logo
logo bip
Rok 2012
Protokół Nr 51/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego w dniu 25 października 2012 r.
Protokół Nr 51/2012
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
w dniu 25 października 2012 r.

 

W posiedzeniu wzięli udział:

Członkowie Zarządu Powiatu:

1. Małgorzata Waszak - Starosta Koniński;

2. Andrzej Nowak - Wicestarosta Koniński;

3. Stanisław Głąbicki;

4. Tadeusz Jaroszewski;

5. Jacek Wysocki.

 
Stali uczestnicy posiedzenia:

Radzisław Kozłowski - Skarbnik Powiatu;

Lista obecności uczestników posiedzenia z dnia 25 października 2012 r. stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 
Posiedzeniu przewodniczyła: Małgorzata Waszak, Starosta Koniński.

Posiedzenie protokołowała: Grażyna Czekalska specjalista ds. obsługi Zarządu Powiatu Konińskiego.

51 posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 800 otworzyła jego Przewodnicząca, Starosta Koniński, Małgorzata Waszak. Po powitaniu uczestników posiedzenia przedstawiła projekt porządku obrad.

 

Punkt 1.

Przyjęcie porządku posiedzenia.

    Na wniosek Wicestarosty Andrzeja Nowaka, Przewodnicząca Zarządu zaproponowała, aby do porządku obrad po punkcie 15., wprowadzić punkt 16 i 17 o brzmieniu:

„16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie".

„17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie upoważnienia osoby do reprezentowania Powiatu Konińskiego w organach Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Sp. z o.o. w Poznaniu".

            W związku z brakiem uwag do zaproponowanych zmian, Starosta wniosek o zmianę porządku posiedzenia poddała pod głosowanie. Zarząd Powiatu wniosek przyjął jednogłośnie 5 głosami „za".

Posiedzenie Zarządu przebiegało według porządku obrad odpowiadający treści dokumentu stanowiącego załącznik nr 2 do protokołu.

 

Punkt 2.

Przyjęcie protokołu.

      Starosta zwróciła się do Członków Zarządu z pytaniem o ewentualne uwagi do przedłożonego protokołu.

   W związku z ich brakiem, protokół Nr 50/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 10 października 2012 r. poddała pod głosowanie. Dokument został przyjęty pięcioma głosami „za".

 

Punkt 3.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie powierzenia

prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Wierzbinek.

     Przystępując do realizacji punktu 3. Starosta przypomniała, że dokument w powyższej sprawie Członkowie Zarządu otrzymali z innymi materiałami posiedzenia.

Starosta dokonując krótkiego wprowadzenia, poinformowała, że przedmiotową uchwałą powierza się Gminie Wierzbinek realizację zadania należącego do zadań własnych Powiatu Konińskiego, polegającego na przebudowie chodnika w miejscowości Kolonia Racięcin przy drodze powiatowej nr 3191P relacji Morzyczan - Talarkowo. Nadmieniła, że Gmina Wierzbinek wyraziła wolę podjęcia się realizacji tego zadania z udziałem środków własnych, w tym również opracowania dokumentacji technicznej. Z budżetu powiatu na realizację tego zadania przeznacza się kwotę 20.000 zł.

Następnie Starosta głos oddała Antoniemu Bąkowi - zastępcy dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie, prosząc o przybliżenie powodów powierzenia tego zadania gminie.

Antoni Bąk podkreślił, że za takimi działaniami przemawiają przede wszystkim względy ekonomiczne. Oznajmił, że gminę obowiązują inne procedury przetargowe, które pozwolą zmniejszyć koszty zadania oraz ograniczyć okres oczekiwania na jego rozpoczęcie.

Starosta Koniński zwróciła się do Członków Zarządu z pytaniem, czy są inne uwagi do przedłożonego projektu uchwały.

W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji Starosta projekt uchwały poddała pod głosowanie. Projekt uchwały został przyjęty, pięcioma głosami „za" i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ustalenia:

            Zarząd Powiatu postanowił projekt uchwały przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.

 

Punkt 4.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2012 rok.

 Starosta Koniński, przystępując do realizacji punktu 4. porządku obrad, poinformowała Członków Zarządu, że dokument w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia.

       O wprowadzenie do tematu Starosta poprosiła Skarbnika Powiatu - Radzisława Kozłowskiego.

      Radzisław Kozłowski dokonał omówienia zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2012 rok w brzmieniu załącznika nr 4  (cd.2) (cd.3)  do protokołu.

      Starosta zapytała Członków Zarządu, czy są uwagi, pytania do zaproponowanych zmian przedstawionych w projekcie uchwały.

 W związku z brakiem pytań Starosta projekt uchwały poddała pod głosowanie. Został on przyjęty przez Zarząd jednogłośnie - pięcioma głosami „za" i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

Ustalenia:

            Zarząd Powiatu postanowił projekt uchwały przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.

 

Starosta w związku z koniecznością opuszczenia obrad ze względu na uczestnictwo w konferencji naukowej w PWSZ w Koninie zaproponowała, aby po punkcie 4., został omówiony punkt 12 dotyczący podjęcia uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie powołania doraźnego Zespołu ds. opracowania planu reorganizacji szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Koniński.

Propozycję Starosty Członkowie Zarządu przyjęli jednogłośnie.

 

Punkt 12.

    Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie powołania doraźnego

Zespołu ds. opracowania planu reorganizacji szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Koniński.

            Starosta Koniński, Małgorzata Waszak dokonując krótkiego wprowadzenia, poinformowała, że w związku z faktem, iż szkoły i placówki oświatowe Powiatu Konińskiego borykają się z kłopotami finansowymi proponuje powołać się doraźny Zespół ds. opracowania planu reorganizacji szkół i placówek prowadzonych przez Powiat, który do dnia 28 lutego 2013 r. przedłoży Zarządowi Powiatu sprawozdanie ze swojej pracy wraz z wnioskami końcowymi.

Starosta zaznaczyła, że Zespół w swoich pracach uwzględni potrzeby szkół i placówek oraz możliwości finansowe Powiatu.

Następnie Starosta zapoznała Członków Zarządu ze składem osobowym Zespołu, którego skład zamieszczono w § 5 ww. projektu uchwały.

Podkreśliła, że do zadań Zespołu należeć będzie opracowanie planu reorganizacji, w szczególności poprzez:

- opracowanie symulacji finansowania każdej szkoły i placówki w warunkach finansowych określonych wysokością subwencji oświatowej i określenie wskaźników dla każdej ze szkół pozwalających osiągnąć równowagę między dochodami uzyskiwanymi z tytułu subwencji a wydatkami szkoły;

- dokonanie analizy i oceny dwu wariantów reorganizacji szkół: reorganizacja sieci szkół i placówek, czy reorganizacja poszczególnych szkół i placówek;

- identyfikację i rekomendację procesów i działań podejmowanych przez szkoły i placówki w celu zapewnienia wysokiej jakości działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły;

- wskazanie propozycji rozwiązań związanych z efektywnym wykorzystaniem infrastruktury oświatowej.

O zabranie głosu w powyższej sprawie Starosta poprosiła Wicestarostę Konińskiego.

Andrzej Nowak - Wicestarosta Koniński odnosząc się do zadania dot. opracowania symulacji finansowania szkoły/placówki, uznał, że powołanie dyrektorów w skład Zespołu jest słuszne i zasadne. Jego zdaniem działania podejmowane ze strony dyrektorów na pewno będą związane z ekonomiczną czujnością albo z ekonomicznymi warunkami funkcjonowania placówki.

Zaznaczył, że od strony budowania stylu, organizowania życia w szkole niekiedy jest tak, że samorządy jako organy prowadzące szkoły postrzegane są jako źródło finansów, które powinno zabezpieczać ich funkcjonowanie.

Wicestarosta powiedział, że nawyk liczenia wpływów i wydatków w każdym razie musi być uobecniony w życiu szkoły z tego powodu, że zmiany demograficzne są procesem ciągłym, stąd też wprowadzenie mechanizmów analizowania aspektu ekonomicznego związanego z oświatą są elementami niezbędnymi.

Andrzej Nowak podkreślił, że o ile występują zmiany w zakresie demografii, to również występują istotne zmiany w strukturze działań edukacyjnych. Związane są one z tym, że następuje bardzo wiele zdiagnozowanych schorzeń, a tym samym zmienia się charakter szkolnictwa specjalnego, który zyskuje coraz wyraźniejsze znaczenie. Aspekt ten Powiat również powinien wziąć pod uwagę.

Starosta zadała pytanie, czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

            W związku z brakiem uwag, Starosta projekt uchwały poddała pod głosowanie. W jego wyniku uchwałę podjęto jednogłośnie tj., pięcioma głosami „za".

 

Uchwała Nr 230/2012 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 25 października 2012 r. w sprawie powołania doraźnego Zespołu ds. opracowania planu reorganizacji szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Koniński stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

W tym momencie Starosta dalsze prowadzenie posiedzenia Zarządu przekazała Wicestaroście Konińskiemu. Zarząd Powiatu obradował w składzie czteroosobowym.

 

Wicestarosta, Andrzej Nowak przystąpił do realizacji punktu 5.

 

Punkt 5.

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia

tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Powiatu Konińskiego.

O zreferowanie tematu Wicestarosta poprosił Krystynę Grabowską, naczelnika Wydziału Obsługi Rady i Zarządu Powiatu.

Krystyna Grabowska poinformowała, że ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła z dniem 1 stycznia 2012 r. modyfikację procedury ogłaszania aktów normatywnych, które w istotny sposób zmieniają prace samorządowych legislatorów. M.in. zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 16 ust. 3 zdanie drugie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych organy jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do ogłaszania tekstów jednolitych znowelizowanych aktów normatywnych nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy.

Nadmieniła, że Rada Powiatu Konińskiego uchwałą nr XII/82/2011 dokonała zmian w Statucie Powiatu Konińskiego 9 listopada 2011 r. w związku z powyższym ogłoszenie tekstu jednolitego Statutu Powiatu Konińskiego uważa za uzasadnione.

Na zakończenie poinformowała, że organ właściwy do wydania aktu normatywnego ogłasza tekst jednolity uchwały w formie obwieszczenia w dzienniku urzędowym, w którym dany akt normatywny ogłoszono.

 Wicestarosta zwrócił się z pytaniem do Członków Zarządu o ewentualne uwagi
do przedstawionego tematu.

 W związku z ich brakiem, Zarząd Powiatu Konińskiego jednogłośnie, czteroma głosami „za" pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Powiatu Konińskiego.

Opinia Zarządu Powiatu Konińskiego dotycząca projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Powiatu Konińskiego wraz z projektem uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

Ustalenia:

            Zarząd Powiatu postanowił opinię w sprawie Statutu Powiatu Konińskiego przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego.

             

Punkt 6.

Informacja o zaawansowaniu prac w drogownictwie.

Wicestarosta Koniński, przystępując do realizacji punktu 6. porządku, stwierdził, że materiał w powyższej sprawie Członkowie Zarządu otrzymali z innymi materiałami obrad.

             O przedstawienie informacji Wicerstarosta poprosił Antoniego Bąka - zastepcę Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.

            Antoni Bąk, składając informację, poinformował, że podobnie jak w latach ubiegłych, na drogach powiatowych prowadzone były prace związane z utrzymaniem i poprawą przejezdności dróg, które wykonane były przez służby techniczne Zarządu Dróg oraz podmioty gospodarcze wyłonione w trybie zamówień publicznych.

            Zaznaczył, że wykonanie za 9 miesięcy w zakresie bieżącego utrzymania wynosi 2.858.254,46 zł. Następnie pokrótce zapoznał ze stopniem zaawansowania w poszczególnych asortymentach bieżącego utrzymania dróg. Poinformował, że w zakresie inwestycji i robót o charakterze remontów kapitalnych zakończono 18 zadań. W trakcie realizacji pozostało 5 zadań (zadania zakończone i w trakcie realizacji wyszczególniono w punkcie II niniejszej informacji).

             

            Wicestarosta zadał pytanie, czy są uwagi do przedstawionego dokumentu.

 W związku z brakiem chętnych do dyskusji Wicestarosta informację poddał pod głosowanie, którą przyjęto jednogłośnie czteroma głosami „za". Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ustalenia:

            Zarząd Powiatu postanowił informację przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.

 

     Wicestarosta Andrzej Nowak zapytał Antoniego Bąka, o jakość wykonania przepustu na drodze w miejscowości Biechowy. Zaznaczył, że mieszkańcy tej miejscowości obawiają się, iż w przypadku podwyższonego stanu wody droga zostanie zalana.

Radny Tadeusz Jaroszewski powiedział, że również otrzymał informację o niewłaściwym wykonaniu przepustu.

Antoni Bąk poinformował, że przepust został udrożniony, przebudowany do stanu pierwotnego (z zachowaniem dotychczasowych parametrów).

Zastępca Dyrektora ZDP zgłosił gotowość przyjrzenia się sprawie w przypadku zgłoszeń zastrzeżeń przez mieszkańców.

Tadeusz Jaroszewski wnioskował o rozważenie możliwości zainstalowania oświetlenia słonecznego, które pozwoliłoby wydłużyć pracę promu w miejscowości Biechowy, gm. Krzymów.

Antoni Bąk uznał, że wniosek należałoby rozważyć.

Punkt 7.

Informacja dotycząca ilości pojazdów nieodebranych, pozostających na parkingach strzeżonych w powiecie konińskim.

 Wicestarosta Koniński, przystępując do realizacji punktu 7. porządku obrad, poinformował Członków Zarządu, że dokument w powyższej sprawie otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia.

       O omówienie tematu Wicestarosta poprosił Mirosława Kruszyńskiego - naczelnika Wydziału Komunikacji.

      Mirosław Kruszyński dokonał omówienia informacji w brzmieniu załącznika nr 8 do protokołu.

 

 W związku z brakiem pytań Wicestarosta informację poddał pod głosowanie. Została ona przyjęta przez Zarząd jednogłośnie - czteroma głosami „za".

 

Ustalenia:

            Zarząd Powiatu postanowił informację dotyczącą ilości pojazdów nieodebranych, pozostających na parkingach strzeżonych w powiecie konińskim przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

 

Punkt 8.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wynajmu części nieruchomości zabudowanej (magazynowej)

położonej w Koninie przy ul. Świętojańskiej 20b

 Przystępując do realizacji 8. punktu, Wicestarosta przypomniał, że projekt uchwały w powyższej sprawie Członkowie Zarządu otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia.

O zapoznanie z treścią projektu uchwały Wicestarosta poprosił Małgorzatę Lalak - naczelnika Wydziału Nieruchomości.

Małgorzata Lalak poinformowała, że przedmiotowy projekt uchwały dotyczy wynajmu części nieruchomości zabudowanej (magazynowej) stanowiącej własność Powiatu Konińskiego położonej w Koninie przy ul. Świętojańskiej 20b, o powierzchni użytkowej 176 m2. Nadmieniła, że o zawarcie umowy najmu na okres od 19.09.2012 r. do 18.09.2013 r. wystąpił dotychczasowy najemca Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Poznaniu, który wykorzystuje wynajętą część nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem oraz wywiązuje się z wszystkich obowiązków najemcy.

Następnie naczelnik poinformowała, że najemca będzie płacił czynsz w wysokości 903,15 zł brutto oraz będzie dodatkowo obciążany kosztami eksploatacyjnymi z tytułu energii elektrycznej według wskazań podlicznika.

 Wicestarosta zadał pytanie, czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

               W związku z brakiem uwag, Wicestarosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W jego wyniku uchwałę podjęto jednogłośnie tj., czteroma głosami „za".

Uchwała Nr 231/2012 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wynajmu części nieruchomości zabudowanej (magazynowej) położonej w Koninie przy ul. Świętojańskiej 20b stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

 

Punkt 9.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Konińskiego

na lata 2012/2014.

Przystępując do realizacji 9. punktu, Wicestarosta przypomniał, że projekt uchwały w powyższej sprawie Członkowie Zarządu otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia.

O zapoznanie z treścią projektu uchwały Wicestarosta poprosił Małgorzatę Lalak - naczelnika Wydziału Nieruchomości.

Małgorzata Lalak, zapoznając z Planem wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Konińskiego na lata 2012 - 2014 poinformowała, że Powiat Koniński posiada uregulowane prawo własności oraz prawo użytkowania wieczystego do ponad 200 hektarów gruntów, z czego większość stanowią działki zajęte pod drogi powiatowe. W zasobie znajdują się również nieruchomości zabudowane budynkami, w których mieszczą się siedziby Starostwa Powiatowego w Koninie oraz jednostek organizacyjnych powiatu, a także działki rolnicze administrowane wcześniej przez Zespół Szkół Rolniczych w Żychlinie, a obecnie przeznaczone do sprzedaży.

Naczelnik zaznaczyła, że przedłożony Plan zawiera prognozy dotyczące zasobu nieruchomości na lata 2012 - 2014 w tym:

- przewidywany poziom wydatków związanych z udostępnieniem nieruchomości zasobu oraz nabywaniem nieruchomości do zasobu;

- przewidywaną wielkość wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Powiatu Konińskiego oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Powiatu;

- prognozę dotyczącą aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Powiatu Konińskiego oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Powiatu Konińskiego.

Naczelnik Wydziału Nieruchomości zaznaczyła, że szczegółowy program zagospodarowania wszystkich nieruchomości został opisany w tabeli pkt 2.1. niniejszego Planu.

               Na zapytanie Wicestarosty Małgorzata Lalak odpowiedziała, że opracowany Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Konińskiego w każdej chwili może być aktualizowany.

Wicestarosta zadał pytanie, czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

               W związku z brakiem uwag Wicestarosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W jego wyniku uchwałę podjęto jednogłośnie, czteroma głosami „za".

Uchwała Nr 232/2012 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Konińskiego na lata 2012 - 2014 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Punkt 10.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uzgodnienia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów powierzchniowej eksploatacji węgla brunatnego, na obszarze gminy Kramsk zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVII/183/98 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 czerwca 1998 r.

Przystępując do realizacji 10. punktu, Wicestarosta przypomniał, że projekt uchwały w powyższej sprawie Członkowie Zarządu otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia.

O zapoznanie z treścią projektu uchwały Wicestarosta poprosił Andrzeja Pieklika - naczelnika Wydziału Architektury.

Andrzej Pieklik poinformował, że o uzgodnienie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powierzchniowej eksploatacji węgla brunatnego, na obszarze gminy Kramsk zwrócił się Wójt tej Gminy.

Oznajmił, że przedłożona do uzgodnienia zmiana planu obejmuje przeznaczenie części terenów górniczych, wykupionych przez KWB „Konin" S.A., a nie wykorzystanych dla potrzeb eksploatacji węgla brunatnego, na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego oraz aktywizację gospodarczą, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr W 266, położonych w obrębie ewidencyjnym Bilczew wraz ze zmianą terenów w „Polu Bilczew" O/Drzewce - pod budowę zbiornika wodnego.

Naczelnik Wydziału Architektury mając na uwadze, że ustalenia określone w projekcie przedmiotowego planu miejscowego nie mają wpływu na realizację zadań samorządu powiatowego, poprosił Zarząd Powiatu o uzgodnienie przedłożonego projektu.

Wicestarosta zadał pytanie, czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

               W związku z brakiem uwag Wicestarosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W jego wyniku uchwałę podjęto jednogłośnie, czteroma głosami „za".

Uchwała Nr 233/2012 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 25 października 2012 r. w sprawie uzgodnienia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów powierzchniowej eksploatacji węgla brunatnego, na obszarze gminy Kramsk zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVII/183/98 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 czerwca 1998 r. stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Punkt 11.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego

w sprawie przeprowadzenia konsultacji.

O omówienie punktu 11. Wicestarosta poprosił Andżelikę Karczewską - starszego specjalistę Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

Andżelika Karczewska poinformowała, że konieczność opracowania Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi na kolejny rok kalendarzowy wynika z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nadmieniła, że Program opracowany został przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Koninie po uprzednim zebraniu informacji od merytorycznych wydziałów/biur, jednostek organizacyjnych powiatu na temat planowanej w roku 2013 współpracy z organizacjami.

Następnie pokrótce omówiła treść dokumentu zwracając m.in. uwagę na cel główny i cele szczegółowe programu a także formy współpracy, priorytetowe zadania publiczne, wysokość środków przeznaczonych na realizację programu.

Wicestarosta Koniński w uzupełnieniu dodał, że Zarząd podaje projekt Programu do konsultacji społecznych w sposób przewidziany w uchwale Rady Powiatu Konińskiego w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych. Po upływie terminu przeprowadzenia konsultacji (od dnia 26 października do 9 listopada 2012 r.) Zarząd Powiatu wprowadza w projekcie zmiany wynikające z przeprowadzonych konsultacji, jeśli uzna zasadność ich wprowadzenia, oraz przedstawia stosowny projekt do uchwalenia przez Radę Powiatu Konińskiego przed dniem 30 listopada 2012 r.

Wicestarosta zadał pytanie, czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

               W związku z brakiem uwag, Wicestarosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W jego wyniku uchwałę podjęto jednogłośnie, czteroma głosami „za".

 

Uchwała Nr 234/2012 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Punkt 13.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie

pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli związanych z realizacją pilotażowego programu „Aktywny samorząd".

Przystępując do realizacji 13. punktu, Wicestarosta przypomniał, że projekt uchwały w powyższej sprawie Członkowie Zarządu otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia.

Wicestarosta, Andrzej Nowak, dokonując krótkiego wprowadzenia poinformował, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił pilotażowy program „Aktywny Samorząd", do którego przystąpił Powiat Koniński. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Zaznaczył, że cele programu uzupełniają działania ujęte w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Konińskiego na lata 2008 - 2013.

Następnie Wicestarosta przystąpił do omówienia treści projektu uchwały. Oznajmił, że przedmiotową uchwałą Zarząd Powiatu udziela Elżbiecie Sroczyńskiej - Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie pełnomocnictwa do składania w imieniu Powiatu Konińskiego oświadczeń woli w zakresie realizacji programu, w tym do składania wystąpień o przyznanie środków finansowych na realizację programu, do dysponowania i wydatkowania przekazanych środków oraz do rozliczania programu, a także do zawierania umów z beneficjentami oraz składania niezbędnych oświadczeń związanych z wdrożeniem i realizacją programu.

Wicestarosta zadał pytanie, czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

               W związku z brakiem uwag Wicestarosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W jego wyniku uchwałę podjęto jednogłośnie, czteroma głosami „za".

Uchwała Nr 235/2012 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 25 października 2012 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie

pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli związanych z realizacją pilotażowego programu „Aktywny samorząd" stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Punkt 14.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za III kwartał 2012 r.

Wicestarosta Koniński, przystępując do realizacji punktu 14. porządku obrad, poinformował Członków Zarządu, że dokument w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za III kwartał 2012 r. otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia.

       O zapoznanie z informacją Wicestarosta poprosił Skarbnika Powiatu - Radzisława Kozłowskiego.

Radzisław Kozłowski, omawiając przedłożony dokument poinformował, że zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych informację o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za III kwartał 2012 r. podaje się do wiadomości publicznej. Następnie, odnosząc się do pewnych danych zawartych w informacji, poinformował, że plan roczny dochodów budżetu Powiatu Konińskiego za III kwartał został wykonany w 74,89% w kwocie 51.507.481,04 zł., a wydatków w 68, 39 % w kwocie 46.573.138,05 zł. Wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych jest niższe o 1,35% od wykonania w analogicznym okresie roku ubiegłego, gdzie wykonanie na koniec roku wynosiło 101,71%. Podkreślił, że przedstawione dane są podstawą do oceny, iż udział w podatku dochodowym od osób fizycznych powinien być zrealizowany do wysokości planu.

Omawiając dalej informację, zwrócił uwagę na wpływy z opłaty komunikacyjnej, które zostały zrealizowane w kwocie 2.431.849,25, co stanowi 72,59% planu. Oznajmił, że biorąc pod uwagę utrzymującą się dynamikę wpływów z tego źródła powstaje wątpliwość wykonania dochodów w 100% na koniec roku budżetowego. Według szacunku zrealizowanie planu może być niższe o około 80 - 100 tyś. zł.

Na zakończenie omawiania informacji Skarbnik Powiatu oznajmił, że trzeci kwartał 2012 roku zamknięto nadwyżka budżetową w wysokości 4.934.342,99 zł. oraz że w III kwartale nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych.

Wicestarosta zadał pytanie, czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

               W związku z brakiem uwag Wicestarosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W jego wyniku uchwałę podjęto jednogłośnie, czteroma głosami „za".  

Uchwała Nr 236/2012 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 25 października 2012 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za III kwartał 2012 r. stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Punkt 15.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie

„Nagrody za działalność na rzecz rozwoju powiatu konińskiego".

Przystępując do realizacji 15. punktu, Wicestarosta przypomniał, że projekt uchwały w powyższej sprawie Członkowie Zarządu otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia.

O zapoznanie z treścią projektu uchwały Wicestarosta poprosił Witolda Nowaka - naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju.

Witold Nowak zapoznając z treścią projektu uchwały poinformował, że w Regulaminie przyznawania Nagrody za działalność na rzecz rozwoju powiatu konińskiego dokonano zmian w § 4 i § 6, które wynikają z pewnych niedoskonałości w trakcie jego stosowania. Następnie zapoznał z treścią zmienionych paragrafów, informując, że:

- wnioski o przyznanie nagród należy składać w zamkniętej kopercie w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Koninie, Aleje 1 Maja 9, 62 - 510 Konin lub przesłać na adres Starostwa w terminie ogłaszanym corocznie przez Starostę Konińskiego na stronie internetowej www.powiat.konin.pl.",

- kapituły przedstawiają swoje opinie na temat złożonych wniosków Zarządowi Powiatu w terminie ustalonym w Zarządzeniu Starosty Konińskiego w sprawie powołania kapituł do oceny złożonych wniosków",

- w przypadku nagrody Gospodarczej kapituła może przeprowadzić wizytację na miejscu po uprzednim ustaleniu terminu ze zgłoszonymi podmiotami.

Wicestarosta zadał pytanie, czy są uwagi, zapytania do przedstawionego projektu uchwały.

Członek Zarządu Jacek Wysocki zapytał o termin składania wniosków w tym roku.

Witold Nowak odpowiedział, że lista wpływających wniosków na 2012 r. została już zamknięta. Kapituły po 1 listopada, br. przystąpią do opiniowania złożonych wniosków, które zostaną przedłożone Zarządowi Powiatu w celu przyznania nagrody w poszczególnych dziedzinach.

               W związku z brakiem innych uwag Wicestarosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W jego wyniku uchwałę podjęto jednogłośnie, czteroma głosami „za".

Uchwała Nr 237/2012 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 25 października 2012 r. w sprawie „Nagrody za działalność na rzecz rozwoju powiatu konińskiego" stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Punkt 16.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie.

Przystępując do realizacji 16. punktu, Wicestarosta przypomniał, że projekt uchwały w powyższej sprawie Członkowie Zarządu otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia.

Wicestarosta Koniński poinformował, że w związku z planowanym przystąpieniem Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie do realizacji projektu (z listy rezerwowej) pt. „Wykształcony kulturowo gastronom, hotelarz i pracownik obsługi turystycznej"- Program uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci, zachodzi konieczność udzielenia upoważnienia pani Annie Matczak - Gaj, dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomiczno- Usługowych w Żychlinie do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych stanowiących zabezpieczenie prawidłowej realizacji niniejszego projektu.

 Wicestarosta zadał pytanie, czy są uwagi, zapytania do przedstawionego projektu uchwały.

               W związku z brakiem uwag Wicestarosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W jego wyniku uchwałę podjęto jednogłośnie, czteroma głosami „za".

Uchwała Nr 238/2012 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 25 października 2012 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Punkt 17.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie upoważnienia osoby do reprezentowania Powiatu Konińskiego w organach Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Sp. z o.o. w Poznaniu.

Wicestarosta przystępując do realizacji 17. punktu, przypomniał, że dotychczas Powiat Koniński w organach WAZE reprezentował Tomasz Czarny - Sekretarz Powiatu. Z uwagi na rezygnację Tomasza Czarnego z funkcji Sekretarza zachodzi konieczność udzielenia podobnego upoważnienia innej osobie. Następnie zapoznał z treścią projektu uchwały, która upoważnia Andrzeja Nowaka - Wicestarostę Konińskiego do reprezentowania Powiatu Konińskiego w organach Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią.

 Wicestarosta zadał pytanie, czy są uwagi, zapytania do przedstawionego projektu uchwały.

               W związku z brakiem uwag, Wicestarosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W jego wyniku uchwałę podjęto jednogłośnie, czteroma głosami „za".

Uchwała Nr 239/2012 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 25 października 2012 r. w sprawie upoważnienia osoby do reprezentowania Powiatu Konińskiego w organach Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energia Sp. z o.o. w Poznaniu stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Punkt 18.

Informacja o gospodarce w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu konińskiego.

Wicestarosta Koniński, przystępując do realizacji punktu 18. porządku obrad, poinformował Członków Zarządu, że informacje nt. gospodarki w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Konińskiego otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia.

       O zapoznanie z informacją Wicestarosta poprosił Bożenę Frankowską - inspektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

      Bożena Frankowska przedłożony materiał uzupełniła o informację, która dotyczyła przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne.

      Zaznaczyła, że duża ilość gruntów nie została przekwalifikowana na grunty leśne z uwagi na wysoki koszt (ok. 600 zł za 1 ha wyłączenia), który ponosi właściciel. Oznajmiła, że zmniejszenie kosztów (nawet o połowę) jest możliwe wtedy, gdy rolnicy z danej miejscowości zaplanują przekwalifikowanie gruntów w jednym terminie.

      Wicestarosta zadał pytanie, czy są uwagi, zapytania do przedstawionej informacji.

      Uwag do przedłożonego materiału nie wniesiono. Informację przyjęto jednogłośnie i stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Punkt 19.

Sprawy bieżące.

         Z uwagi na brak tematów w sprawach bieżących Wicestarosta uznał, że porządek obrad został wyczerpany. Podziękował wszystkim obecnym za udział i o godz. 1025 zakończył posiedzenie Zarządu.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

1. Starosta Koniński - Małgorzata Waszak

2. Wicestarosta Koniński - Andrzej Nowak

3. Członek Zarządu - Stanisław Głąbicki

4. Członek Zarządu - Tadeusz Jaroszewski

5. Członek Zarządu - Jacek Wysocki

 

 

Protokół sporządziła:
Grażyna Czekalska
specjalista
ds. obsługi Zarządu Powiatu.
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: Żaneta Staszak (2012-12-17 09:32:10)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2013-11-05 11:23:42)
Lista wiadomości