logo
logo bip
Rok 2012
Protokół Nr 43/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego w dniu 27 czerwca 2012 r.
Protokół Nr 43/2012
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
w dniu 27 czerwca 2012 r.


W posiedzeniu wzięli udział:

Członkowie Zarządu Powiatu:
1. Małgorzata Waszak - Starosta Koniński;
2. Andrzej Nowak - Wicestarosta Koniński;
3. Stanisław Głąbicki;
4. Tadeusz Jaroszewski;
5. Jacek Wysocki

Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski - Skarbnik Powiatu;
Tomasz Czarny - Sekretarz Powiatu.

Lista obecności uczestników posiedzenia z dnia 27 czerwca 2012 r. stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Posiedzeniu przewodniczyła: Małgorzata Waszak, Starosta Koniński.

Posiedzenie protokołowała: Grażyna Czekalska specjalista ds. obsługi Zarządu Powiatu Konińskiego.

43 posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 745 otworzyła jego Przewodnicząca, Starosta Koniński, Małgorzata Waszak. Po powitaniu uczestników posiedzenia przedstawiła projekt porządku obrad stanowiący załącznik nr 2 do protokołu.

Punkt 1.

Przyjęcie porządku posiedzenia

W związku z brakiem uwag do zaproponowanego porządku posiedzenia Przewodnicząca Zarządu poddała go pod głosowanie. Zarząd zatwierdził porządek w proponowanym brzmieniu jednogłośnie.

Punkt 2.
Przyjęcie protokołu.

Starosta do Członków Zarządu zwróciła się z pytaniem, czy są uwagi do przedłożonego protokołu.
W związku z ich brakiem, protokół Nr 42/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 12 czerwca 2012 r. poddała pod głosowanie. Dokument został przyjęty czterema głosami „za" przy jednym głosie wstrzymującym.

Punkt 3.

 Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2012 rok.

Przystępując do realizacji punktu 3., Starosta przypomniała, że dokument w powyższej sprawie wszyscy Członkowie Zarządu otrzymali z innymi materiałami posiedzenia. O zapoznanie z treścią dokumentu poprosiła Radzisława Kozłowskiego Skarbnika Powiatu.
       Radzisław Kozłowski poinformował, że proponowane zmiany w budżecie Powiatu Konińskiego na 2012 rok wprowadzone autopoprawką dotyczą zwiększenia dochodów budżetu powiatu na zadania własne o kwotę 33.343,00 zł w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych według starych zasad i nowych kosztów utrzymania Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie. Kolejna zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85395 - Pozostała działalność, którą wprowadza się w związku z informacją o przyjęciu do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu systemowego pn. „Mogę pracować - wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez PCPR w Koninie (§2007 - 324.045,33 zł - środki unijne; § 2009 - 17.162,77 zł - wkład własny).
Następnie Skarbnik Powiatu zaznaczył, że w dochodach budżetu powiatu, w porozumieniach między jednostkami samorządu terytorialnego w rozdziale 01042 wprowadza się kwotę 9.000.00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie opinii z zakresu hydrologii i gospodarki wodnej związanej z prowadzonym postępowaniem o uznanie za zakończoną rekultywację gruntów Odkrywki Lubstów.
Nadmienił, że przedstawione zwiększenia planu dochodów w rozdziałach: Domy Pomocy Społecznej i Pozostała działalność mają przełożenie na wydatki budżetu powiatu na zadania własne.
      Radzisław Kozłowski omawiając kolejne zmiany poinformował, że na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami o kwotę 120.000,00 zł na zadaniu pn. „ Realizacja programu usuwania azbestu wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego na lata 2007 - 2012" z uwagi na konieczność dostosowania planu wydatków na 2012 r.
Natomiast na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Koninie w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami kwoty 20.015,00 zł w celu wykazania wkładu własnego w realizowany w 2012 roku projekt systemowy pn. „Mogę pracować - wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy".
Skarbnik Powiatu, Radzisław Kozłowski dalej poinformował, że na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w wydatkach powiatu na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w rozdziale 75412 §6300 - Ochotnicze straże pożarne, wprowadza się kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla 12 gmin Powiatu Konińskiego (Rzgów, Sompolno, Grodziec, Kramsk, Stare Miasto, Ślesin, Skulsk, Krzymów, Golina, Wierzbinek, Wilczyn, Rychwał).
      Następnie zapoznał z podziałem dotacji celowej na poszczególne gminy i jednostki OSP (wskazane we wniosku) informując, że kwota dotacji wynosi 10.000,00 zł, którą gmina przekaże jednostkom OSP z przeznaczeniem na zadania obejmujące m.in. termomodernizację budynków strażnic, garaży jak również wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, założenie centralnego ogrzewania, termomodernizację pokrycia dachowego, ocieplenie ścian zewnętrznych.
     Radzisław Kozłowski zaznaczył, że wprowadzona kwota dotacji celowej na wymienione powyżej zadania zmienia również plan wydatków majątkowych w punkcie - pozostałe wydatki inwestycyjne.
     Starosta zwróciła się z zapytaniem, czy są uwagi, pytania do zaproponowanych zmian w budżecie Powiatu wprowadzonych autopoprawką.
Wobec braku pytań, Starosta zmiany wprowadzone autopoprawką poddała pod głosowanie W jego wyniku autopoprawka została przyjęta jednogłośnie - pięcioma głosami „za" i stanowi załącznik nr 3 (cd) do protokołu (zaznaczenie kolorem niebieskim w nowej wersji projektu uchwały).

Ustalenia:
Autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2012 w imieniu Zarządu Powiatu wniesie Skarbnik Powiatu na sesji w dniu 27 czerwca 2012 r.

Punkt 4.

Przyjęcie autopoprawki projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2012 - 2017.

Starosta Koniński przystępując do realizacji punktu 4. porządku obrad, poinformowała Członków Zarządu, że dokument dotyczący zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2012 - 2017 otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia.
O omówienie proponowanych autopoprawką zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2012 - 2017 Starosta poprosiła Radzisława Kozłowskiego Skarbnika Powiatu.
   Radzisław Kozłowski poinformował, że zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2012 - 2017 wynikają z przedstawionych w poprzednim punkcie zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2012 r.
     Starosta zapytała Członków Zarządu, czy są uwagi, pytania do zaproponowanych zmian wprowadzonych autopoprawką do Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 W związku z brakiem pytań Starosta zmiany wprowadzone autopoprawkę poddała pod głosowanie. Została ona przyjęta przez Zarząd jednogłośnie - pięcioma głosami „za" i stanowi załącznik nr 4 do protokołu (zaznaczenie kolorem niebieskim w nowej wersji projektu uchwały).

Ustalenia:
Autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2012 - 2017 w imieniu Zarządu Powiatu wniesie Skarbnik Powiatu na sesji w dniu 17 czerwca 2012 r.

Punkt 5 - 16.

Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie: Rzgów, Sompolno, Grodziec, Kramsk, Stare Miasto, Ślesin, Skulsk, Krzymów, Golina,Wierzbinek, Wilczyn, Rychwał.

Starosta potwierdziła, że projekty uchwał dotyczące udzielenia pomocy finansowej wyżej wymienionym Gminom Członkowie Zarządu otrzymali z innymi materiałami obrad.
Nadmieniła, że udzielenie pomocy finansowej gminom dotyczy podziału wcześniej wspomnianej dotacji celowej tj. kwoty 120.000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe przedsięwzięć Ochotniczych Straży Pożarnych.
      Starosta Koniński poinformowała, że wszystkie złożone wnioski dotyczące udzielenia pomocy finansowej, zgodnie z ustaleniami, zostały zaopiniowane przez Wójta, Burmistrza Gminy lub Prezesa OSP. Oznajmiła, że w części wniosków, gminy wskazywały nazwę jednostki OSP i zakres przedsięwzięcia. Natomiast w kilku przypadkach zwracano się tylko o ich wsparcie finansowe. Każda gmina otrzymała kwotę dotacji celowej w wysokości 10.000,00 zł z różnym podziałem dla jednostek OSP wskazanym w projektowanych uchwałach. Również dodała, że wniosku nie złożyły gminy Kazimierz Biskupi i Kleczew.

Małgorzata Waszak zadała pytanie, czy są uwagi do poszczególnych projektów uchwał?

W związku z brakiem uwag Członków Zarządu do przedłożonych dokumentów,
Starosta poddała kolejno pod głosowanie projekty uchwał w poniższych sprawach:
- przyznania pomocy finansowej Gminie Rzgów;
- przyznania pomocy finansowej Gminie Sompolno;
- przyznania pomocy finansowej Gminie Grodziec:
- przyznania pomocy finansowej Gminie Kramsk;
- pomocy finansowej Gminie Stare Miasto;
- przyznania pomocy finansowej Gminie Ślesin;
- przyznania pomocy finansowej Gminie Skulsk;
- przyznania pomocy finansowej Gminie Krzymów:
- przyznania pomocy finansowej Gminie Golina;  
- przyznania pomocy finansowej Gminie Wierzbinek;
- przyznania pomocy finansowej Gminie Wilczyn;
- przyznania pomocy finansowej Gminie Rychwał.
Projekty uchwał przyjęto jednogłośnie pięcioma głosami „za" i stanowią odpowiednio załącznik nr 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 do protokołu.

Ustalenia:
Projekty uchwał Zarząd Powiatu postanowił wnieść pod obrady Rady Powiatu Konińskiego i przekazać jej Przewodniczącemu, jako materiał sesyjny.

Punkt 17.

Opinia Zarządu Powiatu Konińskiego dotycząca projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego

w sprawie niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym przez pracodawcę.


Przystępując do realizacji 17. punktu, Starosta poinformowała, że radna Powiatu Konińskiego Agnieszka Mirecka - Katulska w dniu 5 czerwca 2012 r. otrzymała wypowiedzenie stosunku pracy od pracodawcy, którym jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Oznajmiła, że po złożeniu wypowiedzenia, pracodawca zwrócił się do Rady Powiatu Konińskiego z wnioskiem o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z panią mgr Agnieszką Mirecką - Katulską.
      Starosta, odnosząc się do przedmiotu sprawy, powiedziała, że jest wiadomo, iż taki obowiązek na pracodawcy ciąży. Niemniej jednak wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy powinna być uprzednie w stosunku do oświadczenia pracodawcy o rozwiązaniu stosunku pracy.

Zarząd Powiatu Konińskiego po wysłuchaniu Starosty i zapoznaniu się z uzasadnieniem do projektu uchwały wydał opinię pozytywną dotyczącą projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym przez pracodawcę.

Opinia Zarządu Powiatu Konińskiego wraz z projektem uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Punkt 18 -20.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie:

- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał - Etap V;

- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał - Etap VI;

- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał - Etap VII;

Starosta Koniński Małgorzata Waszak zapewniła Członków Zarządu, że powyższe projekty uchwał otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia.
Następnie poinformowała, że zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, po podjęciu przez Radę Miejską Gminy Rychwał uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Burmistrz Gminy i Miasta Rychwał wystąpił do Zarządu Powiatu o uzgodnienie tego planu.
    Starosta, omawiając poszczególne projekty uchwał, poinformowała, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Rychwał dotyczy Etapu V, VI oraz VII i obejmuje obręby miejscowości: Kuchary Kościelne, Święcia, Rybie, Zosinki, Jaroszewice Grodzieckie, Dąbroszyn, Rychwał.
Podkreśliła, że ze złożonych przez Burmistrza wniosków wynika, iż ustalenia określone w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nie mają wpływu na realizację zadań samorządu powiatowego. Natomiast tereny te przeznaczone zostaną na cele usługowe, mieszkaniowe lub produkcyjne.

Starosta Koniński zadała pytanie, czy są uwagi do przedstawionych dokumentów.

W związku z brakiem uwag Członków Zarządu do przedłożonych dokumentów, projekty uchwał Starosta poddała kolejno pod głosowanie.

Zarząd Powiatu Konińskiego podjął jednogłośnie - pięcioma głosami „za":

  • Uchwałę Nr 204/2012 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał - Etap V.
             Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

  • Uchwałę Nr 205/2012 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał - Etap VI.
            Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

  • Uchwałę Nr 204/2012 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał - Etap VII.
           Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Punkt 21.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".

Przystępując do realizacji 21. punktu, Starosta zapewniła, że projekt uchwały w powyższej sprawie wszyscy Członkowie Zarządu otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia.
      Starosta poinformowała, że kapituła tytułu honorowego na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2012 r. rozpatrzyła pozytywnie wniosek o nadanie tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego" panu Bogdanowi Borońskiemu, złożony przez Burmistrza Gminy i Miasta Ślesin. Oznajmiła, że przedmiotowy wniosek złożono z okazji odbywającego się 30 czerwca w Ślesinie Festiwalu Kuchni Ochweśnickiej, którego pomysłodawcą i organizatorem jest właśnie pan Bogdan Boroński.
    Małgorzata Waszak, odnosząc się do innych zasług pana Borońskiego, zaznaczyła m. in., że jest on również pomysłodawcą i wykonawcą wielu imprez regionalistycznych: Tygodnia Gęsi Ślesińskiej, Święta Pyrczoka i Obsypunki, rajdów rowerowych. W 2000 roku był inicjatorem powstania i przewodniczył Stowarzyszeniu Dwa Mosty, które przekształciło się w Lokalną Grupę Działania w gminie. Jest członkiem Zarządu Wielkopolskiej Izby Turystyki i Rady Krajowej Izby Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej.
       Starosta zadała pytanie, czy są uwagi do przedłożonego projektu uchwały.
W związku z brakiem uwag Starosta projekt uchwały poddała pod głosowanie.
W jego wyniku uchwałę podjęto jednogłośnie, pięcioma głosami „za".
Uchwała Nr 207/2012 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego" stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Punkt 22.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego

w sprawie użyczenia pomieszczeń biurowych w budynku położonym w Koninie przy Alejach 1 Maja 9.

Przystępując do realizacji 22. punktu, Starosta przypomniała, że projekt uchwały w powyższej sprawie wszyscy Członkowie Zarządu otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia.
     Starosta poinformowała, że przedmiotowa uchwała dotyczy oddania w użyczenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Koninie pomieszczeń biurowych oznaczonych nr 350, 351 i 352 o łącznej powierzchni 80,85 m2, znajdujących się na II piętrze w budynku stanowiącym własność Powiatu Konińskiego, położonym w Koninie przy Alejach 1 Maja 9 na okres od 1 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2015 r.
       Małgorzata Waszak nadmieniła, że podjęcie przedmiotowej uchwały jest dopełnieniem formalnym mającym na celu ujednolicenie procedury prawnej w stosunku do wszystkich podmiotów, które wynajmują bądź mają oddane w użyczenie pomieszczenia biurowe. Zaznaczyła, że Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koninie pomieszczenia biurowe w budynku Starostwa Powiatowego w Koninie wynajmuje od 1999 roku na podstawie zawartego    porozumienia.
       Starosta zadała pytanie, czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały.
W związku z brakiem chętnych do dyskusji, Starosta Koniński poddała pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały.
       Starosta stwierdziła, że uchwała Zarządu Powiatu Konińskiego została podjęta jednogłośnie, pięcioma głosami „za".

Uchwała Nr 208/2012 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie użyczenia pomieszczeń biurowych w budynku położonym w Koninie przy Alejach 1 Maja 9 stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Punkt 23.

Rozpatrzenie wniosku o celowości realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu rehabilitacji przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość" w Głębockiem i Fundację Mielnica.

Starosta o zreferowanie tematu poprosiła Wicestarostę Konińskiego, Andrzeja Nowaka.

Wicestarosta Koniński wyjaśnił, że w świetle prawa ( ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) powiat może przyznawać dotacje na realizację zadań publicznych w drodze pozakonkursowej.
Poinformował Członków Zarządu, że środki finansowe na dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego rehabilitacji osób niepełnosprawnych pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i pozostają w dyspozycji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie. Wnioski na realizację tego zadania złożyły dwie organizacje pozarządowe: Fundacja Mielnica w Koninie i Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość" w Głębockiem.
Zaznaczył, że Fundacja Mielnica w Koninie wnioskuje o dofinansowanie zadania o nazwie „Dążymy do samodzielności" - prowadzenie rehabilitacji w Środowiskowym Domu Samopomocy im. Doktora Janaszka w Koninie w kwocie10.000,00 zł przy wkładzie własnym 1.680,00 zł, co stanowi 14% ( praca wolontariuszy).
Nadmienił, że w ramach realizacji zadania prowadzona będzie zarówno rehabilitacja ruchowa przez rehabilitanta i fizykoterapeutę jak i rehabilitacja psychiczna przez psychologa.
Natomiast drugi podmiot, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość" w Głębockiem, wnioskuje o dofinansowanie zadania pn. „Prowadzenie rehabilitacji w Środowiskowym Domu Samopomocy" również w kwocie 10.000,00 zł, wnosząc wkład własny 15% (praca wolontariuszy). W ramach zadania oferent proponuje prowadzić rehabilitację polegającą m.in. na: dogoterapii, gimnastyce korekcyjnej, hydroterapii (2x w tygodniu wyjazd na basen) muzykoterapii, psychoterapii, treningach umiejętności społecznych oraz masażu.
       Wicestarosta oznajmił, że przedłożone wnioski są poprawne pod względem formalnym, merytorycznym, finansowym oraz rzeczowym. Spełniają również przesłanki art. 19 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W związku z powyższym prosi Zarząd Powiatu o rozpatrzenie celowości realizacji tych zadań i podjęcie decyzji w sprawie przyznania dotacji na ich wsparcie z pominięciem otwartego konkursu ofert.
        Proponowane kwoty dotacji Starosta poddała pod głosowanie. W głosowaniu jawnym imiennym brało udział pięciu Członków Zarządu. Za przyznaniem dotacji w proponowanej wysokości głosowali:
1) Małgorzata Waszak
2) Andrzej Nowak
3) Stanisław Głąbicki
4) Tadeusz Jaroszewski
5) Jacek Wysocki.
 
    Starosta stwierdziła, że Zarząd Powiatu Konińskiego uznał realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej dotyczących rehabilitacji osób niepełnosprawnych za celową i przyznał dotację na ich wsparcie dla Fundacji Mielnica w Koninie 10.000,00 zł i Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość" w Głębockiem 10.000,00 zł z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie rozpatrzenia celowości realizacji zadań i podjęcie decyzji w sprawie przyznania dotacji na wsparcie ich realizacji z pominięciem otwartego konkursu ofert stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Punkt 24.

Aneks do arkusza organizacji na rok szkolny 2011/2012

Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie.

O zapoznanie ze zmianami w arkuszu organizacji Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie Starosta poprosiła Andrzeja Nowaka, Wicestarostę Konińskiego.
         Wicestarosta poinformował, że przyczyną wprowadzenia zmian do arkusza organizacji na rok szkolny 2011/2012 ww. placówki jest udzielenie przez Dyrektora Małgorzatę Sobieraj pani Barbarze Kędzior - Plamowskiej urlopu na podratowanie zdrowia.
Podkreślił, że zmiana w arkuszu organizacji polegałaby na rozdysponowaniu wymiaru 20 godzin, które realizowała pani Kędzior - Plamowska na trzech nauczycieli. Oznajmił również, że proponowane zmiany przez panią dyrektor nie wpłyną destrukcyjnie na realizację zadań Poradni, ponieważ zadania wykonywane przez Panią Kędzior - Plamowską będą mogły być realizowane przez nauczycieli, którym przydzielono dodatkowe godziny, a limit godzin dodatkowych mieści się w ramach, które przewidują przepisy ustawy o oświacie z tego zakresu.
         Starosta Koniński, Małgorzata Waszak zadała pytanie, czy są uwagi do przedstawionego aneksu.
Z uwagi na brak chętnych do dyskusji Starosta zmiany wprowadzone aneksem poddała pod głosowanie.
Aneks przyjęto w przedstawionym brzmieniu jednogłośnie, pięcioma głosami „za".

Punkt 25.

Sprawy bieżące.

Starosta w części spraw bieżących podziękowała członkom Zarządu za udział w XIII Wielkim Ruszeniu Gmin Powiatu Konińskiego, które odbyło się 23 czerwca br. w Sławsku, gm. Rzgów.
Podsumowując, Starosta stwierdziła, że festyn zorganizowano na bardzo wysokim poziomie, z czego byli zadowoleni uczestnicy oraz organizatorzy imprezy.

Następnie poinformowała, że 24 czerwca br. odbyła się impreza pn. „Majówka w ogrodzie", po czym głos oddała Panu Tadeuszowi Jaroszewskiemu organizatorowi imprezy.
         Tadeusz Jaroszewski podziękował Wicestaroście Konińskiemu i przedstawicielom Powiatu za udział w imprezie. Podkreślił, że celem festynu było zintegrowanie mieszkańców gminy Krzymów poprzez dobrą zabawę i promowanie lokalnych artystów. Oznajmił, że program majówki uświetniła wystawa obrazów, kwiatów, rękodzieła ze słomy, wikliny, wyrobów hafciarskich i szydełkowych, prezentacja produktów zdrowej żywności jak również puszczanie wianków na wodzie, muzyka i tańce.
Ponownie głos zabrał Tadeusz Jaroszewski, który wnioskował o wydłużenie godzin pracy promu w miejscowości Biechowy.
      Starosta odnosząc się do prośby przedmówcy zaproponowała, aby na następne posiedzenie Zarządu zaprosić Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie celem zajęcia stanowiska we wnioskowanej sprawie.
      Andrzej Nowak, Wicestarosta Koniński podkreślił, że od pewnego czasu coraz większe znaczenie dla rozwoju rolnictwa odgrywają grupy producenckie rolników. Wśród działających aktywnie na terenie powiatu konińskiego zaliczył: grupę producentów warzyw, owoców oraz producentów trzody chlewnej.
    Wicestarosta poprosił Członków Zarządu o wyrażenie opinii nt. podjęcia przez niego dalszych działań mających na celu wyłonienie kandydatów, dla których samorząd powiatu wnioskowałby do ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o nadanie tytułu „Zasłużony dla rolnictwa". Podkreślił też, że w związku z ustaleniem najbardziej aktywnych grup producenckich w powiecie konińskim przeprowadziłby konsultacje z instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa (Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i Wielkopolską Izbą Rolniczą).
Przewodnicząca Zarządu uznając inicjatywę Andrzeja Nowaka za słuszną, stwierdziła, że procedura związana ze złożeniem wniosku do ministerstwa wymaga znacznie dłuższego czasu i w tym roku jest już za późno o wnioskowanie o nagrodę dla grup producenckich.
      Jacek Wysocki zaproponował jednak, aby najbardziej aktywne grupy producenckie z powiatu konińskiego podczas tegorocznego powiatowego święta plonów wyróżnić poprzez podkreślenie zasług dla rolnictwa.
W dalszej części spraw bieżących Starosta poruszyła sprawę legitymacji dla radnych. Zaznaczyła, że brak zdjęć niektórych radnych wstrzymuje zlecenie ich wykonania. Legitymacja będzie miała format prawa jazdy, której koszt wyniesie ok. 6 zł.
     Małgorzata Waszak Przewodnicząca Zarządu na zakończenie posiedzenia powiedziała, że o godzinie 1000 odbędzie się Sesja Absolutoryjna, która jest rozliczeniem roku poprzedniego. Podziękowała członkom Zarządu za pracę nad ubiegłorocznym budżetem, podkreślając, że pracę tę Zarząd wykonał dobrze, na co wskazuje wynik z wykonania budżetu, sprawozdanie finansowe oraz zwiększony majątek powiatu wykazany w informacji o mieniu powiatu. Zaznaczyła, że z dokonań Zarząd Powiatu może mieć satysfakcję. Były to dokonania na miarę możliwości budżetu powiatu, które wykonano starannie i rzetelnie.
Z uwagi na brak innych tematów w sprawach bieżących Starosta uznała, że porządek obrad został wyczerpany. Podziękował wszystkim obecnym za udział i o godz. 840 zakończyła posiedzenie Zarządu.
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.

1. Starosta Koniński - Małgorzata Waszak
2. Wicestarosta Koniński - Andrzej Nowak
3. Członek Zarządu - Stanisław Głąbicki
4. Członek Zarządu - Tadeusz Jaroszewski
5. Członek Zarządu - Jacek WysockiProtokół sporządziła:
Grażyna Czekalska
Specjalista
ds. obsługi Zarządu Powiatu.
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: Żaneta Staszak (2012-07-27 13:37:17)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Żaneta Staszak (2012-07-27 13:37:17)
Lista wiadomości