logo
logo bip
Rok 2012
Protokół Nr 50/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego w dniu 10 października 2012 r.
Protokół Nr 50/2012
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
w dniu 10 października 2012 r.


W posiedzeniu wzięli udział:

Członkowie Zarządu Powiatu:
1. Małgorzata Waszak - Starosta Koniński;
2. Andrzej Nowak - Wicestarosta Koniński;
3. Stanisław Głąbicki;
4. Tadeusz Jaroszewski;
5. Jacek Wysocki.

Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski  - Skarbnik Powiatu;

Lista obecności uczestników posiedzenia z dnia 10 października 2012 r. stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Posiedzeniu przewodniczyła: Małgorzata Waszak, Starosta Koniński.

Posiedzenie protokołowała: Grażyna Czekalska specjalista ds. obsługi Zarządu Powiatu Konińskiego.

      50 posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 830 otworzyła jego Przewodnicząca, Starosta Koniński, Małgorzata Waszak. Po powitaniu uczestników posiedzenia przedstawiła projekt porządku obrad.

Punkt 1.

Przyjęcie porządku posiedzenia

     W związku z brakiem uwag do zaproponowanego porządku posiedzenia Przewodnicząca Zarządu poddała go pod głosowanie. Zarząd zatwierdził porządek w proponowanym brzmieniu jednogłośnie. Porządek stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Punkt 2.

Przyjęcie protokołu.

    Starosta zwróciła się do Członków Zarządu z pytaniem o ewentualne uwagi do przedłożonego protokołu.
 
    W związku z ich brakiem, protokół Nr 49/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 26 września 2012 r. poddała pod głosowanie. Dokument został przyjęty pięcioma głosami „za".

Punkt 3.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie obowiązującej w roku 2013 wysokości opłat i kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu na obszarze powiatu konińskiego.

      Przystępując do realizacji punktu 3. Starosta przypomniała, że dokument w powyższej sprawie Członkowie Zarządu otrzymali z innymi materiałami posiedzenia.

     O wprowadzenie do tematu poprosiła Andrzeja Nowaka, Wicestarostę Konińskiego.

    Andrzej Nowak dokonując krótkiego wprowadzenia, poinformował, że przepis ustawy Prawo o ruchu drogowym zawiera delegację dla rady powiatu do określania corocznie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg, przechowywanie ich na parkingu strzeżonym oraz do określania wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienie od usunięcia pojazdu.
O szczegółowe omówienie zagadnienia został poproszony Mirosław Kruszyński - naczelnik Wydziału Komunikacji.
    Mirosław Kruszyński poinformował, że ustawodawca w art. 130a ust.6a powyżej wymienionej ustawy określił maksymalną wysokość stawek kwotowych opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów, które ulegają corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych.
    Oznajmił, że maksymalną wysokość stawek kwotowych za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym obowiązujących w 2013 r. ogłosił w drodze obwieszczenia Minister Finansów. Nadmienił, że opłaty te będą dotyczyć osób, które naruszają przepisy o ruchu drogowym i swoim postępowaniem utrudniają ruch lub stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa dla innych uczestników ruchu.
    Następnie zapoznał Członków Zarządu z proponowaną wysokością opłat za czynności związane z usuwaniem pojazdów z dróg należących do Powiatu Konińskiego i przechowywaniem tych pojazdów na parkingach strzeżonych w 2013 r.
   Naczelnik Wydziału Komunikacji po omówieniu szczegółowym projektowanej uchwały poprosił Zarząd Powiatu o przyjęcie maksymalnej wysokości stawek określonych w ustawie nadmieniając, że opłaty te stanowić będą dochód własny powiatu.
   Wicestarosta Koniński podkreślił, że w związku ze znacznymi wydatkami ponoszonymi przez Wydział Komunikacji, zastosowanie maksymalnych stawek jest konieczne.
    Mirosław Kruszyński stwierdził, że w związku ze wzrostem cen paliwa należy spodziewać się podwyżki ze strony holowników biorących udział w przetargu. Powiedział też, że umowa z holownikiem kończy się w maju przyszłego roku.
Poinformował również, że przy określaniu kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu wzięto pod uwagę koszt dojazdu do miejsca zdarzenia, jak również podjęte czynności tj. załadunek i wyładunek pojazdu. Na wysokość kosztów wpływ ma czas pracy kierowcy, zużycie paliwa oraz zaangażowanie specjalistycznego sprzętu.
    Radny Tadeusz Jaroszewski zaproponował, aby rozważyć dwa warianty wysokości stawek tj. dla osób, którym zatrzymano pojazd ze względu na spożycie alkoholu i dla właścicieli w przypadku awarii pojazdów, czy zaistnienia innego zdarzenia.
    Andrzej Nowak, Wicestarosta Koniński udzielając odpowiedzi powiedział, że nie ma takiej możliwości, ponieważ przepisy prawa na takie rozwiązanie nie pozwalają.
    Starosta zabierając głos w dyskusji podkreśliła, że holowanie pojazdu należy do właściciela, w tym sensie, iż ma on prawo do zorganizowania holowania pojazdu we własnym zakresie.
    Starosta Koniński zwróciła się do Członków Zarządu z pytaniem, czy są inne uwagi do przedłożonego projektu uchwały.
   W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji Starosta projekt uchwały poddała pod głosowanie. Projekt uchwały został przyjęty, pięcioma głosami „za" i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Punkt 4.

Zatwierdzenie do konsultacji uchwały Rady Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia regulaminu wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński

    Starosta Koniński, przystępując do realizacji punktu 4. porządku obrad, poinformowała Członków Zarządu, że dokument dotyczący zmian w regulaminie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia.
      O wprowadzenie do tematu Starosta poprosiła Andrzeja Nowaka, Wicestarostę Konińskiego.
    Andrzej Nowak powiedział, że jedną z głównych przyczyn zmian wprowadzonych proponowaną uchwałą jest utworzenie w tym roku Przedszkola Specjalnego w Rychwale dla, którego organem prowadzącym jest powiat koniński. Dla nauczycieli tej placówki do chwili obecnej nie określono dodatku za pracę w trudnych warunkach. Dodatkową okolicznością zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli jest doprecyzowanie w regulaminie pewnych wartości, których regulamin nie posiada.
   O szczegółowe zapoznanie z proponowanymi zmianami w regulaminie wynagradzania nauczycieli została poproszona Małgorzata Hopen - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
    Małgorzata Hopen powiedziała, że proponowane zmiany w uchwale Rady Powiatu Konińskiego w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński dotyczą:
1) podwyższenia dodatku za pracę w trudnych warunkach, a mianowicie za prowadzenie przez nauczyciela zajęć dydaktycznych w szkołach (oddziałach) przysposabiających do pracy z wysokości do 10% na wysokość do 25% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego;
2) wprowadzenia zapisu dotyczącego przyznawania dodatku za prace w trudnych warunkach, a mianowicie za prowadzenie przez nauczyciela zajęć dydaktycznych i wychowawczych w specjalnych przedszkolach (oddziałach) w wysokości do 15% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego;
3) zmiany zapisu dotyczącego dodatku za pracę w warunkach uciążliwych: z „przysługuje dodatek w wysokości 10% stawki godzinowej za każdą efektywnie przepracowaną godzinę" na „ przysługuje dodatek do wysokości 10% stawki godzinowej za każdą godzinę";
4) zasad przysługiwania prawa do dodatków w razie zbiegu tytułów do dodatku za trudne i uciążliwe warunki pracy;
5) usunięcia zapisów o przysługiwaniu dodatku za warunki szkodliwe dla zdrowia.
Małgorzata Hopen dalej kontynuując uzasadniła wprowadzenie proponowanych zmian, które szczegółowo opisano w uzasadnieniu do projektu uchwały.
Starosta odnosząc się do przedstawionych zmian zapytała, jaki to będzie miało wpływ na koszty wynagrodzeń nauczycieli Ośrodka w skali roku.
    Małgorzata Hopen udzielając odpowiedzi powiedziała, iż uzasadnienie dyrektora SOSW zawierało zapewnienie, że proponowane zmiany nie spowodują przekroczenia zaplanowanych w budżecie kwot z tytułu wynagrodzeń w tym roku, a w przyszłym również pozwolą utrzymać się w zaplanowanych w budżecie kwotach.
   Starosta poprosiła naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw społecznych o przedstawienie procedury przekazania projektu uchwały do konsultacji.
   Małgorzata Hopen powiedziała, że jeśli Zarząd pozytywnie zaakceptuje projekt Regulaminu wówczas projekt uchwały zostanie przekazany do dwóch Związków Zawodowych, którymi są: Związek Nauczycielstwa Polskiego, Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność" w Koninie. Po uzgodnieniach ze związkami i przeanalizowaniu propozycji Związków projekt uchwały ponownie trafi na posiedzenie Zarządu, który zadecyduje o jego przyjęciu.

Starosta zapytała Członków Zarządu, czy są uwagi, pytania do zaproponowanych zmian przedstawionych w projekcie uchwały.

    W związku z brakiem pytań Starosta projekt uchwały poddała pod głosowanie. Został on przyjęty przez Zarząd jednogłośnie - pięcioma głosami „za" i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 

Punkt 5.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012 w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński.

     O zreferowanie tematu Starosta poprosiła Małgorzatę Hopen, naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
    Małgorzata Hopen swoją wypowiedź rozpoczęła od poinformowania, że niniejsza informacja stanowi realizację przepisu - art. 5a ust.4 ustawy o systemie oświaty, na podstawie, którego organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego. Oznajmiła, że przedłożona Członkom Zarządu informacja uwzględnia większość zadań realizowanych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Koniński, przy zaangażowaniu i współpracy z Wydziałem Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Koninie.
   Pani naczelnik, omawiając informację podkreśliła, że w roku 2011/2012 do szkół prowadzonych przez Powiat Koniński uczęszczało 1428 uczniów i słuchaczy. Zatrudnionych było ogółem 193 nauczycieli, z czego największa grupę, bo aż 96 osób stanowili nauczyciele dyplomowani, mianowani (53), kontraktowi (38), stażyści (6). Naukę w szkołach Ponadgimnazjalnych ukończyło 450 uczniów i słuchaczy. Największą liczbę absolwentów stanowią uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie (160). Naukę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie ukończyło (152) uczniów a w Zespole Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie (138).
W roku 2011/2012 pomocą stypendialną objęto 45 uczniów. Stypendia uczniom ufundował Prezes Rady Ministrów, Starosta Koniński, Towarzystwo Samorządowe i Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
    Małgorzata Hopen podkreśliła, że bardzo ważnym aspektem tej informacji są wyniki egzaminów i sprawdzianów. Analiza i bardzo szczegółowe dane pozwoliły na wyciągnięcie wniosków przez dyrektorów poszczególnych szkół, które w informacji zostały bardzo dokładnie rozpisane. Największą zdawalność egzaminu maturalnego odnotowano w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie (80, 68%), najniższą w Zespole Szkół Ekonomiczno Usługowych w Żychlinie (47, 62%). Spośród uczniów przystępujących do matury w sesji poprawkowej największą zdawalność odnotowano również w ZSP w Sompolnie, natomiast najniższą w ZSE-U w Żychlinie. Takie samo stwierdzenie odnotowuje się przy zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
    Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych kończąc informację powiedziała, że uczniowie szkół odnosili liczne sukcesy w konkursach i olimpiadach o różnorodnej tematyce oraz w zawodach sportowych. W roku szkolnym 2011/2012 szkoły i placówki realizowały projekty finansowe i współfinansowane ze środków pozabudżetowych oraz składały wnioski o kolejne dofinansowania.
   Starosta zwróciła się z pytaniem do Członków Zarządu o ewentualne uwagi do przedstawionego tematu.
   W związku z ich brakiem Starosta zapytała, kto z Członków Zarządu jest za przyjęciem przedstawionej informacji.
   Członkowie Zarządu informację przyjęli jednogłośnie, pięcioma głosami „za", która stanowi załącznik nr 5 (cd.2) (cd.3) do protokołu.

Punkt 6.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na likwidację przez Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie środka trwałego i nabycie środka trwałego.

    Starosta Koniński, przystępując do realizacji punktu 6. porządku, stwierdziła, że projekt uchwały w powyższej sprawie Członkowie Zarządu otrzymali z innymi materiałami obrad.

     Starosta Koniński dokonując krótkiego wprowadzenia poinformowała, że przedmiotową uchwałą proponuje się likwidację środka trwałego w postaci kotła warzelnego i zakup nowego kotła (niezbędnego do przygotowywania posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie).
    Małgorzata Waszak, uzasadniając konieczność zbycia środka trwałego, nadmieniła, że Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie kocioł warzelny zakupił w 1997 r. Z racji upływu czasu i intensywnej eksploatacji uległ całkowitemu zużyciu, naprawa jest nieekonomiczna, a jego dalsze użytkowanie zagraża zdrowiu i życiu pracowników.
     W związku z przedstawioną argumentacją nabycie nowego kotła Starosta proponowała uznać za uzasadnione.

     Starosta zadała pytanie, czy są uwagi do przedstawionego dokumentu.
 
    W związku z brakiem chętnych do dyskusji, Starosta poddała pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. W głosowaniu jawnym imiennym brało udział pięciu Członków Zarządu. Za podjęciem uchwały głosowali:
1) Małgorzata Waszak;
2) Andrzej Nowak;
3) Stanisław Głąbicki;
4) Tadeusz Jaroszewski;
5) Jacek Wysocki.

    Starosta stwierdziła, że uchwała Zarządu Powiatu Konińskiego została podjęta jednogłośnie, pięcioma głosami „za".

    Uchwała Nr 228 /2012 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 10 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na likwidację przez Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie środka trwałego i nabycie środka trwałego stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Punkt 7.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".

    Przystępując do realizacji 7. punktu, Starosta zaproponowała, ażeby treść projektu uchwały w powyższej sprawie rozszerzyć o dwie kandydatury tj. Panią Grażynę Gołzę i Panią Mirosławę Krawiec, emerytowane nauczycielki z gminy Rychwał (wniosek Burmistrza Rychwała). Jednocześnie zaznaczyła, że Kapituła na swoim posiedzeniu wnioski tych dwóch kandydatów zaopiniowała pozytywnie.

    Propozycja Starosty została przyjęta jednogłośnie.

    Starosta, przedstawiając charakterystykę poszczególnych kandydatów, poinformowała, że przedmiotową uchwałą proponuje się nadać tytuł honorowy dla 7 osób fizycznych i jednego podmiotu tj.:
- Mariannie Adamczyk - b. dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego w Sompolnie, w uznaniu za długoletnią pracę dydaktyczną i wychowawczą oraz pełną zaangażowania działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego, zwłaszcza na rzecz mieszkańców miasta i gminy Sompolno;
- Irenie Karpińskiej - b. dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Zaryniu, w uznaniu za długoletnią pracę dydaktyczną i wychowawczą oraz pełną zaangażowania działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego, zwłaszcza w zakresie integracji społecznej dzieci i młodzieży;
- Grażynie Gołzie - emerytowanej nauczycielce Szkoły Podstawowej im. Powstańców
Styczniowych w Grochowach, w uznaniu za długoletnią pracę dydaktyczną oraz pełną zaangażowania działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego, zwłaszcza w zakresie organizowania przedsięwzięć kulturalnych i patriotycznych;
- Mirosławie Krawiec - emerytowanej nauczycielce Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Rychwale, w uznaniu za długoletnią prace dydaktyczną oraz pełną zaangażowania działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego, zwłaszcza w zakresie opracowywania i wdrażania przedsięwzięć ekologicznych.
Tytuł honorowy dla wyżej wymienionych kandydatów proponuje się nadać z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Pozostałe odznaczenia proponuje się nadać:
- Andrzejowi Terce w uznaniu za działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego, za podejmowanie inicjatyw proekologicznych, działania na rzecz walki z bezrobociem oraz wspieranie rozwoju edukacji;
- Eugeniuszowi Bartczakowi w uznaniu za 50 letnią działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego, za zaangażowanie w tworzenie i wdrażanie rozwiązań proekologicznych oraz rozwój ochotniczych straży pożarnych;
- Witoldowi Kłosowiakowi za zaangażowanie w funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bochlewie oraz za wspieranie rozwoju turystyki na Ziemi Konińskiej.
oraz
- Firmie Kupiec sp. z o.o. w uznaniu za 25 letnią działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy, za wspieranie akcji charytatywnych i imprez społeczno - kulturalnych w powiecie konińskim oraz za zaangażowanie we współpracę z samorządami lokalnymi powiatu konińskiego.

    Starosta zadała pytanie, czy są uwagi do przedstawionych kandydatur.

    W związku z brakiem uwag, Starosta projekt uchwały poddała pod głosowanie. W jego wyniku uchwałę podjęto jednogłośnie tj., pięcioma głosami „za".

   Uchwała Nr 229/2012 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 10 października 2012 r. w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego" stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Punkt 8.

Aneks do arkusza organizacji na rok szkolny 2012/2013 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.

    O zapoznanie ze zmianami w arkuszu organizacji na rok szkolny 2012/2013 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie Starosta poprosiła Małgorzatę Hopen, naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
   Małgorzata Hopen poinformowała, że wprowadzenie aneksu nr 4 do arkusza organizacji na rok szkolny 2012/2013 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie wynika ze zmiany organizacji planu zajęć (planu lekcji) w klasie II sprzedawca, spowodowanej dostosowaniem planu godzin dojazdu do szkoły i odjazdu. Zaznaczyła, że przesunięcia godzin nastąpiły między dwoma nauczycielami w zakresie przedmiotów wymaganych na egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe, w celu właściwego przygotowania uczniów.
   Starosta zapytała, czy są uwagi, zapytania do przedstawionych zmian w arkuszu organizacji.

   Wobec braku pytań Starosta przedstawione zmiany poddała pod głosowanie.

   Aneks Nr 4 do arkusza organizacji na rok szkolny 2011/2012 został przyjęty i zatwierdzony jednogłośnie, pięcioma glosami „za".

Punkt 9.

Sprawy bieżące.

    W sprawach bieżących Starosta poinformowała o terminie Zarządu, który odbędzie się w dniu 25 października 2012 r. o godz. 800. Termin Sesji ustalono wstępnie na dzień 8 listopada 2012 r.
   Stanisław Głąbicki wystąpił z propozycją przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego" dla Burmistrza Rychwała, Stefana Dziamary.
    Starosta poprosiła radnego Stanisława Głąbickiego o zajęcie się tą sprawą (przygotowanie wniosku).

    Z uwagi na brak innych tematów w sprawach bieżących Starosta uznała, że porządek obrad został wyczerpany. Podziękowała wszystkim obecnym za udział i o godz. 935 zakończyła posiedzenie Zarządu.
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
1. Starosta Koniński - Małgorzata Waszak
2. Wicestarosta Koniński - Andrzej Nowak
3. Członek Zarządu - Stanisław Głąbicki
4. Członek Zarządu - Tadeusz Jaroszewski
5. Członek Zarządu - Jacek Wysocki

 
 
 
Protokół sporządziła:
Grażyna Czekalska
specjalista
ds. obsługi Zarządu Powiatu.
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: Żaneta Staszak (2012-11-28 13:57:44)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Żaneta Staszak (2012-11-28 14:30:36)
Lista wiadomości