logo
logo bip
Rok 2012
Protokół Nr 29/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego w dniu 18 stycznia 2012 r.
Protokół Nr 29 /2012
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
w dniu 18 stycznia 2012 r.

W posiedzeniu wzięli udział:

Członkowie Zarządu Powiatu:
1. Małgorzata Waszak - Starosta Koniński
2. Stanisław Głąbicki
3. Tadeusz Jaroszewski
4. Jacek Wysocki

Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski - Skarbnik Powiatu;
Tomasz Czarny - Sekretarz Powiatu.

Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:

Romualda Nawrocka - zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych,  pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi;

Elżbieta Sroczyńska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie;

Małgorzata Pęczkowska - pracownik PCPR w Koninie;

Julia Stasińska - starszy specjalista Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa;

Małgorzata Hopen - Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;

Marta J. Bagrowiska - zastępca Naczelnika Wydziału Obsługi Rady i Zarządu Powiatu.

Lista obecności uczestników posiedzenia z dnia 18 stycznia 2012 r. stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Posiedzeniu przewodniczyła: Małgorzata Waszak, Starosta Koniński, Przewodnicząca Zarządu Powiatu.

Posiedzenie protokołowała: Grażyna Czekalska specjalista ds. obsługi Zarządu Powiatu.

Projekt porządku posiedzenia stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

29 posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 830 otworzyła jego Przewodnicząca, Starosta Koniński Małgorzata Waszak, która powitała wszystkich jego uczestników.
Po raz pierwszy w posiedzeniu brał udział Tomasz Czarny - Sekretarz Powiatu, pełniący tę funkcję od 2 stycznia br. Starosta przybliżyła Członkom Zarządu przebieg kariery zawodowej nowego sekretarza. Poinformowała, że pracę w Starostwie rozpoczął w 1999 r. jako Główny Specjalista w Wydziale Organizacyjnym. Przez 8 lat pełnił funkcję Kierownika Biura Informatyki, a bezpośrednio przed objęciem stanowiska sekretarza był zastępcą Naczelnika Wydziału Organizacyjnego. W czasie 13-letniej pracy w Starostwie wielokrotnie angażował się w zadania mające na celu usprawnienie funkcjonowania urzędu i podniesienie jakości świadczonych usług. Opracował procedurę regulującą zagadnienia dotyczące infrastruktury, współtworzył procedurę określającą politykę bezpieczeństwa informacji urzędu, realizował zadania z zakresu nadzoru nad dokumentacją budynku urzędu i jego zasobów. Brał też udział w realizacji projektu wspólnej metody oceny CAF , jako jednego z narzędzi do zarządzania jakością w urzędzie. Starosta podkreśliła, że profesjonalizm Tomasza Czarnego oraz jego aktywność na polu zawodowym spotkały się wielokrotnie z uznaniem kierownictwa Starostwa.

Następnie, Starosta przedstawiła projekt porządku obrad.

Projekt porządku posiedzenia:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego nr 28/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r.
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych.
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie schronienia w Hostelu Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie prowadzonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinnym domu dziecka.
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
8. Przyjęcie projektu uchwały Rady powiatu Konińskiego w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej.
9. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2011 roku.
10. Informacja o realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Konińskiego na lata 2007-2012" w roku 2011.
11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w miejscowości Kraśnica, gmina Golina.
12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wynajmu lokalu biurowego w budynku położonym w Koninie przy Alejach 1-go maja 9.
13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla niepublicznych szkół i placówek wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Konińskiego.
14. Informacja o działalności kontrolnej Starostwa w 2011 roku.
15. Aneks do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2011/2012 Zespołu Szkół
 Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie.
16. Aneks do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2011/2012 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie.
17. Sprawy bieżące.

Punkt 1

Przyjęcie porządku posiedzenia

Zaproponowany przez Starostę Konińskiego porządek posiedzenia został przyjęty przez Członków Zarządu jednogłośnie.

Punkt 2
Przyjęcie protokołu.

Protokół nr 28/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 29 grudnia 2011r.został przyjęty bez uwag, jednogłośnie.

Punkt 3
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych.

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad, Starosta Małgorzata Waszak poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych, Członkowie Zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
O omówienie szczegółów w przedmiotowej sprawie, Starosta poprosiła Romualdę Nawrocką Pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Przedstawiając treść projektu uchwały, Romualda Nawrocka poinformowała Członków Zarządu, że zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w drodze uchwały określa szczegółowy sposób konsultowania (z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 cyt. ustawy) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Zaznaczyła też, że obowiązkowy zakres konsultacji, obejmuje jedynie projekty aktów prawa miejscowego uchwalane przez organy samorządu terytorialnego. Następnie omówiła możliwości prowadzenia konsultacji społecznych: z zastosowaniem formy pisemnej lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, poprzez zorganizowanie konferencji, seminariów, spotkań lub wywiadów,a także uruchomieniu forum dyskusyjnego lub innych aplikacji na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Koninie. Pełnomocnik podkreśliła, że ustawodawca dopuszcza także zastosowanie innych form zapewniających szeroki dostęp do uczestnictwa w konsultacjach, zwłaszcza tych uwzględniających użycie nowoczesnych technik informatycznych.
Romualda Nawrocka poinformowała, że konsultacje nie mogą rozpocząć się wcześniej niż następnego dnia po zamieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Koninie projektu aktu prawa miejscowego lub komunikatu o rozpoczęciu procedury konsultacji. Dokumenty te powinny być udostępnione na BIP-ie co najmniej 14 dni w celu umożliwienia zainteresowanym zapoznania się z nimi oraz przekazania ewentualnych uwag i opinii na ich temat.
Pełnomocnik określiła również jaką treść komunikat powinien zawierać: projekt aktu prawa miejscowego, termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji; wzór ankiety konsultacyjnej, stanowiącej załącznik do uchwały (a gdy nie został on załączony do komunikatu, informację o miejscu, z którego ankietę można pobrać) oraz adres, na który należy dostarczyć wypełnioną ankietę konsultacyjną. W przypadku nie dołączenia do informacji o konsultacjach treści projektu aktu prawa miejscowego, należy wskazać miejsce jego publikacji.

W związku z brakiem uwag Członków Zarządu do przedłożonego projektu, Starosta poddała go głosowaniu. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie - czterema głosami „za".

Ustalenia:
Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych Zarząd Powiatu Konińskiego postanowił przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.

Punkt 4
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie schronienia w Hostelu Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie prowadzonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.

W punkcie czwartym porządku posiedzenia, Starosta Małgorzata Waszak poinformowała, że projekt uchwały w powyższej sprawie, Członkowie Zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
O wprowadzenie do tematu, Przewodnicząca Zarządu poprosiła Elżbietę Sroczyńską Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.

Przedstawianie treści projektu uchwały, Elżbieta Sroczyńska rozpoczęła od informacji, że nadzór nad hostelem dla ofiar przemocy, stanowiącym integralną część Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie, sprawuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie. Powołując się na art. 97 ust.5 ustawy o pomocy społecznej wyjaśniła, że rada powiatu w drodze uchwały określa zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach interwencji kryzysowej. Zaznaczyła też, że wysokość należności za pobyt w hostelu każdorazowo ustalać będzie Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie w formie decyzji administracyjnej. Podstawę do jej określenia stanowić będą: kryterium dochodowe osoby korzystającej ze schronienia, rodzinny wywiad środowiskowy, a także przepisy ustawy o pomocy społecznej i uregulowania zawarte w treści niniejszej uchwały.
Kontynuując swoją wypowiedź, Elżbieta Sroczyńska omówiła paragraf 3 projektu uchwały przedstawiający w układzie tabelarycznym zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w hostelu.
Po wysłuchaniu tej informacji, Starosta Małgorzata Waszak zapytała Dyrektor PCPR kto ponosić będzie koszty w przypadku, gdy osoba korzystająca ze schronienia zostanie częściowo lub całkowicie zwolniona z odpłatności za pobyt w ośrodku.
Udzielając odpowiedzi na to pytanie, Dyrektor Sroczyńska wyjaśniła, że zasady określone w tabeli odnoszą się wyłącznie do osób fizycznych. Gdy przebywający w hostelu znajdują się w trudnej sytuacji materialnej (np. żyją w dużym niedostatku, ich źródłem utrzymania są alimenty lub zasiłek rodzinny albo utraciły cały dobytek w wyniku klęski żywiołowej) część kosztów związanych z ich utrzymaniem w ośrodku ponosi gmina, która zobowiązana jest do udzielenia pomocy rzeczowej w postaci zaopatrzenia tych osób w żywność, artykuły higieniczne i środki czystości.
Po wysłuchaniu wyjaśnień, Starosta Koniński poprosiła Dyrektor Sroczyńską o podanie kwot odpłatności z tytułu pobytu w hostelu zróżnicowanych ze względu na dochód osób korzystających ze schronienia.
Odnosząc się do prośby Starosty, Elżbieta Sroczyńska poinformowała, że zgodnie z art. 8 ust 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, przytoczonym w § 2 ust. 3 projektu uchwały, kryterium dochodowe wynosi: 351,00 zł na osobę w rodzinie oraz 477,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej. Oznacza to, że dla osób poniżej tego kryterium, pobyt w hostelu jest nieodpłatny. W przypadku natomiast przekroczenia kryterium (zgodnie z tabelą w § 3) wysokość odpłatności naliczana będzie w procentach w stosunku do kosztu dziennego utrzymania jednego miejsca w hostelu. Koszt ten ustalany będzie w każdym roku budżetowym na podstawie rzeczywistych wydatków dotyczących: kosztów energii, ogrzewania, wody, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości z hotelu oraz zgodnie z ofertą obejmującą zapewnienie schronienia, umożliwienie samodzielnego korzystania z wyposażonej kuchni oraz pomoc specjalistów (prawnik, psycholog, terapeuta uzależnień, specjalista pracy z rodziną). Koszty związane z wyżywieniem, zaopatrzeniem w niezbędne artykuły higieny osobistej, ubrania etc. pokrywa samodzielnie skierowany z własnych środków lub z zasiłku otrzymywanego z ośrodka pomocy społecznej. Dyrektor Sroczyńska dodała, że udzielenie schronienia w hostelu jest działaniem interwencyjnym i powinno trwać nie dłużej niż miesiąc. Jedynie w uzasadnionych przypadkach korzystanie z tej formy wsparcia może zostać przedłużone do 3 miesięcy.

Po wysłuchaniu informacji, Starosta zaproponowała, aby uzasadnienie do przedłożonego projektu uchwały rozszerzyć o powyższą wypowiedź.

Członkowie Zarządu innych uwag do projektu uchwały nie wnieśli. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie schronienia w hostelu Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie prowadzonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie przyjęto jednogłośnie wraz z rozszerzonym uzasadnieniem czterema głosami „za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ustalenia:
Zarząd Powiatu Konińskiego postanowił przekazać projekt ww. uchwały Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.

Po omówieniu punktu 4, posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Sekretarz Tomasz Czarny z uwagi na swój udział w posiedzeniu komisji konkursowej przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie.

Punkt 5

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinnym domu dziecka.

Przystępując do realizacji piątego punktu porządku obrad, Starosta Małgorzata Waszak poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinnym domu dziecka, Członkowie Zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
O omówienie treści projektu uchwały, Starosta poprosiła Małgorzatę Pęczkowską, Kierownika ds. świadczeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.

Swoją wypowiedź, Małgorzata Pęczkowska rozpoczęła od stwierdzenia, że od 2000r.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie propaguje ideę prewencji i wspierania rodzin biologicznych aby zapobiec umieszczaniu dzieci w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W tym celu, od 12 lat, podejmuje działania zapewniające pomoc dysfunkcyjnym rodzinom, w których istnieje niebezpieczeństwo odebrania dziecka. Jeśli zachodzi konieczność umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, praca z jego rodziną biologiczną nie ustaje, tak by dziecko z czasem mogło do niej wrócić. Małgorzata Pęczkowska podkreśliła, że ta wieloletnia praktyka stosowana przez PCPR przynosi efekty. Do rodzin biologicznych powróciło w tym czasie ponad 100 dzieci. Poza korzyściami o charakterze społecznym, przekłada się to na korzyści finansowe. Koszt utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej wynosi 660 zł., rodzinie zastępczej zawodowej i rodzinie zastępczej niezawodowej 1000 zł a w placówce, typu dom dziecka nawet do 4000zł.
Omawiając treści projektu uchwały, Małgorzata Pęczkowska poinformowała, że z dniem1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która w sposób kompleksowy reguluje problematykę pomocy rodzinie biologicznej i zastępczej. Ustawodawca, w art. 194 ust. 2 przyznał radzie powiatu kompetencję do określenia, w drodze uchwały, szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinnym domu dziecka.
Małgorzata Pęczkowska podkreśliła, że podczas opracowywania projektu ww. uchwały zastosowano wysokość kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, czyli dochód na osobę w rodzinie w wysokości 351 zł oraz dochód dla osoby samotnie gospodarującej na poziomie 477 zł. Kierując się zasadą wspierania osób i rodzin w przezwyciężaniu sytuacji i okoliczności, które spowodowały umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, projekt proponuje abyodstąpić od odpłatności w przypadku gdy kryterium osoby zobowiązanej jest niższe od przewidzianego w ustawie. Ponadto, wśród innych okoliczności przemawiających za odstąpieniem od odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka uwzględnia się w szczególności: stwierdzenie choroby lub dysfunkcji ograniczającej w znacznym stopniu możliwość zatrudnienia, konieczność ponoszenia odpłatności za pobyt innych członków rodziny w jednostkach pomocy społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, w pieczy zastępczej, leczenie i rehabilitację, obciążenie obowiązkami alimentacyjnymi (jeżeli zobowiązani wychowują troje lub więcej dzieci) oraz w przypadku kiedy postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.
Obok uwzględnienia sytuacji dochodowej, socjalnej i zdrowotnej osób zobowiązanych, kolejną ważną przesłanką do odstąpienia od odpłatności jest aktywny udział tych osób w rozwiązywaniu i przezwyciężaniu sytuacji, powodującej konieczność pobytu dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej. Zaproponowane w projekcie uchwały rozwiązania mają przyczynić się do skracania okresu pobytu dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej oraz wspierać osoby i rodziny, które podjęły wysiłek dla odzyskania zdolności pełnego i poprawnego wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

Wypowiedź Małgorzaty Pęczkowskiej uzupełniła Dyrektor Elżbieta Sroczyńska wyjaśniając że wobec zobowiązanych, którzy mają naliczoną odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, a jej nie realizują, przeprowadza się postępowanie w sprawie umorzenia częściowego, całkowitego lub rozłożenia kwoty odpłatności na raty. Opłaty nałożone na dysfunkcyjne rodziny powinny być wyważone. Doprowadzenie tych rodzin do ruiny ekonomicznej całkowicie przekreśli możliwość powrotu do nich dzieci.
Po wysłuchaniu wyjaśnień, Starosta zwróciła się z pytaniem, czy opierając się na dotychczasowych doświadczeniach, PCPR może zapewnić, że przy tegorocznych możliwościach finansowych, powiat jest w stanie sprostać tym słusznym oczekiwaniom.

Udzielając odpowiedzi na pytanie, Małgorzata Pęczkowska stwierdziła, że w tym roku nie było jeszcze nowych przyjęć. Poinformowała, że od 1 stycznia w kosztach utrzymania dziecka w pieczy zastępczej partycypują gminy. Ich udział finansowy w pierwszym roku pobytu dziecka wyniesie 10%, w drugim roku - 30%, a w trzecim i każdym następnym - 50%. Zmiana ta jest dla powiatu korzystna, bowiem do tej pory ponosił on 100% kosztów z tytułu opłaty w pieczy zastępczej. Pomimo partycypacji gmin, zaplanowane w budżecie powiatu na ten cel środki mogą jednak nie wystarczyć. Dużym obciążeniem finansowym dla PCPR będzie bowiem realizacja takich nowych zadań, jak: utrzymywanie mieszkań rodzin zawodowych, pensje dla rodzin zawodowych, pokrywanie kosztów koloni itp.

Odnosząc się do tych wypowiedzi, Starosta Małgorzata Waszak zwróciła się do Dyrektor Elżbiety Sroczyńskiej o przygotowanie informacji na temat obciążenia budżetu powiatu kosztami z tytułu opłat w pieczy zastępczej. Poprosiła również o złożenie dodatkowych wyjaśnień odnośnie zapisów uchwały dotyczących trybu i zasad postępowania w związku z odraczaniem płatności, ich umarzaniem oraz rozkładaniem na raty.

Aby złożyć wyjaśnienia w tej sprawie, ponownie głos zabrała Małgorzata Pęczkowska, która poinformowała, że ustawodawca nie określił kiedy odroczenie płatności, ich umorzenie lub rozłożenie na raty może nastąpić z urzędu a kiedy na wniosek.

Następnie, o zabranie głosu w tej sprawie Starosta poprosiła Skarbnika Powiatu.

Radzisław Kozłowski wyraził opinię, że wszystkie okoliczności prowadzące do zmniejszenia majątku Skarbu Państwa, w tym przypadku budżetu Powiatu, muszą być szczegółowo określone.

Kończąc dyskusję na ten temat, Starosta poprosiła Dyrektor PCPR w Koninie o doprecyzowanie projektu uchwały w części dotyczącej warunków odroczeń, umorzeń i rozkładania odpłatności na raty, a także postępowania na wniosek i z urzędu oraz ponowne przedłożenie uzupełnionego projektu uchwały na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli propozycję uzupełnienia projektu uchwały oraz omówienia go na najbliższym posiedzeniu.

Punkt 6

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad, Starosta zaproponowała, aby odstąpić od jego omówienia z uwagi na nie doprecyzowanie projektu uchwały w części dotyczącej warunków odroczeń, umorzeń i rozkładania odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Analogicznie do wcześniejszej sytuacji, Starosta poprosiła o doprecyzowanie warunków odroczeń, umorzeń i rozkładania odpłatności na raty oraz ponowne przedłożenie uzupełnionego projektu uchwały na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

Członkowie Zarządu propozycję Starosty przyjęli jednogłośnie.

Punkt 7

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad, Starosta Małgorzata Waszak podkreśliła, że projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, Członkowie Zarządu otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia.
O omówienie treści dokumentu, Starosta poprosiła Elżbietę Sroczyńską Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.

Przedstawiając projekt uchwały, Elżbieta Sroczyńska poinformowała, że ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na samorząd powiatowy nowe zadania. W związku z ich realizacją, Starosta Koniński - zarządzeniem z 23 września2011r.- wyznaczył na organizatora pieczy zastępczej w powiecie konińskim - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie. Z uwagi na te obowiązki, niezbędne stało się dokonanie kilku zmian w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Dyrektor jednostki zaproponowała, aby dla zachowania przejrzystości, opracować nowy projekt dokumentu, który zastąpi Statut przyjęty uchwałą Nr XLI/226/06 z 30 czerwca 2006 r.

Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do treści przedstawionego dokumentu i projekt uchwały w przedmiotowej sprawie przyjęli jednogłośnie - czterema głosami „za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ustalenia:
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, Zarząd Powiatu Konińskiego postanowił przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.

Punkt 8

Przyjęcie projektu uchwały Rady powiatu Konińskiego w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej.

Rozpoczynając omawianie ósmego punktu porządku posiedzenia, Starosta Małgorzata Waszak poinformowała, że projekt uchwały w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej, Członkowie Zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia. Starosta wyjaśniła że, samorząd powiatowy zobligowany jest do organizowania i prowadzenia co najmniej jednej biblioteki publicznej. Dodała też, że zadania te może wykonywać - na podstawie porozumienia w sprawie wspólnego prowadzenia obsługi bibliotecznej określonych obszarów i środowisk - inna biblioteka publiczna, dla której organem wykonawczym jest miasto na prawach powiatu.
Zadania biblioteki powiatowej wykonywane są przez, specjalnie w tym celu zatrudnionych, pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie. W zakresie ich obowiązków znajdują się czynności związane z nadzorem instruktażowo-metodycznym nad bibliotekami gminnymi z powiatu konińskiego.

Starosta podkreśliła, że koszty związane z prowadzeniem powiatowej biblioteki publicznej od kilku lat się nie zmieniają i wynoszą 80.000 zł.

W związku z brakiem uwag Członków Zarządu do przedłożonego projektu, Starosta poddała go głosowaniu. Projekt uchwały w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej przyjęto jednogłośnie - czterema głosami „za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ustalenia:
Projekt uchwały w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej, Zarząd Powiatu postanowił przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny

Punkt 9
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2011 roku.

Odnosząc się do kolejnego punktu porządku obrad, Starosta Koniński Małgorzata Waszak poinformowała Członków Zarządu, że sprawozdanie w powyższej sprawie otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
Omawiając treść dokumentu, Starosta przekazała informację o 3 posiedzeniach, które Komisja Bezpieczeństwa i Porządku odbyła w 2011 roku. Ich tematyka związana była kolejno: z oceną stanu przygotowań do sezonu letniego organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży, zwiększeniem bezpieczeństwa użytkowników dróg lokalnych i mieszkańców położonych przy nich miejscowości zagrożonych w związku z migracją ruchu na drogi alternatywne po wprowadzeniu elektronicznego systemu poboru opłat a także oceną stanu przygotowań do zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu konińskiego.
W tej części obrad, głos zabrał Stanisław Głąbicki, nawiązując do złego stanu drogi powiatowej Dąbroszyn - Rzgów, której nawierzchnia została zniszczona przez samochody ciężarowe o dużym tonażu. Członek Zarządu wnioskował o ustawienie na tym odcinku drogi znaku ograniczającego wjazd pojazdów o ładowności powyżej 3,5 tony.

Odnosząc się do sprawy ustawienia znaku na odcinku Dąbroszyn - Rzgów, Starosta Koniński, zapewniła, że jeśli sytuacja na drodze nie ulegnie zmianie, zostaną podjęte stosowne działania w tym kierunku.
Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do przedłożonej informacji. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2011 roku przyjęto jednogłośnie - czterema głosami „za".
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ustalenia:
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2011 roku, Zarząd Powiatu postanowił przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.

Punkt 10
Informacja o realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Konińskiego na lata 2007-2012" w roku 2011.

Odnosząc się do 10 punktu porządku obrad, Starosta Koniński Małgorzata Waszak poinformowała Członków Zarządu, że sprawozdanie w powyższej sprawie otrzymali wraz z materiałami posiedzenia. O przybliżenie jego treści poprosiła Julię Stasińską starszego specjalistę Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Omawiając ubiegłoroczną realizację „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego na lata 2007 - 2012", Julia Stasińska podkreśliła, że była to już jego piąta edycja. Poinformowała, że w 2011r., koszt demontażu i utylizacji azbestu wyniósł 538 897,83 zł.. Ze wsparcia finansowego skorzystało 244 wnioskodawców, a likwidacji uległo 640 ton azbestu. Zainteresowanie mieszkańców powiatu udziałem w Programie było ogromne.

Starosta Koniński poinformowała, że Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego potrwa do końca 2012 roku. Radni mogą go jednak przedłużyć. Zgodnie z umowami z Unią Europejską, Polska ma czas na likwidację tego materiału do 2032 r.

Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do przedłożonego materiału. Informację przyjęto jednogłośnie - czterema głosami „za".
Informacja o realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Konińskiego na lata 2007-2012" w roku 2011 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać informację w przedmiotowej sprawie Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny

Punkt 11
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w miejscowości Kraśnica, gmina Golina.

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad, Starosta Małgorzata Waszak podkreśliła, że projekt uchwały w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w miejscowości Kraśnica, gmina Golina, Członkowie Zarządu otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia
Następnie poinformowała, że zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, po podjęciu przez Radę Miejską w Golinie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Burmistrz Goliny wystąpił do Zarządu Powiatu o uzgodnienie projektu tego planu.

Starosta zapewniła, że ze złożonego przez Burmistrza wniosku wynika, iż ustalenia określone w projekcie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego nie mają wpływu na realizację zadań samorządu powiatowego. Wymieniony obszar przeznaczony zostanie m.in. na zabudowę mieszkań jednorodzinnych, zabudowę usługową, tereny obiektów produkcyjnych składów i magazynów oraz tereny rolnicze z prawem zabudowy.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego dokumentu, Starosta poddała projekt uchwały pod głosowanie.
 Członkowie Zarządu uchwałę w przedmiotowej sprawie podjęli jednogłośnie - czterema głosami „za".
Uchwała Nr 136/2012 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w miejscowości Kraśnica, gmina Golina stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Punkt 12

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wynajmu lokalu biurowego w budynku położonym w Koninie przy Alejach 1-go maja 9.

Rozpoczynając omawianie kolejnego punktu porządku obrad, Starosta Małgorzata Waszak przypomniała, że na poprzednim posiedzeniu nadmieniła o zamiarze określenia zasad najmu lokali biurowych w budynkach Starostwa Powiatowego. Dodała również, że Starostwo jest w trakcie prowadzenia procedur przetargowych: na prowadzenie obsługi prawnej u urzędzie, obsługę bankową oraz prowadzenie punktu kasowego.
Następnie, Starosta poinformowała Tadeusza Jaroszewskiego Członka Zarządu, że Starostwo podejmie w najbliższym czasie działania umożliwiające kontynuację działalności związanej z ewidencją zwierząt w budynku przy ul. Hurtowej 1 w Koninie.

Zabierając głos w tej sprawie, Tadeusz Jaroszewski podziękował Staroście za zainteresowanie problemem tak istotnym dla rolników z powiatu. Zwrócił się również z prośbą o umożliwienie wynajmu pomieszczenia w budynku przy ul, Hurtowej osobie, która już wcześniej prowadziła w tym miejscu działalność związaną z ewidencją zwierząt.
Odpowiadając na prośbę Członka Zarządu, Starosta poinformowała, iż nie może zagwarantować, że lokale przy ul. Hurtowej zostaną zajęte przez dotychczasowych użytkowników. Trudno też na chwilę obecną wskazać, ile i które z tych pomieszczeń zostaną oddane w najem. Starosta zapewniła natomiast, że zadba o to, aby w budynku przy ul. Hurtowej 1 mogła być kontynuowana tak potrzebna rolnikom działalność związana z ewidencją zwierząt.
Następnie, Starosta przystąpiła do omówienia treści projektu uchwały. W tym celu, wyjaśniła, że zakończył się termin najmu lokalu użytkowanego przez Bank PKO BP, prowadzącego obsługę kasową dla Starostwa. Aby do czasu rozstrzygnięcia przetargu mogły być realizowane usługi kasowe w urzędzie, Starosta zwróciła się do Zarządu Powiatu o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu prowadzenia punktu kasowego na okres jednego miesiąca obecnemu ajentowi. Poinformowała, że najem dotyczy lokalu biurowego o łącznej powierzchni użytkowej 14 m2, który znajduje się na parterze w budynku przy Alejach 1-go Maja 9 w Koninie. Dodała, że uchwała ustanawia najem na okres od 1 do 31 stycznia 2012 r. oraz ustala, że najemca będzie dodatkowo obciążany czynszem w kwocie 25,22 zł za 1 m2 powierzchni biurowej oraz kosztami eksploatacyjnymi z tytułu dostaw energii cieplnej, elektrycznej, zużycia wody i odprowadzenia ścieków, wywozu nieczystości stałych oraz ochrony obiektu.

W związku z brakiem uwag Członków Zarządu do przedłożonego projektu, Starosta poddała go głosowaniu. Uchwała w sprawie wynajmu lokalu biurowego w budynku przy Alejach 1-go Maja 9 w Koninie podjęta została jednogłośnie - czterema głosami „za".
Uchwała Nr 137/2012 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 18 stycznia 2012 r. stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

W oczekiwaniu na przybycie na posiedzenie Zarządu Małgorzaty Hopen, Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, Starosta Koniński przystąpiła do omówienia punktu 14.

Punkt 14
Informacja o działalności kontrolnej Starostwa w 2011 roku.

Odnosząc się do 14 punktu porządku obrad, Starosta Koniński Małgorzata Waszak poinformowała Członków Zarządu, że sprawozdanie w powyższej sprawie otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

Przedstawiając informację z działalności kontrolnej Starostwa w 2011 r., Starosta poinformowała, że zgodnie z planem kontroli wewnętrznych, w roku ubiegłym przeprowadzone zostały 4 kontrole problemowe w jednostkach organizacyjnych powiatu konińskiego. Jedną z nich przeprowadził pracownik Biura Audytu i Kontroli, a 3 pozostałe - Zespół kontrolny powołany Zarządzeniem Nr 39/2011 Starosty Konińskiego z 1 września 2011 roku.
Kontrole przeprowadzono w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Rychwale, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie oraz Zarządzie Dróg Powiatowych w Koninie. Kontrole problemowe realizowane przez Zespół dotyczyły struktury zatrudnienia i realizacji planu wydatków na wynagrodzenia. W ich wyniku sformułowane zostały wystąpienia pokontrolne, stwierdzające występowanie pewnych nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie, dotyczących m.in.: sposobu księgowania, czy naliczania etatów związanych z realizacją programów przez PUP i PCPR. Stwierdzone nieprawidłowości zostały naprawione, a kierownicy jednostek zadeklarowali stosowanie się do zaleceń pokontrolnych w przyszłości.
Po omówieniu informacji, Starosta zapytała Członków Zarządu o ewentualne uwagi do przedstawionego materiału. Podczas dyskusji na ten temat zasygnalizowany został brak sformułowania konkluzji do zaleceń pokontrolnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rychwale
Uznając uwagę za słuszną, Starosta poinformowała, że działania korygujące w placówce w Rychwale zostały podjęte. Zaproponowała jednak, aby informację przekazać Magdalenie Sakowskiej, w celu jej uzupełnienia o wykonanie zaleceń pokontrolnych. Ustalono również, że przyjęcie informacji nastąpi na następnym posiedzeniu Zarządu.
Po omówieniu punktu 14, Starosta Koniński poprosiła o poprowadzenie dalszej części posiedzenia Członka Zarządu Tadeusza Jaroszewskiego. Powodem wyjścia z sali obrad było spotkanie Przewodniczącej Zarządu z przedstawicielem Najwyższej Izby Kontroli rozpoczynającym w tym dniu kontrolę w Starostwie.
Kontynuując obrady pod nieobecność Przewodniczącej Zarządu, Tadeusz Jaroszewski powrócił do omówienia punktu 13 porządku posiedzenia.

Punkt 13

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla niepublicznych szkół i placówek wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Konińskiego.

W tej części porządku obrad, Tadeusz Jaroszewski poinformował, że projekt uchwały w powyższej sprawie, Członkowie Zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia. Następnie, poprosił o przedstawienie treści projektu uchwały Małgorzatę Hopen Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
Omawiając dokument, Małgorzata Hopen wyjaśniła, że Rada Powiatu Konińskiego uchwałą Nr XXXVI/202/06 z dnia 8 lutego 2006 r. określiła tryb udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom.
Stwierdziła też, że zgodnie z § 2 ust. 2 ww. uchwały, podstawę obliczenia dotacji dla niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej o uprawnieniach szkoły publicznej, stanowi kwota równa 50 % ustalonych w budżecie powiatu wydatków bieżących, ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia, oraz rzeczywistą liczbę uczniów w szkole. W przypadku nie występowania na terenie powiatu konińskiego placówki, o której mowa powyżej, podstawę obliczenia dotacji stanowi 50 % wydatków bieżących ponoszonych przez najbliższy powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju. Natomiast, w myśl § 2 ust.4 ww. uchwały, podstawę obliczenia dotacji dla szkoły niepublicznej nie posiadającej uprawnień szkoły publicznej oraz placówki niepublicznej stanowi kwota nie niższa niż określona odpowiednio w ust. 2 i 3.

W tej części posiedzenia, Małgorzata Hopen przedstawiła obliczone wysokości dotacji dla:
1) Słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych - 72,94 zł (na podstawie rozliczenia z Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie)
2) Słuchaczy technikum uzupełniającego dla dorosłych - 91,27 zł (na podstawie rozliczenia z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie).
3) Słuchaczy uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych - 84,85 zł (na podstawie rozliczenia z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie).
4) Słuchaczy szkoły policealnej dla dorosłych - 97,95 zł (na podstawie rozliczenia z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie i Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie).
5) Słuchaczy liceum profilowanego dla dorosłych - 61,75 zł (na podstawie rozliczenia z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu, pismo nr OK.3153.2.2012 z Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, ze względu na brak na terenie powiatu konińskiego tego typu i rodzaju szkoły)
6) Dzieci i młodzieży badanych w poradni psychologiczno-pedagogicznej -218,94 zł (rozliczenie z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie).

Po wysłuchaniu informacji, Tadeusz Jaroszewski prowadzący obrady w zastępstwie Starosty, poprosił Członków Zarządu o pytania do przedstawionego materiału.

W związku z brakiem uwag do projektu uchwały, Członkowie Zarządu podjęli ją jednogłośnie - trzema głosami „za".

Uchwała Nr 138/2011 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla niepublicznych szkół i placówek wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Konińskiego stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Punkt 15
Aneks do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2011/2012 Zespołu Szkół
Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie.

Realizując punkt 15, Tadeusz Jaroszewski ponownie poprosił o zabranie głosu Małgorzatę Hopen Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
Naczelnik poinformowała, że zmiany w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie na rok szkolny 2011/2012 wprowadzone aneksem nr 4 dotyczą realizacji nauczania indywidualnego ucznia z klasy IV Technikum Agrobiznesu.
Uwag do aneksu nie wniesiono, dokument został przyjęty i zatwierdzony jednogłośnie, tj. 3 głosami „za".

Punkt 16
Aneks do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2011/2012
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie.

W punkcie 16 porządku obrad, Tadeusz Jaroszewski poprosił o Małgorzatę Hopen omówienie treści aneksu do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie na rok szkolny 2011/2012 .
Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych poinformowała, że dokonanie zmian w zatwierdzonym arkuszu organizacji szkoły związane jest z prowadzeniem nauczania indywidualnego uczennicy klasy I Szkoły Zawodowej.

Aneks do arkusza organizacji na rok szkolny 2011/2012 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie przyjęto i zatwierdzono 3 głosami „za".

Punkt 17

Sprawy bieżące

W ostatniej części posiedzenia poświęconej sprawom bieżącym, Członkowie Zarządu nie wnieśli żadnego tematu.
Po zrealizowaniu porządku obrad, Członek Zarządu Pan Tadeusz Jaroszewski podziękował obecnym za udział i o godz. 1030 zamknął posiedzenie Zarządu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

1. Starosta Koniński - Małgorzata Waszak
2. Członek Zarządu - Stanisław Głąbicki
3. Członek Zarządu - Tadeusz Jaroszewski
4. Członek Zarządu - Jacek Wysocki

Protokół sporządziła:
Grażyna Czekalska
Specjalista ds. Obsługi Zarządu.
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: Żaneta Staszak (2012-03-08 09:22:09)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Żaneta Staszak (2012-05-23 14:18:31)
Lista wiadomości