, mostów i promów kosztowało powiat 3.419.585,14 zł.
Zastępca Dyrektora ZDP w Koninie przedstawił Zarządowi także strukturę wydatków drogowych powiatu według źródeł ich finansowania. Wynika z niej, że 54% środków wydatkowanych przez samorząd w ubiegłym roku na poprawę infrastruktury drogowej (tj. 9.165.291,08 zł) pochodziło z budżetu powiatu. Udział w finansowaniu zadań drogowych miały też źródła pozabudżetowe: 18% ogółu wydatków (3.000.000 zł) stanowiła dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, 16% (2.638.369,83 zł) pomoc finansowa gmin, a 12% (2.104.241,02 zł) środki przekazane samorządowi powiatu przez KWB Konin na modernizację drogi Wierzbinek - Boguszyce w ramach usuwania szkód górniczych.
Antoni Bąk dodał też, że samorząd powiatu zakończył rok 2011 z dorobkiem 9 inwestycji drogowych oraz 19 zadań o charakterze remontów kapitalnych. Największym projektem drogowym była przebudowa drogi powiatowej o długości 8,4 kilometra na odcinku Przyjma - Kazimierz Biskupi. Inwestycja kosztowała 7.475.566,95, z czego 3 mln stanowiło dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. We współpracy z gminami, powiat przeprowadził też szereg prac remontowych na drogach.
Przedstawiciel Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie stwierdził, że podobnie jak w latach ubiegłych, na drogach powiatu prowadzone były prace związane z utrzymaniem i poprawą przejezdności dróg.
W związku z przedstawioną informacją, głos zabrał Tadeusz Jaroszewski. Członek Zarządu zapytał Antoniego Bąka o remont drogi powiatowej Krzymów - Piersk, a dokładnie o ujęty w sprawozdaniu koszt realizacji tego zadania. Zdaniem Tadeusza Jaroszewskiego, kwota uzyskana przez powiat w wyniku przetargu była niższa niż określony w dokumencie koszt remontu drogi.
Udzielając odpowiedzi na pytanie, Antoni Bąk wyjaśnił, że aby określić całkowity koszt zadania na drodze Krzymów - Piersk, do kwoty uzyskanej w drodze przetargu należy także dodać koszty związane z przygotowaniem i opracowaniem dokumentacji .
Przewodnicząca Zarządu podziękowała zastępcy Dyrektora ZDP w Koninie za przedstawienie sprawozdania oraz poprosiła go o przygotowanie informacji o kosztach opracowania dokumentacji remontu drogi oraz wyjaśnienie zgłoszonych przez Członka Zarządu wątpliwości z nią związanych.
W związku z brakiem innych pytań, Starosta informację poddała pod głosowanie. Zarząd przyjął ją jednogłośnie - pięcioma głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ustalenia:
Informację o realizacji zadań w drogownictwie za 2011 rok, Zarząd Powiatu postanowił przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.

Punkt 14

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego, Programu Działalności oraz Planu Pracy na rok 2012 Środowiskowego Domu Samopomocy w Głębockiem oraz Środowiskowego Domu Samopomocy im. Doktora Piotra Janaszka w Koninie.

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad, Starosta Małgorzata Waszak potwierdziła, że Członkowie Zarządu otrzymali projekt uchwały wraz z materiałami posiedzenia. Przedstawiając jej treść zaproponowała, by Zarząd podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie. Z uwagi jednak na to, że obydwa podmioty nie są w żaden sposób od powiatu zależne, Starosta wyraziła wątpliwość, co do zasadności zatwierdzania przez Zarząd tego typu dokumentów.
Głos w tej sprawie zabrała Elżbieta Sroczyńska, która zapewniła Członków Zarządu, że dokumenty te zostały wcześniej sprawdzone przez PCPR w Koninie oraz zatwierdzone przez Wojewodę Wielkopolskiego.
Po przyjęciu wyjaśnień Dyrektor PCPR, Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do treści uchwały i podjęli ją jednogłośnie.
Uchwała Nr 151/2012 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 14 marca w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego, Programu Działalności oraz Planu Pracy na rok 2012 Środowiskowego Domu Samopomocy w Głębockiem oraz Środowiskowego Domu Samopomocy im. Doktora Piotra Janaszka w Koninie stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Punkt 15

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie programu działalności Środowiskowego Domu Samopomocy z siedzibą w Ślesinie.

Po poinformowaniu Członków Zarządu, że dokument, będący przedmiotem 15 punktu porządku obrad otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia, Starosta Koniński poprosiła o przedstawienie jego treści Dagmarę Szymańską-Góralską, kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie.
Kierownik ŚDS omówiła projekt uchwały razem z programem działalności placówki stanowiącym załącznik do tego projektu. Wyjaśniła, że Środowiskowy Dom Samopomocy w Ślesinie jest ośrodkiem pobytu dziennego dla 35 osób przewlekle psychicznie chorych. Poinformowała, że przedłożony program określa cele główne i szczegółowe placówki, jej formy działalności, a także wskazuje zasoby ludzkie i organizacyjne oraz metody, sposoby i kryteria działań Domu. Dagmara Szymańska-Góralska podkreśliła, że program ten został już zatwierdzony przez Wojewodę Wielkopolskiego.
Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do treści przedstawionego dokumentu i podjęli go jednogłośnie - pięcioma głosami „za".
Uchwała Nr 152/2012 Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie programu działalności Środowiskowego Domu Samopomocy z siedzibą w Ślesinie stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Punkt 16

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia niektórych ulic i dróg na terenie miasta Kleczewa

do kategorii dróg gminnych.

Przystępując do realizacji powyższego punktu Starosta stwierdziła, że projekt uchwały w przedmiotowej sprawie Członkowie Zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
O omówienie przedłożonego dokumentu, Przewodnicząca Zarządu poprosiła Antoniego Baka zastępcę Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.
Antoni Bąk wyjaśnił, że Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew wystąpił do Zarządu o zaopiniowanie propozycji zaliczenia do kategorii dróg gminnych wymienionych w projekcie uchwały ulic i dróg, położonych w obrębie miasta Kleczew. Podkreślił, że wymienione drogi mają charakter publiczny w rozumieniu ustawy o drogach publicznych i służą miejscowym potrzebom. Dotychczas, nie zostały one zaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych.
Z uwagi na to, że zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu, Antoni Bąk zaproponował, aby wniosek Burmistrza i Gminy Miasta Kleczew zaopiniować pozytywnie.
Zarząd Powiatu Konińskiego zaopiniował pozytywnie propozycję zaliczenia dróg i ulic na terenie miasta Kleczewa do kategorii dróg gminnych wymienionych w § 1 niniejszego projektu.
Uchwałę Nr 153/2012 Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia niektórych ulic i dróg na terenie miasta Kleczewa do kategorii dróg gminnych podjęto jednogłośnie.. Stanowi ona stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Punkt 17

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2012 - 2017.

N prośbę Przewodniczącej Zarządu, treść uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2012 - 2017 przedstawił Radzisław Kozłowski Skarbnik Powiatu.
Skarbnik omówił propozycje zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2012-2017 według materiału stanowiącego załącznik nr 17 do protokołu.
Poinformował, że są one spowodowane zmianami w budżecie powiatu konińskiego, wprowadzonymi uchwałą Nr XV/115/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 16 lutego 2012r.
Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do treści przedstawionego dokumentu i uchwałę w przedmiotowej sprawie przyjęli jednogłośnie - pięcioma głosami „za".
Uchwała Nr 154/2012 Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2012 - 2017 stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Punkt 18

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".

Starosta Małgorzata Waszak poinformowała Członków Zarządu, że dokument otrzymali wraz z materiałami posiedzenia. Następnie wyjaśniła, że przedmiotową uchwałą proponuje się nadać tytułu honorowy „Zasłużony dla powiatu konińskiego": odchodzącej na emeryturę wieloletniej pracownicy Starostwa - Zofii Kurzawie - w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie w realizację zadań w zakresie komunikacji i transportu drogowego w powiecie konińskim oraz w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie w realizację działań na rzecz samorządów, przedsiębiorców i mieszkańców powiatu konińskiego - Jerzemu Wojciechowskiemu, głównemu specjaliście z Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie z okazji jubileuszu Agencji.
Wobec braku uwag Starosta projekt uchwały poddała pod głosowanie, którą podjęto jednogłośnie pięcioma glosami „za".
Uchwała nr 155/2012 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 14 marca 2912 r. w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego" stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Wicestarosta zadał pytanie, czy Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie została już uhonorowana tytułem „Zasłużony dla powiatu konińskiego"?. Jeśli nie to, czy można rozważyć możliwość przyznania tego tytułu na 20-lecie podkreślając jednocześnie duże zasługi
Agencji Rozwoju Regionalnego na rzecz rozwoju regionalnego, w szczególności w zakresie wspierania przedsiębiorczości i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców, za promocję regionu konińskiego oraz owocną współpracę z samorządami lokalnymi powiatu konińskiego.

Starosta poddała pod dyskusję temat przyznania tytułu honorowego Agencji już w tym roku, czy z okazji 25-lecia działalności instytucji. Poprosiła także Ewelinę Rapełę zastępcę Naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju o przedstawienie zasad nadawania odznaki „Zasłużony dla powiatu konińskiego osobom prawnym.

Ewelina Rapeła przytaczając zapisy zawarte w Regulaminie przyznawania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego" powiedziała, że Zarząd Powiatu z pominięciem Kapituły może nadać tytuł honorowy osobie prawnej.

Członkowie Zarządu jednogłośnie opowiedzieli się za nadaniem tytułu honorowego z okazji 20-lecia działalności Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie.

W związku z powyższym Starosta zaproponowała o wprowadzenie do porządku posiedzenia po punkcie 18 punktu 19 o brzmieniu „ Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego" dla Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie.

W związku z powyższym Starosta poprosiła Ewelinę Rapełę zastępcę Naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju o przygotowanie w trybie pilnym projektu uchwały.
Nadmieniła, że w związku z wprowadzeniem dodatkowego punktu należy dokonać zmian w porządku obrad.

Punkt 19

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego"

Starosta poinformowała, że projekt uchwały dostarczono podczas obrad Zarządu i dotyczy nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego" dla Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie w uznaniu za 20-letnią działalność na rzecz rozwoju regionalnego, w szczególności w zakresie wspierania przedsiębiorczości i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców, za promocję regionu konińskiego oraz owocną współpracę z samorządami lokalnymi powiatu konińskiego.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały Członkowie Zarządu nie wnieśli. W związku z tym Starosta projekt uchwały poddała pod głosowanie. Uchwałę podjęto jednogłośnie pięcioma głosami „za".

Uchwała Nr 156/2012 Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego" stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Punkt 20

Sprawozdanie z realizacji Kalendarza Imprez za 2011 r.

Przystępując do realizacji punktu 20 Starosta stwierdziła, że sprawozdanie z realizacji kalendarza imprez za 2011 rok członkowie Zarządu otrzymali w materiałach posiedzenia.
    Omówienia sprawozdania w brzmieniu załącznika nr 20 dokonał Witold Nowak Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju.
Wicestarosta odnosząc się do imprez sportowych poinformował o znaczących osiągnięciach w tej dziedzinie. Przekazał, że 11 marca w Wągrowcu odbyła się Wojewódzka Spartakiada Mieszkańców Wsi. Wydarzenie sportowe, do którego od dawna przygotowywali się zawodnicy z całego województwa.
W spartakiadzie uczestniczyło szesnaście drużyn z Wielkopolski, którzy zmierzyli się w 8 konkurencjach drużynowych i indywidualnych: m.in. w piłce nożnej, siatkówce, rzucie lotką do tarczy, wieloboju rekreacyjnym, podnoszeniu ciężarka o wadze 17,5 kg, czy konkursie wiedzy o LZS. Po podliczeniu punktacji z wszystkich dyscyplin okazało się, że tytuł najlepszej drużyny trafi do powiatu konińskiego, reprezentowanego przez zawodników z gmin Wilczyn, Stare Miasto, Golina, Kleczew i Rychwał. Drugie miejsce na podium wywalczyła Środa Wielkopolska, a trzecie powiat złotowski.

Punkt 21

Aneks do arkusza organizacji na rok szkolny 2011/2012 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.

O przedstawienie treści aneksu do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie, Przewodnicząca Zarządu poprosiła Wicestarostę Konińskiego.
Andrzej Nowak poinformował, że zmiany wprowadzone aneksem do arkusza organizacji roku szkolnego 2011/2012 w Zespole Szkół w Kleczewie spowodowane zostały długotrwałą chorobą nauczyciela języka niemieckiego.
Aneks do arkusza organizacji ZSP w Kleczewie, Zarząd Powiatu zatwierdził jednogłośnie, pięcioma głosami „za".

Punkt 22

Informacja o ogłoszeniu konkursów na stanowisko

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie oraz Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie.

Tytułem wprowadzenia Starosta Małgorzata Waszak poinformowała, że kończy się kadencja na dwóch stanowiskach dyrektorskich w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie i Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie, po czym oddała głos Wicestaroście Konińskiemu prosząc o przedstawienie szczegółów w tym temacie.
Andrzej Nowak wyjaśnił, że przeprowadzenie konkursów nie jest obowiązkowym trybem. Z uwagi jednak na zastosowanie tej procedury w ubiegłych latach, zaproponował przeprowadzenie naboru na stanowisko dyrektora obu placówek w ramach konkursu.
Wicestarosta Koniński poinformował Członków Zarządu o zasadach konkursów, koncentrując się przede wszystkim na wymaganiach, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o stanowisko dyrektora ww. placówkach. Przekazał również ustalenia dotyczące terminu składania ofert, tj. 30 marca 2012 r.
Starosta informację o ogłoszeniu konkursów poddała pod głosowanie, którą przyjęto jednogłośnie pięcioma głosami „za". Informacja stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Punkt 23

Sprawy bieżące.

Ostatni punkt porządku obrad poświęcony sprawom bieżącym, Starosta rozpoczęła od poinformowania, że Sesja Rady Powiatu Konińskiego odbędzie się 29 marca 2012 r. o godzinie 1000. Przed sesją planowane jest również posiedzenie Zarządu Powiatu.
Wicestarosta poprosił o to, aby Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie Zbigniew Winczewski przedstawił na najbliższym posiedzeniu zarządu informację dotycząca uruchomienia ( funkcjonowania) promu w miejscowości Biechowy.
Starosta poinformowała, że od poniedziałku tj. 19 marca br, prom w m. Biechowy będzie funkcjonował na nowych zasadach.
Stanisław Głąbicki wyszedł z propozycją nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego" Stefanowi Dziamarze Burmistrzowi Gminy i Miasta Rychwał.
Tadeusz Jaroszewski wnioskował o nadanie tytułu honorowego dla Firmy Kupiec.
 
Starosta Koniński uznała, że porządek obrad został wyczerpany. Podziękowała wszystkim obecnym za udział i o godz. 1125 zakończyła posiedzenie Zarządu.
 
 
 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

1. Starosta Koniński - Małgorzata Waszak
2. Wicestarosta Koniński - Andrzej Nowak
3. Członek Zarządu - Stanisław Głąbicki
4. Członek Zarządu - Tadeusz Jaroszewski
5. Członek Zarządu - Jacek Wysocki

Protokół sporządziła:
Grażyna Czekalska
Specjalista ds. Obsługi Zarządu Powiatu

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: Żaneta Staszak (2012-04-17 10:40:09)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Żaneta Staszak (2012-04-17 10:59:38)
Lista wiadomości