logo
logo bip
Rok 2012
Protokół Nr 55/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego w dniu 3 grudnia 2012 r.
  Protokół Nr 55 / 2012
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
w dniu 3 grudnia 2012 r.

W posiedzeniu wzięli udział:

Członkowie Zarządu Powiatu:
1. Małgorzata Waszak - Starosta Koniński;
2. Andrzej Nowak - Wicestarosta Koniński;
3. Stanisław Głąbicki;
4. Tadeusz Jaroszewski;
5. Jacek Wysocki.

Stali uczestnicy posiedzenia:

Radzisław Kozłowski - Skarbnik Powiatu;

Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:

Małgorzata Lalak - Naczelnik Wydziału Nieruchomości;
Marta J. Bagrowska - zastępca Naczelnika Wydziału Obsługi Rady i Zarządu Powiatu.

Lista obecności uczestników posiedzenia z dnia 3 grudnia 2012 r. stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Posiedzeniu przewodniczyła: Małgorzata Waszak, Starosta Koniński;

Posiedzenie protokołowała: Ewa Górska młodszy referent ds. administracyjnych.

 

            55 posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 1330 otworzyła jego Przewodnicząca, Starosta Koniński Małgorzata Waszak. Po powitaniu uczestników posiedzenia przedstawiła projekt porządku obrad.

Punkt 1.

Przyjęcie porządku posiedzenia.

 Starosta przedstawiła projekt porządku obrad o treści dokumentu stanowiącego załącznik nr 2 do protokołu.

W związku z brakiem uwag, Starosta zaproponowany porządek posiedzenia poddała pod głosowanie. Został on zatwierdzony jednogłośnie.

Punkt 2

Przyjęcie protokołu.

       Starosta zwróciła się do Członków Zarządu z pytaniem o ewentualne uwagi do przedłożonego protokołu.

W związku z ich brakiem, protokół Nr 54/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 29 listopada 2012 r. poddała pod głosowanie. Dokument został przyjęty jednogłośnie.  

Punkt 3.

Zbiorcza opinia Komisji Budżetowej w sprawie projektu Budżetu Powiatu Konińskiego na 2013 rok.

         

               Starosta Małgorzata Waszak poinformowała, że przedmiotem obrad w punkcie 3. porządku dzisiejszego posiedzenia jest zbiorcza opinia Komisji Budżetowej w sprawie budżetu powiatu konińskiego na 2013 rok.

Starosta wyjaśniła, że dokument był wcześniej analizowany i opiniowany na posiedzeniach wszystkich ośmiu stałych komisji Rady Powiatu. Jako ostatnia, nad projektem przyszłorocznego planu finansowego powiatu obradowała komisja budżetowa, która na posiedzeniu w dniu 27 listopada br. dokonała oceny dokumentu i przygotowała w jego sprawie zbiorczą opinię.

Podczas omawiania treści dokumentu, Starosta zwróciła uwagę, że komisja zgłosiła wniosek o zmniejszenie kwot dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie oraz dla Państwowej Straży Pożarnej w Koninie z zaplanowanych 60.000,00 zł do 30.000,00 zł dla każdego z podmiotów. Komisja zaproponowała, aby zaoszczędzone w ten sposób 60.000,00 zł przeznaczyć na realizację przyszłorocznych zadań inwestycyjnych na drogach powiatu.

Małgorzata Waszak dodała, że opinia komisji budżetowej w sprawie projektu budżetu powiatu na 2013 rok jest pozytywna, jednak zgłoszony przez nią wniosek wymaga rozpatrzenia przez Zarząd Powiatu. Zaznaczyła też, że z uwagi na potrzebę realizacji inwestycji drogowych w powiecie, zaproponowane we wniosku przesunięcie środków na to zadanie należy uznać za celowe. Starosta dodała, że jeśli w trakcie przyszłego roku wystąpi nadwyżka budżetowa, to do tematu dotacji dla tych dwóch podmiotów będzie można powrócić i kwotę dofinansowania zwiększyć.

Następnie, Przewodnicząca Zarządu otworzyła dyskusję nad wnioskiem komisji budżetowej.

Radny Jacek Wysocki wyraził poparcie dla propozycji Starosty Konińskiego i przychylił się do wniosku komisji.

Radny Tadeusz Jaroszewski zaznaczył, że zaproponowane w projekcie przyszłorocznego budżetu kwoty dotacji są symboliczne, z uwagi jednak na sytuację finansową powiatu przychyla się do wniosku komisji.

Akceptację dla wniosku komisji budżetowej wyraził również Radny Stanisław Głąbicki.

Dziękując Członkom Zarządu za jednomyślność w tej sprawie, Starosta poprosiła także o wyrażenie opinii Radzisława Kozłowskiego - Skarbnika Powiatu.

Radzisław Kozłowski odniósł się pozytywnie do wniosku komisji budżetowej zapewniając, że od strony formalno-prawnej nie budzi on żadnych zastrzeżeń.

            Po uzyskaniu wszystkich opinii, Starosta Koniński poddała wniosek o zmniejszenie dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie i dla Państwowej Straży Pożarnej w Koninie pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie, pięcioma głosami ,,za".

Następnie Przewodnicząca Zarządu zarządziła głosowanie nad zbiorczą opinią komisji budżetowej w sprawie projektu budżetu powiatu konińskiego na 2013 r. Dokument został przyjęty jednogłośnie pięcioma głosami ,,za". Stanowi on załącznik nr 3 do protokołu.

Punkt 4.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla powiatu konińskiego"

 

          Po poinformowaniu Członków Zarządu, że projekt uchwały będący przedmiotem 4. punktu porządku obrad otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia, Starosta Koniński przedstawiła jego treść.

Małgorzata Waszak rozpoczęła omawianie dokumentu od wyjaśnienia, że Kapituła tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego" podczas posiedzenia w dniu 29 listopada rozpatrzyła wnioski dotyczące uhonorowała najważniejszym odznaczeniem Powiatu czterech nominowanych.

Przewodnicząca Zarządu przedstawiła podmioty wnioskujące o nadanie odznaki oraz dokonała krótkiej charakterystyki kandydatur: Krzysztofa Kankanisty, Pawła Miedzińskiego oraz Michała Wasika. Poinformowała również, że Kapituła negatywnie rozpatrzyła wniosek złożony przez Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Inżynieryjnych Techniczna Kadra przy PAK Kopalni Węgla Brunatnego Konin S.A. Kapituła uznała, bowiem, że w uzasadnieniu wniosku zostały podniesione osiągnięcia zawodowe nominowanego, zabrakło natomiast wskazania działalności służącej promocji powiatu konińskiego.

Po uzyskaniu zapewnienia Członków Zarządu o braku uwag do przedstawionych kandydatur Starosta poddała dokument pod głosowanie. Uchwała w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego" podjęta została jednogłośnie - pięcioma głosami „za".

Dokument stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Punkt 5

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości wraz z budynkiem położonej w Koninie przy ul. Świętojańskiej 20.

            Starosta Koniński Małgorzata Waszak zapewniła Członków Zarządu, że projekt uchwały otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia, a następnie poprosiła o zreferowanie tematu Małgorzatę Lalak - Naczelnik Wydziału Nieruchomości.

            Małgorzata Lalak wyjaśniła, że przedłożony Zarządowi projekt uchwały dotyczy wydzierżawienia części nieruchomości położonej w Koninie przy ul. Świętojańskiej 20 (obręb Pawłówek) o powierzchni ok. 0,0301 ha wraz z budynkiem warsztatowo - administracyjnym o powierzchni 141,5 m2.

Naczelnik przypomniała, że na poprzednim posiedzeniu Zarząd podjął uchwałę dotyczącą wydzierżawienia ¾ części tej nieruchomości. W związku z tym ¼ jej powierzchni została niewykorzystana. Kiedy więc zgłosił się zainteresowany przedsiębiorca pojawiła się możliwość oddania w dzierżawę na okres 3 miesięcy również i pozostałej części nieruchomości. Małgorzata Lalak poinformowała, że przedsiębiorca jest zainteresowany wydzierżawieniem także budynku portierni o powierzchni 9,20 m2.  

Naczelnik zapewniła też, że obie dzierżawy w obrębie jednej nieruchomości mogą funkcjonować bez przeszkód. Obydwaj przedsiębiorcy zobowiązali się, że nie będą przeszkadzać sobie w prowadzonej działalności.

Starosta zwróciła się do Członków Zarządu z pytaniem o ewentualne uwagi do przedłożonego dokumentu.

W związku z ich brakiem, Starosta poddała uchwałę pod głosowanie. Dokument przyjęto jednogłośnie, pięcioma głosami ,,za". Stanowi on załącznik nr 5 do protokołu.

Punkt 6

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przekazania środka trwałego stanowiącego mienie Powiatu Konińskiego.

Przystępując do realizacji punktu 6. Starosta przypomniała, że dokument w powyższej sprawie wszyscy Członkowie Zarządu otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia. O przedstawienie jego treści poprosiła Radzisława Kozłowskiego - Skarbnika Powiatu

Radzisław Kozłowski Skarbnik Powiatu rozpoczął swoją wypowiedź od wyjaśnienia, że w czerwcu br. Starostwo Powiatowe w Koninie otrzymało od Głównego Geodety Kraju zestaw pomiarowy Trimble R8 GNSS. Od tego czasu urządzenie stanowi środek trwały Starostwa i objęte jest ewidencją ilościowo-wartościową prowadzoną przez Wydział Finansowy. Sprzęt używany jest przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie. W związku z tym, że zestaw pomiarowy wykorzystywany jest na potrzeby jednostki, powinien zostać jej przekazany i ujęty w ewidencji środków trwałych Ośrodka.

Starosta Małgorzata Waszak uzupełniła wypowiedź Skarbnika o szczegółowe informacje dotyczące zastosowania zestawu Trimble R8 GNSS. Wyjaśniła, że jest to zaawansowany technologicznie satelitarny system pomiarowy wykorzystywany do kontroli dokumentacji geodezyjnej. Dodała też, że urządzenie jest niezawodne, pewne i bardzo precyzyjne. Na zakończenie Starosta przypomniała Członkom Zarządu, że Starostwo nie zakupiło zestawu Trimble R8 GNSS, ale został on urzędowi przekazany przez Głównego Geodetę Kraju.

Następnie Małgorzata Waszak zwróciła się do Członków Zarządu z pytaniem o ewentualne uwagi do przedłożonego dokumentu.

W związku z ich brakiem, Starosta poddała uchwałę pod głosowanie. Dokument przyjęto jednogłośnie, pięcioma głosami ,,za". Stanowi on załącznik nr 6 do protokołu.

Punkt 7

Sprawy bieżące.

      W części obrad poświęconej sprawom bieżącym Starosta Koniński przypomniała o terminie kolejnego posiedzenia Zarządu Powiatu, które zaplanowano na 12 grudnia. Małgorzata Waszak poinformowała, że ze względu na obszerny porządek posiedzenia, Zarząd rozpocznie obrady już o godzinie 800.

             Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad, Przewodnicząca Zarządu podziękowała wszystkim obecnym za udział i o godzinie 1400 zakończyła posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

1. Starosta Koniński - Małgorzata Waszak
2. Wicestarosta Koniński - Andrzej Nowak
3. Członek Zarządu - Stanisław Głąbicki
4. Członek Zarządu - Tadeusz Jaroszewski
5. Członek Zarządu - Jacek Wysocki

 

 

Protokół sporządziła:
Ewa Górska
Młodszy referent ds. administracyjnych
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Ewa Górska
  • Informacja opublikowana przez: Żaneta Staszak (2013-02-19 14:08:30)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2014-05-28 08:51:41)
Lista wiadomości