logo
logo bip
Rok 2012
Protokół Nr 40/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego w dniu 16 maja 2012 r.
Protokół Nr 40/2012
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
w dniu 16 maja 2012 r.


W posiedzeniu wzięli udział:

Członkowie Zarządu Powiatu:
1. Małgorzata Waszak - Starosta Koniński;
2. Andrzej Nowak - Wicestarosta Koniński;
3. Stanisław Głąbicki;
4. Tadeusz Jaroszewski

Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski - Skarbnik Powiatu;
Tomasz Czarny - Sekretarz Powiatu.

Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:
Romualda Nawrocka - zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;

Lista obecności uczestników posiedzenia z dnia 16 maja 2012 r. stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Posiedzeniu przewodniczyła: Małgorzata Waszak, Starosta Koniński, Przewodnicząca Zarządu Powiatu.

Posiedzenie protokołowała: Grażyna Czekalska specjalista ds. obsługi Zarządu Powiatu Konińskiego.

40 posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 830 otworzyła jego Przewodnicząca, Starosta Koniński, Małgorzata Waszak. Po powitaniu uczestników posiedzenia przedstawiła projekt porządku obrad stanowiący załącznik nr 2 do protokołu.

Punkt 1

Przyjęcie porządku posiedzenia

Przewodnicząca Zarządu zaproponowała, aby do porządku obrad po punkcie 12., wprowadzić punkt 13. o brzmieniu: „Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie konkursu „Powiatowy Rolnik Roku".

W związku z brakiem uwag do zaproponowanych zmian, Starosta wniosek o zmianę porządku posiedzenia poddała pod głosowanie. Zarząd Powiatu wniosek przyjął jednogłośnie, 4 głosami „za".

Posiedzenie Zarządu przebiegało według następującego porządku obrad:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego nr 39/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r.
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Programu współpracy z organizacyjnymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku.
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kleczew.
5. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego.
6. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2012 - 2017.

7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za I kwartał 2012 r.
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie.
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie.
10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.
11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.
12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".
13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie konkursu „Powiatowy Rolnik Roku".
14. Aneks do arkusza organizacji na rok szkolny 2011/2012 Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rychwale.
15. Sprawy bieżące.

Punkt 2

Przyjęcie protokołu.

Starosta zwróciła do Członków Zarządu się z pytaniem o uwagi do przedłożonego protokołu.
W związku z ich brakiem, protokół Nr 39/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. poddała pod głosowanie. Dokument został przyjęty jednogłośnie - czterema głosami „za".

Punkt 3

 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Programu współpracy z organizacyjnymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku.

Przystępując do realizacji punktu 3., Starosta przypomniała, że projekt uchwały w powyższej sprawie wszyscy Członkowie Zarządu otrzymali z innymi materiałami posiedzenia. O zapoznanie z treścią dokumentu poprosiła Romualdę Nawrocką - zastępcę naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
 
Romualda Nawrocka poinformowała, że przedmiotowa uchwała ma na celu poprawienie błędu pisarskiego w § 12 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu współpracy z organizacjami oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku. Błąd ten dotyczy podanej wartości łącznej kwoty środków przeznaczonych na realizację Programu i polega na tym, że zamiast kwoty 1 168 300,00 zł, w dokumencie winna znaleźć się kwota 1 198 300,00 zł. Propozycje pozostałych zmian mają natomiast wpłynąć na zwiększenie przejrzystości i czytelności zapisów odnoszących się do środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu.
Starosta zwróciła się z pytaniem o uwagi do przedstawionego projektu uchwały.
W związku z brakiem chętnych do dyskusji Starosta projekt uchwały poddała pod głosowanie. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie - czterema głosami „za" i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ustalenia
Projekt uchwały Zarząd Powiatu postanowił wnieść pod obrady Rady Powiatu Konińskiego i przekazać jej Przewodniczącemu, jako materiał sesyjny.

Punkt 4

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kleczew.

Starosta Małgorzata Waszak dokonała krótkiego wprowadzenia do tematu kolejnego punktu porządku obrad, a także poinformowała, Członków Zarządu, że projekt uchwały dotyczący udzielenia pomocy finansowej Gminie Kleczew otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia.
O szczegółowe omówienie zagadnienia poprosiła Radzisława Kozłowskiego - Skarbnika Powiatu.
Radzisław Kozłowski poinformował, że w związku z ubieganiem się Gminy Kleczew o dofinansowanie z „NPPDL - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" realizacji zadania pn. „Przebudowa ulicy 11 Listopada w Kleczewie na odcinku od Alei 600 lecia do skrzyżowania z ul. Św. Kingi wraz z odwodnieniem i oświetleniem",4 października 2011 roku pomiędzy Powiatem Konińskim a Gminą Kleczew zawarte zostało porozumienie, w którym Powiat wyraził wolę udziału w realizowanym przez gminę zadaniu i zadeklarował przekazanie Gminie środki finansowe w kwocie 141 000,00 zł (tj. w wysokości 20,05% z 50% kwoty przetargowej wkładu własnego Gminy Kleczew) pod warunkiem, że zadanie zostanie zakwalifikowane do realizacji w 2012 roku w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
Skarbnik poinformował, że warunek ten został spełniony i zadanie jest aktualnie realizowane przez Gminę Kleczew, a jego zakończenie zaplanowano na 30 listopada 2012 r.
Zapewnił, że w związku z powyższym podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kleczew w deklarowanej wcześniej wysokości jest zasadne.
Starosta zwróciła się z pytaniem o uwagi do przedstawionego projektu uchwały.
Wobec ich braku Starosta projekt uchwały poddała pod głosowanie.
Projekt przyjęto jednogłośnie - czterema głosami „za" i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ustalenia
Starosta zaznaczyła, że projekt uchwały zostanie wprowadzony do porządku obrad sesji w dniu 17 maja 2012 r.

Punkt 5

Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego.

Starosta dokonała wprowadzenia do 5 punktu porządku obrad i oddała głos Radzisławowi Kozłowskiemu Skarbnikowi Powiatu.
Radzisław Kozłowski poinformował, że proponowane zmiany w budżecie Powiatu Konińskiego na 2012 rok są konsekwencją projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kleczew i polegają na zmniejszeniu wydatków budżetu powiatu na zadania własne o kwotę 141 000, 00 zł oraz wprowadzeniu tej kwoty do wydatków budżetu powiatu z przeznaczeniem na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego.
Skarbnik zaznaczył też, że w związku z tym, zmianie ulega również plan wydatków majątkowych, gdzie w pozostałych wydatkach inwestycyjnych w rozdziale 60016 w § 6300 wprowadza się dotację celową dla Gminy Kleczew na realizację projektu pn. „Przebudowa ul. 11 Listopada w Kleczewie na odcinku od Alei 600-lecia do skrzyżowania z ul. Św. Kingi" w ramach NPPDL - Etap II na kwotę 141 000, 00 zł.
    Starosta zwróciła się z pytaniem o uwagi do zaproponowanych zmian w budżecie Powiatu wprowadzonych autopoprawką.
Wobec braku pytań Starosta zmiany wprowadzone autopoprawką poddała pod głosowanie. W jego wyniku, autopoprawka została przyjęta jednogłośnie - czterema głosami „za" i stanowi załącznik nr 5  (cd) do protokołu (zaznaczenie kolorem niebieskim w nowej wersji projektu uchwały).
 
Ustalenia
Autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2012 w imieniu Zarządu Powiatu wniesie Skarbnik Powiatu na sesji w dniu 17 maja 2012 r.

Punkt 6

Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2012 - 2017.

O omówienie proponowanych autopoprawką zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2012 - 2017 Starosta poprosiła Radzisława Kozłowskiego Skarbnika Powiatu.
Radzisław Kozłowski poinformował, że zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2012 - 2017 wynikają z przyjęcia projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kleczew oraz przedstawionych w poprzednim punkcie zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2012 r.
Starosta zapytała Członków Zarządu o uwagi do zaproponowanych autopoprawką zmian w WPF.
 W związku z brakiem pytań, Starosta autopoprawkę poddała pod głosowanie. Została ona przyjęta przez Zarząd jednogłośnie - czterema głosami „za" i stanowi załącznik nr 6 do protokołu (zaznaczenie kolorem niebieskim w nowej wersji projektu uchwały).
 
Ustalenia
Autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2012 - 2017 w imieniu Zarządu Powiatu wniesie Skarbnik Powiatu na sesji w dniu 17 maja 2012 r.

Punkt 7

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za I kwartał 2012 r.

Przystępując do realizacji 7. punktu Starosta przypomniała, że projekt uchwały w powyższej sprawie wszyscy Członkowie Zarządu otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia. O przedstawienie treści dokumentu poprosiła Radzisława Kozłowskiego Skarbnika Powiatu.
Omówienie dokumentu Radzisław Kozłowski rozpoczął od zapewnienia, że informację o wykonaniu budżetu Powiatu za I kwartał 2012 r. sporządzono zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych.
Skarbnik poinformował Członków Zarządu, że plan roczny dochodów Powiatu Konińskiego za I kwartał 2012 r. został wykonany w 27,36%, co stanowi kwotę 17 889 452, 03 zł. Natomiast wydatki wykonano w kwocie 15 291 024, 47 zł, tj. 23, 99 % planu rocznego. Podkreślił, że I kwartał 2012 r. zamknięto nadwyżką budżetową w wysokości 2 598 427, 56 zł.
Następnie Skarbnik Powiatu przedstawił szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków w ramach działów, rozdziałów i paragrafów, informując m.in. o wysokości wpływów z opłaty komunikacyjnej (812 531,00 zł, co stanowi 24,25% planu rocznego), a także podatku dochodowego od osób fizycznych (2 586 319,00 zł - 18,75% wykonania planu) i osób prawnych (44 459,04 -10,60% planu rocznego).
Zapewnił też, że obecnie nie występuje zagrożenie związane z niewykonaniem budżetu za 2012 r.
Na zakończenie poinformował, że przedmiotowa informacja (zgodnie z ustawą o finansach publicznych) podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z uwagi na brak dyskusji Starosta projekt uchwały poddała pod głosowanie. Uchwałę podjęto jednogłośnie - czterema głosami „za".
Uchwała Nr 186/2012 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za I kwartał 2012 r. stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Punkt 8

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie.

Przystępując do realizacji punktu 8., Starosta przypomniała, że projekt uchwały w powyższej sprawie wszyscy Członkowie Zarządu otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia. O przybliżenie Zarządowi treści projektu uchwały Starosta poprosiła Andrzeja Nowaka Wicestarostę Konińskiego.
Andrzej Nowak poinformował, że wywołanie przedmiotowej uchwały jest konsekwencją podjętej na poprzednim posiedzeniu uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora placówki.
Wicestarosta przypomniał, że procedura konkursowa przyniosła pozytywne rozstrzygnięcie dla dotychczasowej dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie, Pani Małgorzaty Sobieraj.
Przedstawiając Członkom Zarządu zapisy projektu uchwały, wyjaśnił, że dokumentem tym powierza się Pani Małgorzacie Sobieraj stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie na okres od dnia 1 września 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r.

W związku z brakiem pytań i uwag do projektu uchwały, Starosta poddała go pod głosowanie. Uchwała podjęta została jednogłośnie - czterema głosami „za".
Uchwała Nr 187/2012 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Punkt 9

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie.

Przystępując do realizacji 9 punktu obrad Starosta przypomniała, że projekt uchwały w powyższej sprawie wszyscy Członkowie Zarządu otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia. Ponownie o zabranie głosu i przedstawienie treści dokumentu poprosiła Wicestarostę Andrzeja Nowaka.
Andrzej Nowak poinformował Członków Zarządu, że przedmiotową uchwałą upoważnia się Panią Małgorzatę Sobieraj - dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie zadań określonych w statucie placówki oraz realizacją zadań remontowych, modernizacyjnych i zakupów inwestycyjnych Poradni.
W związku z brakiem uwag Zarządu do projektu uchwały, Starosta poddała go pod głosowanie. Uchwałę podjęto jednogłośnie, czterema głosami „za".
Uchwała Nr 188/2012 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Punkt 10

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.

Przystępując do realizacji punktu 10 Starosta wyjaśniła, że projekt uchwały w przedmiotowej sprawie Członkowie Zarządu otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia. Następnie, o przedstawienie treści dokumentu poprosiła Wicestarostę Andrzeja Nowaka.
Andrzej Nowak zaznaczył, że analogicznie do omawianej wcześniej sytuacji (dotyczącej rozstrzygnięcia konkursu na dyrektora Poradni w Ślesinie) uchwała ta wynika z zatwierdzenia przez Zarząd konkursu na stanowisko dyrektora ZSP w Kleczewie.
Wicestarosta przypomniał, że konkurs ten wygrała pełniąca w poprzedniej kadencji funkcję dyrektora szkoły - Pani Marietta Putz. Wyjaśnił też, że przedmiotową uchwałą powierza Marietcie Putz stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie na okres 5 lat, tj. od dnia 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2017 r.
W związku z brakiem dyskusji w tym temacie, Starosta poddała dokument pod głosowanie. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - czterema głosami „za".
Uchwała Nr 189/2012 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Punkt 11

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.

Przystępując do realizacji 11 punktu obrad Starosta stwierdziła, że projekt uchwały w powyższej sprawie Członkowie Zarządu otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia. O przybliżenie Zarządowi zapisów projektu uchwały poprosiła Wicestarostę Andrzeja Nowaka.
Andrzej Nowak poinformował Członków Zarządu, że przedmiotową uchwałą upoważnia się Panią Mariettę Putz - dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie zadań określonych w statucie szkoły oraz realizacją zadań remontowych, modernizacyjnych i zakupów inwestycyjnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.
W związku z brakiem uwag do treści przedstawionego dokumentu Starosta poddała go pod głosowanie. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie, czterema głosami „za".
Uchwała Nr 190/2012 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Wicestarosta poinformował też, że dokumenty dotyczące powierzenia stanowiska i upoważnienia zostaną wręczone dyrektorom wymienionych placówek na następnym posiedzeniu Zarządu.

Punkt 12

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego"

W 12 punkcie porządku obrad Starosta Małgorzata Waszak poinformowała, że na posiedzeniu w dniu 15 maja 2012 r. Kapituła rozpatrzyła 5 wniosków o nadanie tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego". Wyjaśniła, że dotyczą one dwóch pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, honorowego dawcy krwi oraz dwóch tytułów zbiorowych: dla PCK przy Parafii M.B.P. w Kawnicach i OSP w Licheniu.
W związku z tym, że o nadanie tytułu honorowego pracownicom PCPR: Dorocie Kaźmierczak i Małgorzacie Pęczkowskiej wnioskował Wicestarosta Koniński, Małgorzata Waszak zaproponowała, aby przybliżył Zarządowi obydwie kandydatki.

Andrzej Nowak uznał za wystarczające uzasadnienia wniosków dołączone do projektu uchwały. Odniósł się jednak do funkcjonującego w powiecie konińskim systemu rodzinnej pieczy zastępczej, w stworzeniu i wdrożeniu którego obie kandydatki miały ogromny udział.
 
Wicestarosta podkreślił, że wypracowane przez nasz powiat rozwiązania dotyczące rodzicielstwa zastępczego należą do nowatorskich i modelowych, przez co mogą służyć za przykład do naśladowania dla innych samorządów. Brak Domu Dziecka na terenie powiatu konińskiego w momencie jego powstania stał się ogromną motywacją dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do podjęcia starań na rzecz zapewnienia dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych lepszej formy opieki niż instytucjonalna. Kierując się wyłącznie dobrem dziecka, zamiast dążyć do powołania stosownej placówki, PCPR podjął żmudne działania służące rozwojowi pieczy zastępczej w powiecie.
Dzięki ogromnej determinacji i zaangażowaniu pracowników Centrum, dzieci z powiatu konińskiego od ponad 10 lat nie korzystają z form opieki instytucjonalnej, ale trafiają do rodzin zastępczych spokrewnionych lub zawodowych przygotowanych do pełnienia tej roli. Rozwinięty system rodzicielstwa zastępczego sprawdził się, a najlepszym tego potwierdzeniem jest powrót 111 dzieci do rodzin biologicznych.
Andrzej Nowak podkreślił, że ogromną wartość stanowi nie tylko opieka nad dziećmi znajdującymi się w pieczy zastępczej, ale wsparcie socjoterapeutyczne udzielane ich rodzicom biologicznym, które umożliwia powrót dzieci na łono rodziny.
Wicestarosta przypomniał też, że ogromne zasługi w dziedzinie rozwoju rodzicielstwa zastępczego w powiecie konińskim ma dyrektor Elżbieta Sroczyńska, która tytułem „Zasłużony dla powiatu" została uhonorowana już wcześniej.
Następnie głos zabrała, Starosta Małgorzata Waszak, która poinformowała, że z wnioskiem o nadanie tytułu honorowego dla Romana Stelmaszyka i Klubu HDK PCK przy Parafii M.B.P. w Kawnicach wystąpił Prezes Klubu Krystian Karbowy. Natomiast dla OSP w Licheniu - Stowarzyszenie Promocji Lichenia Starego i Budowy Gimnazjum.
Starosta przedstawiła Zarządowi krótką charakterystykę nominowanych do tytułu. Następnie zapytała czy są uwagi do przedstawionych kandydatów.
W związku z ich brakiem, Starosta poddała dokument pod głosowanie. Uchwałę podjęto jednogłośnie, czterema głosami „za".
Uchwała Nr 191/2012 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego" stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Punkt 13
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie konkursu „Powiatowy Rolnik Roku".

Starosta Małgorzata Waszak dokonała krótkiego wprowadzenia do kolejnego punktu porządku obrad. Następnie o omówienie treści projektu uchwały poprosiła Wicestarostę Andrzeja Nowaka.
Wicestarosta poinformował, że przedmiotową uchwałą proponuje się doprecyzować część zapisów regulaminu konkursu „Powiatowy Rolnik Roku" stanowiącego załącznik do uchwały.
Andrzej Nowak wyjaśnił, że uszczegółowienia wymagają ujęte w projekcie regulaminu: kryteria konkursowe, przedmiot oceny, prawo zgłaszania kandydatów oraz terminarz konkursu w następnych latach.
Zwrócił uwagę na nowy zapis regulaminu mówiący o tym, że w konkursie nie mogą brać udziału osoby, które w ostatnich trzech latach od bieżącej edycji konkursu, były jego laureatami. Przedmiot oceny, uszczegółowiono o zapisy dotyczące stosowania zwykłej, dobrej praktyki rolniczej, przestrzegania zasad BHP właściwych dla gospodarstw rolnych, dobrostanu zwierząt, ogólnej oceny sposobu prowadzenia działalności uwzględniającej estetykę gospodarstwa i kwestie ekologiczne.
Zaproponował też, aby punkt dotyczący prawa zgłaszania kandydatów rozszerzyć o zapis mówiący, że zgłoszony do konkursu rolnik powinien prowadzić gospodarstwo charakteryzujące się wysoką produkcją rynkową bądź wysokim poziomem usług.
Wicestarosta poinformował, że zmianie powinien ulec również „terminarz konkursu w następnych latach", który przedstawia się następująco:
do 10 czerwca  - termin zgłaszania kandydatur do Starostwa Powiatowego,
do 30 czerwca     - ocena bezpośrednia zgłoszonych gospodarstw do konkursu,
do 20 lipca - posiedzenie Kapituły oraz dodatkowa ocena bezpośrednia (w razie potrzeby) i ustalanie listy nominowanych oraz wybór laureatów konkursu.
 
Na zakończenie swojej wypowiedzi podkreślił, że inne poprawki, zapisy w projekcie uchwały mają charakter redakcyjny, porządkowy.
Starosta zwróciła się do Członków Zarządu z pytaniem o uwagi do przedstawionego projektu uchwały.
 
W związku z brakiem dyskusji w tym temacie, Starosta projekt uchwały poddała pod głosowanie. Uchwałę podjęto jednogłośnie, czterema głosami „za".
Uchwała Nr 192/2012 Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie konkursu „Powiatowy Rolnik Roku" stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Punkt 14

Aneks do arkusza organizacji na rok szkolny 2011/2012 Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rychwale.

O zapoznanie z treścią aneksu Starosta poprosiła Wicestarostę Konińskiego.
Wicestarosta poinformował, że zmiany do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rychwale na rok szkolny 2011/2012 wprowadzone aneksem wynikają z utworzenia kolejnego Zespołu rewalidacyjno - wychowawczego, długotrwałego zwolnienia lekarskiego nauczycielki Krystyny Kołakowskiej oraz zwiększenia liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka.
Zaznaczył, że konsekwencją wprowadzenia niniejszego aneksu są zmiany w przydziale godzin dla nauczycieli.
Starosta zadała pytanie, czy są uwagi do przedstawionego aneksu.
Z uwagi na brak chętnych do dyskusji Starosta zmiany wprowadzone aneksem poddała pod głosowanie.
Aneks przyjęto w przedstawionym brzmieniu jednogłośnie, czterema głosami „za".

Punkt 15

Sprawy bieżące.

W sprawach bieżących głos zabrała Starosta Małgorzata Waszak, która pogratulowała Tadeuszowi Jaroszewskiemu organizacji VI Regionalnych Zawodów w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi o Puchar Starosty Konińskiego, które odbyły się 13 maja br. w Krzymowie. Podkreśliła rangę tych zawodów i nawiązała do promocji powiatu konińskiego.
Następnie o zabranie głosu poprosiła Członka Zarządu Tadeusza Jaroszewskiego, który podziękował Staroście za pomoc w organizacji zawodów oraz wręczył wszystkim uczestnikom posiedzenia pamiątkowe medale.
Do sali obrad zaproszono również Witolda Nowaka naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Koninie, któremu za szczególne zaangażowanie w przygotowaniu imprezy wręczono medal pamiątkowy.
Witold Nowak podziękował za wyróżnienie.
Starosta przypomniała, że 25 maja br. odbędzie się szkolenie dla radnych powiatu i naczelników wydziałów Starostwa dotyczące procedury udzielania absolutorium oraz tworzenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu.
Małgorzata Waszak Przewodnicząca Zarządu poinformowała, że następny Zarząd odbędzie się 30 maja br. o godzinie 830.
Z uwagi na brak innych tematów w sprawach bieżących, Starosta uznała, że porządek obrad został wyczerpany. Podziękowała wszystkim obecnym za udział i o godz. 940 zakończyła posiedzenie Zarządu.
 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.

1. Starosta Koniński - Małgorzata Waszak
2. Wicestarosta Koniński - Andrzej Nowak
3. Członek Zarządu - Stanisław Głąbicki
4. Członek Zarządu - Tadeusz JaroszewskiProtokół sporządziła:
Grażyna Czekalska
Specjalista
ds. obsługi Zarządu Powiatu.
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: Żaneta Staszak (2012-06-13 12:05:23)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Żaneta Staszak (2012-06-13 12:05:23)
Lista wiadomości