logo
logo bip
Rok 2010
Wyciąg z protokołu Nr 1/10 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 20.12 2010

Wyciąg z protokołu Nr 1/10 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 20.12 2010.

 

Ad. 1

             Przewodnicząca obrad przypomniała, że projekt uchwały w sprawie programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku wszyscy radni otrzymali 2 grudnia br. Materiał ten stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Dane zawarte w projekcie uchwały szczegółowo przedstawiła pani Romualda Nawrocka – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Organizacyjnych.

Pani Nawrocka przekazała, że konsultacje dotyczące programu trwały do 16 grudnia br. Do tego czasu również czekano na wnioski i uwagi ze strony organizacji i innych uprawnionych podmiotów. Dotychczas żadne uwagi ze strony organizacji pozarządowych do niej nie dotarły. Dodała, że nadal można uwagi do programu wnosić.

             Kolejno głos zabrała pani Elżbieta Sroczyńska – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, która poinformowała, że przedłożony dokument nie zawiera programu współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi placówki wsparcia dziennego dla dzieci. Z działalności organizacji wsparcia dziennego czyli ognisk i świetlic terapeutycznych  korzysta ok.500 dzieci w powiecie. Nie są one ujęte w programie od strony zadań, gdyż na ich realizację podpisano w ubiegłym roku umowę 3-letnią więc obowiązywać będzie ona do końca przyszłego roku. A więc w programie współpracy na rok 2011 zadania te nie są ujęte. Zaznaczyła, że finansowo zadania te są zaplanowane.

Ponadto w programie nie ma również informacji o dwóch z trzech środowiskowych domów pomocy społecznej. Jednym jest Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie, który jest jednostką organizacyjną prowadzoną  przez powiat. Pozostałe 2 są to dzienne domy dla osób z upośledzeniem umysłowym prowadzone przez organizacje pozarządowe na zlecenie powiatu. Jeden z nich prowadzony jest przez fundację Mielnica, a drugi przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RADOŚĆ w Głębockim gm. Ślesin. Nie są one ujęte w projekcie, gdyż środki finansowe na ich prowadzenie pochodzą z budżetu wojewody.

Zdaniem pani Elżbiety Sroczyńskiej działalność powierzana przez powiat organizacjom pozarządowym powinna być rozwijana. Zaapelowała do radnych, by w trakcie głosowania nad budżetem  utrzymano wysokość środków na te zadania.

Poinformowała również, że jeden z warsztatów terapii zajęciowej tj. w Gminie Kleczew przekazano do  prowadzenia organizacji pozarządowej. Jest to forma współpracy organizacji z gminą i powiatem. Organizacje pozarządowe mają możliwość pozyskiwania środków z Unii Europejskiej, z czego nie może skorzystać powiat. Organizacje zawsze w ramach takiej współpracy wnoszą dodatkowe środki do realizowanych zadań. Zainwestowane przez powiat środki są dzięki temu pomnażane.

             Następnie głos zabrała pani Zofia Mac z Konińskiego Klubu „Amazonki”. Poprosiła o wsparcie finansowe na rehabilitację dla amazonek. Klub chciałby zorganizować punkt rehabilitacyjny, zatrudniający rehabilitantów prowadzących masaże, aerobik wodny, pływanie. Warto byłoby także zapewnić wsparcie psychologiczne.

             Panie Elżbieta Socha i Magdalena Socha-Roszak z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami poprosiły o wsparcie ich organizacji oraz pomoc wolontariuszom. Pani Magdalena powiedziała, że Towarzystwo działa na rzecz bezdomnych zwierząt na terenie miasta Konina. Zajmuje się również kotami miejskimi wolno bytującymi zgodnie z ustawą o ochronie praw zwierząt. Koty stanowią duży problem w mieście, ponieważ rozmnażają się bardzo szybko. Towarzystwo zajmuje się dokarmianiem i sterylizowaniem zwierząt. Niestety w schronisku nie ma miejsca dla wszystkich zwierząt. Mieszkańcy nie są przychylni zwierzętom. 

Celem Towarzystwa jest wprowadzenie edukacji w zakresie ochrony zwierząt. Dorośli winni rozmawiać z dziećmi, by te nie robiły krzywdy zwierzętom. Jest niewielu wolontariuszy pomagających w schronisku. Mieszkańcy są bardzo nieprzychylni  wolno bytującym kotom. A przecież lepiej jest mieć na swoim terenie zadbane, odrobaczone, zdrowe koty, które walczą z gryzoniami niż wydawać pieniądze na odszczurzanie i trucizny wysypywane w piwnicach. Zwróciły się o wsparcie akcji edukacyjnych.

             Następnie głos zabrała pani Felicja Andrzejewska prezes Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich. Powiedziała, że program współpracy wzbogacił się o wiele zagadnień, został uszczegółowiony. Porównując go z  programem współpracy Województwa Wielkopolskiego stwierdzić można, że zawiera on wszystkie standardowe ustalenia, jakie powinien tego typu dokument zawierać. Powiedziała, że drobne uwagi,  nie są na tyle istotne, aby wprowadzać jakiekolwiek zmiany. Zaznaczyła, że korzysta nie tylko ze środków finansowych, ale przede wszystkim także z rekomendacji Starostwa do programów europejskich. Korzysta również z partnerstwa, zwłaszcza Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie również do projektów składanych zarówno do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej jak i też do programów unijnych. Jest to rzecz niezwykle ważna, ponieważ samorząd dając rekomendację, daje pewne gwarancje,
że organizacja, która występuje jest organizacją wiarygodną i zasługuje na poparcie. Ponadto – odnosząc się do programu – powiedziała, że teraz są nie tylko „zielone szkoły” ale także i „białe szkoły”. Informacja w programie dotycząca kultury fizycznej  jest zbyt ogólna, ponieważ Starostwo organizuje również turnieje, spartakiady. Można by było takie uszczegółowienia wprowadzić. Ogólnie rzecz biorąc program spełnia wszystkie podstawowe standardy i zawiera wszystkie nieodzowne zabezpieczenia tej współpracy.

            Ponadto pani Andrzejewska zwróciła uwagę, że zawsze rozpatrując sprawę organizacji pozarządowych i stanowisko pełnomocnika do spraw tych organizacji należy odpowiedzieć sobie na bardzo ważne pytanie, a mianowicie w jakim stopniu pełnomocnik reprezentuje interesy organizacji pozarządowych w Radzie Powiatu i Zarządzie. Jest to bardzo ważne, gdyż byłoby źle, gdyby interesy organizacji pozarządowych nie były reprezentowane, a pełnomocnik reprezentowałby interesy powiatu. Pani Andrzejewska powiedziała, że jeśli chodzi o powiat koniński, to z pełną odpowiedzialnością może powiedzieć, że pełnomocnik reprezentuje interesy organizacji pozarządowych w swoich strukturach powiatu. Świadczą o tym chociażby dotacje czy zadania dodatkowo realizowane. Ważną rzeczą jest również odpowiedzenie na pytanie, w jakim stopniu pełnomocnik integruje organizacje pozarządowe, czy jego działania są na tyle obiektywne, że ta integracja ma miejsce. Tutaj również odpowiedzieć można, że integracja ma miejsce. Jest dialog społeczny niezbędny we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jest obiektywność w podziale środków, jest przejrzystość decyzji. Zwróciła uwagę na szeroki udział organizacji pozarządowych w Komisji oceny, która ma czytelne zasady oceny ofert programowych. Nie układy, ale rzetelna ocena poszczególnych ofert programowych jest rzeczą bardzo ważną. Takie informacje rozchodzą się bardzo szybko w środowisku trzeciego sektora. One albo cementują te organizacje i umacniają społeczeństwo obywatelskie albo powodują dysonanse, które nie sprzyjają integracji organizacji pozarządowych. Pani Andrzejewska powiedziała, że działa w organizacji pozarządowej od 1991 roku. Z roku na rok ta współpraca nabiera coraz szerszych form działania i zabezpieczenia środków na wieloraką działalność, tak jak z resztą wskazuje na to ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dotychczasowy kierunek obrany przez Starostwo Powiatowe zasługuje na uznanie. Ocena przejrzystości działania Starostwa poprzez udział w konkursie ogólnopolskim była bardzo korzystna dla Starostwa, a przez to i dla organizacji pozarządowych. Pani Felicja Andrzejewska powiedziała, że ze strony organizacji, jaka reprezentuje ocena programu jest bardzo dobra i życzyłaby, aby współpraca powiatu z organizacjami pozarządowymi dalej układała tak właściwie.

             Radna Maria Wróbel zwracając się do pani Zofii Mac zapytała ile jest amazonek w powiecie konińskim oraz jak sytuacja wygląda w Koninie?

             Pani Zofia Mac odpowiedziała, że nie ma dokładnych informacji, lecz z tego co wie jest ich ponad 100. Widoczna jest duża rotacja. Z powodu braku specjalistycznej pomocy rehabilitacyjnej
i psychologicznej atrakcyjność Konińskiego Klubu „Amazonki” maleje. Program wdrażany jest dopiero od roku. Starostwo udzieliło wsparcia na realizację zadań w zakresie promocji zdrowia
i profilaktyki. Zadania te są także wpisane w statut. Powiedziała, że przygotuje pełną i dokładną ofertę, gdyż jest w zastępstwie koleżanki i nie ma dokładnych informacji.

            Pani Romualda Nawrocka podziękowała pani prezes Felicji Andrzejewskiej za wysoką ocenę. Jest to zasługa pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych. Ale jest to też zasługa organizacji pozarządowych. Tworzenie przyjaznego klimatu to długotrwała praca i dużo jeszcze przed nami. Pani Nawrocka powiedziała, że ma takie wrażenie, że niektóre organizacje bardziej ze sobą rywalizują zamiast myśleć o współpracy. Gdyby było inaczej zapewne powstałaby rada powiatowa pożytku publicznego, na co zezwala znowelizowana ustawa o działalności pożytku publicznego. Wówczas samorządom łatwiej by się współpracowało. Pani Felicja  Andrzejewska wykazała się w tym wymiarze bardzo dobrym nastawieniem i pomocą, co  potwierdzili inni uczestnicy spotkania. Dodała, że chciałaby aby fora organizacji pozarządowych dały bardziej wymierne efekty w postaci np. społecznego ciała, które winny zawiązać same organizacje, bo administracja nie jest ani władna ani upoważniona do tego typu działań.

            Ustosunkowując się do wypowiedzi przedstawicieli z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami pani Nawrocka powiedziała, że program współpracy musi być ze swej natury uogólniony, gdyż wyszczególnienie zadań i form współpracy po prostu byłoby niemożliwe. Zwróciła uwagę, że w programie jest zapis mówiący o ochronie i pomocy zwierzętom. W roku ubiegłym Towarzystwo przystąpiło do konkursu i otrzymało środki. W tym roku również taka możliwość istnieje. Nie wiadomo jeszcze jaka wysokość środków będzie do rozdysponowania i czy wystarczy na realizację wszystkich zadań. Powiat bowiem ma ograniczone środki. W związku z tym trzeba je racjonalnie dzielić. Pani Nawrocka zwracając się do przedstawicielek Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami zapytała, czy zwracały się o pomoc do władz miasta oraz czy otrzymały zaproszenie na takie, jak te, konsultacje w Urzędzie Miasta?

 Pani Elżbieta Socha odpowiedziała, że rozmawiała z panem Wiesławem Steinke – Przewodniczącym Rady w tej sprawie. Były również na jednej z sesji Rady Miasta.

 Pani Romualda Nawrocka powiedziała, że w Koninie jest pani pełnomocnik, który zajmuje się tego typu problemami. Towarzystwo działa właśnie na terenie miasta Konina, a zatem problem kotów dotyczy samego Konina. Zapytała czy do schroniska trafiają zwierzęta z terenu powiatu.

 Pani Elżbieta Socha odpowiedziała, że do schroniska przyjmowane są zwierzęta z gmin.

 Pani Bożena Wróbel – pracownik Wydziału Spraw Społecznych i Organizacyjnych  powiedziała, że żadna gmina nie posiada schroniska i wszystkie zwierzęta trafiają do schroniska w Koninie.

 Pani Romualda Nawrocka powiedziała, że w powiecie istnieje tzw. Konwent Wójtów i Burmistrzów. Warto było by na jednym z konwentów przedstawić problem i poprosić o partycypację w kosztach utrzymania zwierząt w schronisku w Koninie.

Zwracając się do pani Zofii Mac powiedziała, że w programie, który jest dziś przedmiotem obrad znajduje się zapis dotyczący promocji zdrowia.

 Pani Elżbieta Sroczyńska powiedziała, że informacje, które pani naczelnik Nawrocka przedstawiła dotyczą profilaktyki. Jeśli chodzi o osoby już chore z orzeczonymi grupami inwalidzkimi sytuacja jest nieco inna. PFRON jest w trudnej sytuacji, jest niewydolny. Nie ma środków na podstawowe potrzeby np. zgodnie z umową WTZ powinny dostać dofinansowanie. Niemożliwe stało zrealizowanie potrzeb indywidualnych osób tj. operacji słuchowych niezbędnych do codziennego funkcjonowania. W przyszłym roku ma się nieco zmienić ustawa. Będą  duże ograniczenia dla pracodawców; likwidują się struktury wojewódzkie PFRON, a środki mają wrócić do samorządów. Zadania, które były dotąd na poziomie województwa mają wrócić do  powiatu wraz ze środkami finansowymi. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie czeka na ustalenie wysokości środków na rok przyszły, co ma mieć miejsce w lutym. Jeśli środki pozwolą do sprawy przedstawionej przez panią Mac będzie można wrócić, oczywiście w drodze konkursu. Dodała, że środki z PFRON-u są dostępne również poza powiatem, np. w Warszawie; tam są również ogłaszane konkursy.

 Pani Zofia Mac zabierając głos poinformowała, że będzie się starała o pomoc finansową w Warszawie. Zaznaczyła, że ,,Amazonki”  liczą na rehabilitację, a organizacja nie ma środków finansowych na ten cel i nie czerpie ze swojej działalności żadnych zysków bo jest organizacją non profit.

 Pani Sroczyńska powiedziała, że wszystkie organizacje są non profit i nie mają dochodów. W programie przygotowanym przez Starostwo są dwa aspekty, które mogą  dotyczyć Klubu „Amazonki”. Jeden dotyczy działań w ramach profilaktyki, drugi dotyczy działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Powtórzyła, że do tematu będzie można wrócić w lutym, kiedy będzie wiadomo jakie środki będą do dyspozycji w przyszłym roku.

 Pani Zofia Mac zwróciła się z prośbą, aby te środki jednak się znalazły. Są organizacje, które od lat otrzymują pomoc, może dlatego, że mają dłuższą tradycję.

 Pani Romualda Nawrocka wyjaśniła, że zapis w programie dotyczący działalności na rzecz osób niepełnosprawnych istnieje. Planuje się współpracę w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Więc jeśli będą pieniądze z PFRON-u to można będzie ten problem rozwiązywać.

W związku z brakiem dalszych chętnych do dyskusji Przewodnicząca Komisji zamknęła dyskusję nad projektem uchwały w sprawie programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku.

 Komisja Spraw Społecznych zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie tj. 5 głosami „za” przedmiotowy projekt uchwały. Treść opinii Komisji w omawianej sprawie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Bożena Wróbel
  • Informacja opublikowana przez: (2010-12-29 12:45:18)
Lista wiadomości