logo
logo bip
Rok 2012
Protokół Nr 53/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego w dniu 14 listopada 2012 r.
 
Protokół Nr 53/2012
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
w dniu 14 listopada 2012 r.

W posiedzeniu wzięli udział:
Członkowie Zarządu Powiatu
1. Małgorzata Waszak -  Starosta Koniński;
2. Andrzej Nowak -  Wicestarosta Koniński;
3. Stanisław Głąbicki;
4. Tadeusz Jaroszewski;
5. Jacek Wysocki.

Stali uczestnicy posiedzenia:

Radzisław Kozłowski  -  Skarbnik Powiatu;

Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:
Antoni Bąk - zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych   w Koninie;
Elżbieta Sroczyńska -  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
Małgorzata Pęczkowska - Kierownik ds. świadczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
Małgorzata Hopen -  Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych,
Marietta Putz - Dyrektor Zespołu szkól Ponadgimnazjalnych w Kleczewie
Andżelika Karczewska -  Inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych
Marta J. Bagrowska -  zastępca Naczelnika Wydziału Obsługi Rady i Zarządu  Powiatu

Lista obecności uczestników posiedzenia z dnia 14 listopada 2012 r. stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Posiedzeniu przewodniczyła: Małgorzata Waszak, Starosta Koniński.

Posiedzenie protokołowała: Grażyna Czekalska specjalista ds. obsługi Zarządu Powiatu Konińskiego.

                   53 posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 830 otworzyła jego Przewodnicząca, Starosta Koniński, Małgorzata Waszak. Po powitaniu uczestników posiedzenia przedstawiła projekt porządku obrad.

Punkt 1.

Przyjęcie porządku posiedzenia.

  W związku z brakiem uwag do zaproponowanego porządku posiedzenia Przewodnicząca Zarządu poddała go pod głosowanie. Porządek w proponowanym brzmieniu Zarząd zatwierdził jednogłośnie. Stanowi on załącznik nr 2 do protokołu.

 

Punkt 2.

Przyjęcie protokołu.

Starosta zwróciła się do Członków Zarządu z pytaniem o ewentualne uwagi do przedłożonego protokołu.

      W związku z ich brakiem, protokół Nr 52/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 8 listopada 2012 r. poddała pod głosowanie. Dokument został przyjęty pięcioma głosami „za".

 

Punkt 3.

Przyjęcie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości zajętej pod drogę powiatową nr 3216 P relacji: droga wojewódzka 266 - Lichnowo - Milin - Kuźnica - Borki - granica powiatu kolskiego (Ochle).

        Starosta przypomniała, że projekt uchwały w powyższej sprawie Członkowie Zarządu otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia.

       O przedstawienie jego treści poprosiła Antoniego Bąka - zastępcę Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.

         Antoni Bąk, poinformował, że w związku z poprawą bezpieczeństwa ruchu pieszego na odcinku drogi powiatowej nr 3216 P (relacji: droga wojewódzka 266 - Lichnowo - Milin - Kuźnica - Borki - granica powiatu kolskiego, Ochle) w roku 2007 Powiat zrealizował inwestycję (polegającą na wybudowaniu chodnika) na nieruchomości będącej własnością osoby prywatnej.

Wyjaśnił, że w tamtym czasie Powiat nie mógł nabyć nieruchomości na własność w związku z brakiem uregulowania jej stanu prawnego. Uporządkowanie przez właściciela sytuacji prawnej nieruchomości umożliwia Powiatowi rozpoczęcie procedury jej nabycia na własność. Dodał też, że nieruchomość zostanie przekazana Powiatowi nieodpłatnie. Samorząd obciążony zostanie jedynie kosztami z tytułu opłat za akt notarialny.

         Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do treści przedstawionego dokumentu i przyjęli go jednogłośnie - pięcioma głosami „za".

         Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości zajętej pod drogę powiatową nr 3216 P relacji: droga wojewódzka 266 - Lichnowo - Milin - Kuźnica - Borki - granica powiatu kolskiego (Ochle) stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ustalenia:

            Projekt uchwały Zarząd Powiatu postanowił wnieść pod obrady Rady Powiatu Konińskiego i przekazać jej Przewodniczącemu jako materiał sesyjny.

Punkt 4.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.

       Przystępując do realizacji punktu 4. obrad Starosta poinformowała Członków Zarządu, że projekt uchwały w powyższej sprawie otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia.

         Starosta Małgorzata Waszak wyjaśniła, że uchwałą tą proponuje się dokonanie zmian w planie wydatków PFRON na 2012r. Dotyczą one zwiększenia o kwotę 14.698 zł środków na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym (pozycja 5. w planie wydatków). Będzie to możliwe dzięki przesunięciu na realizację tego zadania środków zaplanowanych na dofinansowanie: kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (w wysokości 2.476,00 zł); likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (w kwocie 2.222,00 zł;) oraz szkoleń i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych (w wysokości 1.000,00 zł,).

          Przewodnicząca Zarządu uzasadniła konieczność dokonania zmian w planie wydatków powołując się na załącznik do projektu uchwały. Zgodnie z nim, zmniejszenie środków na zadania ujęte pod pozycjami: 3, 6 i 9 wynika z braku zainteresowania osób niepełnosprawnych uzyskaniem pomocy finansowej na te działania. Środki pozostałe po dokonaniu rozliczeń złożonych wniosków będzie można wykorzystać na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Za takim rozwiązaniem przemawiają potrzeby osób niepełnosprawnych potwierdzone ilością złożonych wniosków, które nie zostały zrealizowane w związku z wyczerpaniem się środków.

            W związku z tym, że do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag, Starosta poddała dokument pod głosowanie.

        Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację przyjęto jednogłośnie, pięcioma głosami „za". Stanowi on załącznik nr 4 do protokołu.

   Ustalenia:

   Zarząd Powiatu postanowił przekazać projekt uchwały Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.

Punkt 5.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2013 - 2020.

      Omawianie kolejnego punktu porządku obrad Starosta Małgorzata Waszak rozpoczęła od przypomnienia, że projekt uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2013 - 2020 Członkowie Zarządu otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia.

O zabranie głosu w przedmiotowej sprawie Przewodnicząca Zarządu poprosiła Andrzeja Nowaka - Wicestarostę Konińskiego.

      Wicestarosta Koniński wyjaśnił, że ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie obliguje Powiat do opracowania programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Dodał też, że jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, ,a przygotowanie dokumentu warunkuje ubieganie się o środki na jego realizację, co w konsekwencji pozwoli odciążyć budżet powiatu.

      O przedstawienie szczegółów Programu, Wicestarosta poprosił Elżbietę Sroczyńską Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

      Elżbieta Sroczyńska rozpoczęła omawianie dokumentu od informacji, że Powiatowy program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie jest spójny z ustawodawstwem krajowym oraz strategicznymi dokumentami o charakterze lokalnym (w tym z Powiatowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012 - 2020) oraz stanowi konsekwencję ich realizacji.

      Dyrektor wyjaśniła, że zasadniczym celem Programu jest powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie poprzez redukcję jej zachowań agresywnych, kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku wobec innych osób oraz odpowiedzialności za popełnione czyny przemocowe. Cel ten ukierunkowany jest na rozpoznanie i zmianę zachowań oraz postaw osób stosujących przemoc w rodzinie. Program ma charakter edukacyjno - korekcyjny. Będą mogły z niego skorzystać tylko osoby, które przyznają się do stosowania przemocy wobec partnera lub innego członka rodziny. Program realizowany będzie w imieniu samorządu powiatu konińskiego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie i Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie przy współpracy instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Sądu Rejonowego w Koninie, Zespołu Kuratorskiego Służby Sadowej, Policji, ośrodków pomocy społecznej, gminnych zespołów interdyscyplinarnych, Poradni Leczenia Uzależnień w Koninie, Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie oraz organizacji pozarządowych z terenu powiatu konińskiego).

      Program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc będzie realizowany w latach 2013-2020 jako integralna cześć Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar w Rodzinie.

      Po zakończonej prezentacji dokumentu Starosta zwróciła się do Członków Zarządu z pytaniem o uwagi do projektu uchwały. Następnie poddała go pod głosowanie.

            Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2013 - 2020 przyjęto jednogłośnie, pięcioma głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

   Ustalenia:

    Zarząd Powiatu postanowił przekazać projekt uchwały Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.

Punkt 6.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński.

       Przystępując do realizacji 6. punktu porządku obrad Starosta poinformowała, że dokument w przedmiotowej sprawie Członkowie Zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia. Następnie poprosiła o zreferowanie tematu Małgorzatę Hopen Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

      Małgorzata Hopen rozpoczęła omawianie treści projektu uchwały od przywołania art. 30 ust. 6a Karty Nauczyciela, według którego regulamin wynagradzania nauczycieli podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

        Naczelnik poinformowała, że 11 października br. projekt uchwały został przesłany do związków zawodowych, aby mogły zapoznać się z proponowanymi zmianami. Pozytywną opinię w tej sprawie przedstawiła na piśmie z 30 października Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność" w Koninie.

Zarząd Okręgu Wielkopolskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego - Biuro w Koninie przesłał swoje stanowisko po przeprowadzonych konsultacjach z ogniwami związkowymi w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Koniński. Wyrażało ono akceptację dla zaproponowanych zmian z wyjątkiem zapisów w § 9 ust. 2 pkt 1, pkt 2, pkt 8 oraz w ust. 3 pkt 1, pkt 2, pkt 3. Po spotkaniu 30 października 2012 r. przedstawiciele Zarządu Okręgu Wielkopolskiego ZNP przystali na wersję dokumentu w proponowanym brzmieniu.  

       Małgorzata Hopen dodała, że związki wystąpiły z propozycją podwyższenia dodatku za wychowawstwo w szkołach dla młodzieży z 60,00 do 80,00 zł. Ze względów finansowych propozycja ta nie zostanie wprowadzona do niniejszej uchwały. Będzie natomiast brana pod uwagę podczas projektowania kolejnych zmian do regulaminu wynagradzania.

      Naczelnik poinformowała też, że Związek Nauczycielstwa Polskiego ustosunkował się do rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 marca 2009 r. orzekającego nieważność § 11 ust. 4 i 5 w uchwale Nr XXVII/138/09 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 67, poz. 946) uznając je za „nadinterpretację stosownej litery prawa".

      Starosta zwróciła się z pytaniem o ewentualne uwagi do przedłożonego dokumentu, a następnie poddała go pod głosowanie. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński przyjęto jednogłośnie, pięcioma głosami „za". Stanowi on załącznik nr 6 do protokołu.

   Ustalenia:

    Zarząd Powiatu postanowił przekazać projekt uchwały Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.

Punkt 7.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 r.

      Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad, Starosta Koniński przypomniała, że projekt uchwały w powyższej sprawie Członkowie Zarządu otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia. Następnie o wprowadzenie do tematu poprosiła Małgorzatę Hopen - Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

         Małgorzata Hopen poinformowała, że 9 listopada zakończone zostały konsultacje społeczne nad projektem uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie przyszłorocznego Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jedyną organizacją, która w wyniku konsultacji zgłosiła uwagi do treści dokumentu było Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie. Po ich przeanalizowaniu wspólnie z merytorycznymi komórkami urzędu i jednostkami powiatu, uwagi uznane za zasadne zostały wprowadzone do Programu, a pozostałe odrzucono.

      O szczegółowe omówienie tematu, Naczelnik poprosiła Andżelikę Karczewską - inspektora Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

       Andżelika Karczewska przedstawiła treść uzasadnienia do projektu uchwały odnosząc się do wniesionych do Programu uwag oraz opinii merytorycznych wydziałów i jednostek prowadzących bezpośrednią współpracę z organizacjami pozarządowymi.

     Następnie, Starosta Małgorzata Waszak zwróciła się do Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych o wyjaśnienie, dlaczego w dokumencie użyto sformułowania „Rada Seniorów w wieku emerytalnym" zawężając tym samym krąg osób uprawnionych do zasiadania w radzie. 

      Odpowiadając na pytanie Starosty, Małgorzata Hopen wyjaśniła, że sformułowanie odnoszące się do wieku członków Rady wynika wprost z ustawy.

      W związku z tym, że pozostali Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do przedstawionego dokumentu, Starosta poddała go pod głosowanie. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 r. przyjęto jednogłośnie, pięcioma głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

    Ustalenia:

     Zarząd Powiatu postanowił projekt uchwały przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.

Punkt 8.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania

zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2012 rok.

      Po poinformowaniu Członków Zarządu, że projekt uchwały będący przedmiotem 8. punktu porządku obrad otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia, Starosta Koniński poprosiła o przedstawienie jego treści Radzisława Kozłowskiego - Skarbnika Powiatu.

      Radzisław Kozłowski przybliżył Zarządowi propozycję zmian do tegorocznego budżetu Powiatu, które ujęte zostały w treści dokumentu stanowiącego załącznik nr 8  (cd.2) (cd. 3) do protokołu.

Wobec braku pytań do zreferowanego tematu Przewodnicząca Zarządu projekt uchwały poddała pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie, pięcioma głosami „za" i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ustalenia:

  Zarząd Powiatu postanowił projekt uchwały przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.

 

Punkt 9

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2012 - 2023.

        Przystępując do realizacji 8. punktu porządku obrad Starosta Małgorzata Waszak poinformowała, że dokument w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2012 - 2023 Członkowie Zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

Na prośbę Starosty treść dokumentu omówił Radzisław Kozłowski - Skarbnik Powiatu.

          Radzisław Kozłowski wyjaśnił, że zaproponowane w projekcie uchwały zmiany są konsekwencją zmian wprowadzonych do tegorocznego budżetu powiatu uchwałą Rady na sesji w dniu 8 listopada br. Dokument uwzględnia także zmiany w planie finansowym powiatu na rok 2012, które będą przedmiotem posiedzenia Rady Powiatu w dniu 29 listopada.

        Skarbnik poinformował, że w zakresie „Wieloletniego planu przedsięwzięć" (załącznik nr 5) dotyczą one:
- w części I. A (programy, projekty lub związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 2 i 3) wprowadzenia projektu pn. „Partnerzy dla rozwoju" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- w części I. C (programy, projekty lub zadania pozostałe) wycofania przedsięwzięcia pn. „Budowa systemu alarmowego i wizyjnego w budynku przy Al. 1 Maja 9" oraz wprowadzenia dwóch innych zadań. Wykonanie budowy systemu alarmowego zaplanowano na okres dwóch lat. Zamiast niego w planie finansowym ujęto dwa inne zadania: „Zabezpieczenie techniczne budynków Starostwa przy Al. 1 Maja 9 oraz Hurtowej 1", które zostanie zrealizowane w roku bieżącym oraz zadanie pn. „System nadzoru wizyjnego" planowane do realizacji w roku 2013.

        Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do treści przedstawionego dokumentu i projekt uchwały w przedmiotowej sprawie przyjęli jednogłośnie - pięcioma głosami „za". Stanowi on załącznik nr 9  (cd.2) (cd.3)  do protokołu.

 

  Ustalenia:

  Zarząd Powiatu postanowił projekt uchwały przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.

 

Punkt 10.

Informacja nt. przygotowań do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2012/2013.

         Po poinformowaniu Członków Zarządu, że informację będącą przedmiotem 10. punktu porządku obrad otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia, Starosta Koniński poprosiła o jej przedstawienie Antoniego Bąka - zastępcę Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.

         Antoni Bąk odnośnie przedłożonej Zarządowi informacji zapewnił, że dokument w sposób wyczerpujący przedstawia przygotowanie Powiatu Konińskiego do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2012/2013. Zwrócił też uwagę, że Członkowie Zarządu otrzymali w ramach załącznika do informacji - plan akcji zimowej, w którym ujęty został podział powiatu na rejony, wykaz dróg podlegających zimowemu utrzymaniu oraz wykaz wykonawców utrzymujących przejezdność dróg w poszczególnych rejonach.

        Antoni Bąk odniósł się również do trybu postępowania przetargowego stosowanego w celu wyłonienia firm utrzymujących przejezdność dróg w sezonie zimowym. Wyjaśnił, że Zarząd Dróg Powiatowych planował wydłużyć termin umów zawieranych z firmami wyłonionymi w przetargu na okres trzech lat. Zrezygnowano jednak z tego rozwiązania z obawy przed stworzeniem utrudnień dla małych wykonawców chcących ubiegać się o zamówienie.

Odnosząc się do argumentacji przedstawionej przez przedstawiciela Zarządu Dróg Powiatowych, Starosta zwróciła uwagę, że duże przetargi zachęcałyby także przedsiębiorców spoza powiatu konińskiego. Przewodnicząca Zarządu podkreśliła, że powiat w pierwszej kolejności winien dbać o interesy lokalnych firm i sprzyjać ich rozwojowi.

       W związku z brakiem uwag członków Zarządu do przedłożonego dokumentu, Starosta poddała go pod głosowanie. Informacja została przyjęta jednogłośnie - pięcioma głosami „za" i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ustalenia:

  Zarząd Powiatu postanowił informację przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.

 

 Punkt 11.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego
 w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013 - 2023.

       Starosta Koniński, przystępując do realizacji punktu 11. porządku obrad, poinformowała Członków Zarządu, że dokument w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013 - 2023 otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia.

        O wprowadzenie do tematu Starosta poprosiła Skarbnika Powiatu - Radzisława Kozłowskiego.

        Radzisław Kozłowski swoją wypowiedź rozpoczął od podkreślenia, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych w pierwszej kolejności uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową, która rysuje nam ramy budżetu na kolejny rok. Oznajmił, że ramy dot. WPF zostały określone pod koniec września br., a dzisiejszą uchwałą zostaną one doprecyzowane. W obecnej prognozie dochody urealniają się na „plus" o kwotę ponad milion złotych. Kolejna zmiana wynika z ograniczeń wydatków bieżących. Plan wydatków bieżących został zmniejszony o kwotę 4.489.419,16 zł ( w porównaniu z planem na dzień 30.09.2012 r.). Na powyższy stan ma wpływ przede wszystkim projekt planu w drogownictwie (przemieszczenie wydatków w dziale Transport, rozdział Drogi publiczne powiatowe z wydatków bieżących - remonty dróg powiatowych na zadania inwestycyjne w drogownictwie).

           Skarbnik Powiatu zaznaczył, że we wrześniu br. w planie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok w dochodach majątkowych nie ujęto kwoty 5.500.000,00 zł zgodnie z zawartą ugodą pomiędzy Kopalnią Węgla Brunatnego „Konin" w Kleczewie S.A. a Powiatem Konińskim w ramach naprawienia szkód górniczych, ponieważ kwotę tę zakwalifikowano jako dochody bieżące. Po konsultacji z Regionalną Izbą Obrachunkową w Poznaniu dochody zostały ujęte jako dochód majątkowy.

          Radzisław Kozłowski poinformował, że zmniejszamy też zaangażowanie w spłatę kredytu i odsetek z tytułu zadłużenia. Działania te zmierzają do ograniczenia zadłużenia, a także kwot związanych z obsługą kredytu. Planowany kredyt długoterminowy w roku 2013 to kwota 8.265.492,00 zł, czyli zmniejszy się on o kwotę 1.653.185 zł. Z kredytu planowane są środki na spłatę wcześniejszych kredytów i jest to kwota  6.632.690,48 zł. Prognozowany dług na koniec roku 2013 wynosić będzie 17.680.518,51 zł, czyli niższy niż wcześniej był prognozowany ( na poziomie 19.000.000,00 zł).

        Podsumowując Skarbnik podkreślił, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej korzystnie kształtują się relacje zadłużenia do dochodów (na poziomie ok.24%) oraz spłat zobowiązań do dochodów. Relacje wskaźnikowe na następne lata przedstawiają się optymistycznie.

          Starosta poprosiła Skarbnika o wyjaśnienie zadłużenia powiatu poprzez zaciągnięcie kredytu zapisanego w 2013 r. w kwocie ponad 9 mln. zł.

        Skarbnik wyjaśnił, że kredyt ten był zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek i zrównoważenie deficytu (1.600.000,00 zł). Tymi działaniami zmierzamy do zmniejszenia długu i redukcji deficytu. Dodał, że w 2013 r. zostaną spłacone kredyty na przebudowę dwóch dróg oraz redukcję deficytu. Pod koniec 2013 roku Powiat będzie obciążony trzema kredytami.

        Starosta podkreśliła, że aktualna sytuacja finansowa Powiatu jest dobra oraz, że utrzymanie wskaźników na przedstawionym poziomie zagwarantuje stabilizację także w roku przyszłym.

        Starosta Koniński zadała pytanie, czy są uwagi, spostrzeżenia do przedstawionego materiału.

       Z uwagi na brak pytań Starosta projekt uchwały poddała pod głosowanie.

W wyniku głosowania imiennego, które przebiegało następująco:
1) Małgorzata Waszak - 1 głos „za";
2) Andrzej Nowak - 1 głos „za";
3) Stanisław Głąbicki - 1 głos „za";
4) Tadeusz Jaroszewski - 1 głos „za";
5) Jacek Wysocki - 1 głos „za"

Starosta stwierdziła, że uchwałę podjęto jednogłośnie pięcioma głosami „za".

            Uchwała Nr 242/2012 z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013 - 2023 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Punkt 12.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na rok 2013.

            Starosta Koniński, przystępując do realizacji punktu 12. porządku obrad, poinformowała Członków Zarządu, że dokument w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na rok 2013 otrzymali z innymi materiałami posiedzenia.

         Przewodnicząca Zarządu dokonując krótkiego wprowadzenia zapewniła, że do projektu uchwały budżetowej w szczegółach odniesie się na posiedzeniach poszczególnych Komisji. Podkreśliła, że założenia, liczby i wskaźniki ujęte w projekcie uchwały budżetowej zostały już przedstawione przy omawianiu projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2023. Do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok wprowadzono zadania inwestycyjne, drogowe, których listę wypracowano na Komisji Infrastruktury. Oznajmiła, że działania podjęte nad ograniczeniem wydatków bieżących doprowadziły do takiego wyniku, który daje dużo satysfakcji i można powiedzieć, że rok 2013 będzie rokiem spokojnym, dobrze zaplanowanych wydatków.

          O wprowadzenie do tematu Starosta poprosiła Skarbnika Powiatu - Radzisława Kozłowskiego.

         Radzisław Kozłowski odniósł się do wskaźnika dotyczącego wydatków inwestycyjnych na rok 2013. Podkreślił, że na wydatki inwestycyjne w bieżącym roku zaplanowano łącznie kwotę w wysokości 3.076.800,76 zł., a w roku przyszłym kwotę 13.975.347 zł, co stanowi wzrost o 454%. W tych wydatkach inwestycyjnych mieszczą się wszystkie zadania, które były przedmiotem konsultacji na wspólnym zebraniu Komisji rady Powiatu jak również mniejsze wydatki inwestycyjne związane m.in. z: bieżącym funkcjonowaniem Starostwa - przebudowa klatek schodowych (wymóg p - poż.), zakupem ciągnika dla ZDP w Koninie.

           Starosta dodała, że w przyszłorocznym budżecie została zaplanowana kwota 50.000 zł na organizację 150 rocznicy obchodów Powstania Styczniowego, które przypada w 2013 roku. Podkreśliła, że ranga imprezy będzie, co najmniej wojewódzka. Swój udział zgłosił Marszałek i Wojewoda. Podjęte zostaną działania w celu pozyskania wsparcia Prezydenta RP. Powołano już Komitet Roboczy Obchodów. Uroczystość kulminacyjna odbędzie się w Ignacowie, gm. Ślesin.

          Małgorzata Waszak poinformowała, że samorząd Powiatu Konińskiego przekaże w przyszłym roku dotacje celowe dla służb i szpitala, które wpisano już na poziomie przygotowywania projektu budżetu.

        Poprosiła, aby Zarząd przy wszystkich dotacjach określonych do 60 tyś. zł (dla każdego podmiotu) przychylił się i zaakceptował. Zaznaczyła, że jest to pomoc symboliczna i uważa, że jako Powiat w stosunku do mieszkańców jesteśmy zobowiązani, aby taką symboliczną pomoc udzielić.

        Na zakończenie swojej wypowiedzi Starosta zaznaczyła, że takie wyrywkowe informację zostały przedstawione, ponieważ są one pewnego rodzaju nowościami. Pozostałe wydatki to najczęściej kwoty, które zostały zaplanowane po to, aby realizować zadania z zakresu administracji rządowej bądź z zakresu zadań własnych w określonym znanym trybie.

         Przewodnicząca Zarządu zadała pytanie, czy są uwagi, spostrzeżenia do przedstawionego materiału.

       Z uwagi na brak pytań Starosta projekt uchwały poddała pod głosowanie.

W wyniku głosowania imiennego, które przebiegało następująco:
1) Małgorzata Waszak - 1 głos „za";
2) Andrzej Nowak - 1 głos „za";
3) Stanisław Głąbicki - 1 głos „za";
4) Tadeusz Jaroszewski - 1 głos „za";
5) Jacek Wysocki - 1 głos „za"

Starosta stwierdziła, że uchwałę podjęto jednogłośnie pięcioma głosami „za".

            Uchwała Nr 243/2012 z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Koni9ńskiego na rok 2013 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

 

Punkt 13.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".

        Omawiając kolejny punkt porządku obrad Starosta Małgorzata Waszak poinformowała, że Kapituła tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego" podczas posiedzenia w dniu 8 listopada rozpatrzyła wnioski dotyczące uhonorowała najważniejszym odznaczeniem Powiatu dziewięciu nominowanych: Stefana Dziamarę, Adama Bieleckiego, Kamili Czyżewskiej, Jacka Pradelskiego, Julię Stasińską, Jacka Trzewiczyńskiego, Czesława Kaczmarka, Piotra Pietrzaka i Andrzeja Prętnickiego.

        Przewodnicząca Zarządu przedstawiła podmioty wnioskujące o nadanie odznaki oraz dokonała krótkiej charakterystyki wszystkich kandydatur.

        Małgorzata Waszak poinformowała również, że 14 listopada br. wójt gminy Wilczyn ustnie zgłosił wniosek w sprawie nadania tytułu honorowego Klubowi Seniora „Płomień" z Wilczyna, który 27 listopada tego roku obchodzić będzie jubileusz 20-lecia działalności. Starosta zaznaczyła, że zgodnie z Regulaminem przyznawania tytułu „Zasłużony dla powiatu konińskiego", Zarząd Powiatu może nadawać go podmiotom zbiorowym z pominięciem Kapituły.

Po uzyskaniu zapewnienia Członków Zarządu o braku uwag do przedstawionych kandydatur Starosta poddała dokument pod głosowanie. Uchwała w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego" podjęta została jednogłośnie - pięcioma głosami „za".

Uchwała Nr 244/2012 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 14 listopada 2012 r. stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Punkt 14.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przyjęcia
 „Systemu identyfikacji wizualnej powiatu konińskiego".

        Przystępując do kolejnego punktu obrad Starosta przypomniała, że projekt uchwały w przedmiotowej sprawie Członkowie Zarządu otrzymali wraz innymi materiałami posiedzenia.

      Starosta podkreśliła, że System identyfikacji wizualnej stanowi nierozłączną część Strategii Marki Powiatu Konińskiego. Wyznacza kierunki stosowania logo powiatu, w tym wzory materiałów promocyjnych i reklamowych.

       Małgorzata Waszak zapytała, czy są pytania, uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

           

            Z uwagi na brak pytań Starosta projekt uchwały poddała pod głosowanie. W jego wyniku uchwałę podjęto jednogłośnie, pięcioma głosami „za".

            Uchwała Nr 245 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia „Systemu identyfikacji wizualnej powiatu konińskiego" stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

 

Punkt 15.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przyznania  „Nagrody za działalność na rzecz rozwoju powiatu konińskiego".

 

         Starosta Koniński, przystępując do realizacji punktu 9. porządku obrad, poinformowała Członków Zarządu, że dokument w powyższej sprawie otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia.

      Starosta zapoznając z opinią Kapituły „Nagrody za działalność na rzecz rozwoju powiatu konińskiego" w dziedzinie „Gospodarka" poinformowała, że Kapituła w dniu 7 listopada 2012 r. pod jej przewodnictwem obradowała nad wnioskami zgłoszonymi w kategorii „za osiągnięcia ekonomiczne" i w kategorii „za działalność na rzecz samorządów terytorialnych powiatu konińskiego". Oznajmiła, że Kapituła po stwierdzeniu, że wszystkie złożone wnioski spełniają wymagania formalne, dokonała oceny merytorycznej, przyznając punkty według zasad zapisanych w Regulaminie przyznawania nagrody. W ocenie Kapituły najwięcej punktów zdobył Zakład Mechaniczny Jerzy Robak (9 pkt).

Zarząd Powiatu Konińskiego, po zapoznaniu się z opinią Kapituły, przyznał „Nagrodę za działalność na rzecz rozwoju powiatu konińskiego" w dziedzinie „Gospodarka", w kategorii „za osiągnięcia ekonomiczne" - Zakładowi Mechanicznemu Jerzy Robak z siedzibą w Karsach, gm. Stare Miasto.

        Przewodnicząca Zarządu poinformowała, że wniosek złożony przez Starostę Konińskiego o przyznanie nagrody w kategorii „za działalność na rzecz samorządów terytorialnych powiatu konińskiego" dla firmy „KUPIEC" z siedzibą w Paprotni, gm. Krzymów otrzymał pozytywną opinię Kapituły. Wobec powyższego poprosiła Członków Zarządu o przychylenie się do rekomendacji Kapituły.

Zarząd Powiatu Konińskiego, po zapoznaniu się z opinią Kapituły przyznał Nagrodę za działalność na rzecz rozwoju powiatu konińskiego" w dziedzinie „Gospodarka", w kategorii „za działalność na rzecz samorządów terytorialnych powiatu konińskiego" firmie „KUPIEC" Sp. z.o.o. z siedzibą w Paprotni, gm. Krzymów.

       Kserokopia opinii Kapituły „Nagrody za działalność na rzecz rozwoju powiatu konińskiego" w dziedzinie „Gospodarka" stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

        Starosta poinformowała, że również w dniu 7 listopada 2012 r. obradowała Kapituła „Nagrody za działalność na rzecz rozwoju powiatu konińskiego" w dziedzinach: „Działalność społeczna", „Turystyka", „Sport" i „Kultura" pod przewodnictwem Andrzeja Nowaka - Wicestarosty Konińskiego.

     O zabranie głosu Starosta poprosiła Andrzeja Nowaka - Wicestarostę Konińskiego, który zapoznał z opinią Kapituły „Nagrody za działalność na rzecz rozwoju powiatu konińskiego" ww. dziedzinach (załącznik nr 16 do protokołu).

Zarząd Powiatu Konińskiego, po zapoznaniu się z opinią Kapituły, przyznał „Nagrody za działalność na rzecz rozwoju powiatu konińskiego" w dziedzinie:

- „Kultura": Kołu Gospodyń Wiejskich w Sławsku;

- „Sport": Romanowi Jaszczakowi oraz Klubowi Sportowemu „Sokół" Kleczew;

- „Turystyka": Wandzie Gruszczyńskiej z Klubu Turystycznego PTTK w Koninie;

- „Działalność społeczna": Towarzystwu Przyjaciół Dzieci" Oddział Miejski w Kleczewie.

         Starosta projekt uchwały poddała pod głosowanie. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, 5 głosami „za".

Uchwała Nr 246/2012 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie przyznania „Nagrody za działalność na rzecz rozwoju powiatu konińskiego" stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Punkt 16.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przyznawania środków finansowych dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinny dom dziecka związanych z realizacją rodzinnej pieczy zastępczej.

        Starosta Koniński, przystępując do realizacji punktu 16. porządku obrad, poinformowała Członków Zarządu, że dokument w powyższej sprawie otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia.

O zapoznanie z tematem Starosta poprosiła Elżbietę Sroczyńską - dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.

           Elżbieta Sroczyńska podkreśliła, że jest to bardzo ważna uchwała, regulująca w sposób szczegółowy zasady przyznawania środków finansowych dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinny dom dziecka związane z realizacją rodzinnej pieczy zastępczej. Uchwała ta mówi o zadaniach obligatoryjnych powiatu w określonych okolicznościach oraz o zadania fakultatywnych, które nie wynikają z ustawy.

Dyrektor podkreśliła, że praca w zakresie pieczy zastępczej jest trudna. Aby utrzymać standardy dotychczasowe, to powiat musi coś zaoferować rodzinom zastępczym.

       Szczegóły wyjaśniła Małgorzata Pęczkowska - kierownik ds. pieczy zastępczej, która zapewniła, że przez kolejne 3 lata powiat na zadania fakultatywne otrzymywać będzie dofinansowanie. Zaznaczyła, że aby rozwijać pieczę zastępczą (zamiast umieszczać dziecko w placówkach opiekuńczych), powiat zaproponował pewne instrumenty, które miałyby zachęcić do rodzicielstwa zastępczego.

         Pani Pęczkowska oznajmiła, że średnio wypłacane na miesiąc świadczenie za umieszczanie 1 dziecka w rodzinie zastępczej wynosi 1.500,00 zł. Dodatkowe świadczenie zaproponowane w uchwale miałoby wesprzeć rodziny zastępcze i przeznaczone byłoby na zakup niezbędnego wyposażenia, remont i bieżącą konserwację pokoju dla dziecka lub kącika dziecka, zakup pościeli, odzieży, obuwia, książek, pomocy naukowych, leków i akcesoriów medycznych oraz higienicznych, wózka, fotelika samochodowego i innych niezbędnych artykułów, zgodnych z potrzebami dziecka. Świadczenie ma charakter jednorazowy i przysługuje w wysokości do 3.000,00 zł na jedno dziecko w miarę zabezpieczonych w budżecie powiatu środków finansowych.

      Kolejne proponowane świadczenie dotyczy przyznawania środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego dla rodzinnego domu dziecka oraz rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej. Środki finansowe przyznaje się w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez prowadzącego rodzinny dom dziecka i rodzinę zastępczą z przeznaczeniem na opłaty z tytułu czynszu, najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, opłatę za wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, za dźwig osobowy, za antenę zbiorczą, jeden abonament telewizyjny i jeden abonament radiowy oraz usługi telekomunikacyjne, obejmujące jeden abonament telefoniczny i jeden abonament internetowy. Przyznanie lub odmowa świadczeń następuje w drodze decyzji, na podstawie opłaconych faktur i rachunków, dwa razy w roku w lipcu za I półrocze i grudniu za II półrocze bieżącego roku.

      Małgorzata Pęczkowska powiedziała, że następne fakultatywne świadczenie dotyczy przyznania dofinansowania do wypoczynku dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej. Dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania przysługuje na dziecko w wieku od 6 do 18 roku życia i dotyczy wypoczynku trwającego nie krócej niż siedem dni. Wysokość dofinansowania kosztów wypoczynku dziecka określa się na kwotę nie wyższą niż 500,00 zł i może być udzielone nie częściej niż raz w roku.

     Kolejne zasady dotyczą przyznawania świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego. Świadczenie to w części jest obligatoryjne. Uchwała w części powiela zapisy ustawowe ( w zakresie obligatoryjności i fakultatywności dopłat do kosztów remontu).

      Kierownik ds. Pieczy zastępczej poinformowała, że w załączniku nr 5 do uchwały określono zasady zatrudniania osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka. Oznajmiła, że wymiar czasu zatrudnienia osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi nie może przekroczyć 100 godzin w miesiącu. Natomiast wynagrodzenie za 1 godzinę zatrudnienia osoby określono na kwotę 8,00 zł, czyli 800 zł brutto. Osoba zatrudniona może być spokrewniona z rodziną zastępczą. Ustawa ogranicza jedynie, że osoba zatrudniona nie może być pozbawiona praw rodzicielskich oraz nie może być skazana wyrokiem sądu za niewywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego (niepłacenie alimentów).

Kolejna propozycja dotyczy zasad przyznawania świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki oraz innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów.

      Małgorzata Pęczkowska zaznaczyła, że świadczenie ma charakter jednorazowy do wysokości 3.000,00 zł lub okresowy do wysokości 500,00 zł miesięcznie. Świadczenie przyznaje się w miarę zabezpieczonych środków finansowych.

      Wicestarosta zapytał, co w przypadku, kiedy rodzina się nie rozliczy z przyznanego świadczenia?

      Małgorzata Pęczkowska odpowiedziała, że wypłacane świadczenia mają charakter decyzji administracyjnej. Mogłoby to zamykać sprawę, ponieważ opiniowanie wniosku o dofinansowanie jest potwierdzeniem konieczności przekazania na określony cel środków. Są to dokumenty wystarczające i przedłożenie faktur po wykonaniu dofinansowanych zadań nie ma większego znaczenia.

     Starosta zaproponowała, aby w załącznikach określających zasady (przy zadaniach fakultatywnych) dopisać również stwierdzenie, że świadczenie może być przyznane w miarę posiadanych środków finansowych.

      Starosta Koniński zadała pytanie, czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Z uwagi na brak pytań Starosta projekt uchwały poddała pod głosowanie. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, pięcioma głosami „za".

Uchwała Nr 247/2012 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 14 Listopada 2012 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania środków finansowych dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinny dom dziecka związanych z realizacja rodzinnej pieczy zastępczej stanowi załącznik nr 18 do projektu.

Punkt 17.

Wniosek w sprawie realizacji zadania publicznego
pt. „Cyrk to też teatr - klown czy błazen".

         Starosta poinformowała, że z wnioskiem do Zarządu Powiatu Konińskiego o rozpatrzenie celowości realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i podjęcie decyzji w sprawie przyznania dotacji na wsparcie jego realizacji z pominięciem otwartego konkursu ofert wystąpił Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

     O omówienie tematu Starosta poprosiła Małgorzatę Hopen - Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

      Małgorzata Hopen po poinformowaniu, że jest to kolejny wniosek złożony w formie uproszczonej z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dotyczący przyznania dotacji na zadanie publiczne pt. „Cyrk to też teatr - klown czy błazen" oddała głos Andżelice Karczewskiej - Inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych celem zapoznania z tematem.

     Andżelika Karczewska poinformowała, że wniosek w sprawie dofinansowania z budżetu Powiatu Konińskiego realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w kwocie 2.200,00 zł, polegającego na organizacji warsztatów aktorskich „Cyrk to też teatr - klown czy błazen", złożyła organizacja pozarządowa Stowarzyszenie Oświatowe Lepsza Edukacja (SOLE).

Podkreśliła, że ideą stowarzyszenia jest zorganizowanie warsztatów aktorskich dla opiekunów grup teatralnych i nauczycieli szkól biorących udział w projekcie, którzy po zgłębieniu wiedzy nt. przekazu słowa i gestu przygotują inscenizację z udziałem dzieci. W przedstawieniach zaprezentują swoje umiejętności uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów z powiatu konińskiego (gm. Rychwał i Rzgów). Zajęcia, poprowadzą eksperci posiadający warsztat aktorski - zawodowi aktorzy oraz instruktorzy teatralni. Podzielą się oni swoją wiedzą z uczestnikami, chcącymi zgłębić swój kunszt aktorski. Wzorować się będą na postaci klowna - postaci budzącej różne emocje, począwszy od pozytywnych na negatywnych skończywszy. Zwieńczeniem zajęć będzie przygotowanie przez uczestników warsztatów wspólnie z podopiecznymi krótkich scenek teatralnych. Młodzież weźmie udział również w konkursie „Wiedzy o teatrze". Ponadto dzieciom przybliżona zostanie tematyka dziedzictwa kulturowego, historii sztuki oraz roli, jaką na przestrzeni wieków odgrywa klown. Uczestnicy projektu obejrzą również występ profesjonalistów z teatru toruńskiego.
Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 3.580,00 zł, z czego oferent wnosi 38,5%wkładu własnego przeznaczonego na transport uczestników finału, nagrody rzeczowe oraz częściowe pokrycie kosztów wyżywienia uczestników finału.

      Starosta zadała pytanie, czy są uwagi do złożonego wniosku.

Z uwagi na brak uwag Starosta zapytała, kto z Członków Zarządu jest za przyjęciem przedmiotowego wniosku i przyznaniem na jego wsparcie dotacji celowej w wysokości 2.200,00 zł. z budżetu Powiatu.

    W wyniku głosowania imiennego, które przebiegało następująco:
1) Małgorzata Waszak - głos „za";
2) Andrzej Nowak - głos „za";
3) Stanisław Głąbicki - głos „za";
4) Tadeusz Jaroszewski - głos „za";
5) Jacek Wysocki - głos „za"

      Starosta stwierdziła, że Zarząd Powiatu Konińskiego wniosek w sprawie realizacji zadania publicznego pt. „Cyrk to też teatr - klown czy błazen", uznał jednogłośnie za celowy i przyznał dotację w wysokości 2.200,00 zł. z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Wniosek w sprawie celowości realizacji zadania stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Punkt 18.

Wniosek dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie o wyrażenie zgody na uruchomienie kształcenia w formie kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie technik rolnik.

 

      O zapoznanie z tematem Starosta poprosiła Mariettę Putz - dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.

      Dyrektor Szkoły zwróciła się do Zarządu Powiatu Konińskiego z prośbą o wyrażenie zgody na uruchomienie kształcenia w formie kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie technik rolnik. Kurs kwalifikacyjny jest formą kształcenia ustawicznego i prowadzony byłby w systemie zaocznym. Nadmieniła, że aby ukończyć kurs w drugim etapie wymagane jest średnie wykształcenie. Stąd osoby, które takiego wykształcenia nie posiadają, będą mogły go zdobyć w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych przy ZSP w Kleczewie. Siedzibą kursu byłby oddział w Wilczynie. Całość kursu obejmuje 1190 godzin dydaktycznych przedmiotów zawodowych: kształcenia wspólnego dla zawodów oraz w dwóch kwalifikacjach R3: Prowadzenie produkcji rolniczej i R16: Organizowanie i nadzorowanie produkcji rolniczej.

     Następnie poinformowała, że zajęcia zostały zaplanowane na cztery semestry, a ich realizacja obejmuje I i II semestr rok 2013 oraz III i IV semestr 2014. Łączne koszty kursu wynoszą 72.362 zł i obejmują wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia dydaktyczne oraz wynagrodzenie nauczycieli za przeprowadzenie sesji egzaminacyjnej. Oznajmiła, że rekrutacja na ten kurs trwała do końca października bieżącego roku i do chwili obecnej została zorganizowana grupa licząca 25 kandydatów, deklarujących udział w kursie.

      Małgorzata Hopen zaznaczyła, że uruchomienie kursu kwalifikacyjnego wiąże się z niebezpieczeństwem nieotrzymania środków tj. subwencji oświatowej jeszcze w tym roku w związku ze zmniejszeniem się wpływów do budżetu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stwierdzenie to potwierdziła Starosta oraz Skarbnik Powiatu.

    Marietta Putz dyrektor ZSP w Kleczewie, proponując pewne rozwiązanie, oznajmiła, że środki na proponowane kształcenie można wygenerować w budżecie szkoły z oszczędności pochodzących ze zwolnień lekarskich nauczycieli, a zajęcia można byłoby rozpocząć w następnym roku budżetowym.

   Starosta zaproponowała, aby wniosek dyrektor ZSP w Kleczewie w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie kształcenia w formie kursu kwalifikacyjnego Zarząd Powiatu przyjął do rozpatrzenia. Natomiast ostateczną decyzję w tej sprawie Zarząd podejmie w chwili zatwierdzania arkusza organizacji szkoły na rok szkolny 2013/2014.

   Propozycję Starosty członkowie Zarządu przyjęli jednogłośnie.

Punkt 19.

Sprawy bieżące.

            Część posiedzenia poświęconą sprawom bieżącym Starosta rozpoczęła od zaproszenia Członków Zarządu na II Międzynarodową Konferencję pt. „Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej", która odbędzie się 15 listopada w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Poinformowała, że organizacji wydarzenia podjęło się Starostwo Powiatowe we współpracy z konińską Uczelnią, oraz że swój udział w konferencji potwierdzili przedstawiciele służb zajmujących się osobami niepełnosprawnymi z Francji, Niemiec i Estonii.

            Małgorzata Waszak przypomniała również o terminach kolejnych posiedzeń Zarządu Powiatu, które zaplanowano na 3 i 12 grudnia, a także uprzedziła, że w razie potrzeby, posiedzenie Zarządu może zostać zwołane przed sesją Rady Powiatu w dniu 29 listopada.

            Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad, Starosta Koniński podziękowała wszystkim obecnym za udział i o godzinie 1148 zakończyła posiedzenie Zarządu.

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

1. Starosta Koniński - Małgorzata Waszak

2. Wicestarosta Koniński - Andrzej Nowak

3. Członek Zarządu - Stanisław Głąbicki

4. Członek Zarządu - Tadeusz Jaroszewski

5. Członek Zarządu - Jacek Wysocki

 

 

Protokół sporządziła:
Grażyna Czekalska
specjalista ds. obsługi Zarządu Powiatu.
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: Żaneta Staszak (2013-02-12 10:29:18)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2013-11-05 11:16:24)
Lista wiadomości