logo
logo bip
Protokół Nr 117/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego w dniu 30 października 2014 r.
Protokół Nr 117/2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
w dniu 30 października 2014 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
 
Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                      
1. Małgorzata Waszak - starosta koniński;
2. Andrzej Nowak - wicestarosta koniński;
3. Stanisław Głąbicki;
4. Tadeusz Jaroszewski;
5. Jacek Wysocki.
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu;
Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.
 
Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:
Jadwiga Rachwalik - naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa;
 
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczyła - Małgorzata Waszak - starosta koniński;
 
Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu i wyborów samorządowych.
 
Punkt 1.
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 
117 posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 830 otworzyła starosta koniński Małgorzata Waszak. Po powitaniu jego uczestników przedstawiła projekt porządku posiedzenia. Przewodnicząca Zarządu zaproponowała, aby projekt uchwały ujęty w punkcie 9. porządku posiedzenia dotyczący przekazania składników majątkowych (mebli biurowych) dla OSP w Paprotni rozszerzyć również o przekazanie zestawu komputerowego.
Zarząd przychylił się do propozycji starosty i przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu
 
Punkt 2.
Przyjęcie protokołu.
 
W kolejnym punkcie porządku obrad starosta zwróciła się do członków Zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu z posiedzenia, które odbyło się 21 października 2014 r.
W związku z ich brakiem, Małgorzata Waszak poddała dokument pod głosowanie. Protokół nr 116/2014 został przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za".
 
Punkt 3.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2014.
 
Na prośbę przewodniczącej Małgorzaty Waszak treść uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu konińskiego na rok 2014 przedstawił Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.
Radzisław Kozłowski poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu wniosła zastrzeżenia do uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego nr 504 z dnia 21 października. W związku z tym konieczne jest uchylenie uchwały i podjęcie nowego dokumentu. Skarbnik przypomniał, że projekt dotyczy rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 355.501,00 zł w związku z rozliczeniem wynagrodzeń w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat koniński.
Z uwagi na brak pytań starosta poddała projekt uchwały pod głosowanie. Dokument został podjęty jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Punkt 4.
Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2014.
 
O omówienie czterech kolejnych punktów porządku obrad starosta ponownie poprosiła skarbnika powiatu.
Radzisław Kozłowski poinformował, że wprowadzone zmiany do tegorocznego budżetu wynikają z bieżącej działalności wydziałów/biur Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu. Następnie przybliżył zaproponowane zmiany zgodnie z treścią załącznika nr 4  do niniejszego protokołu.
W związku z brakiem uwag starosta poddała wniosek pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 5 głosami „za".
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać wniosek przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 5.
Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2014-2023.
 
Odnosząc się do proponowanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2014 - 2023 Radzisław Kozłowski wyjaśnił, że są one konsekwencją autopoprawek wniesionych do projektu uchwały budżetowej na rok 2014, które Zarząd przyjął na dzisiejszym posiedzeniu i postanowił przekazać Przewodniczącemu Rady jako materiał najbliższej sesji.
Starosta zwróciła się do członków Zarządu z pytaniem o uwagi do przedłożonego wniosku. W związku z ich brakiem dokument został przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 5  do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać wniosek przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 6.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie publikacji informacji dotyczących wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za III kwartał 2014 roku.
 
W tej części obrad Radzisław Kozłowski poinformował, że ustawa o finansach publicznych obliguje Zarząd Powiatu do podjęcia powyższej uchwały w celu podania do publicznej wiadomości (poprzez opublikowanie na stronie BIP) informacji z wykonania budżetu powiatu konińskiego za III kwartał br. Omawiając dokument, skarbnik wyjaśnił, że w okresie od stycznia do końca września 2014 roku dochody budżetu zostały zrealizowane na kwotę 56.990.369,37 zł, co stanowi 75,14% planu. Natomiast budżet po stronie wydatków zrealizowany został w 59,10% w kwocie 50.356.339,74 zł. Dodał też, że niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu, że terminy płatności większości inwestycji przypadają na ostatni kwartał tego roku. Skarbnik podkreślił, że w wyniku takiego kształtowania się dochodów i wydatków powstała nadwyżka budżetowa w wysokości - 6.634.029,63 zł.
Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag do przedstawionego materiału. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
 
Punkt 7.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pożyczki.
 
Następnie skarbnik wyjaśnił, że projekt przedmiotowej uchwały dotyczy udzielenia przez Zarząd Powiatu pożyczki dla Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie w kwocie 100.000,00 zł. Radzisław Kozłowski dodał, że pożyczka zostanie udzielona na okres 48 miesięcy z przeznaczeniem na zadanie związane z przeciwdziałaniem bezrobociu oraz aktywizacją lokalnego rynku pracy.
W związku z brakiem uwag członków Zarządu do przedstawionego dokumentu, Małgorzata Waszak poddała go pod głosowanie. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
 
Punkt 8.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przekazania składników majątkowych.
 
Trzy kolejne punkty porządku obrad przedstawił sekretarz powiatu - Mirosław Kruszyński.
Sekretarz poinformował, że pierwszy projekt uchwały dotyczy nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Kramsk mebli biurowych. Wyjaśnił, że meble nie są wykorzystywane w Starostwie, a ze względu na dobry stan techniczny mogą być przekazane do dalszego użytkowania.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego dokumentu, starosta koniński poddała go pod głosowanie. W głosowaniu jawnym imiennym brało udział pięciu członków Zarządu:
1) Małgorzata Waszak - „za"
2) Andrzej Nowak - „za"
3) Stanisław Głąbicki - „za"
4) Tadeusz Jaroszewski - „za"
5) Jacek Wysocki - „za"
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
 
Punkt 9.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przekazania składników majątkowych.
 
Mirosław Kruszyński omówił kolejny projekt uchwały związany z nieodpłatnym przekazaniem na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Paprotni mebli biurowych oraz zestawu komputerowego znajdującego się na stanie ewidencyjnym Starostwa.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego dokumentu, starosta koniński poddała go pod głosowanie. W głosowaniu jawnym imiennym brało udział pięciu członków Zarządu:
1) Małgorzata Waszak - „za"
2) Andrzej Nowak - „za"
3) Stanisław Głąbicki - „za"
4) Tadeusz Jaroszewski - „za"
5) Jacek Wysocki - „za"
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
 
Punkt 10.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przekazania składników majątkowych.
 
W tej części posiedzenia sekretarz poinformował, że przedłożony Zarządowi dokument związany jest z przekazaniem 20 komputerów na rzecz Gminy Kramsk. Wyjaśnił, że są to urządzenia sprawne technicznie, ale ze względu na zużycie technologiczne nie nadają się do użytkowania w Starostwie.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego dokumentu, starosta koniński poddała go pod głosowanie. W głosowaniu jawnym imiennym brało udział pięciu członków Zarządu:
1) Małgorzata Waszak - „za"
2) Andrzej Nowak - „za"
3) Stanisław Głąbicki - „za"
4) Tadeusz Jaroszewski - „za"
5) Jacek Wysocki - „za"
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
 
Punkt 11.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze Gminy i Miasta Kleczew - część „C".
 
Starosta koniński poinformowała, że dwa kolejne punkty porządku posiedzenia dotyczą uzgodnienia zmian projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Kleczew.
Małgorzata Waszak wyjaśniła, że proponowane zmiany w projektach związane są z budową instalacji wiatrowych w gminie. Starosta przypomniała, że zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Zarząd Powiatu zobowiązany jest do zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w celu stwierdzenia czy nie koliduje on z zadaniami samorządu powiatowego.
Przewodnicząca Zarządu zapewniła, że komórki merytoryczne Starostwa nie wniosły żadnych zastrzeżeń do obu przedłożonych projektów planu i zaproponowała Zarządowi, aby wydał pozytywną opinię w sprawie.
Jako pierwszy poddała pod głosowanie projekt uchwały dotyczący części „C" projektu. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
 
Punkt 12.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze Gminy i Miasta Kleczew - część „D".
 
Następnie Małgorzata Waszak poddała pod głosowanie wcześniej omówiony projekt uchwały w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze Gminy i Miasta Kleczew - część „D". Zarząd podjął dokument jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
 
Punkt 13.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".
 
Punkt 13. porządku obrad również omówiła starosta koniński przedstawiając zasługi osób nominowanych do tytułu „Zasłużony dla powiatu konińskiego".
Przewodnicząca Zarządu poinformowała, że Kapituła postanowiła nadać najważniejsze odznaczenie powiatu honorowym dawcom krwi: Stefanii Antkowiak, Waldemarowi Banaszakowi i Mirosławowi Grzelakowi - w uznaniu za zaangażowanie w rozwój Honorowego Krwiodawstwa i Polskiego Czerwonego Krzyża na Ziemi Konińskiej.
Z uwagi na brak pytań do przedstawionego projektu uchwały, starosta poddała dokument pod głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
 
Punkt 14.
Raport z wykonania „Programu ochrony środowiska dla Gminy Kazimierz Biskupi na lata 2012 - 2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016 - 2019 - aktualizacja" za lata 2012 - 2013.
 
Starosta koniński przypomniała, że członkowie Zarządu otrzymali ww. dokument wraz z innymi materiałami posiedzenia. Następnie o zreferowanie tematu poprosiła Jadwigę Rachwalik - naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
Jadwiga Rachwalik rozpoczęła swoją wypowiedź od wyjaśnienia, że zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, każda gmina sporządza co 2 lata raport z wykonania programu ochrony środowiska. Dodała też, że przedłożony Zarządowi dokument jest próbą weryfikacji i wstępnej oceny stopnia realizacji zadań zapisanych w Programie na lata 2012-2013 dla gminy Kazimierz Biskupi. Zawiera informacje na temat działań, jakie zostały podjęte w zakresie ochrony środowiska przez poszczególne jednostki administracyjne i podmioty gospodarcze, ich rezultaty oraz poniesione nakłady finansowe. Naczelnik wyjaśniła, że raport zawiera dokładną analizę stanu faktycznego środowiska oraz przedstawia również działania służące zmniejszeniu zagrożeń środowiskowych na terenie gminy związanych ze stanem powietrza atmosferycznego, chemicznym zanieczyszczeniem gleb i wód, niewłaściwą gospodarką odpadami czy hałasem.
Następnie starosta Małgorzata Waszak poddała dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął raport jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
 
Punkt 15.
Sprawy bieżące.
 
W „sprawach bieżących" Małgorzata Waszak przypomniała, że najbliższe posiedzenie Zarządu Powiatu zaplanowane zostało na 19 listopada br.      
Następnie podziękowała obecnym za udział i o godz. 902 zakończyła posiedzenie Zarządu.
           
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
1. Starosta Koniński - Małgorzata Waszak
2. Wicestarosta Koniński - Andrzej Nowak
3. Członek Zarządu - Stanisław Głąbicki
4. Członek Zarządu - Tadeusz Jaroszewski
5. Członek Zarządu - Jacek Wysocki
 
 
 
Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu i wyborów samorządowych
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2014-12-04 11:54:34)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2014-12-04 11:54:34)
Lista wiadomości