logo
logo bip
Rok 2012
Protokół Nr 57/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego w dniu 17 grudnia 2012 r.

  Protokół Nr 57/2012

z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
w dniu 17 grudnia 2012 r.

W posiedzeniu wzięli udział:

Członkowie Zarządu Powiatu:
1. Małgorzata Waszak - Starosta Koniński;
2. Stanisław Głąbicki;
3. Tadeusz Jaroszewski;
4. Jacek Wysocki.

 

Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski - Skarbnik Powiatu;

 

Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:
Marta J. Bagrowska - zastępca Naczelnika Wydziału Obsługi Rady i Zarządu  Powiatu.

 

Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Posiedzeniu przewodniczyła: - Małgorzata Waszak, Starosta Koniński;

 

Posiedzenie protokołowała: - Ewa Górska młodszy referent ds. administracyjnych.

 

 

57 posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 1100 otworzyła jego Przewodnicząca, Starosta Koniński, Małgorzata Waszak. Po powitaniu uczestników posiedzenia przedstawiła projekt porządku obrad.

Punkt 1.

Przyjęcie porządku posiedzenia.

Starosta przedstawiła projekt porządku obrad o treści dokumentu stanowiącego załącznik nr 2 do protokołu.

W związku z brakiem uwag, Starosta zaproponowany porządek posiedzenia poddała pod głosowanie. Został on zatwierdzony jednogłośnie, czterema głosami ,,za".

Punkt 2.

Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2012.

 

Przystępując do realizacji porządku obrad, Starosta poinformowała, że dokument w przedmiotowej sprawie Członkowie Zarządu otrzymali z materiałem posiedzenia.

O przedstawienie jego treści poprosiła Radzisława Kozłowskiego - Skarbnika Powiatu.

Skarbnika Powiatu poinformował, że 13 grudnia br. Starostwo Powiatowe otrzymało informację w sprawie dotacji z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bez prawa do zasiłku.

Radzisław Kozłowski oznajmił, że pilność tej spraw spowodowana jest wprowadzeniem kwoty w wysokości 662.385,00 do budżetu Powiatu Konińskiego. Jest to znaczna kwota, a termin zapłaty składek przypada na dzień dzisiejszy tj, 17.12.2012 r., Skarbnik poinformował, że jeśli terminowo nie zostanie dokonana wpłata to będą naliczane odsetki za zwłokę.

Skarbnik poinformował, że budżecie jest również jedno przeniesienie kwoty w wysokości 25.000,00 zł z przeznaczeniem zabezpieczenia prowizji bankowych z tytułu zaciągniętego kredytu.

Starosta zwróciła się do Członków Zarządu z pytaniem o uwagi do projektu uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2012.

W związku brakiem uwag, Starosta poddała projekt uchwały pod głosowanie.

 

1. Małgorzata Waszak - głos ,,za"
2. Stanisław Głąbicki - głos ,,za"
3. Tadeusz Jaroszewski; - głos ,,za"
4. Jacek Wysocki - głos ,,za"

 

Uchwałę przyjęto jednogłośnie, czterema głosami ,,za" i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 Punkt 3.

Sprawy bieżące.

Małgorzata Waszak poinformowała, że na dzisiejszym posiedzeniu nie ma protokołu  z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 12 grudnia 2012 r. Zaznaczyła przy tym, że jest to spowodowanie pilnym zorganizowaniem dzisiejszego posiedzenia. Podkreśliła, że na następnym posiedzeniu będą dwa protokoły z poprzedniego i obecnego zarządu.

Radny Tadeusz Jaroszewski podziękował Staroście za bardzo szybką reakcję na wniosek w sprawie uruchomienie promu w gminie Kramsk.

Starosta wyraziła zadowolenie z powyższej sytuacji i dodała, że powiat przyłoży wszelkich starań, aby mieszkańcy byli zadowoleni.

 

Wobec wyczerpania wszystkich punktów obrad Starosta podziękowała wszystkim obecnym za udział i o godz. 1110 zakończyła posiedzenie Zarządu.        

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

1. Starosta Koniński - Małgorzata Waszak
2. Wicestarosta Koniński - Andrzej Nowak
3. Członek Zarządu - Stanisław Głąbicki
4. Członek Zarządu - Tadeusz Jaroszewski
5. Członek Zarządu - Jacek Wysocki

 

 

Protokół sporządziła:
Ewa Górska
Młodszy referent ds. administracyjnych
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Ewa Górska
  • Informacja opublikowana przez: Żaneta Staszak (2013-03-04 09:35:05)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2014-05-28 08:50:41)
Lista wiadomości