logo
logo bip
Rok 2012
Protokół Nr 56/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego w dniu 12 grudnia 2012 r.

  Protokół Nr 56/2012

z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
w dniu 12 grudnia 2012 r.

W posiedzeniu wzięli udział:

Członkowie Zarządu Powiatu:
1. Małgorzata Waszak - Starosta Koniński;
2. Andrzej Nowak - Wicestarosta Koniński;
3. Stanisław Głąbicki;
4. Tadeusz Jaroszewski;

Stali uczestnicy posiedzenia:

Radzisław Kozłowski - Skarbnik Powiatu;

Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:

Małgorzata Hopen - Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;
Halina Dąbrowska - zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa;
Marcin Wietrzykowski - Główny Specjalista do Spraw Kontroli;
Marta J. Bagrowska - zastępca Naczelnika Wydziału Obsługi Rady i Zarządu  Powiatu;

 

Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Posiedzeniu przewodniczyła: - Małgorzata Waszak - Starosta Koniński;

Posiedzenie protokołowała: - Ewa Górska - młodszy referent ds. administracyjnych.

Projekt porządku posiedzenia stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

            56 posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 800 otworzyła jego Przewodnicząca Małgorzata Waszak - Starosta Koniński. Po powitaniu uczestników posiedzenia przedstawiła projekt porządku obrad.

Punkt 1.

Przyjęcie porządku posiedzenia.

Starosta Koniński Małgorzata Waszak po zasięgnięciu opinii Skarbnika Powiatu Radzisława Kozłowskiego wniosła o wprowadzenie do porządku obrad:

1) po punkcie 11, jako punkt 12 zagadnienia w brzmieniu:

 ,,12. Wniosek Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wprowadzenia zmian w formie autopoprawki do projektu w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013 - 2023 przyjętej Uchwały Nr 242/2012 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 14 listopada 2012 r. ‘'

2) po punkcie 13, jako punkt 14 zagadnienia w brzmieniu:

,, 14. Wniosek z dnia 3.12.2012 r. w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na rok 2013.

Wniosek z dnia 12.12.2012 r. w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na rok 2013".

Z związku z powyższym kolejność porządku obrad uległa zmianie.

 Porządek posiedzenia z zaproponowanymi przez Starostę zmianami, Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie, tj. 4 głosami ,,za".

 

Porządek posiedzenia po zmianie przedstawiał się następująco:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego nr 55/2012 z dnia 3 grudnia 2012 r.

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej.

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku.

5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie powołania Rady Seniorów Powiatu Konińskiego.

7. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Powiatu Konińskiego do Rady Seniorów Powiatu Konińskiego.

8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego - kontynuacja' oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego - kontynuacja".

9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2012 rok.

10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2012 rok.

11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 - 2023.

12. Wniosek Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wprowadzenia zmian w formie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013 - 2023 przyjętej Uchwały Nr 242/2012 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia  14 listopada 2012 r.

13. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2023.

14. Wniosek z dnia 3.12.2012 r. w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na rok 2013.

Wniosek z dnia 12.12.2012 r. w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na rok 2013.

15. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Konińskiego na 2013 rok.

16. Sprawozdanie z realizacji zadań określonych w ,,Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego na lata 2007- 2012" w roku 2012.

17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przyjęcia darowizny  w postaci sprzętu komputerowego od Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie.

18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wynajmu części nieruchomości zabudowanej położonej w Koninie przy ul. Świętojańskiej 20b.

19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie.

20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Piotr Janaszka w Rychwale.

21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".

22. Aneks do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale na rok szkolny 2012/2013.

23. Wnioski o wsparcie realizacji zadania publicznego złożone przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość" i Fundację Mielnica.

24. Zatwierdzenie Planu kontroli na 2013 rok.

25. Sprawy bieżące.

Punkt 2.

Starosta zwróciła się do Członków Zarządu z pytaniem o uwagi do przedłożonego protokołu.

W związku z brakiem uwag, protokół Nr 55/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 3 grudnia 2012 r. Starosta poddała pod głosowanie. Protokół został przyjęty jednogłośnie, tj. 4 głosami ,,za".

Punkt 3.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej.

      

Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Starosta Koniński poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej wszyscy Członkowie Zarządu otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia. Małgorzata Waszak przedstawiła jego treść.

Następnie Przewodnicząca Zarządu dodała, że największą grupę czytelników biblioteki miejskiej stanowią mieszkańcy powiatu konińskiego.

W związku z brakiem pytań do omawianej sprawy Małgorzata Waszak poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej. W wyniku głosowania wyżej wymieniony projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie 4 głosami ,,za". Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd Powiatu Konińskiego projekt uchwały w powyższej sprawie postanowił przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.

Punkt 4.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie Programu współpracy Powiatu Konińskiego
z organizacjamipozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku.

Starosta Koniński Małgorzata Waszak zapewniła Członków Zarządu, że projekt wyżej wymienionej uchwały otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia, a następnie poprosiła  o zreferowanie tematu Małgorzatę Hopen - Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

Małgorzata Hopen rozpoczęła swoją wypowiedź od wyjaśnienia, że ww. projekt uchwały dotyczy Programu Współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2012, związany jest ze zmianami w uchwałach budżetowych przyjmowanych przez Radę Powiatu, a wynika ze zwiększenia przez Ministra Finansów i Wojewodę Wielkopolskiego planu dotacji celowej. Jest również związany ze zwiększeniem planów wydatków w budżecie powiatu na 2012 rok, które zostały przyjęte na ostatniej sesji Rady Powiatu Konińskiego.

 Naczelnik Małgorzata Hopen podkreśliła, że na realizację zadań publicznych objętych niniejszym Programem planuje się przeznaczyć łącznie 1.273.234,00 zł i 35.000,00 zł ze środków pozabudżetowych pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

            W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodnicząca Zarządu poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Programu Współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku.

W głosowaniu brało udział czterech Członków Zarządu. W jego wyniku projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie tj. 4 głosami ,,za". Stanowi on załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ustalenia:

Zarząd Powiatu postanowił projekt uchwały przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.

Punkt 5.

Przyjęcie projektu uchwały Rady powiatu Konińskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

     

Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku posiedzenia, Starosta poinformowała, że projekt uchwały w powyższej sprawie Członkowie Zarządu otrzymali z materiałami posiedzenia. O zreferowanie tematu poproszono Małgorzatę Hopen - Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

Małgorzata Hopen wyjaśniła, że nowa uchwała dotycząca ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania wynika ze zmian dotyczących przepisów ustawy o systemie oświaty art. 90 ust. 4. i zmian do tej ustawy, które zostały wprowadzone w lipcu 2012 roku. Naczelnik poinformowała, że otrzymanie dotacji na każdego ucznia uzależnione jest głównie od uczestnictwa ucznia w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu. Ponadto dodała, że postanowienia tej ustawy przewidują, że dotacja przysługuje również na każdego absolwenta szkoły w klasach (semestralnych) programowo najwyższych, w których zajęcia dydaktyczno - wychowawcze kończą się w kwietniu lub w czerwcu w okresie od miesiąca następującego po miesiącu w którym ukończył szkołę, do końca roku szkolnego, w którym absolwent ukończył szkołę.

Małgorzata Hopen zapewniła, że w uchwale zawarto szczegółowe zapisy wynikające z ustawy o systemie oświaty. W załącznikach do uchwały uszczegółowiono zakres informacji, jakie zobowiązane są złożyć szkoły niepubliczne i placówki niepubliczne do organu dotującego.

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Zarządu poddała pod głosowanie projekt uchwały w omawianej sprawie. Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie czterema głosami ,,za" i stanowi załącznik nr 5 (cd. 2) do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd Powiatu postanowił projekt uchwały przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.

Punkt 23.

Wnioski o wsparcie realizacji zadania publicznego złożonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,Radość" i Fundację Mielnica.

     

Małgorzata Waszak, korzystając z obecności Małgorzaty Hopen - Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, zwróciła się z prośbą o zreferowanie 23 punktu dotyczącego wniosków o wsparcie realizacji zadania publicznego złożonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,Radość" i Fundację Mielnica.

Zapewniła Członków Zarządu, że powyższe wnioski otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia, a następnie porosiła o zreferowanie tematu Małgorzatę Hopen.

Naczelnik poinformowała, że zostały złożone dwa wnioski na wsparcie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Pierwszy wniosek został złożony przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,RADOŚĆ" z siedzibą w Głębockiem. Stowarzyszenie ,,RADOŚĆ" wnioskuje o kwotę 7.000 zł do realizacji w harmonogramie określonym od 12 grudnia do 20 grudnia 2012 roku.

Małgorzata Hopen poinformowała, że środki na ten cel zostały ujęte w uchwale budżetowej powiatu konińskiego na ostatniej sesji tj. 29 listopada 2012 roku. Wniosek ma na celu zapewnienie dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacyjne prowadzone w ramach działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Głębockiem.

Naczelnik, przechodząc do omawiania kolejnego wniosku, poinformowała Członków Zarządu, że dotyczy on Fundacji Mielnica. Wniosek ma na celu zapewnienie dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacyjne prowadzone w Środowiskowym Domu Samopomocy w Koninie. Naczelnik poinformowała, że Fundacja Mielnica wnioskuje o kwotę 9.256,00 zł do realizacji we wskazanym w harmonogramie okresie, tj. od dnia 12 grudnia do 31 grudnia 2012 roku.

Małgorzata Hopen zapewniła, że na powyższe zadania są zapewnione środki finansowe w wysokości po 10.000 zł ze środków budżetu powiatu konińskiego, które zostały przesunięte na ostatniej sesji. Dodała, że Fundacja i Stowarzyszenie wnioskowały o mniejsze kwoty.

Naczelnik wydziału poinformowała, że ze względu na krótki czas realizacji zadań, kwoty jakie zostały przeznaczone przez Starostwo Powiatowe w Koninie nie będą w całości wykorzystane.

Starosta zwróciła się do Członków Zarządu z pytaniem o uwagi do złożonych wniosków.

Wicestarosta Andrzej Nowak poinformował, że domy fundacji i stowarzyszenia będą przez pewien okres czasu zamknięte z powodów wcześniejszych planów funkcjonowania placówki, w związku z powyższym nie da się wykorzystać całej zaplanowanej kwoty. Wicestarosta przedstawił propozycje, aby Zarząd był przygotowany i umożliwił placówkom w nowym roku budżetowym przystąpienia do konkursu i realizacji środków budżetowych.

Starosta poinformowała, że wszystko zostanie rozstrzygnięte po przeprowadzonym konkursie.

Wobec powyższego Starosta poddała pod głosowanie wnioski o wsparcie realizacji zadania publicznego złożonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,Radość" i Fundację Mielnica. W głosowaniu udział wzięło czterech Członków Zarządu. W jego wyniku wnioski zostały przyjęte jednogłośnie, tj. 4 głosami ,,za". Wnioski stanowią załącznik nr 6 do protokołu.

Punkt 6.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie powołania Rady Seniorów Powiatu Konińskiego.

           

Przystępując do realizacji powyższego punktu Starosta stwierdziła, że projekt uchwały w powyższej sprawie Członkowie Zarządu otrzymali z materiałami posiedzenia.

            Podczas omawiania treści projektu uchwały, Starosta przedstawiła propozycję utworzenia Rady Seniorów Powiatu Konińskiego. Wyjaśniła, że w skład Rady wchodzić będą przedstawiciele 14 gmin.

Małgorzata Waszak dodała, że pomysł na powołanie Rady Seniorów wynika z dwóch okoliczności: po pierwsze ze Strategii Komunikacji Marketingowej, ponieważ Powiat Koniński wspiera wszelkie działania na rzecz seniorów; po drugie z realizacji projektu z Towarzystwem Inicjatyw Obywatelskich, który jest również skierowany do osób w wieku emerytalnym.

Starosta poinformowała, że Rada Seniorów na być ciałem doradczym w rozwijaniu Strategii Komunikacji Marketingowej Powiatu Konińskiego jak również wyrazem troski samorządu powiatowego w stosunku do najstarszych mieszkańców naszego powiatu.

Starosta wyjaśniła, że Zarząd ma kompetencje do powoływania Rady Seniorów.

Małgorzata Waszak zwróciła się do Członków Zarządu z pytaniem o uwagi do przedmiotowej uchwały.

Członek Zarządu Tadeusz Jaroszewski zwrócił się z pytaniem, jak powołać członków Rady Gminy?

Małgorzata Waszak, udzielając odpowiedzi poinformowała, że Starostwo wystąpiło do burmistrzów/wójtów z prośbą o wytypowanie przedstawicieli do Rady Seniorów Powiatu Konińskiego. Dodała również, że w większości gminy wskazały osoby, które ewentualnie będą powołanej do wyżej wymienionej Rady.

Starosta dodała, że powyższa uchwała rozpoczyna całą procedurę i daje możliwość powołania przedstawicieli już imiennie.

W związku brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie, Starosta poddała projekt uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie powołania Rady Seniorów Powiatu Konińskiego pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział czterech Członków Zarządu. W jego wyniku uchwałę podjęto jednogłośnie, tj. 4 głosami ,,za. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Punkt 7.

Przyjęcie projektu uchwały w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Powiatu Konińskiego do Rady Seniorów Powiatu Konińskiego

       

Małgorzata Waszak zapewniła Członków Zarządu, że projekt uchwały, otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia, Starosta Koniński przedstawiła jego treść.

Małgorzata Waszak poinformowała, że oprócz przedstawicieli 14 gmin proponuje się, aby do Rady Seniorów Powiatu Konińskiego zostali desygnowani przedstawiciele Rady Powiatu Konińskiego. Starosta dodała, że ta kwestia będzie przedmiotem obrad najbliższej sesji (28.12.2012 r.), ponieważ desygnowanie przedstawicieli Rady Powiatu jest w kompetencji Rady Powiatu Konińskiego.

Małgorzata Waszak poinformowała, że w obecnej chwili propozycje personalne nie są uzgodnione z Przewodniczącym Rady Powiatu Konińskiego. Własne propozycje należy zgłaszać do Komisji Regulaminowej.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie Starosta poddała uchwałę pod głosowanie. W głosowaniu brało udział czterech Członków Zarządu. W jego wyniku projekt uchwały w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Powiatu Konińskiego do Rady Seniorów Powiatu Konińskiego został przyjęty jednogłośnie, tj. 4 głosami ,,za" i stanowi załącznik 8 do niniejszego protokołu.

Ustalenia:

Zarząd Powiatu Konińskiego projekt uchwały w powyższej sprawie postanowił przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.

Punkt 8.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego sprawie przyjęcia ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego - kontynuacja" oraz ,,Prognozy oddziaływania na środowisko dla programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego - kontynuacja".

      

Starosta Koniński Małgorzata Waszak zapewniła Członków Zarządu, że projekt powyższej uchwały otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia.

Małgorzata Waszak przypomniała Członkom Zarządu, że propozycja programów, o których mowa wyżej jest, kontynuacją wykonywanych zadań w Starostwie od 5 lat, a mianowicie usuwanie azbestu z terenu powiatu konińskiego z budynków, będących własnością osób fizycznych.

Następnie Starosta poprosiła o przedstawienie tematu Wicestarostę Konińskiego Andrzeja Nowaka.

Andrzej Nowak odniósł się do uzasadnienia uchwały, ponieważ w uzasadnieniu powołany został tylko jeden dokument ,,Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032", natomiast dokumentów regulujących tą kwestie jest więcej. Wicestarosta przywołał ,,Program Usuwanie Azbestu dla Województwa Wielkopolskiego". Dodał, że ten dokument należy traktować, jako dokument uzupełniający uzasadnienie do projektu uchwały.

Andrzej Nowak poinformował, że zawarte propozycje w programie odnoszą się do perspektywy na lata 2013 - 2016 z możliwością rozszerzenia do perspektywy 2020. W związku powyższym, jednym programem realizowane są dyrektywy unijne o charakterze ogólnokrajowym i dyrektywy związane ze strategią usuwania azbestu z naszego województwa.

Wicestarosta wyjaśnił, że czasowe doświadczenia w związku z realizacją programu są pozytywne. Dodał, że nie wystąpiły zbyt duże problemy z rozliczaniem programów ani z usuwaniem azbestu. Andrzej Nowak poinformował, że bardzo często sami właściciele usuwali azbestowe płyty eternitowe z dachów, a firmy zajmujące się procesem utylizacji ten azbest odbierały.

Wicestarosta dodał, że znajomość programu przez mieszkańców powiatu konińskiego ma swoje pozytywne odzwierciedlenie, ponieważ mieszkańcy są świadomi o szkodliwości azbestu. Poinformował również, że mieszkańcy są świadomi, że azbest występuje nie tylko w pokryciach dachowych, ale również w rurach wodociągowych.

Następnie Starosta poprosiła o zabranie głosu zastępcę Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa i Leśnictwa Halinę Dąbrowską.

Halina Dąbrowska poinformowała, że na terenie powiatu konińskiego występują rury azbestowo - cementowe, zaznaczyła przy tym, że rury te są sukcesywnie wymieniane na rury  z innego tworzywa.

 Następnie Małgorzata Waszak zwróciła się do Członków Zarządu z pytaniem o uwagi do przedłożonego dokumentu.

W związku z brakiem, Starosta poddała uchwałę pod głosowanie. Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie, czterema głosami ,,za".

Projekt uchwały Rady Powiatu Konińskiego sprawie przyjęcia ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego - kontynuacja" oraz ,,Prognozy oddziaływania na środowisko dla programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego - kontynuacja", stanowi  załącznik nr 9  (cd.2 ) (cd. 3) (cd. 4) (cd. 5) (cd. 6) (cd. 7) (cd. 8) (cd.9) do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd Powiatu Konińskiego projekt uchwały w powyższej sprawie postanowił przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.

Punkt 16.

Sprawozdanie z realizacji zadań określonych w ,,Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego na lata 2007 - 2012" w roku 2012.

      

W związku z pilnym wyjazdem Wicestarosty Konińskiego - Andrzeja Nowaka, Starosta zaproponowała omówienie zagadnienia 16, dotyczącego sprawozdania z realizacji zadań określonych w Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego na lata 2007 - 2012 w roku, a następnie omówienie zagadnienia 22, dotyczącego aneksu do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale na rok szkolny 2012/2013.

Przystępując do realizacji punktu 16., Starosta przypomniała, że sprawozdanie w powyższej sprawie wszyscy Członkowie Zarządu otrzymali z materiałami posiedzenia. O przedstawienie jego treści poprosiła Andrzeja Nowaka - Wicestarostę Konińskiego.

Andrzej Nowak po omówieniu sprawozdania poinformował, że liderem w usuwaniu azbestu jest gmina Golina natomiast najmniej wniosków wpłynęło z gminy Krzymów i z gminy Rzgów. Wicestarosta dodał, że trudno określić, dlaczego tak mało wniosków z tych gmin zostało zrealizowanych. Zaznaczył przy tym, że może być to spowodowane brakiem informacji albo małym zainteresowaniem problemu ze strony mieszkańców.

Na zakończenie wypowiedzi Andrzej Nowak podkreślił, że w realizacji strategii zrównoważonego rozwoju naszego powiatu powinniśmy położyć nacisk na równomierność realizacji wniosków od mieszkańców gmin powiatu konińskiego.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodnicząca Zarządu poddała pod głosowanie sprawozdanie z realizacji zadań określonych w Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego na lata 2007 - 2012 w roku 2012. W głosowaniu wzięło udział czterech Członków Zarządu. W jego wyniku sprawozdania zastało przyjęte 4 głosami ,,za". Sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Punkt 22.

Aneks do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale na rok szkolny 2012/2013.

       

Przystępując do realizacji punktu 22., Starosta przypomniała, że dokument w powyższej sprawie wszyscy Członkowie Zarządu otrzymali z materiałami posiedzenia. O przedstawienie jego treści poprosiła Andrzeja Nowaka - Wicestarostę Konińskiego.

Andrzej Nowak poinformował, że aneks do arkusza organizacji związany jest ze zwiększeniem liczby godzin do realizacji we wczesnym wspomaganiu w związku ze zwiększeniem się liczby uczniów objętych tym wspomaganiem, drugim powodem jest nauczanie indywidualne w szkole.

 Andrzej Nowak dodał, że Starostwo Powiatowe, jako organ prowadzący jednostkę organizacyjną, jest zobligowane do umożliwienia realizacji nauczania indywidualnego uczniów.

Wicestarosta, omawiając dokument, poinformował, że Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rychwale, mając na uwadze powyższe aspekty przedkłada Zarządowi aneks do arkusza organizacji. Andrzej Nowak dodał, że Dyrektor ww. placówki rozpoczęła wcześniej realizację nauczania indywidualnego, a dzisiaj zwraca się z prośbą  o zatwierdzenie podjętych działań.

            Zarząd Powiatu aneks do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale na rok szkolny 2012/2013 przyjął  i zatwierdził jednogłośnie czteroma głosami „za".

Punkt 9.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2012 rok.

     

 Starosta podkreśliła, że projekt uchwały w powyższej sprawie wszyscy Członkowie Zarządu otrzymali z materiałami posiedzenia.

O zapoznanie z treścią projektu uchwały, Przewodnicząca Zarządu poprosiła Radzisława Kozłowskiego Skarbnika Powiatu.

Skarbnik poinformował, że zgodnie ze swoimi kompetencjami Zarząd Powiatu Konińskiego może dokonać przeniesień wolnych środków pomiędzy paragrafami, rozdziałami, aby zapewnić realizację zadań w 2012 r.

Radzisław Kozłowski przedstawił zmiany w budżecie Powiatu Konińskiego na 2012 r. w brzmieniu załącznika nr 11 do protokołu.

W związku z brakiem uwag do zaproponowanych zmian w budżecie Powiatu Konińskiego, Starosta poddała pod głosowanie projekt uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2012 rok. W głosowaniu wzięło udział czterech Członków Zarządu:

1. Małgorzata Waszak  - głos ,,za"
2. Andrzej Nowak - głos ,,za"
3 Stanisław Głąbiki - głos ,,za"
4. Tadeusz Jaroszewski - głos ,,za"

W wyniku głosowania projekt uchwały podjęto jednogłośnie, tj. 4 głosami „za".

Małgorzata Waszak podziękowała Wicestaroście Konińskiemu za obecność na posiedzeniu. Poinformowała również, że pozostaje trzech członków zarządu, co stanowi quorum do dzisiejszego posiedzenia.

Punkt 10.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2012 rok.

      

Starosta podkreśliła, że projekt uchwały w powyższej sprawie wszyscy Członkowie Zarządu otrzymali z materiałami posiedzenia. O zapoznanie z treścią projektu uchwały, Przewodnicząca Zarządu poprosiła Radzisława Kozłowskiego Skarbnika Powiatu.

Skarbnik Powiatu poinformował, że należy zabezpieczyć wszystkie wydatki, które są niezbędne do funkcjonowania powiatu, a następnie przedstawił projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2012 rok.

W związku z brakiem uwag do zaproponowanych zmian w budżecie Powiatu Konińskiego, Starosta poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu Konińskiego  w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2012 rok.

 W głosowaniu wzięło udział trzech Członków Zarządu:
1. Małgorzata Waszak  - głos ,,za"
2. Stanisław Głąbiki - głos ,,za"
3. Tadeusz Jaroszewski - głos ,,za"

 W wyniku głosowania projekt uchwały przyjęto jednogłośnie, tj. 3 głosami „za" i stanowi załącznik nr 12 (cd. 2) do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd Powiatu postanowił projekt uchwały przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.

Punkt 11.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 - 2023.

       

Starosta Koniński Małgorzata Waszak zapewniła Członków Zarządu, że projekt uchwały w powyższej sprawie otrzymali z innymi materiałami posiedzenia. O przedstawienie jego treści poprosiła Radzisława Kozłowskiego Skarbnika Powiatu.

Radzisław Kozłowski poinformował, że zmiany, które omówił przy punkcie 9 i 10 mają wpływ na zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Następnie omówił proponowane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zawarte w załączniku nr 13 (cd. 2)do protokołu.

W związku z brakiem uwag do proponowanych zmian Starosta projekt uchwały poddała pod głosowanie. W głosowaniu brało udział trzech Członków Zarządu:

1. Małgorzata Waszak - głos ,,za"
2. Stanisław Głąbiki - głos ,,za"
3. Tadeusz Jaroszewski - głos ,,za"

Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie, trzema głosami ,,za".

Ustalenia:

Zarząd Powiatu postanowił projekt uchwały przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.

Punkt 12.

Wniosek Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wprowadzenia zmian w formie autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013 - 2023 przyjętej Uchwałą Nr 242/2012 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 14 listopada 2012 r.

      

Przystępując do realizacji punktu 12., Starosta poprosiła o przedstawienie jego treści Radzisława Kozłowskiego - Skarbnika Powiatu.

Na wstępie Radzisław Kozłowski poinformował, że w związku z pojawieniem się Programu ,,Uczenie się przez całe życie- Leonardo da Vinci" finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji będącym Beneficjentem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wymusza wprowadzenie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2013.

Następnie Skarbnik przedstawił autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Małgorzata Waszak zwróciła się do Członków Zarządu z pytaniem o ewentualne uwagi do przedłożonego wniosku.

 

W związku z ich brakiem, Starosta poddała wniosek pod głosowanie.

1. Małgorzata Waszak - głos ,,za"
2. Stanisław Głąbiki - głos ,,za"
3. Tadeusz Jaroszewski - głos ,,za"

Wniosek rozpatrzono pozytywnie, trzema głosami ,,za" i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.          

Punkt 13.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2023.

      

Starosta Koniński Małgorzata Waszak zapewniła Członków Zarządu, że dokument w powyższej sprawie otrzymali z innymi materiałami posiedzenia. O przedstawienie jego treści poprosiła Radzisława Kozłowskiego Skarbnika Powiatu.

Radzisław Kozłowski przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2023.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie Starosta poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2023. W głosowaniu brało udział trzech Członków Zarządu:

1. Małgorzata Waszak -  głos ,,za"
2. Stanisław Głąbiki - głos ,,za"
3. Tadeusz Jaroszewski - głos ,,za"

Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie, trzema głosami ,,za" i stanowi on załącznik nr 15 (cd.2) do protokołu.

Ustalenia: Zarząd Powiatu postanowił projekt uchwały przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.

Punkt 14.

Wniosek z dnia 3.12.2012 r. w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na rok 2013.
Wniosek z dnia 12.12.2012 r. w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na rok 2013.

       

Przystępując do realizacji punktu 14, Starosta poprosiła o zreferowanie jego treści poprosiła Radzisława Kozłowskiego - Skarbnika Powiatu.

Skarbnik Powiatu zaczął wypowiedź od przypomnienia, że Komisja Budżetowa Rady Powiatu Konińskiego ustosunkowała się do wniosku w sprawie zmniejszenie kwoty dotacji zaplanowanej w przyszłym budżecie w wysokości 60.000,00 do 30.000,00 zł dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie oraz dla Państwowej Straży Pożarnej w Koninie.

Następnie Skarbnik Powiatu przedstawił wniosek z 3.12.2012 roku i wniosek z 12.12.2012 roku.

W związku z brakiem uwag do wniosków Małgorzata Waszak poddała pod głosowanie wniosek z dnia 3.12.2012 r. w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na rok 2013 i wniosek z dnia 12.12.2012 r. w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na rok 2013. W głosowaniu wzięło udział trzech Członków Zarządu.

1. Małgorzata Waszak  - głos ,,za"
2. Stanisław Głąbiki - głos ,,za"
3. Tadeusz Jaroszewski - głos ,,za"

Wnioski rozpatrzono pozytywnie , trzema głosami ,,za" i stanowią załącznik nr 16 do protokołu.

Punkt 15.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Konińskiego na 2013 rok.

        

 Starosta Koniński Małgorzata Waszak zapewniła Członków Zarządu, że projekt uchwały w powyższej sprawie otrzymali z innymi materiałami posiedzenia. O przedstawienie jego treści poprosiła Radzisława Kozłowskiego Skarbnika Powiatu.

            Skarbnik Powiatu przedstawił treść projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Konińskiego na 2013 rok.

Małgorzata Waszak zwróciła się do Członków Zarządu z pytaniem o uwagi do przedłożonego projektu.

W związku brakiem uwag, Starosta poddała projekt uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Konińskiego na 2013 rok pod głosowanie.

1. Małgorzata Waszak - głos ,,za"
2. Stanisław Głąbiki - głos ,,za"
3. Tadeusz Jaroszewski - głos ,,za"

Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie, trzema głosami ,,za" i stanowi załącznik nr 17 (cd. 2) (cd. 3) (cd. 4) (cd. 5) (cd. 6) (cd. 7) do protokołu.

Ustalenia:

Projekt uchwały Rady Powiatu, Zarząd postanowił wnieść pod obrady i przekazać jej Przewodniczącemu, jako materiał sesyjny.

Punkt 17

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przyjęcia darowizny w postaci sprzętu komputerowego od Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie.

    

Starosta Koniński Małgorzata Waszak zapewniła Członków Zarządu, że projekt uchwały otrzymali wraz materiałami posiedzenia.

Przewodnicząca Zarządu poinformowała, ze przedmiotem projektu uchwały jest wyrażenie zgody na przyjęcie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie (na wyposażenie hostelu Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie) darowizny w postaci sprzętu komputerowego od Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie.

Małgorzata Waszak poinformowała, że Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie jest naszą jednostką, która wchodzi w strukturę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, sprzęt ten będzie stanowił mienie powiatu stąd uchwała w sprawie przyjęcia darowizny jest uzasadniona.

Następnie Starosta poinformowała, że w Ośrodku Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie przebywają osoby, które mają skomplikowaną sytuację rodzinną, pokoje hostelowe są dobrze wyposażone, jednak nie mają sprzętu komputerowego.

Małgorzata Waszak na zakończenie wypowiedzi dodała, że sprzęt będzie pomocny dla osób, które tam przebywają.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie Starosta poddała projekt uchwały pod głosowanie. W głosowaniu brało udział trzech Członków Zarządu. W wyniku głosowania projekt uchwały w sprawie przyjęcia darowizny w postaci sprzętu komputerowego od Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie, podjęto jednogłośnie trzema głosami ,,za" i stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Punkt 18.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wynajmu części nieruchomości zabudowanej położonej w Koninie przy ul. Świętojańskiej 20b.

     

Starosta Koniński Małgorzata Waszak zapewniła Członków Zarządu, że dokument w powyższej sprawie otrzymali z materiałami posiedzenia.

Starostw Koniński poinformowała, że Zakład usług budowlanych POLIBUD S.C. - B.P. Piwońscy, wystąpił z wnioskiem o wynajem pomieszczenia o powierzchni 100 m2  z przeznaczeniem na cele magazynowe, w budynku magazynowo-garażowym, znajdującym się przy ulicy Świętojańskiej 20b na okres od 1 stycznia 2013 r. do 18 września 2013 r.

Czynsz najmu ustalono w wysokości 417,20 zł netto + 23% podatku od towarów i usług tj. 513,16 brutto.

Następnie Przewodnicząca Zarządu zarządziła głosowanie nad projektem uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wynajmu części nieruchomości zabudowanej położonej w Koninie przy ul. Świętojańskiej 20b. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie trzema głosami ,,za". Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Punkt 19.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie.

     

Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad posiedzenia Przewodnicząca Zarządu stwierdziła, że projekt uchwały Członkowie Zarządu otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia.

Starosta Małgorzata Waszak rozpoczęła wypowiedź od przypomnienia, że Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie jest jednostką budżetową powiatu. Poinformowała, że upoważnienie jest niezbędne do składania oświadczenia woli związanej z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie zadań określonych w regulaminie organizacyjnym Ośrodka.

Starosta zwróciła się do Członków Zarządu z pytaniem o uwagi do przedłożonego dokumentu.

W związku z brakiem uwag, Starosta poddała projekt uchwały pod głosowanie. Projekt uchwały podjęto jednogłośnie, trzema głosami ,,za". Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Punkt 20.

Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale.

      

Przystępując do realizacji 20 punktu porządku posiedzenia Starosta poinformowała, że projekt uchwały w powyższej sprawie Członkowie Zarządu otrzymali z materiałami posiedzenia.

Małgorzata Waszak przedstawiła treść powyższego projektu uchwały. Poinformowała, że pełnomocnictwo może być udzielone za zgodą Zarządu Powiatu na wykonanie zadania dotyczącego zakupu mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Na zakończenie wypowiedzi Przewodnicząca Zarządu dodała, że uchwały przenoszące kompetencje na dyrektorów jednostek organizacyjnych były już podejmowane dla innych jednostek.

Starosta zwróciła się do Członków Zarządu z pytaniem o uwagi do przedłożonego projektu uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale.

W związku z brakiem uwag, Starosta poddała projekt uchwały pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 3 Członków Zarządu. W wyniku głosowania projekt uchwały przyjęto jednogłośnie, trzema głosami ,,za" Uchwał stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Punkt 21.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla powiatu Konińskiego".

      

Starosta Koniński zapewniła Członków Zarządu, że projekt wyżej wymienionej uchwały otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia.

Małgorzata Waszak rozpoczęła omawianie projektu uchwały od wyjaśnienia, że Kapituła tytułu honorowego ,,Zasłużony dla powiatu konińskiego" rozpatrzyła pozytywnie - jest to wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzymowie, dotyczący Pani Wiktorii Kudły. Następnie Starosta Koniński poinformowała, że za kandydaturą Wiktorii Kudły przemawia jej działalność na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej, w szczególności za zaangażowanie w funkcjonowanie Koła Gospodyń Wiejskich w Krzymowie oraz za kultywowanie tradycji ludowych poprzez powołanie i prowadzenie zespołu „Krzymowiacy". Dodała również, ze Wiktoria Kudła jest działaczką społeczną i animatorem kultury.

Po uzyskaniu zapewnienia Członków Zarządu o braku uwag do przedstawionej kandydatury, Starosta poddała projekt uchwały pod głosowanie. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego" podjęto jednogłośnie - trzema głosami „za" i stanowi on załącznik nr 22 do protokołu.

Punkt 24.

Zatwierdzenie Planu kontroli na 2013 rok.

     

Przystępując do realizacji punktu 24 Starosta przypomniała, że dokument w powyższej sprawie wszyscy Członkowie Zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia. O przedstawienie jego treści poprosiła Marcina Wietrzykowskiego Głównego Specjalistę do Spraw Kontroli.

Marcin Wietrzykowski rozpoczął swoją wypowiedź od wyjaśnienia, że przygotowany plan kontroli na rok 2013, obejmuje jednostki niekontrolowane w roku 2012. Plan kontroli obejmuje pięć jednostek. Realizacja jednego postępowania kontrolnego przewidziana jest na 30 dni.

Po uzyskaniu zapewnienia Członków Zarządu o braku uwag do przedstawionego planu kontroli, Starosta poddała wyżej wymieniony plan pod głosowanie. Plan kontroli został przyjęty trzema głosami ,,za" i stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Punkt 25.

Sprawy bieżące.

     

W ostatnim punkcie porządku obrad głos zabrał Tadeusz Jaroszewski.

Radny Tadeusz Jaroszewski zwrócił się z prośbą do Starosty o pomoc w związku  z nieczynnym promem w gminie Kramsk.

Małgorzata Waszak poinformowała, że dołoży wszelkich starań, aby uruchomić prom.

Wobec wyczerpania wszystkich punktów obrad Starosta podziękowała wszystkim obecnym za udział i o godz. 10­­55 zakończyła posiedzenie zarządu.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

1. Starosta Koniński - Małgorzata Waszak
2. Wicestarosta Koniński - Andrzej Nowak
3. Członek Zarządu - Stanisław Głąbicki
4. Członek Zarządu - Tadeusz Jaroszewski
5. Członek Zarządu - Jacek Wysocki

 

 

Protokół sporządziła:
Ewa Górska
Młodszy referent ds. administracyjnych
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Ewa Górska
  • Informacja opublikowana przez: Żaneta Staszak (2013-03-04 09:01:37)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2014-05-28 08:51:15)
Lista wiadomości