logo
logo bip
Rok 2010
Protokół Nr 2/10 posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego w dniu 20 grudnia 2010 roku

 

Protokół Nr 2/10
posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
w dniu 20 grudnia 2010 roku.

 

W posiedzeniu uczestniczyli:
1/  Stanisław Adam Bielik - starosta koniński,
2/  Małgorzata Waszak - wicestarosta koniński,
3/  Halina Maria Lenartowicz - członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
4/  Zenon Paszek - członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
5/  Jacek Wysocki - członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
6/  Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu,
7/ Krzysztof Musiał - sekretarz powiatu.
 
oraz
Elżbieta Sroczyńska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie

       Posiedzenie otworzył Stanisław Adam Bielik - starosta koniński, który na wstępie powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu. Zapoznał z projektem porządku posiedzenia, do którego uwag nie wniesiono.

Porządek przedstawiał się następująco:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia .

2. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego nr 1/10 z dnia 9 grudnia 2010 r.

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego: 

3.1. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu konińskiego na rok 2010.

3.2. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

3.3. w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

3.4. zmieniająca uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Powiatu Konińskiego.

3.5. w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Konińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie:

4.1. zawarcia umowy dotacji;

4.2. przyjęcia przez Powiat Koniński darowizny oraz udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie do zawarcia umowy darowizny.

4.3. udzielenia upoważnienia do podpisywania umów.

5. Sprawy bieżące.

Ad. 1. Przyjęcie porządku posiedzenia .

            Porządek przyjęto jednogłośnie 5 głosami „za" w zaproponowanym brzmieniu.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego nr 1/10 z dnia 9 grudnia 2010 r.

Uwag i  spostrzeżeń nie wniesiono. Protokół przyjęto 5 głosami „za" w przedłożonym brzmieniu.

Ad. 3. Przyjęcie treści projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego:

3.1.  w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2010 ;

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

Zmiany do budżetu Powiatu Konińskiego na 2010 r. szczegółowo omówił Radzisław Kozłowski skarbnik powiatu.

Uwag do przedstawionych zmian nie wniesiono. 

Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2010 przyjęto jednogłośnie 5 głosami „za".

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 , (cd ), (cd ), (cd ) do protokółu.

Ustalenia:

projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.

3.2. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego,

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz  z materiałami posiedzenia.

Starosta zapoznając z treścią projektu uchwały poinformował, że w związku z powołaniem na funkcję Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Kleczew pana Stanisława Maciejewskiego, stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono.

            Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego przyjęto jednogłośnie 5 głosami „za".

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokółu.

Ustalenia :

projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.

3.3.  w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz  z materiałami posiedzenia.

Starosta zapoznając z treścią projektu uchwały poinformował, że w związku z realizacją zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, strażami, inspekcjami, powołuje się Komisję Bezpieczeństwa i Porządku, do składu której Rada Powiatu deleguje dwóch radnych. W związku z tym uważa się za konieczne podjęcie uchwały w przedstawionym brzmieniu. 

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono

            Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku projekt uchwały w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przyjęto jednogłośnie 5 głosami „za".

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokółu.

Ustalenia :

projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.

3.4.  zmieniająca uchwałę w sprawie kosztów podróży służbowych radnych Powiatu Konińskiego,

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz  z materiałami posiedzenia.

Starosta zapoznając z treścią projektu uchwały poinformował, że termin i miejsce wykonywania zadania oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowych określa Przewodniczący Rady Powiatu w poleceniu wyjazdu służbowego. Natomiast czynności, o których mowa wyżej w stosunku do Przewodniczącego Rady dokonuje Wiceprzewodniczący wskazany przez Radę. Zatem podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu jest uzasadnione.

            Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono.

Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie kosztów podróży służbowych radnych Powiatu Konińskiego przyjęto jednogłośnie 5 głosami „za".

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokółu.

Ustalenia :

projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.

3.5.  w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Konińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010,

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz  z materiałami posiedzenia.

Starosta poprosił o przedstawienie treści uchwały skarbnika powiatu Radzisława Kozłowskiego.

Skarbnik zapoznając z treścią projektu uchwały poinformował, że w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego, skoczni w dal i placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale" wystąpiły opóźnienia powodujące zakończenie tych prac w 2011 roku. Główną przyczyną są warunki pogodowe (niskie temperatury) uniemożliwiające wykonanie końcowych robót budowlanych. Wiąże się to jednak z przesunięciem zaplanowanych wydatków w kwocie 413.000 zł do realizacji w 2011 roku jako wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2010. Inwestycja zostanie zakończona wczesną wiosną 2011 roku.

Małgorzata Waszak zabierając głos w wyżej wymienionej sprawie poinformowała, że starosta wystosował pismo do firmy „Gardenia", głównego wykonawcy inwestycji z informacją o opóźniających się pracach. Wspomniała również, że odbyło się spotkanie w dniu 13 grudnia b.r. z właścicielem oraz podwykonawcą firmy „Gardenia", na którym przedstawiciel firmy złożył deklaracje zakończenia robót jeszcze w b.r. Wnosił  jednocześnie o zapłatę za wykonane już roboty.

Wicestarosta poinformowała Zarząd, że firma „Gardenia" nie wystąpiła z aneksem o przedłużenie terminu robót a umowa nie przewiduje zaliczkowania wykonanych robot.

            Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono.

Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Konińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 przyjęto jednogłośnie 5 głosami „za".

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokółu.

Ustalenia:

projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.

Ad. 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego:

4.1. w sprawie zawarcia umowy dotacji.

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

            Starosta poinformował, że projekt uchwały dotyczy umowy dotacji związanej z dalszym finansowaniem punktu WRPO zawartej pomiędzy Powiatem Konińskim reprezentowanym przez zarząd powiatu a Zarządem Województwa Wielkopolskiego jako Instytucją Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym (WRPO) na lata 2007-2013.  Umowa zostanie zawarta na okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 r. 

Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie wniesiono.

            Starosta projekt uchwały poddał głosowaniu. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie zawarcia umowy datacji podjęto jednogłośnie 5 głosami „za".

Uchwała nr 7/10 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie zawarcia umowy datacji stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

4.2. w sprawie przyjęcia przez Powiat Koniński darowizny oraz udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie do zawarcia umowy darowizny.

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

O przedstawienie projektu uchwały starosta poprosił Elżbietę Sroczyńską - dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.

            Elżbieta Sroczyńska na wstępie poinformowała, że w sierpniu br. wystąpiła z wnioskiem do Fundacji Energa z siedzibą w Gdańsku o wsparcie finansowe dla rodziny dotkniętej skutkami tegorocznej powodzi z miejscowości Myśliborskich Holendrów, gmina Golina.

Fundacja przyznała darowiznę w wysokości 50 tys. zł z przeznaczeniem na wsparcie rodzin, które ucierpiały w wyniku powodzi w maju i czerwcu 2010 r., w szczególności dla rodzin, których członkami są osoby niepełnosprawne. W związku z tym, że darowizna została przekazana do PCPR w Koninie zasadnym jest  udzielenie pełnomocnictwa dyrektorowi tej jednostki do zawarcia umowy darowizny.

            Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie wniesiono.

Starosta projekt uchwały poddał głosowaniu. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przyjęcia przez Powiat Koniński darowizny oraz udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie do zawarcia umowy darowizny podjęto jednogłośnie 5 głosami „za".

Uchwała nr 8/10 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia przez Powiat Koniński darowizny oraz udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie do zawarcia umowy darowizny stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

4.3. w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania umów.

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

                Starosta Powiatu zapoznając z treścią projektu uchwały poinformował, że dotyczy ona upoważnienia Pani Małgorzaty Waszak - Wicestarosty Konińskiego do podpisywania umów w sprawie zakupów do kwoty stanowiącej równowartość 6000 EURO, związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Starostwa Powiatowego

Starosta projekt uchwały poddał głosowaniu. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania umów podjęto jednogłośnie 5 głosami „za".

Uchwała Nr 9/10 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania umów stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Następne posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego ustalono na dzień 29 grudnia 2010 roku.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.
1. Starosta Koniński - Stanisław Adam Bielik
2. Wicestarosta Koniński - Małgorzata Waszak
3. członek Zarządu - Halina Maria Lenartowicz
4. członek Zarządu - Zenon Paszek
5. członek Zarządu - Jacek Wysocki
 
Protokół sporządziła:
Monika Szymaszek
Podinspektor
ds. ogólno-organizacyjnych
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2011-01-20 10:54:53)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2014-01-27 14:17:59)
Lista wiadomości