logo
logo bip
Rok 2010
Protokół Nr 3/10 posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego w dniu 29 grudnia 2010 roku
Protokół Nr 3/10
posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
w dniu 29 grudnia 2010 roku.

 

W posiedzeniu uczestniczyli:
1/  Stanisław Adam Bielik - starosta koniński,
2/  Małgorzata Waszak - wicestarosta koniński,
3/  Halina Maria Lenartowicz - członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
4/  Zenon Paszek - członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
5/  Jacek  Wysocki -- członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
6/  Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu,
7/ Krzysztof Musiał - sekretarz powiatu.
 
oraz Romualda Nawrocka - naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Organizacyjnych

             Posiedzenie otworzył przewodniczący zarządu powiatu konińskiego - Starosta Koniński Stanisław Bielik. Poinformował, że dzisiejsze posiedzenie odbędzie się w dwóch częściach tj. przed i po sesji Rady Powiatu Konińskiego. Następnie zapoznał z projektem porządku posiedzenia, który przedstawiał się następująco:
I część przed sesją:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia .
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 2/10 z dnia 20 grudnia 2010 r.
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie  wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu.
4. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2010 r.

II część po sesji:

5.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego:
5.1. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania mającego na celu prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 2011-2013.
5.2. w sprawie zmiany prognozy łącznej kwoty długu budżetu Powiatu Konińskiego;
5.3. w sprawie porozumienia pracodawców.

6. Sprawy bieżące .

 

Ad. 1. Przyjęcie porządku posiedzenia .

Przedstawiony porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie 5 głosami „za" w zaproponowanym brzmieniu.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego Nr  2/10 z dnia 20 grudnia 2010 r.

      Protokół przyjęto bez uwag 5 głosami „za" w brzmieniu przedłożonym.

Ad. 3.  Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie  wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu.

            Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

            Z projektem uchwały zapoznał starosta . Poinformował, że w związku z podjęciem w dniu 9 grudnia przez Radę Powiatu Konińskiego uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Sławomira Królaka w okręgu wyborczym nr 16 pozostał do obsadzenia mandat radnego. Zaznaczył, że zgodnie z zapisem ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, mandat ten przysługuje panu Włodzimierzowi Pawlakowi kandydatowi z tej samej listy nr 16 KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE, który w wyborach samorządowych 2010 uzyskał kolejno największą liczbę głosów.

W tym stanie rzeczy przyjęcie projektu uchwały  w przedłożonym brzmieniu należy uznać za uzasadnione.

            Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie wniesiono.

            Starosta projekt uchwały poddał głosowaniu. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku projekt uchwały w sprawie  wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu przyjęto jednogłośnie 5 głosami „za".

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ustalenia:

projekt uchwały w powyższej sprawie wniesie starosta do porządku obrad  sesji Rady Powiatu w dniu 29 grudnia 2010 r.

4.  Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2010 r.

O zapoznanie z autopoprawką  do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2010 rok starosta poprosił Radzisława Kozłowskiego - skarbnika powiatu.

Radzisław Kozłowski poinformował , że proponowane zmiany w uchwale budżetowej dokonywane są na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie z dnia 06.12.2010 r. i polegają na przeniesieniu między paragrafami w ramach rozdziału 85218 kwoty 23.820 zł związku z dostosowaniem wydatku (odprawy pośmiertnej) do właściwej klasyfikacji budżetowej.

Zmiany wprowadzone autopoprawka do projektu uchwały budżetowej na 2010 r. przyjęto jednogłośnie 5 głosami „za".

Ustalenia:

Autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie wniesie starosta do porządku obrad sesji Rady Powiatu w dniu 29 grudnia 2010 r.

Po omówieniu punktu 4  nastąpiła przerwa w posiedzeniu zarządu z uwagi na obrady Sesji Rady Powiatu Konińskiego.

Drugą część posiedzenia zarządu wznowiono po sesji i przeprowadzono według porządku przedstawionego na wstępie.

5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego:

5.1. w sprawie wyboru ofert na zlecenie realizacji zadania mającego na celu prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 2011-2013.

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali w trakcie posiedzenia zarządu.

O zapoznanie z tematem starosta poprosił Romualdę Nawrocką - naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Organizacyjnych.

                Romualda Nawrocka na wstępie poinformowała, że Zarząd Powiatu Konińskiego uchwałą Nr 3/10 z dnia 9 grudnia 2010 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania mającego na celu  prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 2011 - 2013. Poformowała, że do ww. konkursu przystąpiło dwóch oferentów tj. Fundacja Mielnica w Koninie i Stowarzyszenie na Rzez Osób Niepełnosprawnych „RADOŚĆ" w Głęgockiem, gmina Ślesin.

Komisja Konkursowa  na swym  posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2010 r. oceniając złożone oferty pod względem formalno - prawnym, merytorycznym i organizacyjnym stwierdziła, że oferty złożono w terminie, były ważne pod względem formalnym, zawierały wszystkie niezbędne warunki zawarte w ogłoszeniu konkursu.

         Zapoznała z treścią protokółu z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 29 grudnia 2010 r. opiniującego oferty,  a następnie  rekomendowała   wyłonione podmioty do przyznania przez Zarządu Powiatu  dotacji na realizację zadania .

Kserokopia protokołu Komisji Konkursowej stanowi  załącznik 2 do protokółu.

            Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z treścią protokółu Komisji Konkursowej  oraz z zawartymi w nim opiniami, co do spełnienia przez oferentów wymogów formalno - prawnych i merytorycznych, jak również mając na względzie dotychczasową dobrą współpracę Powiatu z tymi organizacjami pozarządowymi   postanowił zlecić:

1/ Fundacji „Mielnica" w Koninie prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowego Domu Samopomocy im. Doktora Piotra Janaszka w Koninie i przyznać dotację dla 35 uczestników w kwocie 391.440 zł. 

2/ Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość" w Głębockiem prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - środowiskowych domów samopomocy oraz przyznać na to zadanie dotację dla 30 uczestników w kwocie 335.520 zł .

Następnie Starosta zapoznał z treścią projektu uchwały w sprawie  wyboru ofert na zlecenie realizacji zadania mającego na celu prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 2011-2013.

Uwag do przedłożonego projektu nie wniesiono.

Wobec powyższego Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie wyboru ofert na zlecenie realizacji zadania mającego na celu prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 2011-2013 podjęto jednogłośnie tj. 5 głosami „za".

Uchwała Nr 10/10 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru ofert na zlecenie realizacji zadania mającego na celu prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 2011 - 2013 stanowi załącznik nr 3  do protokółu.

5.2.  w sprawie zmiany prognozy łącznej kwoty długu budżetu Powiatu Konińskiego;

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

O zapoznanie z treścią projektu starosta poprosił Radzisława Kozłowskiego - skarbnika powiatu.

Radzisław Kozłowski poinformował, że zmianę prognozy łącznej kwoty długu budżetu Powiatu konińskiego dokonuje się w związku z podpisaniem umowy na pożyczkę z Wojewódzkim  Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Żychlinie, gm. Stare Miasto" oraz w związku z 5% umorzeniem pożyczek do umowy Nr 153/P/OA-t/I/06 i Nr 120/P/OA-t/I/07 przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu .

    Uwag do treści projektu uchwały nie wniesiono.

Wobec powyższego starosta projekt uchwały poddał głosowaniu. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie zmiany prognozy łącznej kwoty długu budżetu Powiatu Konińskiego   podjęto jednogłośnie 5 głosami „za".

Uchwała  Nr 11/10 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany prognozy łącznej kwoty długu budżetu Powiatu Konińskiego  stanowi załącznik nr 4  do protokółu.

5.3. w sprawie porozumienia pracodawców.

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

            Starosta poinformował, że przedmiotową uchwałą  Zarząd Powiatu wyraża  zgodę na zawarcie porozumienia pracodawców w sprawie przeniesienia dniem 1 stycznia 2011 r. pracownika pana Andrzeja Kimnesa - Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, zatrudnionego w Starostwie Powiatowym w Koninie, do pracy w jednostce budżetowej - Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie. Do podpisania porozumienia pracodawców upoważniono dwóch członków zarządu tj. panią Małgorzatę Waszak i panią Halinę Lenartowicz.

Jednocześnie poinformował, że z dniem 31 grudnia 2010 roku następuje likwidacja  Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie jako gospodarstwa pomocniczego Starostwa Powiatowego w Koninie. Natomiast z dniem 1 stycznia 2011 rozpocznie działanie jednostka budżetowa o nazwie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie.

            Następnie starosta zapoznał z treścią projektu uchwały i treścią porozumienia, które stanowi załącznik do niniejszego projektu.

Uwag do treści projektu uchwały nie wniesiono.

Wobec powyższego starosta projekt uchwały poddał głosowaniu. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie porozumienia pracodawców podjęto jednogłośnie 5 głosami „za".

Uchwała Nr 12/10 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie porozumienia pracodawców stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 6. Sprawy bieżące .

W sprawach bieżących ustalono termin posiedzenia Zarządu 21 stycznia 2011 r. godzina 1500 .

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.
1. Starosta Koniński - Stanisław Adam Bielik
2. Wicestarosta Koniński - Małgorzata Waszak
3. członek Zarządu - Halina Maria Lenartowicz
4. członek Zarządu - Zenon Paszek
5. członek Zarządu - Jacek Wysocki

 

Protokół sporządziła:
Grażyna Czekalska
Specjalista
ds. obsługi Zarządu Powiatu
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grazyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2011-02-14 09:44:07)
Lista wiadomości