logo
logo bip
Protokół Nr 116/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego w dniu 21 października 2014 r.
Protokół Nr 116/2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
w dniu 21 października 2014 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
 
Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                      
1. Małgorzata Waszak- starosta koniński;
2. Andrzej Nowak - wicestarosta koniński;
3. Stanisław Głąbicki;
4. Tadeusz Jaroszewski;
5. Jacek Wysocki.
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu;
Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.
 
Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:
Antoni Bąk - dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie;
Małgorzata Lalak - naczelnik Wydziału Nieruchomości;
Elżbieta Sroczyńska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie;
Małgorzata Hopen - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;
Witold Nowak - naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju
Dorota Sobieraj - Krawczyk - pełnomocnik ds. Współpracy z organizacjami Pozarządowymi i Innymi Uprawnionymi Podmiotami;
Paweł Figurski - kierownik Biura Spraw Obronnych;
Anna Krygier - kierownik Biura Kontroli.
 
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczyła - Małgorzata Waszak - starosta koniński;
 
Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu i wyborów samorządowych.
 
Punkt 1.
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 
116 posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 830 otworzyła starosta koniński Małgorzata Waszak. Po powitaniu jego uczestników przedstawiła projekt porządku posiedzenia.
Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Punkt 2.
Przyjęcie protokołu.
 
W kolejnym punkcie porządku obrad starosta zwróciła się do członków Zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu z posiedzenia, które odbyło się 10 października 2014 r.
W związku z ich brakiem, Małgorzata Waszak poddała dokument pod głosowanie. Protokół nr 115/2014 został przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za".
 
Punkt 3.
Informacja o zaawansowaniu prac w drogownictwie.
 
Na prośbę przewodniczącej Zarządu treść dokumentu, będącego przedmiotem kolejnego punktu posiedzenia, przedstawił Antoni Bąk - dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.
Antoni Bąk poinformował, że podobnie jak w latach ubiegłych, na drogach powiatowych prowadzone były prace związane z utrzymaniem i poprawą przejezdności dróg, które wykonane były przez służby techniczne Zarządu Dróg oraz podmioty gospodarcze wyłonione w trybie zamówień publicznych.
Przedstawiciel Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie zaznaczył, że środki przeznaczone na bieżące utrzymanie w okresie ostatnich 9 miesięcy wyniosły 2.153.826 zł, a najwięcej z nich wydano na zimowe utrzymanie - 576.663 zł oraz remonty nawierzchni - 635.195 zł. Dodał też, że pozostałe prace związane były z drobnymi remontami, utrzymaniem obiektów inżynieryjnych oraz odwodnieniem dróg, wycinką krzewów, poprawą oznakowania i obsługą promów.
Dyrektor poinformował również Zarząd o zakończonych zadaniach inwestycyjnych oraz tych, których termin realizacji dobiega końca. Zapewnił, też że jeśli warunki atmosferyczne nie zakłócą harmonogramu prac, to wszystkie zadania zostaną zakończone zgodnie z planem.
Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag do przedstawionego materiału. Zarząd przyjął dokument jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać informację przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 4.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński.
 
O przedstawienie informacji będącej kolejnym tematem obrad, przewodnicząca Zarządu poprosiła Małgorzatę Hopen - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
Małgorzata Hopen przypomniała, że zgodnie z ustawą o systemie oświaty, powyższy dokument zostanie przedłożony Radzie Powiatu Konińskiego. Wyjaśniła też, że w informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w ubiegłym roku szkolnym ujęte zostały m.in. dane dotyczące wyników poszczególnych egzaminów, liczby uczniów i ich osiągnięć, struktury zatrudnienia oraz przeprowadzonych remontów i prac modernizacyjnych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński.
Zarząd nie wniósł uwag do przedstawionego materiału. Starosta poddała informację pod głosowanie. Została ona przyjęta jednogłośnie - 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać informację przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 5.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim".
 
Przewodnicząca Małgorzata Waszak przypomniała, że przedmiotowy dokument członkowie Zarządu otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia. O przybliżenie jego treści ponownie poprosiła Małgorzatę Hopen.
Naczelnik wyjaśniła, że konieczność podjęcia przez Radę powyższej uchwały wynika ze zmian w projekcie „Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim". W związku ze skróceniem terminu realizacji projektu uległa zmniejszeniu jego wartość, całkowity koszt ustalono na 1.188.758,80 zł. Zarząd przyjął projekt uchwały jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 6.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Żychlin, gm. Stare Miasto.
 
Następnie przewodnicząca Zarządu poprosiła Małgorzatę Lalak - naczelnik Wydziału Nieruchomości o omówienie tematu ujętego w 6. punkcie porządku posiedzenia.
Małgorzata Lalak poinformowała, że zmiana wcześniejszej uchwały Rady wynika z konieczności dokonania w dokumencie korekty numeru księgi wieczystej nieruchomości przeznaczonej do zbycia.
W związku z brakiem pytań członków Zarządu do przedstawionego materiału, starosta poddała dokument pod głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 7.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
 
W tej części obrad, Małgorzata Waszak oddała głos Dorocie Sobieraj - Krawczyk, Pełnomocnikowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami.
Dorota Sobieraj - Krawczyk przypomniała, że zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projekt Programu poddany został konsultacjom społecznym. Dokument został przyjęty przez środowisko NGO bez żadnych uwag i zastrzeżeń. Przypomniała, że w Programie określone zostały zasady współdziałania powiatu z organizacjami pozarządowymi na przyszły rok.
Starosta dodała, że po raz pierwszy w Programie przewidziane zostały środki na realizację zadania z zakresu oświaty i wychowania w wysokości 20.000,00 zł.
W związku z brakiem uwag członków Zarządu do przedstawionego dokumentu, Małgorzata Waszak poddała go pod głosowanie. Zarząd przyjął projekt uchwały jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 8.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
 
Po zapewnieniu członków Zarządu, że projekt uchwały w powyższej sprawie otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia, starosta Małgorzata Waszak poprosiła o przedstawienie tematu Elżbietę Sroczyńską - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Elżbieta Sroczyńska poinformowała, że projekt przedmiotowej uchwały dotyczy zmian w planie wydatków w zakresie środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dyrektor wyjaśniła, że głównym powodem przesunięcia środków jest brak zainteresowania osób niepełnosprawnych szkoleniami realizowanymi przez PUP w Koninie oraz rezygnacjami z udziału w turnusach rehabilitacyjnych. Zaproponowany nowy podział wydatków dostosowany więc został do obecnych potrzeb i polega na zwiększeniu nakładów na sprzęt rehabilitacyjny i środki pomocnicze.
W związku z brakiem uwag do przedstawionego projektu uchwały, starosta Małgorzata Waszak poddała dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 9.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej".
 
Przewodnicząca Zarządu poprosiła o omówienie dwóch kolejnych tematów naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju - Witolda Nowaka.
Witold Nowak przypomniał, że przedłożone Zarządowi dokumenty strategiczne powstały w ramach realizacji projektu „Aglomeracja konińska - współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju". Wyjaśnił, że „Strategia rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej" i „Studium rozwoju gospodarczego wraz z programem promocji terenów inwestycyjnych Obszaru funkcjonalnego Aglomeracji konińskiej" są dokumentami określającymi wizję rozwoju oraz strategiczne cele dla powiatu konińskiego, jego 14 gmin oraz miasta Konina w kontekście perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014 +.
Naczelnik podkreślił, że opracowane strategie to dokumenty planistyczne, wskazują na problemy regionu, sytuację gospodarczą oraz możliwości pozyskania środków unijnych. Dodał, że zaproponowane w obu dokumentach kierunki rozwoju zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko, a także były konsultowane przez mieszkańców powiatu i miasta.
Starosta, jako pierwszy, poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej". Zarząd przyjął dokument jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 9 cd. do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 10.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie przyjęcia „Studium rozwoju gospodarczego wraz z programem promocji terenów inwestycyjnych Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej".
 
W wyniku głosowania projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Studium rozwoju gospodarczego wraz z programem promocji terenów inwestycyjnych Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej" został przyjęty przez Zarząd jednogłośnie - 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 11.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu konińskiego na rok 2014.
 
Na prośbę przewodniczącej Małgorzaty Waszak treść uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu konińskiego na rok 2014 przedstawił Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.
Radzisław Kozłowski poinformował, że przedmiotowy dokument dotyczy rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 355.501,00 zł w związku z rozliczeniem wynagrodzeń w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat koniński. Skarbnik omówił też zmiany będące konsekwencją przeniesień środków finansowych pomiędzy paragrafami, o które wnioskowali naczelnicy i kierownicy komórek organizacyjnych urzędu.
Z uwagi na brak pytań starosta poddała projekt uchwały pod głosowanie. Dokument został podjęty jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
 
Punkt 12.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2014.
 
W tej części obrad starosta koniński ponownie poprosiła o zabranie głosu skarbnika powiatu.
Radzisław Kozłowski omówił proponowane zmiany w tegorocznym budżecie powiatu, po stronie dochodów i wydatków (zgodnie z treścią projektu uchwały stanowiącego załącznik nr 12 cd. do protokołu). Odniósł się do zmian wynikających z porozumień, umów i pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego, a także do przyczyn ewaluowania planu dochodów i wydatków budżetu w zakresie zadań własnych.
Skarbnik przedstawił również zmiany, które nie zostały ujęte w projekcie uchwały. Wyjaśnił, że są one związane z wprowadzeniem do budżetu powiatu dotacji Wojewody Wielkopolskiego, tj. 4 649 zł dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz 56 000zł dla środowiskowych domów samopomocy na wydatki bieżące. Z uwagi na brak pytań do przedstawionego dokumentu, starosta poddała projekt uchwały pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za".
Następnie głos zabrała Małgorzata Waszak, która poinformowała o trwających pracach związanych z termomodernizacją Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie.
Starosta przedstawiła również członkom Zarządu projekt koncepcyjny budynku położonego przy ul. Świętojańskiej w Koninie, w którym mieściłyby się siedziby Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 13.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2014 - 2023.
 
Punkt 13. porządku posiedzenia również omówił skarbnik powiatu.
Odnosząc się do proponowanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2014 - 2023 Radzisław Kozłowski wyjaśnił, że są one podyktowane zmianami w tegorocznym budżecie powiatu omówionymi w poprzednim punkcie porządku obrad.
W związku z brakiem uwag członków Zarządu do przedstawionego projektu uchwały, starosta Małgorzata Waszak poddała dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 14.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2022.
 
O mówienie kolejnego punktu porządku posiedzenia przewodnicząca Zarządu ponownie poprosiła Elżbietę Sroczyńską - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
Elżbieta Sroczyńska poinformowała, że zgodnie z ustawą o pomocy społecznej samorząd zobligowany jest do opracowania i realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz wspierania osób niepełnosprawnych. Dyrektor wyjaśniła, że w związku z potrzebą przygotowania kolejnej strategii na lata 2015 - 2022, konieczne jest powołanie zespołu odpowiedzialnego za jej opracowanie.
Elżbieta Sroczyńska zaproponowała utworzenie dziesięcioosobowego zespołu, w którego skład wchodzić będą przedstawiciele komórek urzędu oraz jednostek organizacyjnych powiatu realizujący zadania z zakresu pomocy społecznej.
W związku z brakiem pytań do przedstawionego dokumentu, starosta poddała go pod głosowanie. Uchwałę podjęto jednogłośnie - 5 głosami „za". Stanowi ona załącznik nr 14 do protokołu.
 
Punkt 15.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Konińskiego na rzecz Związku Sybiraków - Oddział w Koninie.
 
Cztery kolejne punkty porządku obrad przedstawił sekretarz powiatu - Mirosław Kruszyński. Sekretarz wyjaśnił, że pierwszy projekt uchwały dotyczy nieodpłatnego przekazania na rzecz Związku Sybiraków - Oddział w Koninie mebli biurowych będących na stanie ewidencyjnym Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego dokumentu, starosta koniński poddała go pod głosowanie. W głosowaniu jawnym imiennym brało udział pięciu członków Zarządu:
1) Małgorzata Waszak - „za"
2) Andrzej Nowak - „za"
3) Stanisław Głąbicki - „za"
4) Tadeusz Jaroszewski - „za"
5) Jacek Wysocki - „za"
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
 
Punkt 16.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Konińskiego na rzecz Rodzinnych Ogródków Działkowych „GWAREK".
 
Mirosław Kruszyński omówił kolejny projekt uchwały związany z nieodpłatnym przekazaniem na rzecz Rodzinnych Ogródków Działkowych „GWAREK" mebli biurowych, znajdujących się w zarządzie PODGiK w Koninie.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego dokumentu, starosta koniński poddała go pod głosowanie. W głosowaniu jawnym imiennym brało udział pięciu członków Zarządu:
1) Małgorzata Waszak - „za"
2) Andrzej Nowak - „za"
3) Stanisław Głąbicki - „za"
4) Tadeusz Jaroszewski - „za"
5) Jacek Wysocki - „za"
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
 
Punkt 17.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie likwidacji składników majątkowych.
 
W tej części posiedzenia sekretarz poinformował, że przedłożony Zarządowi dokument związany jest z likwidacją składników majątkowych, które znajdują się na stanie ewidencyjnym starostwa. Wyjaśnił, że są to elementy infrastruktury biurowej oraz informatycznej, które nie nadają się do dalszej eksploatacji.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego dokumentu, starosta koniński poddała go pod głosowanie. W głosowaniu jawnym imiennym brało udział pięciu członków Zarządu:
1) Małgorzata Waszak - „za"
2) Andrzej Nowak - „za"
3) Stanisław Głąbicki - „za"
4) Tadeusz Jaroszewski - „za"
5) Jacek Wysocki - „za"
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
 
Punkt 18.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przekazania składnika majątkowego.
 
Ostatni przedstawiony przez sekretarza projekt uchwały dotyczył przekazania dla Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę w Koninie niszczarki będącej na stanie ewidencyjnym Starostwa.
Mirosław Kruszyński wyjaśnił, że sprzęt ten nie jest wykorzystywany w urzędzie, a ze względu na dobry stan techniczny może być przekazany do dalszego użytkowania.
Sekretarz poinformował także członków Zarządu o możliwości przekazania organizacjom pozarządowym zbędnego sprzętu informatycznego oraz elementów infrastruktury biurowej. Następnie poprosił o poinformowanie lokalnych organizacji o możliwości skorzystania z takiej formy wsparcia.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego dokumentu, starosta koniński poddała go pod głosowanie. W głosowaniu jawnym imiennym brało udział pięciu członków Zarządu:
1) Małgorzata Waszak - „za"
2) Andrzej Nowak - „za"
3) Stanisław Głąbicki - „za"
4) Tadeusz Jaroszewski - „za"
5) Jacek Wysocki - „za"
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
 
Punkt 19.
Rozpatrzenie wniosku Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Oddział w Koninie o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony dziedzictwa regionalnego i kultury ludowej.
 
W punkcie 19. posiedzenia, przewodnicząca Zarządu poprosiła o zabranie głosu Dorotę Sobieraj - Krawczyk.
Pełnomocnik wyjaśniła, że przedstawiony dokument jest uzupełnieniem wniosku Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Oddział w Koninie, który był omawiany na poprzednim posiedzeniu Zarządu. Poinformowała, że przedłożona Zarządowi informacja w sposób szczegółowy określa zakres prac objętych projektem oraz jego efekty.
Z uwagi na brak pytań do przedłożonego dokumentu, starosta koniński poddała go pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym imiennym brało udział pięciu członków Zarządu:
1) Małgorzata Waszak - „za"
2) Andrzej Nowak - „za"
3) Stanisław Głąbicki - „za"
4) Tadeusz Jaroszewski - „za"
5) Jacek Wysocki - „za"
Zarząd przyjął wniosek jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
 
 Punkt 20.
Rozpatrzenie wniosku Komendy Miejskiej Policji w Koninie o udzielenie wsparcia finansowego.
 
Temat ujęty w 20. punkcie porządku obrad przedstawił Paweł Figurski - kierownik Biura Spraw Obronnych.
Kierownik poinformował, że Komendant Miejskiej Policji w Koninie zwrócił się do Zarządu z prośbą o zaplanowanie w przyszłorocznym budżecie środków finansowych w wysokości 80.000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowo - modernizacyjnych w obiektach Komendy oraz dofinansowanie zakupu nowych pojazdów.
Małgorzata Waszak zaproponowała, aby temat ten został omówiony w późniejszym terminie, po dokładnym przeanalizowaniu możliwości finansowych powiatu w roku 2015.
Członkowie Zarządu przychylili się do propozycji starosty. Materiał stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
 
Punkt 21.
Rozpatrzenie wniosku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie o udzielenie wsparcia finansowego.
 
O omówienie kolejnego tematu Małgorzata Waszak ponownie poprosiła Pawła Figurskiego.
Paweł Figurski poinformował, że Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zwrócił się z wnioskiem o przyznanie w roku 2015 środków finansowych w wysokości 60.000,00 zł na zakup platformy (stanowiącej dodatkowy element wyposażenia samochodów) która zapewni przewóz specjalistycznego sprzętu.
Analogicznie do wcześniej omówionego wniosku Zarząd zdecydował, aby temat ten został omówiony na posiedzeniu w późniejszym terminie. Materiał stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
 
Punkt 22.
Zmiana planu kontroli na 2014 r.
 
O wyjaśnienie powodów zmian w planie kontroli na 2014 rok starosta Małgorzata Waszak poprosiła Annę Krygier - kierownik Biura Kontroli.
Anna Krygier poinformowała Zarząd, że głównym powodem proponowanych zmian jest brak możliwości przeprowadzenia w zaplanowanym terminie kontroli w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ślesinie, Zarządzie Dróg Powiatowych w Koninie, Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Koninie. Dodała, że od momentu objęcia przez nią funkcji kierownika biura na przeprowadzenie wszystkich kontroli objętych harmonogramem zostały zaledwie trzy miesiące. Poinformowała, że kolejna zmiana dotyczy przesunięcia terminu kompleksowej kontroli Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie z marca na listopad br. Plan uzupełniony został też o trzy kontrole doraźne o tematyce zleconej przez Starostę Konińskiego.
Z uwagi na brak pytań do przedstawionego materiału starosta poddała dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
Punkt 23.
Sprawy bieżące.
 
W ostatnim punkcie posiedzenia poświęconym sprawom bieżącym starosta przypomniała obecnym na posiedzeniu o zaplanowanej na 30 października br. sesji Rady Powiatu Konińskiego.
Następnie podziękowała obecnym za udział i o godz. 1010 zakończyła posiedzenie Zarządu.
           
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
1. Starosta Koniński - Małgorzata Waszak
2. Wicestarosta Koniński - Andrzej Nowak
3. Członek Zarządu - Stanisław Głąbicki
4. Członek Zarządu - Tadeusz Jaroszewski
5. Członek Zarządu - Jacek Wysocki
 
 
 
 
Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu i wyborów samorządowych
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2014-12-04 10:08:26)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2014-12-04 10:17:41)
Lista wiadomości