logo
logo bip
Rok 2012
Protokół Nr 45/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego w dniu 1 sierpnia 2012 r.
Protokół Nr 45/2012
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
w dniu 1 sierpnia 2012 r.
 
 
 
W posiedzeniu wzięli udział:

Członkowie Zarządu Powiatu:
1. Małgorzata Waszak - Starosta Koniński;
2. Andrzej Nowak - Wicestarosta Koniński;
3. Stanisław Głąbicki;
4. Tadeusz Jaroszewski;
5. Jacek Wysocki

Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski - Skarbnik Powiatu;
Tomasz Czarny - Sekretarz Powiatu.

Lista obecności uczestników posiedzenia z dnia 1 sierpnia 2012 r. stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Posiedzeniu przewodniczyła: Małgorzata Waszak, Starosta Koniński.

Posiedzenie protokołowała: Grażyna Czekalska specjalista ds. obsługi Zarządu Powiatu Konińskiego.

       45 posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 1330 otworzyła jego Przewodnicząca, Starosta Koniński, Małgorzata Waszak. Po powitaniu uczestników posiedzenia przedstawiła projekt porządku obrad stanowiący załącznik nr 2 do protokołu.

Punkt 1.

Przyjęcie porządku posiedzenia

         W związku z brakiem uwag do zaproponowanego porządku posiedzenia Przewodnicząca Zarządu poddała go pod głosowanie. Zarząd zatwierdził porządek w proponowanym brzmieniu jednogłośnie.

Punkt 2.

Przyjęcie protokołu.

          Starosta do Członków Zarządu zwróciła się z pytaniem, czy są uwagi do przedłożonego protokołu.
W związku z ich brakiem, protokół Nr 44/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 18 lipca 2012 r. poddała pod głosowanie. Dokument został przyjęty pięcioma głosami „za".

Punkt 3.

Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2012 rok.

      Przystępując do realizacji punktu 3. Starosta przypomniała, że dokument w powyższej sprawie wszyscy Członkowie Zarządu otrzymali z innymi materiałami posiedzenia. O zapoznanie z treścią dokumentu poprosiła Radzisława Kozłowskiego Skarbnika Powiatu.
        Radzisław Kozłowski poinformował, że w związku z przyznanymi dotacjami celowymi przez Wojewodę Wielkopolskiego zwiększeniu ulegają:
1) dochody budżetu powiatu na zadania własne w rozdziale 85202 - Domy pomocy Społecznej o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie;
2) dochody budżetu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 46.330,00 zł z przeznaczeniem dla:
-Środowiskowego Domu Samopomocy w Koninie prowadzonego przez Fundację Mielnica w Koninie na wymianę: podłogi, kaloryferów i drzwi wejściowych (16.330,00 zł);
-Środowiskowego Domu Samopomocy w Głębockiem prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość" na zakup i montaż schodołazu (30.000,00 zł).
      Następnie poinformował, że do planu dochodów w rozdziale Rodziny zastępcze wprowadza się dotację celową w wysokości 12.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych.
      Skarbnik Powiatu podkreślił, że zmiany dokonane w dochodach budżetu przekładają się na jego wydatki. Poinformował również, że na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dokonano przeniesienia między paragrafami kwoty 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny (szkolenia i kursy o tematyce ekologicznej).
     Radzisław Kozłowski zaznaczył, że wprowadzona dotacja celowa w kwocie 30.000,00 zł na zakup i montaż schodołazu zmienia również plan wydatków majątkowych w punkcie - pozostałe wydatki inwestycyjne.
         Starosta zwróciła się z pytaniem o ewentualne uwagi do zaproponowanych zmian w budżecie Powiatu.

       Wobec braku pytań, Starosta zmiany wprowadzone autopoprawką poddała pod głosowanie. W jego wyniku autopoprawka została przyjęta jednogłośnie - pięcioma głosami „za" i stanowi załącznik nr 3 do protokołu (zaznaczenie kolorem niebieskim w nowej wersji projektu uchwały).

Ustalenia:
      Autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2012 w imieniu Zarządu Powiatu wniesie Skarbnik Powiatu na sesji w dniu 2 września 2012 r.
 

Punkt 4.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Międzygminnemu „Koniński Region Komunalny".

        Starosta Koniński, przystępując do realizacji punktu 4. porządku obrad, poinformowała Członków Zarządu, że projekt uchwały w powyższej sprawie otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia.
          O omówienie dokumentu Starosta poprosiła Skarbnika Powiatu Radzisława Kozłowskiego.
      Radzisław Kozłowski nadmienił, że podjęcie niniejszej uchwały jest konsekwencją zmian wprowadzonych autopoprawką i dotyczy udzielenia z budżetu Powiatu Konińskiego dotacji celowej Związkowi Międzygminnemu „Koniński Region Komunalny" w wysokości 15.000,00 zł na zadanie pn. „Miedzygminny konkurs na najbardziej uporządkowaną wieś oraz najbardziej zadbana zagrodę w gminie" oraz „Edukacja ekologiczna społeczeństwa w zakresie wdrażania systemowych rozwiązań ochrony środowiska - aktywizacja środowisk lokalnych; kontynuacja szkoleń przez Rejonowe Centrum Edukacji Ekologicznej w 2012 roku".
Starosta wyjaśniła też, że Związek Międzygminny „Koniński Region Komunalny" od wielu lat realizuje nasze zadania z zakresu edukacji ekologicznej, na które powiat udziela pomocy finansowej w formie dotacji celowej.
         Starosta zapytała Członków Zarządu o ewentualne uwagi do projektu uchwały.
        W związku z brakiem pytań, Starosta projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Międzygminnemu „Koniński Region Komunalny" poddała pod głosowanie. Został on przyjęty przez Zarząd jednogłośnie - pięcioma głosami „za" i stanowi załącznik nr 4 do protokołu

Ustalenia:
    Projekt uchwały Zarząd Powiatu postanowił wnieść pod obrady Rady Powiatu Konińskiego w dniu 2 sierpnia 2012 r.

Punkt 5.

Opinia Zarządu Powiatu Konińskiego o projekcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie nieuwzględnienia wezwania do zmiany uchwały nr XVIII/139/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym przez pracodawcę.

       Starosta przystępując do realizacji 5. punktu porządku posiedzenia potwierdziła, że projekt uchwały dotyczący wyżej wymienionej sprawy Członkowie Zarządu otrzymali z innymi materiałami obrad.
         Starosta przypomniała, że na poprzedniej sesji Rada Powiatu Konińskiego podjęła uchwałę o niewyrażeniu zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Agnieszką Mirecką - Katulską.
          Następnie poinformowała, że Rektor PWSZ w Koninie pismem z dnia 11 lipca 2012 r. wskazał, że uchwała ta narusza prawo (art. 22 ust.2 zdanie drugie ustawy o samorządzie powiatowym) i wezwał do usunięcia naruszenia prawa w myśl art. 87 ust.1 ustawy o samorządzie powiatowym.
          Starosta nadmieniła, że po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów radca prawny wydał opinię, że wniosek Rektora PWSZ jest bezzasadny, ponieważ podniesione we wniosku naruszenie prawa nie miało miejsca.
           Starosta zapytała Członków Zarządu o ewentualne uwagi, pytania do projektu uchwały.
W związku z brakiem pytań Starosta zaproponowała, aby Członkowie Zarządu projekt uchwały zaopiniowali pozytywnie.

        Zarząd Powiatu Konińskiego po wysłuchaniu Starosty i zapoznaniu się z uzasadnieniem do projektu uchwały wydał opinię pozytywną dotyczącą projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie nieuwzględnienia wezwania do zmiany uchwały nr XVIII/139/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym przez pracodawcę.

Opinia Zarządu Powiatu Konińskiego wraz z projektem uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Punkt 6.

Opinia Zarządu Powiatu Konińskiego o projekcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu Konińskiego przed sądami administracyjnymi w związku ze skargą na uchwałę nr XVIII/139/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym przez pracodawcę.


      Przystępując do realizacji 6. punktu, Starosta poinformowała, że projekt uchwały Członkowie Zarządu otrzymali z innymi materiałami posiedzenia.

       Starosta przedstawiając treść dokumentu podkreśliła, że wywołanie przedmiotowej uchwały jest konsekwencją uchwały omawianej w punkcie 5. Dodała też, że uchwałą tą udziela się radcy prawnemu Grażynie Ratajczyk pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu Konińskiego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym) w sprawie skargi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na uchwałę Rady Powiatu Konińskiego w sprawie niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym przez pracodawcę.
       Starosta zapytała Członków Zarządu, czy są ewentualne uwagi, pytania do projektu uchwały.
       W związku z brakiem pytań Starosta zaproponowała, aby Członkowie Zarządu projekt uchwały zaopiniowali pozytywnie.

Zarząd Powiatu Konińskiego po wysłuchaniu Starosty i zapoznaniu się z uzasadnieniem do projektu uchwały wydał opinię pozytywną dotyczącą projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu Konińskiego przed sądami administracyjnymi w związku ze skargą na uchwałę nr XVIII/139/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym przez pracodawcę

Opinia Zarządu Powiatu Konińskiego wraz z projektem uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Punkt 7.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za II kwartał 2012 r.

          Starosta Koniński Małgorzata Waszak zapewniła Członków Zarządu, że powyższy projekt uchwały otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia.
         Małgorzata Waszak dokonując krótkiego wprowadzenia podkreśliła, że kondycja wydatków powiatu jest dobra. Budżet Powiatu za II kwartał 2012 r. został wykonany zgodnie z planem i wszystkimi procedurami. Poinformowała, że zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych, informację o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za II kwartał podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Koninie.
       Następnie, o przedstawienie treści projektu uchwały poprosiła Radzisława Kozłowskiego Skarbnika Powiatu.
       Radzisław Kozłowski omówienie dokumentu rozpoczął od przypomnienia, że informację o wykonaniu budżetu Powiatu za II kwartał 2012 r. sporządzono zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych.
Przekazał m.in., że plan roczny dochodów budżetu Powiatu Konińskiego za II kwartał 2012 r. został wykonany w kwocie 34.129.593,21 zł, co stanowi 50, 16% planu rocznego. Natomiast Plan roczny wydatków budżetu Powiatu Konińskiego został wykonany w 44, 55% tj. w kwocie 29.904.149,52 zł. Podkreślił, że drugi kwartał 2012 r. zamknięto nadwyżką budżetową w wysokości 4.225.443,69 zł.
     Następnie Skarbnik Powiatu omówił wykonanie dochodów i wydatków w kontekście działów, rozdziałów i paragrafów informując m.in. o wysokości wpływów z opłaty komunikacyjnej (1 804 139, 64 zł, co stanowi 50,23% planu rocznego) oraz podatku dochodowego od osób fizycznych (5 601 346,00 - 42,29% wykonania planu) i osób prawnych (197 336,55 - 47,04% planu rocznego).
       Poinformował też, że obecnie nie występuje zagrożenie, co do wykonania budżetu za 2012 r.
        Starosta zapytała o ewentualne uwagi do przedstawionego dokumentu.
W związku z brakiem uwag Członków Zarządu do przedłożonego dokumentu, projekt uchwały Starosta poddała pod głosowanie. Uchwałę podjęto jednogłośnie - pięcioma głosami „za".
      Uchwała Nr 212/2012 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za II kwartał 2012 r. stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Punkt 8.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans

na stopień nauczyciela mianowanego.


            Przystępując do realizacji 8. punktu, Starosta oznajmiła, że Członkowie Zarządu projekt uchwały otrzymali z innymi materiałami posiedzenia.
            O przedstawienie treści projektu uchwały Starosta poprosiła Wicestarostę Konińskiego.
        Andrzej Nowak rozpoczął wypowiedź od przedstawienia etapów kariery zawodowej nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Poinformował, że obecnie o awans na stopień nauczyciela mianowanego ubiega się 9 nauczycieli ze szkół naszego powiatu tj. 3 z Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rychwale, 4 z Zespołu Szkół Ekonomiczno Usługowych w Żychlinie, 2 z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie. W związku z tym powołuje się komisję egzaminacyjną w składzie:
1) przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący;
2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3) dyrektor szkoły;
4) dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
5) przedstawiciel związku zawodowego wskazany we wniosku.
       Wicestarosta przedstawiając wymienione w projekcie uchwały poszczególne składy osobowe komisji egzaminacyjnych zaznaczył, że z ramienia organu prowadzącego w komisji zasiądzie Pani Małgorzata Hopen i Pani Eliza Nowaczyk.
      Starosta zadała pytanie o ewentualne uwagi do przedstawionego dokumentu.
W związku z brakiem uwag Członków Zarządu do przedłożonego dokumentu, projekt uchwały Starosta poddała pod głosowanie. Uchwałę podjęto jednogłośnie - pięcioma głosami „za".
     Uchwała Nr 213/2012 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Punkt 9.

Wniosek Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na zlecenie przez Zarząd Powiatu Konińskiego realizacji zadań publicznych w 2012 r. wypracowany na posiedzeniu w dniu 17 lipca 2012 r. w sprawie wyboru ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty na konkursy ogłoszone w dniu 12 czerwca 2012 r.


             Starosta Koniński Małgorzata Waszak zapewniła Członków Zarządu, że powyższy wniosek otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia.
             O przybliżenie Zarządowi treści wniosku Starosta poprosiła Wicestarostę Konińskiego, Andrzeja Nowaka.
          Wicestarosta podkreślił, że Komisja Konkursowa w składzie ustalonym przez Zarząd Powiatu Konińskiego rozpatrzyła i zaopiniowała oferty złożone na konkurs z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2012 r. oraz na konkurs z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2012 r.
       Poinformował, że na zadanie z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wpłynęły dwie oferty, które złożyła Fundacja na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży „Otwarcie" w Koninie i Stowarzyszenie na rzecz osób z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami intelektualnymi Gepetto w Koninie.
Oferta Fundacji na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży „Otwarcie" w Koninie została przez Komisję odrzucona z uwagi na niespójność zadania z ogłoszeniem konkursowym.
         W otwartym konkursie wybrano ofertę Stowarzyszenia na rzecz osób z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami intelektualnymi Gepetto w Koninie na zadanie pn. „Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i różnych środowiskach „Kreatywni", która w ocenie Komisji otrzymała 37 punktów na 39 możliwych. Nadmienił również, że w związku z wyborem tej oferty, Komisja rekomendowała do Zarządu Powiatu Konińskiego o przyznanie na to zadanie dotacji celowej w wysokości 30.000,00 zł.
     Kontynuując omawianie treści wniosku, Andrzej Nowak poinformował, że na konkurs z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego wpłynęły trzy oferty, z których jedna została odrzucona z powodów formalnych (Koła Gospodyń Wiejskich w Zarzewiu na projekt - Ścieżka Edukacyjno - Przyrodnicza „Zielono mi"). Powodem odrzucenia oferty był brak zapisu w statucie stowarzyszenia o działalności w zakresie edukacji ekologicznej.
       
        Pozytywnie zaopiniowane oferty zostały złożone przez:
1) Parafię Ewangelicko - Reformowaną w Żychlinie na projekt „Podróż do wnętrza ziemi", którego celem jest zorganizowanie wycieczki dla 50 mieszkańców gminy Stare Miasto do Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie.
Komisja wnioskuje o przyznanie dotacji ze środków budżetowych kwoty 5.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyżywienia i wynajmu autokaru.

2) Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturalne „EKO-LOGICZNI" w Koninie na zadanie „Zdobywcy Złotej Góry" - akcja ekologiczna dla młodzieży.
Komisja wnioskuje o przyznanie na ten cel dotacji ze środków budżetowych w wysokości 5.000,00 zł.

        Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował zaproponowane przez Komisję konkursową kwoty dotacji w wymienionych powyżej konkursach.
Wniosek Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
 

Punkt 10.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej

osób niepełnosprawnych w 2012 r.

          Starosta Koniński zapewniła Członków Zarządu, że powyższy projekt uchwały otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia.
      Następnie Starosta głos oddała Wicestaroście Konińskiemu, który poinformował, że podjęcie uchwały w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2012 r. jest konsekwencją wyników rozstrzygniętych konkursów ofert przedstawionych w punkcie 9 niniejszego protokołu.
      Następnie Wicestarosta Koniński, Andrzej Nowak przybliżył treść projektu uchwały informując, że w celu dofinansowania realizacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2012 przyznaje się dotację w kwocie 30.000,00 zł Stowarzyszeniu na rzecz osób z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami intelektualnymi - Gepetto w Koninie.

       Starosta Koniński zadała pytanie, czy są uwagi do przedstawionego dokumentu.

     Z uwagi na brak dyskusji, Starosta Koniński poddała pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. W głosowaniu jawnym imiennym brało udział pięciu Członków Zarządu. Za podjęciem uchwały głosowali:
1) Małgorzata Waszak;
2) Andrzej Nowak ;
3) Stanisław Głąbicki;
4) Tadeusz Jaroszewski;
5) Jacek Wysocki.
      Starosta stwierdziła, że uchwała Zarządu Powiatu Konińskiego została podjęta jednogłośnie, pięcioma głosami „za".

     Uchwała Nr 214 /2012 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 1 sierpnia 2012 roku w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2012 r. stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Punkt 11.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyboru ofert z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego w 2012 r.

      Przystępując do realizacji 11. punktu porządku posiedzenia Starosta potwierdziła, że Członkowie Zarządu projekt uchwały w powyższej sprawie otrzymali z innymi materiałami.
      Ponownie zabierając głos Wicestarosta podkreślił, że podjęcie przedmiotowej uchwały jest wynikiem rozstrzygniętego konkursu z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego w 2012 r.
      Zaznaczył, że w celu dofinansowania realizacji zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2012 przyznaje się dotację w łącznej kwocie 10.000,00 zł w tym:
1) Parafii Ewangelicko - Reformowanej w Żychlinie na zadanie „Podróż do wnętrza ziemi" - 5.000,00 zł.
2) Stowarzyszeniu Ekologiczno - Kulturalnemu „EKO - LOGICZNI" w Koninie - 5.000,00 zł.
 
      Starosta Koniński zapytała o ewentualne uwagi do przedstawionego dokumentu.
     W związku z brakiem uwag, Starosta Koniński poddała pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. W głosowaniu jawnym imiennym brało udział pięciu Członków Zarządu.
Za podjęciem uchwały głosowali:
1) Małgorzata Waszak;
2) Andrzej Nowak ;
3) Stanisław Głąbiki:
4) Tadeusz Jaroszewski;
5) Jacek Wysocki.
     Starosta stwierdziła, że uchwała Zarządu Powiatu Konińskiego została podjęta jednogłośnie, pięcioma głosami „za".

       Uchwała Nr 215 /2012 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 1 sierpnia 2012 roku w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2012 r. stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Punkt 12.

Sprawy bieżące

         W sprawach bieżących głos zabrał Wicestarosta Koniński, który poinformował, że po terminie z Gminy Kleczew i Gminy Kazimierz Biskupi wpłynęły wnioski w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Konińskiego pomocy finansowej z przeznaczeniem na termomodernizację strażnic Ochotniczych Straży Pożarnych.
        Wicestarosta oznajmił, że udzielenie pomocy finansowej wiązałoby się z zabezpieczeniem środków w budżecie Powiatu po 10.000,00 zł dla każdej gminy. Zwrócił się zatem do Członków Zarządu o opinię w tej sprawie.
      Członkowie Zarząd Powiatu uznali, że wnioski należy przyjąć i zabezpieczyć w budżecie Powiatu kwotę 20.000,00 zł na ich realizację. Niemniej jednak zaznaczyli, że należałoby poprosić wnioskodawców o złożenie wyjaśnień dotyczących niedotrzymania terminu złożenia wniosków.
     Starosta poinformowała o przygotowaniach do Dożynek Diecezjalno - Powiatowo - Gminnych, które odbędą się w dniu 26 sierpnia 2012 r. w Lubstówku, gmina Sompolno.
     W sprawach bieżących, głos zabrała także Starosta Koniński Małgorzata Waszak, która odniosła się do zbliżających się dożynek powiatowych. Zaznaczyła, że z uwagi na fakt, że termin Diecezjalno - Powiatowo - Gminnych Dożynek w Lubstówku zbiega się z terminem dożynek wojewódzkich, osobisty udział starosty i wicestarosty w uroczystościach wojewódzkich będzie niemożliwy. W związku z tym poprosiła członków Zarządu o wyrażenie woli reprezentowania Powiatu na dożynkach wojewódzkich. Zaproponowała również, aby wieniec dożynkowy prezentowany na dożynkach wojewódzkich przygotowała gmina Rzgów, czyli gospodarz ubiegłorocznych dożynek powiatowych.
Wolę wzięcia udziału w dożynkach wojewódzkich zgłosił członek Zarządu Stanisław Głąbicki.
 
      Z uwagi na brak innych tematów w sprawach bieżących Starosta uznała, że porządek obrad został wyczerpany. Podziękowała wszystkim obecnym za udział i o godz. 1425 zakończyła posiedzenie Zarządu.
 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

1. Starosta Koniński - Małgorzata Waszak
2. Wicestarosta Koniński - Andrzej Nowak
3. Członek Zarządu - Stanisław Głąbicki
4. Członek Zarządu - Tadeusz Jaroszewski
5. Członek Zarządu - Jacek Wysocki

 
 

Protokół sporządziła:
Grażyna Czekalska
Specjalista
ds. obsługi Zarządu Powiatu.
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: Żaneta Staszak (2012-08-31 08:50:11)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2013-11-05 11:35:24)
Lista wiadomości