logo
logo bip
Rok 2010
Protokół Nr 1/10 posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego w dniu 9 grudnia 2010 roku
Protokół Nr 1/10
posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
w dniu 9 grudnia 2010 roku.
 

 

W posiedzeniu uczestniczyli:
1/ Stanisław Adam Bielik - starosta koniński,
2/ Małgorzata Waszak - wicestarosta koniński,
3/ Halina Maria Lenartowicz - członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
4/ Zenon Pasze - członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
5/ Jacek Bogusław Wysocki - członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
6/ Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu,
7/ Krzysztof Musiał - sekretarz powiatu.
 
Oraz Romualda Nawrocka - naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Organizacyjnych

               Posiedzenie otworzył przewodniczący zarządu powiatu konińskiego Starosta Koniński Stanisław Adam Bielik, który witając wszystkich obecnych na posiedzeniu pogratulował wyboru członkom zarządu Pani Małgorzacie Waszak - wicestaroście konińskiemu, Pani Halinie Lenartowicz, Panom Zenonowi Paszkowi oraz Jackowi Bogusławowi Wysockiemu, życząc jednocześnie owocnej pracy w Zarządzie Powiatu  IV kadencji.

Pokrótce odniósł się do spraw porządkowych posiedzeń Zarządu, a następnie zapoznał z projektem porządku posiedzenia, który przedstawiał się następująco:

 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 105/10 z dnia 2 grudnia 2010 r.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki  publicznej.

3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie:

3.1. użyczenia lokalu użytkowego w budynku przy ul. Aleje 1-go Maja 9;

3.2. wydzierżawienia zbiornika na paliwo wraz z dystrybutorem znajdującym się na terenie nieruchomości zabudowanej w Koninie przy ul. Świętojańskiej 20;

3.3. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania mającego na celu prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na lata 2011 - 2013;

3.4. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

3.5. w sprawie oddania części nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania wieczystego Powiatu Konińskiego w dzierżawę Mariuszowi Czerniakowi.

3.6. dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2010 rok.

5. Wniosek pełnomocnika do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi o rozpatrzenie celowości realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej mającego na celu ochronę poziomu życia, rodzin i grup społecznych oraz rozwoju specjalistycznego wsparcia w roku 2010.

6. Sprawy bieżące .

 

Ad. 1. Przyjęcie porządku posiedzenia .

Przedstawiony porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie 5 głosami „za" w zaproponowanym brzmieniu.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 105/10 z dnia 2 grudnia 2010 r.

      Protokół przyjęto bez uwag 4 głosami „za" i jednym głosie wstrzymującym.

Ad. 3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki  publicznej.

            Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

            Starosta zapoznając z treścią projektu uchwały poinformował, że samorząd powiatowy jest zobowiązany organizować i prowadzić, conajmniej jedną bibliotekę publiczną. Zadania powiatowej biblioteki publicznej może wykonywać na podstawie porozumienia inna biblioteka publiczna, dla której organem wykonawczym jest miasto na prawach powiatu, w sprawie wspólnego prowadzenia obsługi bibliotecznej określonych obszarów środowisk. Zaznaczył, że zadania biblioteki powiatowej wykonywane są przez pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej specjalnie w tym celu zatrudnionych, którym rozszerza się zakres obowiązków zadania związane z nadzorem instruktażowo - metodycznym nad bibliotekami gminnymi znajdującymi  się na terenie powiatu konińskiego.

            Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie wniesiono.

            Starosta projekt uchwały poddał głosowaniu. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku projekt uchwały w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej przyjęto jednogłośnie 5 głosami „za".

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ustalenia:

projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.

Ad. 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie:

4.1. użyczenia lokalu użytkowego w budynku przy ul. Aleje 1-go Maja 9;

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

O zapoznanie z projektem uchwały starosta poprosił sekretarza powiatu.

Krzysztof Musiał poinformował, że przedmiotową uchwałą użycza się Stowarzyszeniu Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę lokal biurowy o powierzchni 17,36 m2  oraz pomieszczenie magazynowe w piwnicy z przeznaczeniem na archiwum o powierzchni 8,44 m2 stanowiące własność Powiatu Konińskiego , położone w Koninie przy ul. Aleje 1 - go Maja 9 na okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 r. Zaznaczył, że biorący w użyczenie będzie ponosił koszty utrzymania wynikające z rozliczenia kosztów eksploatacji pomieszczeń użytkowych budynku.  Natomiast wysokość i sposób rozliczenia kosztów określi odrębna umowa.

Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie wniesiono.

Starosta projekt uchwały poddał głosowaniu. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie użyczenia lokalu użytkowego w budynku przy ul. Aleje 1-go Maja 9 podjęto jednogłośnie 5 glosami „za".

Uchwała Nr 1/10 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie użyczenia lokalu użytkowego w budynku przy ul. Aleje 1-go Maja 9 stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

4.2. wydzierżawienia zbiornika na paliwo wraz z dystrybutorem znajdującym się na terenie nieruchomości zabudowanej w Koninie przy ul. Świętojańskiej 20;

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

Krzysztof Musiał - sekretarz powiatu poinformował, że przedmiotowa uchwałą wydzierżawia się PHU - „HN -TR" Krzysztof Habryn, ul. Poznańska 9, Słupca zbiornik na paliwo wraz z dystrybutorem znajdującym się na terenie nieruchomości zabudowanej w Koninie przy ul. Świętojańskiej 20 na okres od 26 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Dla wydzierżawiającego ustala się miesięczną opłatę dzierżawy

w kwocie 600 zł + VAT. Szczegółowe warunki dzierżawy określi umowa dzierżawy.

Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie wniesiono.

Starosta projekt uchwały poddał głosowaniu. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie w wydzierżawienia zbiornika na paliwo wraz z dystrybutorem znajdującym się na terenie nieruchomości zabudowanej w Koninie przy ul. Świętojańskiej 20 podjęto jednogłośnie 5 głosami „za".

Uchwała Nr 2/10 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie w wydzierżawienia zbiornika na paliwo wraz z dystrybutorem znajdującym się na terenie nieruchomości zabudowanej w Koninie przy ul. Świętojańskiej 20 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

4.3. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania mającego na celu prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na lata 2011 - 2013;

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

O zapoznanie z tematem starosta poprosił Romualdę Nawrocką - naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Organizacyjnych.

Romualda Nawrocka poinformowała, że przedmiotową uchwałą Zarząd Powiatu Konińskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania mającego na celu prowadzenie w latach 2011 - 2013 dwóch ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - środowiskowych domów samopomocy. Zaznaczyła, że zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia poprzez przyznanie dotacji na jego sfinansowanie. Wysokość środków na realizację ww. zadania w 2011 r. wynosi 726.960,00 zł na 65 uczestników tj. 932,00 zł miesięcznie. Natomiast wysokość dotacji w latach 2012-2013 będzie określona w aneksie do umowy w oparciu o przyszłe projekty budżetowe.

Termin składania ofert ustalono na dzień 29 grudnia 2010 r. godz. 1500.

Zarząd Powiatu po wysłuchaniu Romualdy Nawrockiej został zapoznany z treścią projektu  uchwały, do którego uwag nie wniesiono.

Starosta projekt uchwały poddał głosowaniu. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania mającego na celu prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na lata 2011 - 2013 podjęto jednogłośnie 5 głosami „za".

Uchwała Nr 3/10 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania mającego na celu prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na lata 2011 - 2013 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

4.4. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

Małgorzata Waszak - wicestarosta koniński poinformowała, że przedmiotową uchwałą powołuje się 2 komisje egzaminacyjne, których składy osobowe podano w projekcie uchwały. Komisje  powołano dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego tj. dla :

1/ ks. Sebastiana Kołodziejczyka - nauczyciela religii w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie,

2/ Agnieszki Prądzyńskiej - nauczyciela przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.

            Do przedłożonego projektu uchwały uwag nie wniesiono.

Starosta projekt uchwały poddał głosowaniu. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego podjęto jednogłośnie 5 głosami „za".

Uchwała Nr 4/10 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

4.5. w sprawie oddania części nieruchomości będącej przedmiotem  użytkowania wieczystego Powiatu Konińskiego w dzierżawę Mariuszowi Czerniakowi.

            Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

O przedstawienie tematu starosta poprosił Krzysztofa Musiała - sekretarza powiatu.

Krzysztof Musiał zapoznając z treścią projektu uchwały poinformował, że przedmiotową uchwałą postanawia się oddać w dzierżawę na czas oznaczony od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. Mariuszowi Czerniakowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Montażu Elektrycznego „ELEKTROBUD" z siedzibą w Koninie, ul. Nadbrzeżna 6 część nieruchomości o pow. 0.2190 ha położonej w Koninie, obręb Pawłówek, będącej przedmiotem użytkowania wieczystego Powiatu.

Dla wydzierżawiającego ustalono czynsz dzierżawny w wysokości 0,60 zł plus podatek od towarów i usług w stawce wynikającej z obowiązujących przepisów za metr kwadratowy (płatny miesięcznie).

            Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie wniesiono.

            Starosta projekt uchwały poddał głosowaniu. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie oddania części nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania wieczystego Powiatu Konińskiego w dzierżawę Mariuszowi Czerniakowi podjęto jednogłośnie 5 głosami „za".

Uchwała Nr 5/10 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie oddania części nieruchomości będącej przedmiotem  użytkowania wieczystego Powiatu Konińskiego w dzierżawę Mariuszowi Czerniakowi stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

4.6. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2010 rok.

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali na posiedzeniu zarządu.

O zapoznanie ze zmianami w budżecie Powiatu Konińskiego starosta poprosił Radzisława Kozłowskiego - skarbnika powiatu.

Radzisław Kozłowski zapoznając z projektem uchwały poinformował, że w budżecie Powiatu Konińskiego na 2010 r. dokonuje się następujących zmian:

w dochodach:

- zwiększa się dochody budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 1.280.000,00 zł. w związku z decyzją Ministra Finansów w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej pochodzącej  z rezerwy celowej na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa;

 

w wydatkach:

- zwiększa się wydatki budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie w sprawie  zwiększenia planu dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w kwocie 1.280.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

 

Zaproponowane zmiany w budżecie Powiatu Konińskiego na 2010 r. przyjęto bez uwag.

 

Starosta  projekt uchwały poddał głosowaniu. W glosowaniu wzięło udział 5 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2010 rok podjęto jednogłośnie 5 głosami „za".

Uchwała Nr 6/10 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie dokonania zmian

w budżecie Powiatu Konińskiego stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 5. Wniosek pełnomocnika do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi o rozpatrzenie celowości realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej mającego na celu ochronę poziomu życia, rodzin i grup społecznych oraz rozwoju specjalistycznego wsparcia w roku 2010.

       O zapoznanie z wnioskiem starosta poprosił Romualdę Nawrocką - pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

      Romualda Nawrocka poinformowała, że do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie wpłynął wniosek od Fundacji Cyryla i Metodego z Lublina o sfinansowanie w trybie pozakonkursowym realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej , mającego na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia w roku 2010. Zaznaczyła, że wniosek opiewa na kwotę 4.610 zł (oferent nie przewiduje wkładu własnego) i miałby być realizowany w miesiącu grudniu 2010 r. w formie warsztatów dla ojców i być elementem wsparcia dla rodzin poprzez zwiększenie zaangażowania ojców w proces wychowawczy i edukacyjny dzieci.

Zaznaczyła, że zadanie z zakresu pomocy społecznej dotyczące wspierania dziecka i rodziny proponowane do realizacji przez Fundację Cyryla i Metodego z Lublina jest zadaniem własnym powiatu i zostało uwzględnione w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2010 w sferze zadań priorytetowych. Z uwagi na fakt, że Fundacja złożyła wniosek na jego realizację dopiero w grudniu b.r. na jego wykonanie nie ma zabezpieczonych środków finansowych w budżecie powiatu, ponieważ wszystkie środki zostały już wykorzystane.

 

Zarząd Powiatu Konińskiego po zapoznaniu się z wnioskiem Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi uznał wniosek za atrakcyjny i nowatorski. Niemniej jednak z uwagi na brak środków finansowych wniosek   Fundacji Cyryla i Metodego rozpatrzył negatywnie.

Wniosek Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 6. Sprawy bieżące .

W sprawach bieżących ustalono termin posiedzenia Zarządu: 20 grudnia 2010 r. godzina 1300 oraz termin Sesji 29 grudnia 2010 r.

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.
1. Starosta Koniński - Stanisław Adam Bielik
2. Wicestarosta Koniński - Małgorzata Waszak
3. członek Zarządu - Halina Maria Lenartowicz
4. członek Zarządu - Zenon Paszek
5. członek Zarządu - Jacek Bogusław Wysocki
 
Protokół sporządziła:
Grażyna Czekalska
Specjalista
ds. obsługi Zarządu Powiatu
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2011-01-20 09:42:40)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2014-01-27 14:43:28)
Lista wiadomości