logo
logo bip
Rok 2012
Protokół Nr 44/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego w dniu 18 lipca 2012 r.
Protokół Nr 44/2012
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
w dniu 18 lipca 2012 r.


W posiedzeniu wzięli udział:

Członkowie Zarządu Powiatu:
1. Małgorzata Waszak - Starosta Koniński;
2. Andrzej Nowak - Wicestarosta Koniński;
3. Stanisław Głąbicki;
4. Tadeusz Jaroszewski;
5. Jacek Wysocki

Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski - Skarbnik Powiatu;
Tomasz Czarny - Sekretarz Powiatu.

Lista obecności uczestników posiedzenia z dnia 18 lipca 2012 r. stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Posiedzeniu przewodniczyła: Małgorzata Waszak, Starosta Koniński.

Posiedzenie protokołowała: Grażyna Czekalska specjalista ds. obsługi Zarządu Powiatu Konińskiego.

     44 posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 830 otworzyła jego Przewodnicząca, Starosta Koniński, Małgorzata Waszak. Po powitaniu uczestników posiedzenia przedstawiła projekt porządku obrad stanowiący załącznik nr 2 do protokołu.

Punkt 1.

Przyjęcie porządku posiedzenia

    W związku z brakiem uwag do zaproponowanego porządku posiedzenia Przewodnicząca Zarządu poddała go pod głosowanie. Zarząd zatwierdził porządek w proponowanym brzmieniu jednogłośnie.

Punkt 2.

Przyjęcie protokołu.

Starosta do Członków Zarządu zwróciła się z pytaniem, czy są uwagi do przedłożonego protokołu.
W związku z ich brakiem, protokół Nr 43/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. poddała pod głosowanie. Dokument został przyjęty pięcioma głosami „za".

Punkt 3.

 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2012 rok.

         Przystępując do realizacji punktu 3. Starosta przypomniała, że dokument w powyższej sprawie wszyscy Członkowie Zarządu otrzymali z innymi materiałami posiedzenia. O zapoznanie z treścią dokumentu poprosiła Radzisława Kozłowskiego Skarbnika Powiatu.
       Radzisław Kozłowski poinformował, że proponowane zmiany w budżecie Powiatu Konińskiego na 2012 rok dotyczą zwiększenia dochodów budżetu powiatu na zadania własne o kwotę 1.500,00 zł w związku z Umową darowizny pieniężnej zawartą pomiędzy KWB „Konin", a Powiatem Konińskim na organizację festynu „Wielkie Ruszenie Gmin Powiatu Konińskiego" pod hasłem „Powiat Koniński - energia pokoleń". Kolejna zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z decyzją Ministra Finansów w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2012 o kwotę 27.000,00 zł. Kwotę tą przeznacza się na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, tj. sfinansowanie prac związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa - 12.000,00 zł i aktualizację opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa - 15.000,00 zł.
       Następnie Skarbnik Powiatu zaznaczył, że w dochodach budżetu powiatu, na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w rozdziale 60014 § 2710 zgodnie z uchwałą Rady Gminy Grodziec wprowadza się kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu dróg powiatowych o nawierzchni bitumicznej w miejscowościach Grodziec - Lipice i Biała - Biskupice na terenie Gminy Grodziec.
         Radzisław Kozłowski omawiając dalej zmiany w budżecie poinformował, że na wniosek z-cy Naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju zwiększa się plan wydatków budżetu na zadania własne w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na organizację festynu „Wielkie Ruszenie Gmin Powiatu Konińskiego".
      Następnie poinformował, że w projektowanej uchwale dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne miedzy paragrafami w ramach rozdziału: 71012; 92196 i 70005 z przeznaczeniem odpowiednio na: odpisy na zakładowy fundusz socjalny Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej w Koninie, dostosowania planu wydatków do realizowanych zadań zgodnie z Kalendarzem imprez na rok 2012 oraz na koszty wynikające z konieczności sporządzenia umów notarialnych nabycia tzw. „resztówek".
Radzisław Kozłowski Skarbnik Powiatu nadmienił, że zwiększone dochody budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w rozdziale 70005 o kwotę 27.000,00 zł i zwiększone dochody budżetu powiatu na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w rozdziale 60014 o kwotę 100.000,00 zł mają przełożenie na zwiększenie wydatków budżetu powiatu w wymienionych rozdziałach.
      Skarbnik Powiatu dodał, że w przedmiotowej uchwale nastąpi jeszcze zwiększenie dochodów i wydatków budżetu powiatu na zadania własne w związku z otrzymanym ( w ostatniej chwili) pismem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w sprawie zwiększenia pomocy finansowej o kwotę 20.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego na lata 2007 - 2012".
Powiedział również, że na wniosek Biura Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych ( wniosek z dnia 18.07.2012 r.) dokonuje się przeniesień kwoty 6.200,00 zł w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne miedzy paragrafami w ramach rozdziału w związku z właściwą klasyfikacją budżetową z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup namiotu pneumatycznego".
      Starosta zwróciła się z zapytaniem, czy są uwagi, pytania do zaproponowanych zmian w budżecie Powiatu?
Wobec braku pytań, Starosta projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2012 poddała pod głosowanie. Projekt przyjęto jednogłośnie - pięcioma głosami „za" i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ustalenia:
Projekt uchwały Zarząd Powiatu postanowił wnieść pod obrady Rady Powiatu Konińskiego i przekazać jej Przewodniczącemu jako materiał sesyjny.

Punkt 4.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Koninie.

        Starosta Koniński, przystępując do realizacji punktu 4. porządku obrad, poinformowała Członków Zarządu, że dokument dotyczący nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Koninie otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia.
O omówienie dokumentu Starosta poprosiła Annę Subdę zastępcę dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie.
          Anna Subda nadmieniła, że Powiatowy Urząd Pracy w Koninie w myśl ustawy o finansach publicznych jest jednostką budżetową Powiatu i działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności. Zaznaczyła, że podstawę prawną funkcjonowania Urzędu stanowi ustawa o finansach publicznych oraz ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Oznajmiła, że w związku ze zmianą przepisów prawnych, na podstawie których został uchwalony poprzedni Statut, niezbędna jest jego aktualizacja.
           Starosta zapytała Członków Zarządu, czy są uwagi, pytania do projektu uchwały?
W związku z brakiem pytań, Starosta projekt uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Koninie poddała pod głosowanie. Został on przyjęty przez Zarząd jednogłośnie - pięcioma głosami „za" i stanowi załącznik nr 4 do protokołu

Ustalenia:
Projekt uchwały Zarząd Powiatu postanowił wnieść pod obrady Rady Powiatu Konińskiego i przekazać jej Przewodniczącemu, jako materiał sesyjny.

Punkt 5.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Kleczewie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie

          Starosta przystępując do realizacji 5. punktu porządku posiedzenia, potwierdziła że projekt uchwały dotyczący wyżej wymienionej sprawy Członkowie Zarządu otrzymali z innymi materiałami obrad.
O zapoznanie z treścią projektu uchwały Starosta poprosiła Wicestarostę Konińskiego Andrzeja Nowaka.
        Andrzej Nowak poinformował, że wywołanie niniejszego projektu uchwały jest konsekwencją podjęcia uchwały nr XV/108/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Kleczewie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie, która została pozytywnie zaopiniowana przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
Nadmienił, że Liceum Profilowane w Kleczewie działało od 1 września 2002 r. do 31 sierpnia 2008 r. Ostatnia skuteczna rekrutacja odbyła się w roku szkolnym 2005/2006 ( absolwenci ukończyli naukę w 2008 r.). W kolejnych latach nie prowadzono rekrutacji, dlatego aktualnie do liceum profilowanego nie uczęszcza żaden uczeń.
          Wicestarosta oznajmił, że zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty, liceum profilowane ulega ustawowej systemowej likwidacji i od 1 września 2012 r. nie prowadzi się już naboru do klas I.
Starosta zadała pytanie, czy są uwagi do przedstawionego dokumentu?

W związku z brakiem uwag Członków Zarządu do przedłożonego dokumentu, projekt uchwały Starosta poddała pod głosowanie. Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie - pięcioma głosami „za" i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ustalenia:
Projekt uchwały Zarząd Powiatu postanowił wnieść pod obrady Rady Powiatu Konińskiego i przekazać jej Przewodniczącemu, jako materiał sesyjny.

Punkt 6.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie.

Przystępując do realizacji 6. punktu, Starosta poinformowała, że projekt uchwały Członkowie Zarządu otrzymali z innymi materiałami posiedzenia.

O zapoznanie z treścią projektu uchwały Starosta poprosiła Wicestarostę Konińskiego.

       Andrzej Nowak poinformował, że likwidacja Liceum Profilowanego w Żychlinie jest również konsekwencją podjęcia przez Radę Powiatu Konińskiego uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Żychlinie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno -Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie, która została pozytywnie zaopiniowana przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
        Wicestarosta Koniński nadmienił, że Liceum profilowane w Żychlinie działało od 1 września 2003 r. do 31 sierpnia 2006 r. W kolejnych latach nie prowadzono rekrutacji, dlatego aktualnie do liceum profilowanego nie uczęszcza żaden uczeń.
        Andrzej Nowak oznajmił, że zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty, liceum profilowane ulega ustawowej systemowej likwidacji i od 1 września 2012 r. nie prowadzi rekrutacji do klas I.
        Starosta zadała pytanie, czy są uwagi do przedstawionego dokumentu?
W związku z brakiem uwag Członków Zarządu do przedłożonego dokumentu projekt uchwały Starosta poddała pod głosowanie. Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie - pięcioma głosami „za" i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ustalenia:
Projekt uchwały Zarząd Powiatu postanowił wnieść pod obrady Rady Powiatu Konińskiego i przekazać jej Przewodniczącemu, jako materiał sesyjny.

Punkt 7.

Przyjęcie projektu Rady Powiatu Konińskiego w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Wilczynie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.

Starosta Koniński Małgorzata Waszak zapewniła Członków Zarządu, że powyższy projekt uchwały otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia.
O zapoznanie z treścią projektu uchwały ponownie poprosiła Wicestarostę Konińskiego Andrzeja Nowaka.
          Wicestarosta Koniński poinformował, że w związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty, z dniem 1 września 2012 r. „zasadnicza szkoła zawodowa o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata" staje się „trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową". W związku z tym z dniem 1 września 2012 r. organy prowadzące dotychczasowe szkoły zawodowe dokonują ich przekształcenia w trzyletnie zasadnicze szkoły zawodowe.
Wicestarosta oznajmił, że po przekształceniu szkoły uczniowie obecnej klasy pierwszej oraz uczniowie obecnej klasy drugiej kształcący się w zawodach dwuletnich kontynuują naukę na dotychczasowych zasadach, tj. w dwuletniej zasadniczej szkole zawodowej. Natomiast uczniowie obecnej klasy pierwszej oraz uczniowie obecnej klasy drugiej kształcący się w zawodach trzyletnich kontynuują naukę na dotychczasowych zasadach.
         Starosta zadała pytanie, czy są uwagi do przedstawionego dokumentu?
W związku z brakiem uwag Członków Zarządu do przedłożonego dokumentu, projekt uchwały Starosta poddała pod głosowanie. Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie - pięcioma głosami „za" i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ustalenia:
Projekt uchwały Zarząd Powiatu postanowił wnieść pod obrady Rady Powiatu Konińskiego i przekazać jej Przewodniczącemu jako materiał sesyjny.

Punkt 8.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Sompolnie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie.

Przystępując do realizacji 8. punktu, Starosta oznajmiła, że Członkowie Zarządu projekt uchwały otrzymali z innymi materiałami posiedzenia.
O przedstawienie treści projektu uchwały poprosiła Wicestarostę Konińskiego.
       Andrzej Nowak, zapoznając z treścią projektu uchwały, powiedział, że konieczność podjęcia uchwały wynika również ze zmiany przepisów ustawy o systemie oświaty. Tak, więc uzasadnienie przekształcenia szkoły przedstawia się analogicznie jak w punkcie 7.
        
Starosta zadała pytanie, czy są uwagi do przedstawionego dokumentu?

W związku z brakiem uwag Członków Zarządu do przedłożonego dokumentu projekt uchwały Starosta poddała pod głosowanie. Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie - pięcioma głosami „za" i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ustalenia:
Projekt uchwały Zarząd Powiatu postanowił wnieść pod obrady Rady Powiatu Konińskiego i przekazać jej Przewodniczącemu jako materiał sesyjny.

Punkt 9.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym im. Piotra Janaszka w Rychwale.

Przystępując do realizacji punktu 9., Starosta potwierdziła, że projekt uchwały w powyższej sprawie Członkowie Zarządu otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia.
O zapoznanie z treścią dokumentu poprosiła Wicestarostę Konińskiego Andrzeja Nowaka.
        Wicestarosta poinformował, że nieco inaczej przedstawia się sytuacja w zasadniczej szkole zawodowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. Piotra Janaszka w Rychwale. Nauczanie w tej szkole (w dwóch zawodach: murarz i kucharz małej gastronomii) odbywało się w systemie trzyletnim na podstawie przepisów szczególnych i od 1 września 2012 r. nauka w tych zawodach będzie odbywała się w cyklu trzyletnim, podobnie jak w pozostałych szkołach zawodowych.
         Starosta zadała pytanie, czy są uwagi do przedstawionego dokumentu?
W związku z brakiem uwag Członków Zarządu do przedłożonego dokumentu, projekt uchwały Starosta poddała pod głosowanie. Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie - pięcioma głosami „za" i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ustalenia:
Projekt uchwały Zarząd Powiatu postanowił wnieść pod obrady Rady Powiatu Konińskiego i przekazać jej Przewodniczącemu, jako materiał sesyjny.

Punkt 10.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Żychlinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie.

Przystępując do realizacji punktu 10., Starosta potwierdziła, że projekt uchwały w powyższej sprawie Członkowie Zarządu otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia.
O zapoznanie z treścią dokumentu poprosiła Wicestarostę Konińskiego Andrzeja Nowaka.
         Andrzej Nowak, zapoznając z treścią projektu uchwały, powiedział że konieczność podjęcia uchwały wynika również ze zmiany przepisów ustawy o systemie oświaty. Tak, więc uzasadnienie przekształcenia szkoły przedstawia się analogicznie jak w punkcie 7.
          Starosta zadała pytanie, czy są uwagi do przedstawionego dokumentu?
W związku z brakiem uwag Członków Zarządu do przedłożonego dokumentu, projekt uchwały Starosta poddała pod głosowanie. Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie - pięcioma głosami „za" i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ustalenia:
    Projekt uchwały Zarząd Powiatu postanowił wnieść pod obrady Rady Powiatu Konińskiego i przekazać jej Przewodniczącemu, jako materiał sesyjny.

Punkt 11.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Kleczewie oraz włączenia założonej szkoły do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.

         Przystępując do realizacji 11. punktu, Starosta przypomniała, że projekt uchwały w powyższej sprawie wszyscy Członkowie Zarządu otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia. O przedstawienie treści dokumentu poprosiła Andrzeja Nowaka Wicestarostę Konińskiego.
       Andrzej Nowak omawiając przedłożony dokument powiedział, że założenie trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie daje możliwość uzupełnienia dotychczasowej oferty edukacyjnej o kształcenie adresowane do absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, planujących kontynuację nauki na poziomie liceum. Ponadto pozwoli na lepsze wykorzystanie wykwalifikowanej kadry nauczycieli.
         Starosta zadała pytanie, czy są uwagi do przedstawionego dokumentu?
W związku z brakiem uwag Członków Zarządu do przedłożonego dokumentu, projekt uchwały Starosta poddała pod głosowanie. Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie - pięcioma głosami „za" i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ustalenia:
Projekt uchwały Zarząd Powiatu postanowił wnieść pod obrady Rady Powiatu Konińskiego i przekazać jej Przewodniczącemu, jako materiał sesyjny.

Punkt 12.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie nadania Statutu Liceum Ogólnokształcącemu dla dorosłych w Kleczewie.

Przystępując do realizacji 12. punktu, Starosta przypomniała, że projekt uchwały w powyższej sprawie wszyscy Członkowie Zarządu otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia. O przedstawienie treści dokumentu poprosiła Andrzeja Nowaka Wicestarostę Konińskiego.
       Andrzej Nowak powiedział, że wywołanie niniejszej uchwały wynika z zapisów ustawy o systemie oświaty, który nakłada na organ zakładający szkołę obowiązek nadania pierwszego statutu.
       Starosta zadała pytanie, czy są uwagi do przedstawionego dokumentu?
W związku z brakiem uwag Członków Zarządu do przedłożonego dokumentu, projekt uchwały Starosta poddała pod głosowanie. Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie - pięcioma głosami „za" i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ustalenia:
Projekt uchwały Zarząd Powiatu postanowił wnieść pod obrady Rady Powiatu Konińskiego i przekazać jej Przewodniczącemu, jako materiał sesyjny.

Punkt 13.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie założenia i prowadzenia Przedszkola Specjalnego w Rychwale dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla dzieci z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz włączenia założonego przedszkola do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale.


Starosta dokonała wprowadzenia do 13 punktu porządku obrad i oddała głos Wicestaroście Konińskiemu.
           Andrzej Nowak Wicestarosta Koniński poinformował, że Zarząd Powiatu Konińskiego, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rychwale w sprawie założenia przedszkola specjalnego wchodzącego w skład placówki, co wynika z oczekiwań rodziców w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym, podjął działania w tym zakresie. W dniu 27 czerwca 2012 r. Rada Miejska w Rychwale wyraziła zgodę na zawarcie przez Burmistrza Rychwała porozumienia pomiędzy Gminą Rychwał a Powiatem Konińskim. Porozumienie w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat Koniński przedszkola Specjalnego w Rychwale zostało zawarte w dniu 2 lipca 2012 r.
Wicestarosta nadmienił, że podjęcie przedmiotowej uchwały uważa za zasadne, ponieważ w ofercie edukacyjnej powiatu konińskiego nie ma przedszkola ukierunkowanego na specyficzne potrzeby edukacyjne, tj. dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla dzieci z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi, a baza lokalowa i specjalistycznie wykształcona kadra nauczycielska Specjalnego Ośrodka zapewni warunki niezbędne do prowadzenia zajęć z dziećmi o wyżej wymienionej niepełnosprawności.
        Starosta zadała pytanie, czy są uwagi do przedstawionego dokumentu?
W związku z brakiem uwag Członków Zarządu do przedłożonego dokumentu, projekt uchwały Starosta poddała pod głosowanie. Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie - pięcioma głosami „za" i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ustalenia:
Projekt uchwały Zarząd Powiatu postanowił wnieść pod obrady Rady Powiatu Konińskiego i przekazać jej Przewodniczącemu, jako materiał sesyjny.

Punkt 14.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie nadania Statutu Przedszkolu Specjalnemu w Rychwale dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla dzieci z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Przystępując do realizacji 14. punktu, Starosta przypomniała, że projekt uchwały w powyższej sprawie wszyscy Członkowie Zarządu otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia. O przedstawienie treści dokumentu poprosiła Andrzeja Nowaka Wicestarostę Konińskiego.
         Wicestarosta poinformował, że po utworzeniu placówki oświatowej, powiat zobowiązany jest do nadania pierwszego statutu. Zaznaczył, że zapisy ujęte w statucie Przedszkola Specjalnego w Rychwale pozwalają w pełni realizować jego zadania. Natomiast, jeśli w trakcie działania zajdzie konieczność dostosowania zapisów do potrzeb placówki, to zmiany zostaną wprowadzone.
            Starosta zadała pytanie, czy są uwagi do przedstawionego dokumentu?
W związku z brakiem uwag Członków Zarządu do przedłożonego dokumentu, projekt uchwały Starosta poddała pod głosowanie. Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie - pięcioma głosami „za" i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ustalenia:
Projekt uchwały Zarząd Powiatu postanowił wnieść pod obrady Rady Powiatu Konińskiego i przekazać jej Przewodniczącemu, jako materiał sesyjny.

Punkt 15.

Informacja Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Koninie dotycząca płatności bezpośrednich i innych płatności realizowanych w ramach PROW dla gospodarstw z powiatu konińskiego w roku 2011.

Starosta Koniński Małgorzata Waszak dokonała wprowadzenia do 15 punktu porządku obrad wyjaśniając, że nieobecność przedstawiciela Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Koninie wynika z tego, że temat ten zostanie gruntownie omówiony na posiedzeniu Komisji Rolnictwa. Zaproponowała, aby w razie uwag, co do informacji, sformułować pytania i przekazać je autorowi informacji celem rozszerzenia i udzielenia ewentualnych wyjaśnień podczas posiedzenia Komisji.
Informację Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie, pięcioma głosami „za" w brzmieniu załącznika nr 15 do protokołu.

Ustalenia:
Informację Zarząd Powiatu postanowił wnieść pod obrady Rady Powiatu Konińskiego i przekazać jej Przewodniczącemu, jako materiał sesyjny.

Punkt 16.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowości Branno Gmina Rzgów.

Starosta Koniński Małgorzata Waszak zapewniła Członków Zarządu, że powyższy projekt uchwały otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia.
Następnie poinformowała, że zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, po podjęciu przez Radę Gminy Rzgów uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Wójt Gminy Rzgów wystąpił do Zarządu Powiatu o uzgodnienie tego planu.
        Starosta, omawiając projekt uchwały poinformowała, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy wybranych terenów w miejscowości Branno, gm. Rzgów.
Oznajmiła, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został wnikliwie sprawdzony przez służby Wydziału Architektury i Budownictwa i naczelników Wydziałów Starostwa. Podkreśliła, że ustalenia określone w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie mają wpływu na realizację zadań samorządu powiatowego.     W związku z powyższym zaproponowała, aby projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowości Branno Gmina Rzgów uzgodnić.

Starosta Koniński zadała pytanie, czy są uwagi do przedstawionego dokumentu.

W związku z brakiem uwag Członków Zarządu do przedłożonego dokumentu, projekt uchwał Starosta poddała pod głosowanie.

      Zarząd Powiatu Konińskiego podjął jednogłośnie - pięcioma głosami „za" uchwałę Nr 209/2012 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowości Branno Gmina Rzgów.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Punkt 17.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowości Sławsk Gmina Rzgów.

Starosta Koniński zapewniła Członków Zarządu, że powyższy projekt uchwały otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia.
Następnie poinformowała, że zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, po podjęciu przez Radę Gminy Rzgów uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Wójt Gminy Rzgów wystąpił do Zarządu Powiatu o uzgodnienie tego planu.
        Starosta, omawiając projekt uchwały, poinformowała, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy wybranych terenów w miejscowości Sławsk, gm. Rzgów.
Oznajmiła, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został wnikliwie przeanalizowany przez służby Wydziału Architektury i Budownictwa oraz naczelników Wydziałów Starostwa. Podkreśliła również, że ustalenia określone w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie mają wpływu na realizację zadań samorządu powiatowego. W związku z powyższym zaproponowała, aby projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowości Sławsk Gmina Rzgów uzgodnić.

Starosta Koniński zadała pytanie, czy są uwagi do przedstawionego dokumentu.

W związku z brakiem uwag Członków Zarządu do przedłożonego dokumentu, projekt uchwał Starosta poddała pod głosowanie.

       Zarząd Powiatu Konińskiego podjął jednogłośnie - pięcioma głosami „za" - uchwałę Nr 210/2012 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowości Sławsk Gmina Rzgów.
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Punkt 18.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę Nr 208/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie użyczenia pomieszczeń biurowych w budynku położonym w Koninie przy Alejach 1 Maja 9.

W związku z koniecznością przeanalizowania projektu uchwały z treścią pisma złożonego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Koninie, Starosta zaproponowała, aby projekt uchwały zwrócić do merytorycznego wydziału.
Członkowie Zarządu propozycję Starosty przyjęli jednogłośnie.

Punkt 19.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".

Przystępując do realizacji 19. punktu porządku posiedzenia Starosta potwierdziła, że Członkowie Zarządu projekt uchwały w powyższej sprawie otrzymali z innymi materiałami.
        Starosta poinformowała, że Kapituła na swoim posiedzeniu w dniu 12 lipca 2012 r. rozpatrzyła pozytywnie 9 wniosków o nadanie tytułu honorowego złożone przez Wójta Gminy Kramsk - dla 3 druhów strażaków z okazji 90 - lecia OSP w Wysokiem, Ochotniczą Straż Pożarną w Barłogach - dla 2 druhów strażaków z okazji 90 - lecia OSP w Barłogach oraz Starostę (na wniosek Komendanta Miejskiego Policji w Koninie) - dla 3 pracowników Komendy Miejskiej Policji w Koninie oraz księdza Sławomira Kasprzaka kapelana konińskiej Policji z okazji Święta Policji.
          Następnie Starosta pokrótce przedstawiła kandydatury do tytułu honorowego.
Ponadto Starosta poinformowała, że 3 wnioski złożone przez dyrektora Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie Kapituła rozpatrzyła negatywnie, ponieważ nie dopatrzyła się większych zasług niż wykonywanie bardzo dobrze swoich obowiązków służbowych. W działaniach nie zauważono działalności ponadlokalnej.
Starosta poprosiła Członków Zarządu o zabranie głosu w tej sprawie. Z przytoczoną przez Starostę argumentacją zgodził się pan Jacek Wysocki a także pan Stanisław Głąbicki.
Starosta Koniński projekt uchwały poddała pod głosowanie.
        Zarząd Powiatu Konińskiego podjął jednogłośnie - pięcioma głosami „za" - uchwałę Nr 211/2012 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Punkt 20.

Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie dotycząca wydłużenia czasu pracy promu w miejscowości Biechowy, gm. Kramsk.

Wprowadzenia do informacji dotyczącej czasu pracy promu w miejscowości Biechowy oraz remontu podjazdu promu, budowy oświetlenia, remontu drogi dojazdowej do promu i stworzenia stanowiska postoju promu dokonała Małgorzata Waszak Starosta Koniński.
O ustosunkowanie się do powyżej wymienionych kwestii poprosiła Antoniego Bąka - zastępcę Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Koninie.
           Antoni Bąk, odnosząc się do godzin kursowania promu powiedział, że w obecnych warunkach, prom nie może kursować po zmroku, czyli po zachodzie słońca. Aby prom mógł kursować jak w miejscowości Sławsk konieczne byłoby doprowadzenie ok. 550 m linii energetycznej, której orientacyjny koszt wynosiłby 80 tyś zł (wykonawstwo) plus koszt opracowania dokumentacji. Zaznaczył, że doprowadzenie linii energetycznej wymaga pozwolenia na budowę i decyzji środowiskowych, co wiąże się z czasem.
Zastępca dyrektora zaproponował, że do końca lipca br. prom będzie kursował w dni robocze do godziny 2100; w sierpniu do godziny 2000, a we wrześniu do 1900. Natomiast weekendy na dotychczasowych zasadach tj. w sobotę i niedzielę od godziny 800 do 1600 .
      Tadeusz Jaroszewski wyraził swoje niezadowolenie z czasu pracy promu do godziny 1600 w sobotę. Powiedział, że prom powinien pracować dłużej, ponieważ rolnicy w sobotę pracują do wieczora.
      Starosta Koniński wyjaśniła, że wydłużenie czasu pracy promu w weekendy wiąże się ze znacznym wzrostem kosztów, a tym samym niemożnością wywiązania się z innych zadań zaplanowanych na ten rok w budżecie.
     Wicestarosta Koniński, (jako osoba odpowiedzialna za kształtowanie budżetu, a za razem mieszkaniec gminy) zaproponował, aby możliwość zwiększenia czasu pracy promu w sobotę przełożyć na przyszły rok i zaplanować ten koszt w przyszłorocznym budżecie. Zaznaczył, że realia finansowe przemawiają za przyjęciem takiego rozwiązania. Niebawem rozpoczną się prace nad budżetem i należałoby podjąć dyskusję w tym temacie.
     Jacek Wysocki zaproponował wydłużenie czasu pracy promu w soboty żniwne.
    Antoni Bąk stwierdził, że wydłużenie czasu pracy promu w soboty do godziny 1600 to wszystko, co przy aktualnych możliwościach finansowych Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie może zrobić.
   Tadeusz Jaroszewski podkreślił, że okres żniw to okres szczególny dla rolnika i dlatego wydłużenie czasu pracy do 1600 jest niewystarczające. Zaproponował, aby do końca sierpnia br. prom kursował do godziny 1900.
    Dyrektor Antoni Bąk odpowiedział, że nawet ustawa o zamówieniach publicznych uniemożliwia zmiany warunków przetargu, który wyłonił przewoźnika. Poza tym, nie można obciążyć jednego przewoźnika taką ilością godzin pracy.
    Pan Jacek Wysocki zapytał, czy konieczne jest rozpoczęcie pracy promu już o godzinie 600.
W odpowiedzi usłyszał, że tak wczesna godzina była ustalona w związku z dojazdami do pracy oraz transportem artykułów spożywczych do sklepów.
     Jacek Wysocki zapytał, do kiedy powiat związany jest umową z przewoźnikiem?
     Antoni Bąk odpowiedział, że umowa z przewoźnikiem obowiązuje do końca grudnia 2013 roku.
     Tadeusz Jaroszewski zaproponował, aby w tygodniu skrócić czas pracy promu do godziny 2000 (z 2100) i zaoszczędzone w ten sposób godziny przerzucić na weekend, aby przedłużyć w soboty ( w okresie żniwnym) do godziny 2000.
    Wicestarosta Koniński podkreślił, że jednoosobowa obsada kadrowa promu stanowi blokadę do przystosowania czasu pracy promu do warunków oczekiwanych przez mieszkańców.
Podkreślił, że jest to sytuacja trudna, rozumie potrzeby, ale należy również zrozumieć, że nie można wymagać od jednego przewoźnika nadmiernego wysiłku ( tylu godzin pracy).
Dalej Wicestarosta Koniński Andrzej Nowak powiedział, że my, jako powiat, odpowiedzialni za prom jako część drogi powiatowej, powinniśmy być inicjatorem i czynnikiem organizującym większą ilość przewoźników na terenie powiatu. Kwestia sfinansowania szkoleń dla przewoźników, a także zabezpieczanie środków na pracę dla drugiego przewoźnika leżałoby po stronie Powiatowego Urzędu Pracy. Zapewnienie takie złożyła pani dyrektor Wiesława Matusiak.
     Antoni Bąk uzupełnił tę informację o prowadzeniu praktyk na promie oraz o przystąpieniu do przetargu drugiego przewoźnika. Oznajmił, że żadna osoba nie wykazała zainteresowania podjęciem pracy na promie za wynagrodzenie, które powiat mógł zaproponować.
Wicestarosta w odpowiedzi poinformował, że brak skuteczności renegocjacji umów z innymi przewoźnikami leży po stronie Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie. Stwierdził też, że w ten sposób nie wykorzystujemy należycie potencjału.
    Starosta podsumowała dyskusję, mówiąc, że problem wydłużenia czasu pracy promu leży jedynie po stronie braku środków w budżecie powiatu. Są na rynku inni wykwalifikowani przewoźnicy, można by było renegocjować warunki umowy.
Zaproponowała, aby Zarząd podjął decyzję, czy w związku z wydłużeniem czasu pracy promu dokonać przesunięć środków w budżecie i zmienić czas pracy promu kosztem realizacji innego zadania.
     Małgorzata Waszak ustosunkowała się również do zagadnienia związanego z podjęciem przez powiat inicjatywy w zakresie szkolenia osób w zawodzie przewoźnika. Według niej powiat nie ma takich kompetencji ani obowiązku. Z jednej strony powiat jest stroną umowy, która obowiązuje do końca grudnia 2013 r., a z drugiej strony oczekuje się od usługobiorcy wykonania usługi zgodnie z treścią zawartej umowy.

    Wicestarosta zaproponował, aby czas pracy promu wydłużyć zgodnie z propozycją podaną przez dyrektora Antoniego Bąka biorąc pod uwagę okres żniwny, (czyli w dni powszednie do godziny 2000, a zaoszczędzone godziny przeznaczyć na wydłużenie pracy promu w soboty).

Starosta poprosiła Antoniego Bąka o przeprowadzenie negocjacji i poinformowanie jej o ich wynikach.

W kwestii założenia linii energetycznej, której koszt wyniósłby ok. 100 tyś. zł, Starosta poprosiła Zarząd o opinię dot. włączenia tej inwestycji do przyszłorocznego budżetu.

     Zarząd podjął decyzję o dokonanie przez ZDP w Koninie rozeznania w sprawie dokładnych kosztów. Członkowie Zarządu uznali, że założenie linii energetycznej byłaby konieczna, jeśli miałoby to wpływ na wydłużenie pracy promu po zmroku.
      Jacek Wysocki zadał pytanie w sprawie miejsca postojowego dla promu.
    Antoni Bąk udzielając odpowiedzi na pytanie poinformował, że utworzenie miejsca postojowego było planowane już wcześniej. Ponieważ Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej jest właścicielem terenu to podjęcie jakichkolwiek prac uzależnione jest od wyrażenia zgody przez tą instytucję. Nieznana jest kwota tego zadania z uwagi na brak badań i dokumentacji. Starosta poprosiła Antoniego Baka o informacje o kosztach zadania po jego wykonaniu.
Zastępca Dyrektora ZDP w Koninie podkreślił, że przed rozpoczęciem prac należałoby również ustalić miejsce, w którym odpad (wyrobek) z wykopu będzie składowany.
Małgorzata Waszak kontynuując, temat, zapytała, jaka będzie odległość wykopu od wału.
     Antoni Bąk zapewnił, że prace miejsca postojowego dla promu nie naruszą wału, a ich zakres zostanie określony w czasie prac.
Starosta podniosła także kwestię wyremontowania podjazdu do promu w miejscowości Biechowy.
    Antoni Bąk wyjaśnił, że aktualnie Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie przygotowuje dokumentację na realizację tego zadania, którą zamierza przedstawić do akceptacji RZGW, aby uzyskać zgodę na wykonanie przedmiotowego remontu.
Kolejną poruszoną kwestią przez radnego Tadeusza Jaroszewskiego był remont drogi dojazdowej, która jest w złym stanie. Zaznaczył, że jest to droga o dużym natężeniu ruchu (np. w czasie Targów w Kościelcu przejechało ok. 240 pojazdów). Jego zdaniem droga ta wymaga remontu.  
     Jacek Wysocki uznał, że w tak trudnej sytuacji finansowej raczej należałoby „zalepić dziury" niż wykonywać gruntowny remont.
Wicestarosta Koniński Andrzej Nowak poprosił o rozważenie możliwości remontu drogi dojazdowej do promu od strony Kramska i rozeznanie, czy powstałe uszkodzenia nie maja związku z prowadzonymi robotami przy wałach.
     Pan Wicestarosta odniósł się również do remontu drogi dojazdowej, o którą wnioskował radny Jaroszewski. Podkreślił, że droga znajduje się między wałami i przeznaczenie dużych środków finansowych na naprawę może okazać się nietrafione i niecelowe, gdyż nie ma żadnych gwarancji niewystąpienia podstopień i tym samym permanentnego niszczenia tego odcinka drogi przez wodę. Konieczne natomiast jest zapewnienie przejezdności drogi w do0brych warunkach.
     Tadeusz Jaroszewski wnioskował, aby na skrzyżowaniu Tury - Biechowy ustawić znaki tzw. „sierżanty".
Wnioskował również, aby przy szkole w Krzymowie odpowiednio oznakować miejsce postojowe zatrzymywania się autobusów z młodzieżą szkolną.
    Antoni Bąk odpowiedział, że w najbliższych dniach zostanie zorganizowane w Krzymowie spotkanie z panem radnym gdzie zostaną podjęte stosowne ustalenia w tej kwestii.

Punkt 21.

Sprawy bieżące.

W sprawach bieżących Starosta poinformowała, że najbliższa sesja odbędzie się 2 sierpnia br. Oznajmiła, że jednym z punktów obrad będzie rozpatrzenie wniosku w sprawie odwołania Starosty Konińskiego.
     Małgorzata Waszak poinformowała też, że miała okazję podczas pierwszego posiedzenia Komisji Rewizyjnej odnieść się do zarzutów sformułowanych we wniosku Klubu PSL o odwołanie Starosty Konińskiego. Natomiast dziś podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej jej członkowie otrzymają wyjaśnienia w formie pisemnej. Starosta zapewniła, że pozostaje do dyspozycji Komisji Rewizyjnej w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień.
Z uwagi na brak innych tematów w sprawach bieżących Starosta uznała, że porządek obrad został wyczerpany. Podziękowała wszystkim obecnym za udział i o godz. 1045 zakończyła posiedzenie Zarządu.
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.

1. Starosta Koniński - Małgorzata Waszak
2. Wicestarosta Koniński - Andrzej Nowak
3. Członek Zarządu - Stanisław Głąbicki
4. Członek Zarządu - Tadeusz Jaroszewski
5. Członek Zarządu - Jacek Wysocki


Protokół sporządziła:
Grażyna Czekalska
Specjalista
ds. obsługi Zarządu Powiatu.
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: Żaneta Staszak (2012-08-08 13:41:30)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Żaneta Staszak (2012-08-08 13:58:10)
Lista wiadomości