logo
logo bip
Rok 2012
Protokół Nr 47/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego w dniu 6 września 2012 r.
Protokół Nr 47/2012
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
w dniu 6 września 2012 r.


W posiedzeniu wzięli udział:

Członkowie Zarządu Powiatu:
1. Małgorzata Waszak - Starosta Koniński;
2. Andrzej Nowak - Wicestarosta Koniński;
3. Stanisław Głąbicki;
4. Tadeusz Jaroszewski;
5. Jacek Wysocki.

Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski - Skarbnik Powiatu;

Lista obecności uczestników posiedzenia z dnia 6 września 2012 r. stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Posiedzeniu przewodniczyła: Małgorzata Waszak, Starosta Koniński.

Posiedzenie protokołowała: Grażyna Czekalska specjalista ds. obsługi Zarządu Powiatu Konińskiego.

        47 posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 900 otworzyła jego Przewodnicząca, Starosta Koniński, Małgorzata Waszak. Po powitaniu uczestników posiedzenia przedstawiła projekt porządku obrad.

Punkt 1.

Przyjęcie porządku posiedzenia

        Starosta zaproponowała wprowadzenie do porządku posiedzenia punktu dotyczącego zaopiniowania wniosków o udzielenie dotacji spółkom wodnym z budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2012.
            Wniosek o wprowadzenie do porządku, punktu w powyższej sprawie przyjęto jednogłośnie, pięcioma głosami „za".
          Małgorzata Waszak zaproponowała, aby punkt o brzmieniu: „Zaopiniowanie wniosków o udzielenie dotacji spółkom wodnym z budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2012" wprowadzić po pkt 5, jako punkt 6. Natomiast punkt następny otrzyma numerację kolejną.
             Starosta porządek posiedzenia ze zmianą poddała pod głosowanie. Porządek po zmianie Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie 5 głosami „za".

Posiedzenie Zarządu przebiegało według następującego porządku obrad:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego nr 46/2012 z dnia 22 sierpnia 2012 r.
3. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2012.
4. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2012 - 2017.
5. Aneksy do arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2012/2013 Szkół i Placówek Oświatowych Powiatu Konińskiego.
6. Zaopiniowanie wniosków o udzielenie dotacji spółkom wodnym z budżetu Powiatu Konińskiego na 2012 r.
7. Sprawy bieżące.

Punkt 2.

Przyjęcie protokołu.

         Starosta zwróciła się do Członków Zarządu z pytaniem o ewentualne uwagi do przedłożonego protokołu.
       W związku z ich brakiem, protokół Nr 46/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 22 sierpnia 2012 r. poddała pod głosowanie. Dokument został przyjęty pięcioma głosami „za".

Punkt 3.

Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2012

         Przystępując do realizacji punktu 3. Starosta przypomniała, że dokument w powyższej sprawie Członkowie Zarządu otrzymali z innymi materiałami posiedzenia.
         O zapoznanie z treścią dokumentu poprosiła Radzisława Kozłowskiego Skarbnika Powiatu.
        Radzisław Kozłowski poinformował, że proponowane zmiany w budżecie Powiatu Konińskiego na 2012 rok wprowadzone autopoprawką dotyczą zwiększenia dochodów budżetu powiatu na zadania własne o kwotę 7.080,24 zł w związku z wypłatą odszkodowań za szkody powstałe w wyniku kolizji samochodu służbowego w Środowiskowym Domu Samopomocy Społecznej w Ślesinie. Kolejna zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów o kwotę 300,00 zł w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia , którą wprowadza się w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego w sprawie korekty planu dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2012 przeznaczonej dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Koninie prowadzonego przez Fundację Mielnica w Koninie na wymianę: podłogi z PCV na podłogi z terakoty, skorodowanych kaloryferów i drzwi wejściowych.
       Następnie Skarbnik Powiatu zaznaczył, że w dochodach budżetu powiatu, w porozumieniach między jednostkami samorządu terytorialnego w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe wprowadza się kwotę 300.000,00 zł zgodnie z:
1) uchwałą Rady Gminy Kazimierz Biskupi w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu w kwocie 150.000,00 zł z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 3227P Warznia - Nieświastów, gm. Kazimierz Biskupi;
2) uchwałą Rady Miejskiej Gminy Ślesin w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Biskupie";
3) uchwałą Rady Miejskiej Gminy Ślesin w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika w miejscowości Różopole.

        Nadmienił, że przedstawione zwiększenia planu dochodów mają przełożenie na wydatki budżetu powiatu na zadania własne, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, oraz porozumienia miedzy jednostkami samorządu terytorialnego.
     Radzisław Kozłowski zaznaczył, że wprowadzona pomoc finansowa gmin na wymienione powyżej zadania zmienia również plan wydatków majątkowych w punkcie - wydatki inwestycyjne.
       Na zakończenie Skarbnik Powiatu dodał, że na posiedzeniu (w dniu 6 września br.) Rada Gminy w Skulsku ma podjąć uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu. Pomoc finansowa w kwocie 40.000 zł przeznaczona byłaby na dofinansowanie budowy ulicy Włocławskiej w Skulsku.
Nadmienił, że z chwilą podjęcia uchwały w przedmiocie sprawy środki te być może zostaną włączone do budżetu Powiatu jeszcze na dzisiejszej sesji tj. 6 września 2012 r.
       Starosta zwróciła się z zapytaniem, czy są uwagi, pytania do zaproponowanych zmian
w budżecie Powiatu wprowadzonych autopoprawką.
      Wobec braku pytań Starosta zmiany wprowadzone autopoprawką poddała pod głosowanie. W jego wyniku autopoprawka została przyjęta jednogłośnie - pięcioma głosami „za" i stanowi załącznik nr 2 do protokołu (zaznaczenie kolorem niebieskim w nowej wersji projektu uchwały).

Ustalenia:
      Autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2012 w imieniu Zarządu Powiatu wniesie Skarbnik Powiatu na sesji w dniu 6 września 2012 r.
 

Punkt 4.

Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2012 -2017.

        Starosta Koniński, przystępując do realizacji punktu 4. porządku obrad, poinformowała Członków Zarządu, że dokument dotyczący zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2012 - 2017 otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia.
         O omówienie proponowanych zmian Starosta poprosiła Radzisława Kozłowskiego Skarbnika Powiatu.
         Radzisław Kozłowski poinformował, że zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2012 - 2017 są konsekwencją zmian w budżecie wprowadzonych uchwałą Nr XIX/162/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 2 sierpnia 2012 r. oraz zmian omówionych w poprzednim punkcie.
        Starosta zapytała Członków Zarządu, czy są uwagi, pytania do zaproponowanych zmian wprowadzonych autopoprawką do Wieloletniej Prognozie Finansowej.
      W związku z brakiem pytań Starosta zmiany wprowadzone autopoprawkę poddała pod głosowanie. Została ona przyjęta przez Zarząd jednogłośnie - pięcioma głosami „za" i stanowi załącznik nr 3 do protokołu (zaznaczenie kolorem niebieskim w nowej wersji projektu uchwały).

Ustalenia:
      Autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2012 - 2017 w imieniu Zarządu Powiatu wniesie Skarbnik Powiatu na sesji w dniu 6 września 2012 r.
 

Punkt 5.

Aneksy do arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2012/2013 Szkół i Placówek Oświatowych Powiatu Konińskiego.

         O zreferowanie tematu Starosta poprosiła Andrzeja Nowaka Wicestarostę Konińskiego.
       Andrzej Nowak swoją wypowiedź rozpoczął od poinformowania, że aneksy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie i Zespole Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie zostały przygotowane w związku z zakończeniem rekrutacji do klas pierwszych jak również ze zmianą przydziału godzin zajęć dla poszczególnych nauczycieli.
        Nadmienił, że rekrutacja do klas pierwszych w dwóch szkołach tj. ZSP w Kleczewie i ZSP w Sompolnie przebiegła pomyślnie, na poziomie roku ubiegłego. Natomiast w Zespole Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie rekrutacja do klas I dla młodzieży nie przebiegła w zadawalający sposób, przyjęto tylko 68 uczniów.
Następnie zapoznał z liczbą uczniów i oddziałów w poszczególnych typach szkół dla młodzieży, liczbą uczniów i oddziałów w poszczególnych typach szkół dla dorosłych jak również z tygodniowym wymiarem liczby godzin zajęć i liczbą pracowników w poszczególnych szkołach i placówkach.
      Wicestarosta omawiając dalej aneksy zwrócił uwagę na przyczyny wprowadzenia zmian w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Rychwale oraz w Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie.
Oznajmił, że zmiany wprowadzone aneksem do arkusza organizacji na rok 2012/2013 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Rychwale dotyczą: długotrwałego zwolnienia lekarskiego nauczyciela, udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia oraz zmiany przydziału czynności w stosunku do nauczycieli.
Natomiast przyczyną wprowadzenia zmiany w Powiatowej Poradni Psychologiczno -
Pedagogicznej w Ślesinie jest udzielenie urlopu dla podratowania zdrowia. Z godzin ponadwymiarowych przewidzianych w arkuszu organizacji realizowanych przez pedagogów zatrudnia się na etat pedagoga, natomiast godziny ponadwymiarowe z ½ wakatu.
     Starosta zwróciła się z pytaniem do Członków Zarządu o ewentualne uwagi do przedstawionego tematu.
     W związku z ich brakiem Starosta zapytała, kto z Członków Zarządu jest za przyjęciem przedstawionych aneksów do arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2012/2013.
     Członkowie Zarządu aneksy przyjęli jednogłośnie, pięcioma głosami „za".
     Szczegółowe zmiany w arkuszach organizacyjnych szkół i placówek na rok szkolny 2012/2013 określa załącznik nr 4 do protokołu.

Punkt 6.

Zaopiniowanie wniosków o udzielenie dotacji spółkom wodnym z budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2012.

      Starosta Koniński, przystępując do realizacji punktu 6. porządku, przypomniała, że Rada Powiatu Konińskiego w dniu 29 marca 2012 r. podjęła uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu powiatu konińskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zadań.
        Następnie poprosiła Wicestarostę Konińskiego o przedstawienie tematu.
       Andrzej Nowak poinformował, że wnioski w sprawie udzielenia dotacji ze środków budżetu Powiatu Konińskiego w 2012 r. złożyło 5 spółek wodnych tj. Gminna Spółka Wodna w: Golinie, Grodźcu, Wilczynie, Rychwale i Kleczewie.
     Nadmienił, że jedna z wymienionych spółek, tj. w Grodźcu, wnioskowała o kwotę 16.000,00 zł (z uwagi, że działa na obszarze dwóch gmin). Natomiast pozostałe spółki wnioskowały o dotację w wysokości 10.000,00 zł. Następnie poinformował o całkowitym koszcie zadania, wysokości środków własnych, wysokości składki członkowskiej jak również o wskaźniku ściągalności składek członkowskich w poszczególnych spółkach.
      Następnie oznajmił, że na dzisiejszym posiedzeniu prosi Członków Zarządu o zaopiniowanie przedmiotowych wniosków. Natomiast ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji Zarząd Powiatu podejmie na następnym posiedzeniu w formie uchwały.
     Zarząd Powiatu Konińskiego po wysłuchaniu Wicestarosty przedłożone wnioski o udzielenie dotacji spółkom wodnym ze środków budżetu powiatu w 2012 r. zaopiniował pozytywnie. Zaproponował również, aby każdej spółce wodnej udzielić dotacji w wysokości po 10.000,00 zł.
       Pismo skierowane do Zarządu Powiatu Konińskiego dotyczące zaopiniowania wniosków o udzielenie dotacji spółkom wodnym ze środków budżetu powiatu w 2012 roku stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Punkt 7.

Sprawy bieżące.

       W sprawach bieżących Starosta poinformowała o terminie Zarządu, który odbędzie się w dniu 12 września 2012 r. o godz. 830.
      Następnie Starosta poinformowała Członków Zarządu, że Tomasz Czarny, Sekretarz Powiatu złożył wniosek o przeniesienie na inne stanowisko pracy. Podkreśliła, że prośbę motywuje złym stanem zdrowia i obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim. Zapewniła Członków Zarządu, że przychyli się do wniosku.
      W sprawach bieżących podjęto również temat dotyczący modernizacji drogi powiatowej Brzeźno - Smólnik, gm. Krzymów.
     Starosta poinformowała, że na posiedzeniu Komisji Infrastruktury 4 września br. odbyła się dyskusja na temat drogi, która miałaby otrzymać dofinansowanie z Narodowego Funduszu Przebudowy Dróg Lokalnych. Nadmieniła, że termin składania wniosków upływa z końcem września br. Zgodnie z nowymi zasadami, z NFPDL dofinansowanie kształtuje się na poziomie 1/3 całej inwestycji, jednak kwota dofinansowania nie może przekroczyć 3.000.000,00 zł.
     Małgorzata Waszak przypomniała, że w tym roku nie została zrealizowana modernizacja drogi powiatowej Brzeźno - Smólnik na odcinku 2,5 km za ok. 3,4 mln. zł i w dalszym ciągu projekt ten spełnia wszelkie kryteria, które pozwoliłyby na dofinansowanie tego przedsięwzięcia.
      Następnie zaproponowała, aby Zarząd Powiatu wyznaczył inwestycje drogową, która ma ubiegać się o dofinansowanie z NFPDL, a decyzję o jej wytypowaniu podejmie Komisja Infrastruktury i Rada Powiatu.
Nadmieniła, że decyzję o wyborze drogi należy podjąć na najbliższym posiedzeniu Zarządu, aby mogła zostać włączona do porządku obrad sesji Rady Powiatu jeszcze we wrześniu br.
      Radny Tadeusz Jaroszewski zabierając głos powiedział, że z podjęciem decyzji nie należy zwlekać. Powinna ona być podjęta jeszcze na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu. Wyraził również przekonanie, że Zarząd otrzyma zgodę Rady na realizację tego zadania.
     Starosta zapytała się pozostałych Członków Zarządu, czy przychylają się do prośby radnego Jaroszewskiego.
    Wicestarosta Koniński, Andrzej Nowak odniósł się do informacji pana Antoniego Bąka, zastępcy dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie, z której wynika, że droga Brzeźno - Smólnik jest jedyną drogą, która spełnia wymogi formalne w kontekście ubiegania się o dofinansowanie z funduszu. Zaznaczył, że fakt ten rozwiewa wszelkie wątpliwości, co do wyboru wspomnianej inwestycji.
      Pozostali Członkowie Zarządu podzielili wypowiedź radnego Jaroszewskiego i Wicestarosty.
    Reasumując Zarząd Powiatu Konińskiego jednogłośnie podjął decyzję o wyznaczeniu zadania pn. „Przebudowa drogi Brzeźno - Smólnik o długości 2,5 km" i wartości kosztorysowej 3.365.780 zł celem zgłoszenia o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Postanowił jednocześnie skierować wniosek o rozpatrzenie powyższej sprawy przez Radę Powiatu Konińskiego na najbliższej sesji, po wcześniejszym jej zaopiniowaniu przez Komisję Infrastruktury i Komisję Budżetową. Wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie w sprawie „Przebudowy drogi Brzeźno - Smólnik o długości 2,5 km" i wartości kosztorysowej 3.365.780 zł celem zgłoszenia o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
    Z uwagi na brak innych tematów w sprawach bieżących Starosta uznała, że porządek obrad został wyczerpany. Podziękowała wszystkim obecnym za udział i o godz. 850 zakończyła posiedzenie Zarządu.
 
 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
 

1. Starosta Koniński - Małgorzata Waszak
2. Wicestarosta Koniński - Andrzej Nowak
3. Członek Zarządu - Stanisław Głąbicki
4. Członek Zarządu - Tadeusz Jaroszewski
5. Członek Zarządu - Jacek Wysocki


Protokół sporządziła:
Grażyna Czekalska
specjalista
ds. obsługi Zarządu Powiatu.
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: Żaneta Staszak (2012-09-20 13:44:17)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Żaneta Staszak (2012-09-20 13:48:04)
Lista wiadomości