logo
logo bip
Protokół Nr 118/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego w dniu 13 listopada 2014 r.
Protokół Nr 118/2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
w dniu 13 listopada 2014 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
 
Członkowie Zarządu Powiatu:
1. Małgorzata Waszak - starosta koniński;
2. Andrzej Nowak - wicestarosta koniński;
3. Stanisław Głąbicki;
4. Tadeusz Jaroszewski;
5. Jacek Wysocki.
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu;
Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.
 
Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:
Antoni Bąk - dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie;
Andrzej Kimnes - dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie;
Dorota Sobieraj - Krawczyk - pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Uprawnionymi Podmiotami;
Małgorzata Lalak - naczelnik Wydziału Nieruchomości;
Marta J. Bagrowska - z-ca naczelnika Wydziału Rady i Zarządu Powiatu.
 
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczyła - Małgorzata Waszak - starosta koniński;
 
Posiedzenie protokołowała - Monika Szymaszek - inspektor ds. obsługi Komisji Rady Powiatu.
 
Punkt 1.
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 
118 posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 830 otworzyła starosta koniński Małgorzata Waszak. Po powitaniu jego uczestników przedstawiła projekt porządku posiedzenia.
Następnie sekretarz poprosił o zmianę w porządku posiedzenia polegającą na wprowadzeniu dodatkowego tematu - uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przekazania składników majątkowych - w pkt. 17.
Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia wraz z wprowadzoną zmianą jednogłośnie, tj. 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Punkt 2.
Przyjęcie protokołu.
 
W kolejnym punkcie porządku obrad starosta zwróciła się do członków Zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu z posiedzenia, które odbyło się 30 października 2014 r.
W związku z ich brakiem, Małgorzata Waszak poddała dokument pod głosowanie. Protokół nr 117/2014 został przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za".
 
Punkt 3.
Informacja na temat przygotowań do zimowego utrzymania dróg 2014/2015.
 
Po przypomnieniu członkom Zarządu, że informacja będącą przedmiotem 3. punktu porządku obrad została przekazana wraz z innymi materiałami posiedzenia, starosta koniński poprosiła o zabranie głosu Antoniego Bąka - dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.
Dyrektor poinformował Zarząd, że dla zapewnienia sprawnego prowadzenia akcji zimowej utrzymano w tym roku podział powiatu na 14 rejonów. Dodał też, że zgodnie z wytycznymi zawartymi w zarządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, zasada odśnieżania jezdni na całej szerokości znajdzie zastosowanie na 547,66 km dróg powiatowych. Na terenach miejskich, natomiast zaplanowano odśnieżanie i posypywanie całej szerokości dróg (na łącznej długości 22,597 km).
Antoni Bąk przypomniał, że za utrzymanie przejezdności dróg w sezonie 2014/2015 odpowiadać będzie 8 firm wyłonionych w przetargach, a koszt jednokrotnego odśnieżania i posypywania wyznaczonych odcinków wyniesie 29.123,00 zł.
Podsumowując swoją wypowiedź dyrektor zapewnił, że przedłożona Zarządowi informacja w sposób szczegółowy opisuje przygotowanie Powiatu Konińskiego do realizacji zadania polegającego na zimowym utrzymaniu dróg. Zwrócił też uwagę członków Zarządu na „Plan akcji zimowej" będący załącznikiem do informacji, który zawiera m.in. wykaz dróg z podziałem na rejony oraz wykonawców dbających o ich przejezdność w okresie zimowym.
W związku z brakiem uwag członków Zarządu do przedłożonego dokumentu, starosta poddała go pod głosowanie. Informacja została przyjęta jednogłośnie - 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Ustalenia:
Informację na temat przygotowań do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2014/2015, Zarząd Powiatu postanowił przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.
 
Punkt 4.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kleczew.
 
Przystępując do realizacji punktu 4. porządku posiedzenia starosta poinformowała, że przedmiotowy projekt uchwał wszyscy członkowie Zarządu otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia. O zabranie głosu poprosiła Antoniego Bąka.
Dyrektor ZDP w Koninie poinformował, że Gmina Kleczew złożyła wniosek o przyznanie w 2014 r. dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na realizację zadania pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego obejmującego ulice Konwaliową i Białobrodzką w Kleczewie".
Przypomniał, że Powiat Koniński wyraził wolę udziału w realizowanym przez gminę projekcie (jako partner w rozumieniu regulaminu programu NPPDL) i zadeklarował kwotę 144.391,31 zł. Omówił też szczegóły projektu dokumentu zgodnie z załącznikiem nr 4 do protokołu.
W związku z brakiem pytań członków Zarządu do przedstawionego materiału, starosta poddała dokument pod głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 5 głosami „za".
Pozostając w tematyce dróg starosta poinformowała, że został podpisany akt notarialny z KWB Konin, na mocy którego w przyszłym roku kopalnia będzie realizowała inwestycję w gminie Kleczew na odcinku drogi Wielkopole - Gogolina w kierunku Sławoszewka. Wartość zadania szacuje się na 14 mln zł.
Dyrektor Bąk dodał też, że w ramach naprawy szkód górniczych - KWB „Konin" podjęła się sfinansowania zadania polegającego na wyremontowaniu w pełnym standardzie drogi wraz z chodnikiem na odcinku Sławoszewek - Wielkopole.
Następnie radny Tadeusz Jaroszewski zapytał, czy zostały podjęte działania dotyczące naprawy oświetlenia promu w miejscowości Biechowy.
Antoni Bąk wyjaśnił, że obecnie zostały zastosowane zastępcze formy oświetlenia promu, a naprawa awarii lamp (związana ze sterownikami) zostanie zrealizowana przez wykonawcę w ramach gwarancji.
Radny Tadeusz Jaroszewski zaproponował, by w celu uniknięcia kolejnych awarii wadliwego systemu oświetleniowego, zastosować zasilanie lamp z linii energetycznej.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 5.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie potwierdzenia umowy i pełnomocnictwa.
 
W kolejnym punkcie porządku posiedzenia głos zabrał Andrzej Kimnes dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie.
Andrzej Kimnes poinformował, że w związku z realizacją zadań polegających na ewidencji gruntów i budynków w gminach Rzgów i Stare Miasto zawarł umowę z firmą GEO-WYCENA nie posiadając aktualnego upoważnienia Zarządu Powiatu. Stąd podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne w celu dopełnienia formalności prawnych.
W związku z brakiem uwag członków Zarządu do przedstawionego projektu uchwały, starosta Małgorzata Waszak poddała dokument pod głosowanie. Zarząd podjął go jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 
Punkt 6.
Podjęcie projektu uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015 - 2023.
 
Przewodnicząca Zarządu zaznaczyła, że w pracach nad dokumentami przedłożonymi przez Wydział Finansowy pracowało zarówno kierownictwo, jak i poszczególne komórki organizacyjne urzędu oraz jednostki organizacyjne powiatu. Następnie Małgorzata Waszak poprosiła skarbnika o łączne omówienie projektów WPF oraz uchwały budżetowej.
Radzisław Kozłowski na początku odniósł się do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Konińskiego na lata 2015 - 2023. Przypomniał, że przygotowany zgodnie z wytycznymi ustawy o finansach publicznych projekt WPF zostanie w celu zaopiniowania przedstawiony Radzie Powiatu Konińskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
Skarbnik przybliżył złożony proces projektowania dokumentu. Nawiązał też do problemów związanych z finansowaniem oświaty. Zwrócił uwagę na mniejsze dochody z tytułu subwencji oświatowej o 940.000,00 zł. Wyjaśnił, że utrzymanie szkół w przyszłym roku może kosztować powiat nawet do 4.373.000,00 zł. Skarbnik omówił także ujęte w uchwale wartości odnoszące się do dochodów i wydatków majątkowych, wpływów z dotacji oraz spłat zaciągniętych przez powiat kredytów.
Następnie Radzisław Kozłowski przedstawił plan przyszłorocznego budżetu, z którego wynika, że powiat osiągnie dochody w wysokości 82.321.686,55 zł (w tym dochody bieżące na poziomie 68.491.686,55) oraz poniesie wydatki w wysokości 80.709.701,95 zł w tym wydatki bieżące - 64.916.000,00). Skarbnik poinformował również o planowanych wydatkach inwestycyjnych związanych z budową i modernizacją dróg powiatowych. Dodał też, że zdania te (budowa drogi Kaliska - Gogolina - Wielkopole - 11.000.000,00 zł; przebudowa odcinka Sławoszewek - Wielkopole - 2.900.000,00 zł oraz Rzgów - Licheń Stary - Wola Podłężna -1.993.000,00 zł) będą realizowane głównie ze środków zewnętrznych.
Głos w dyskusji zabrał wicestarosta Andrzej Nowak, który podkreślił, że zaprojektowany budżet przewiduje realizację tylko niezbędnych zadań. Zwrócił też uwagę na ograniczenia spowodowane koniecznością spłat zaciągniętych kredytów.
Radny Tadeusz Jaroszewski zwrócił uwagę, że inwestycje drogowe skupione są głównie na jednym obszarze. Wyraził zaniepokojenie, że inne, równie potrzebne inwestycje drogowe, nie zostały ujęte w planie.
Starosta Małgorzata Waszak wyjaśniła, że środki przeznaczone na wymienione zadania drogowe pochodzą głównie z PAK KWB Konin w ramach naprawy szkód górniczych oraz z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Dodała też, że w związku z ograniczeniami finansowymi w projekcie przyszłorocznego budżetu nie można ująć innych inwestycji drogowych. Sytuacja ta może jednak ulec zmianie w trakcie roku. Starosta przypomniała, że dużym obciążeniem dla budżetu będzie zaplanowana na przyszły rok inwestycja polegająca na rozbudowie i adaptacji budynku przy ul. Świętojańskiej na cele poradnictwa, usług społecznych i edukacji.
W związku z brakiem innych uwag Zarząd jako pierwszą jednogłośnie - 5 głosami „za" podjął uchwałę w sprawie ustalenia projektu WPF Powiatu Konińskiego na lata 2015 -2023. Materiał stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
 
Punkt 7.
Podjęcie projektu uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na rok 2015.
 
Małgorzata Waszak poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na rok 2015. Dokument został podjęty - jednogłośnie 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 7 cd. do protokołu.
 
Punkt 8.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki gruntu wraz z prawem własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość.
 
O przedstawienie kolejnego punktu porządku obrad przewodnicząca Zarządu poprosiła Małgorzatę Lalak - naczelnik Wydziału Nieruchomości.
Małgorzata Lalak poinformowała, że projekt uchwały dotyczy sprzedaży - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - prawa użytkowania wieczystego 0,6495 hektarowej działki przy ul. Świętojańskiej w Koninie oznaczonej numerem ewidencyjnym 184/9. Naczelnik przypomniała, że w tym roku odbyły się już dwa przetargi, jednak ze względu na niskie zainteresowanie nieruchomością nie zostały rozstrzygnięte. Następnie omówiła projekt uchwały zgodnie z treścią załącznika nr 8 do protokołu.
W związku z brakiem pytań członków Zarządu do przedstawionego materiału, starosta poddała dokument pod głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 5 głosami „za".
 
Punkt 9.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Żychlin, gmina Stare Miasto.
 
W tej części obrad starosta ponownie poprosiła o zabranie głosu naczelnik Wydziału Nieruchomości.
Małgorzata Lalak poinformowała, że zmiana wcześniejszej uchwały w tej sprawie wynika z konieczności dokonania korekty dotyczącej numeru księgi wieczystej nieruchomości przeznaczonej do zbycia.
W związku z brakiem pytań członków Zarządu do przedstawionego materiału, starosta poddała dokument pod głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 9 do protokołu
 
Punkt 10.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wynajmu części nieruchomości zabudowanej położonej w Koninie przy ul. Świętojańskiej 20b.
 
Kolejny temat posiedzenia również omówiła Małgorzata Lalak.
Naczelnik poinformowała, że ww. projekt uchwały dotyczy wynajęcia firmie „Zakład Usług Budowlanych POLIBUD pomieszczenia magazynowego o powierzchni 100 m² w budynku położonym w Koninie przy ul. Świętojańskiej 20b". Naczelnik dodała, że umowa najmu będzie obowiązywać od 20 listopada 2014 r. do 31 marca 2015 r. Natomiast miesięczna stawka za użytkowanie pomieszczenia została ustalona na kwotę 519,06 zł brutto.
Zarząd nie wniósł uwag do przedstawionego dokumentu. Starosta poddała projekt uchwały pod głosowanie. Został on podjęty jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Korzystając z obecności naczelnik Wydziału Nieruchomości, radny Tadeusz Jaroszewski zapytał na jakim etapie jest realizacja postępowania prowadzonego w związku ze sprzedażą nieruchomości po byłym komisariacie Policji w Krzymowie.
Małgorzata Lalak odpowiedziała, że nieruchomość jest własnością Skarbu Państwa i obecnie prowadzone jest postępowanie mające na celu wygaszenie trwałego zarządu.
 
Punkt 11.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie określenia zasad działania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ogłaszanych na rok 2015 przez Zarząd Powiatu Konińskiego.
 
Po zapewnieniu, że przedmiotową uchwałę członkowie Zarządu otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia, starosta Małgorzata Waszak poprosiła o jej omówienie Dorotę Sobieraj - Krawczyk Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Uprawnionymi Podmiotami.
Dorota Sobieraj - Krawczyk poinformowała, że przedłożony Zarządowi projekt uchwały zawiera Regulamin pracy Komisji Konkursowej dotyczący opiniowania ofert składanych przez organizacje pozarządowe w 2015 r. Wyjaśniła, że zakres zadań konkursowych określony został w Programie współpracy na przyszły rok.
W związku z brakiem pytań do przedstawionego dokumentu, starosta poddała go pod głosowanie. Uchwałę podjęto jednogłośnie - 5 głosami „za". Stanowi ona załącznik nr 11 do protokołu.
 
Punkt 12.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w latach 2015 - 2018.
 
O omówienie kolejnego punktu porządku posiedzenia przewodnicząca Zarządu ponownie poprosiła Dorotę Sobieraj - Krawczyk.
Pełnomocnik przypomniała, że na mocy zawartej na 4 lata umowy, Lokalna Organizacja Turystyczna „Marina" w Koninie była odpowiedzialna za realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa polegających na prowadzeniu Centrum Informacji Turystycznej w Koninie. W związku z tym, że umowa z LOT- em wygaśnie 31 grudnia 2014 r. koniecznym jest ogłoszenie konkursu w celu wyłonienia podmiotu realizującego te zadania w kolejnych latach.
Z uwagi na brak pytań starosta poddała projekt uchwały pod głosowanie. Dokument został podjęty jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
 
Punkt 13.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej - prowadzenie środowiskowych domów samopomocy w roku 2015.
 
Punkt 13. porządku posiedzenia również przedstawiła Dorota Sobieraj - Krawczyk.
Pełnomocnik rozpoczęła swoją wypowiedź od przypomnienia, że na terenie powiatu konińskiego działają dwa środowiskowe domy samopomocy, które prowadzone są przez podmioty wyłonione w otwartych konkursach ofert. Wyjaśniła, że dotychczasowe umowy zawarte z tymi podmiotami przestaną obowiązywać z końcem 2014 roku i koniecznym jest ogłoszenie nowych konkursów na realizację tych zadań. Podkreśliła również, że wyłonione w ten sposób organizacje pozarządowe muszą spełniać wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej oraz w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
W związku z brakiem uwag członków Zarządu do przedstawionego dokumentu, starosta Małgorzata Waszak poddała go pod głosowanie. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
 
Punkt 14.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie upoważnienia Sekretarza Powiatu do podpisywania dokumentów.
 
Treść projektu uchwały ujętego w 14. punkcie porządku posiedzenia przedstawił Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.
Mirosław Kruszyński wyjaśnił, że przedłożony Zarządowi dokument dotyczy upoważnienia sekretarza powiatu do podpisywania dokumentów księgowych związanych z gospodarką rzeczowymi składnikami majątku Starostwa Powiatowego w Koninie.
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
 
Punkt 15.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".
 
W kolejnym punkcie porządku obrad przewodnicząca Zarządu skierowała do członków Zarządu prośbę o uhonorowanie najważniejszym odznaczeniem powiatu pracowników Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie: Teresę Byczkowską, Bartłomieja Kozaczewskiego, Małgorzatę Mach oraz Renatę Smycerowicz - w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie w działalność na rzecz integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych.
Po omówieniu przez wicestarostę Andrzeja Nowaka zasług osób nominowanych do tytułu, starosta Małgorzata Waszak poddała projekt uchwały pod głosowanie. W jego wyniku dokument został podjęty jednogłośnie - 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 16.
Ogłoszenie dotyczące zgłaszania kandydatów do Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Konińskiego.
 
W tej części obrad głos ponownie zabrała Dorota Sobieraj - Krawczyk.
Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Uprawnionymi Podmiotami poinformowała, że w związku z działaniami podjętymi na rzecz utworzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego niezbędnym jest, aby Zarząd Powiatu zwrócił się z prośbą o zgłaszanie przez organizacje pozarządowe kandydatów do jej składu. Dodała, że ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej, BIP oraz tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa.
Zarząd zatwierdził dokument jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
 
Punkt 17.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przekazania składników majątkowych.
 
Kolejny przedstawiony przez sekretarza projekt uchwały dotyczył przekazania dla Zespołu Szkół w Krzymowie - 15 komputerów będących na stanie ewidencyjnym Starostwa.
Mirosław Kruszyński wyjaśnił, że urządzenia te są sprawne technicznie, ale ze względu na zużycie technologiczne nie mogą być wykorzystywane w urzędzie.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego dokumentu, starosta koniński poddała go pod głosowanie. W głosowaniu jawnym imiennym brało udział pięciu członków Zarządu:
1) Małgorzata Waszak - „za"
2) Andrzej Nowak - „za"
3) Stanisław Głąbicki - „za"
4) Tadeusz Jaroszewski - „za"
5) Jacek Wysocki - „za"
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
 
Punkt 18.
Sprawy bieżące.
 
W ostatnim punkcie posiedzenia poświęconym sprawom bieżącym starosta Małgorzata Waszak przypomniała o posiedzeniu Zarządu, które zostało zaplanowane na 19 listopada br. Następnie podziękowała obecnym za udział i o godz. 1000 zakończyła posiedzenie Zarządu.
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
1. Starosta Koniński - Małgorzata Waszak
2. Wicestarosta Koniński - Andrzej Nowak
3. Członek Zarządu - Stanisław Głąbicki
4. Członek Zarządu - Tadeusz Jaroszewski
5. Członek Zarządu - Jacek Wysocki
 
Protokół sporządziła
Monika Szymaszek
Inspektor ds. obsługi Komisji Rady Powiatu
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Monika Szymaszek
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2014-12-05 09:17:47)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2014-12-05 09:23:32)
Lista wiadomości