logo
logo bip
Protokół Nr 115/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego w dniu 10 października 2014 r.
Protokół Nr 115/2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
w dniu 10 października 2014 r.
 
 
W posiedzeniu udział wzięli:
 
Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                       
1. Małgorzata Waszak - starosta koniński;
2. Andrzej Nowak - wicestarosta koniński;
3. Stanisław Głąbicki;
4. Tadeusz Jaroszewski;
5. Jacek Wysocki.
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu;
Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.
 
Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:
Marta J. Bagrowska - z-ca naczelnika Wydziału Rady i Zarządu Powiatu;
Krystyna Grabowska - naczelnik Wydziału Rady i Zarządu Powiatu;
Jolanta Wawrzyniak - z-ca naczelnika Wydziału Nieruchomości;
Dorota Sobieraj - Krawczyk - pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi;
Jadwiga Rachwalik - naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa;
Małgorzata Hopen - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
 
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczyła - Małgorzata Waszak - starosta koniński;
 
Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu i wyborów samorządowych.
 
Punkt 1.
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 
115 posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 830 otworzyła starosta koniński Małgorzata Waszak. Po powitaniu jego uczestników przedstawiła projekt porządku posiedzenia.
Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Punkt 2.
Przyjęcie protokołu.

Po zatwierdzeniu porządku obrad, starosta zwróciła się do członków Zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu nr 114/2014 z 30 września 2014 r. Głos zabrał wicestarosta Andrzej Nowak, który poprosił o doprecyzowanie w protokole zapisu swojej wypowiedzi (w punkcie 5.) w związku z uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego dotyczącej powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.
W związku z brakiem innych uwag protokół po zmianach został przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za".
 
Punkt 3.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2014.
 
O przedstawienie propozycji zmian w tegorocznym budżecie Powiatu Konińskiego Małgorzata Waszak poprosiła Radzisława Kozłowskiego - skarbnika powiatu.
Radzisław Kozłowski poinformował, że zmiany w budżecie dotyczą zwiększenia planu dotacji celowych o kwotę 117.360,00 zł w związku z zabezpieczeniem wydatków na zadania wyborcze w roku 2014.
Starosta Małgorzata Waszak poddała pod głosowanie projekt uchwały w powyższej sprawie. Dokument został podjęty jednogłośnie - 5 głosami „za". Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Punkt 4.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu do występowania przed sądami administracyjnymi.
 
Punkt 4. porządku posiedzenia omówiła Krystyna Grabowska - naczelnik Wydziału Rady i Zarządu Powiatu.
Naczelnik poinformowała, że projekt przedłożonej Zarządowi uchwały związany jest z udzieleniem pełnomocnictwa radcom prawnym - Grażynie Ratajczyk oraz Sławomirowi Syczewskiemu -  do reprezentowania Powiatu Konińskiego przed sądami administracyjnymi. Dodała, że pełnomocnictwo dotyczy skargi na uchwałę Rady Powiatu Konińskiego nr XXXVII/284/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
Z uwagi na brak pytań do przedstawionego projektu uchwały, starosta poddała dokument pod głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Punkt 5.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa  własności nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Żychlin, gmina Stare Miasto.
 
Na prośbę przewodniczącej Zarządu treść przedmiotowej uchwały omówiła Jolanta Wawrzyniak - z-ca naczelnik Wydziału Nieruchomości.
Jolanta Wawrzyniak poinformowała, że przedłożony Zarządowi dokument dotyczy sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Żychlinie, składającej się z działek, do których Powiat Koniński posiada w części prawo własności (nr ewid. 418/8), a w części prawo współwłasności (nr ewid. 418/7).
Z-ca naczelnika dodała również, że cena wywoławcza nieruchomości wyniesie 35.640,00 zł.
Zarząd nie wniósł uwag do przedstawionego dokumentu. Starosta poddała projekt uchwały pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 
Punkt 6.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przekazania składników majątkowych.
 
Punkt 6. porządku posiedzenia zreferował sekretarz powiatu.
Mirosław Kruszyński poinformował, że projekt uchwały dotyczy nieodpłatnego przekazania jednostce OSP w Paprotni zestawu komputerowego. Wyjaśnił, że jest to sprzęt sprawny technicznie, ale ze względu na zużycie technologiczne nie może być wykorzystywany w urzędzie.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego dokumentu, starosta koniński poddała go pod głosowanie. W głosowaniu imiennym udział wzięło pięciu członków Zarządu:
1) Małgorzata Waszak - „za"
2) Andrzej Nowak - „za"
3) Stanisław Głąbicki - „za"
4) Tadeusz Jaroszewski - „za"
5) Jacek Wysocki - „za"
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
 
Punkt 7.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".
 
Omawiając kolejny temat, starosta koniński poinformowała, że projekt uchwały dotyczy nadania przez Zarząd tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".
Małgorzata Waszak zaproponowała, aby Zarząd przychylił się do opinii Kapituły i przyznał najważniejsze odznaczenie powiatu: Przemysławowi Domagalskiemu, dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Kramsku - w uznaniu za zaangażowanie w rozwój kultury i jej propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych powiatu konińskiego; Anettcie Janc, nauczycielowi ZSEU w Żychlinie - w uznaniu za wieloletnią działalność na rzecz propagowania kultury, w tym szczególnie za edukację teatralną oraz za upowszechnianie nowatorskich rozwiązań służących integracji środowiska lokalnego; Magdalenie Leśnej, dyrektor przedszkola „Plastuś" w Rychwale - w uznaniu za pełną oddania pracę na rzecz społeczności lokalnej, zwłaszcza za wkład w rozwój oświaty i kultury oraz za zaangażowanie w funkcjonowanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rychwale; Ryszardowi Nawrockiemu,  wójtowi Gminy Stare Miasto - w  uznaniu za wieloletnią, pełną oddania pracę na rzecz społeczności powiatu konińskiego, za zaangażowanie w inicjatywy gospodarcze i społeczne służące rozwojowi gminy i powiatu.
Starosta poinformowała także, że kapituła pozytywnie zaopiniowała wnioski o nadanie tytułu dla działaczy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie: Renaty Kopaczewskiej, Doroty Kubik, Krystyny Pokory oraz Lidii Witkowskiej - Zając, w uznaniu za działalność na rzecz integracji środowiska lokalnego powiatu poprzez realizacje programów edukacyjnych i profilaktycznych. Kapituła postanowiła uhonorować także podmioty zbiorowe: Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem oraz Szkołę Podstawową im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem - w uznaniu za działalność na rzecz twórczego uobecniania świadectwa życia i duchowego bogactwa myśli Jana Pawła II.
Po przedstawieniu wszystkich kandydatur, starosta poddała projekt uchwały pod głosowanie. W jego wyniku dokument został podjęty jednogłośnie - 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 8.
Rozpatrzenie wniosku Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Oddział w Koninie o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony dziedzictwa regionalnego i kultury ludowej.
 
W tej części obrad, Małgorzata Waszak oddała głos Dorocie Sobieraj Krawczyk - Pełnomocnikowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami.
Dorota Sobieraj - Krawczyk wyjaśniła, że Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział w Koninie wystąpiło z wnioskiem do Zarządu Powiatu o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony dziedzictwa regionalnego i kultury ludowej. Pełnomocnik poinformowała, że ideą projektu jest stworzenie elektronicznej bazy danych o dziedzictwie kulturowym powiatu konińskiego, zawierającej hasła poświęcone miejscowościom powiatu sprzed 1798 r. Prowadzone prace służą przygotowaniu encyklopedii historycznej powiatu konińskiego w jego granicach przedrozbiorowych. Podkreśliła, że autorzy tekstów oraz zdjęć przekażą powiatowi odrębną umową prawa autorskie, dzięki czemu samorząd będzie mógł korzystać z opracowanych materiałów przy innych publikacjach.
Dorota Sobieraj - Krawczyk poinformowała również, że stowarzyszenie zwróciło się we wniosku o wsparcie w wysokości 9.000,00 zł (całkowity koszt zadania wynosił będzie 14.000,00 zł). Następnie dodała, że oferta spełniła wymogi formalne i merytoryczne.
Głos w dyskusji zabrał wicestarosta Andrzej Nowak, który zauważył, że inne podmioty bardzo rzadko otrzymują tak wysokie kwoty dofinansowania. W związku z tym zaproponował, by stowarzyszenie uszczegółowiło ofertę podając ilość haseł encyklopedycznych, które zostaną opracowane.  Zasugerował, żeby uzupełniony dokument został ponownie rozpatrzony na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
Starosta poprosiła pełnomocnik, aby uzupełniona informacja zawierała także wykaz ujętych w projekcie miejscowości.
Następnie przewodnicząca Zarządu poddała wniosek wicestarosty pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
 
Punkt 9.
Rozpatrzenie zasadności wniosku Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Koninie w sprawie umorzenia zwrotu dotacji wraz z odsetkami.
 
Wprowadzenia do tematu ujętego w punkcie 9. porządku posiedzenia dokonała starosta koniński. Przypomniała, że temat ten był już przedmiotem posiedzenia Zarządu w miesiącu lipcu br. Następnie o ponowne przedstawienie sprawy poprosiła Jadwigę Rachwalik - naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
Naczelnik wyjaśniła, że w 2012 roku Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami otrzymało w otwartym konkursie ofert dotację w wysokości 18.000,00 zł. W związku z tym, że dotacja została wykorzystana niezgodnie z określonym w umowie celem, powiat wystąpił o jej zwrot. Poinformowała również, że Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Koninie -  zamiast zgodnie z celem dotacji - wydać otrzymane z powiatu środki na zakup narzędzi, materiałów remontowo-budowlanych, materiałów biurowych oraz środków czystości, kupiło suchą karmę oraz identyfikatory dla zwierząt.
Jadwiga Rachwalik poinformowała, że wysokość zwrotu dotacji wraz z odsetkami ustalono na 22.464,00 zł. Towarzystwo zwróciło się do Zarządu Powiatu o umorzenie tej kwoty w związku z trudną sytuacją finansową schroniska, a także kupna bardziej wartościowej dla zwierząt karmy. Naczelnik dodała również, że z przedstawionej przez Towarzystwo sytuacji finansowej wynika, że zwrot dotacji wraz z naliczonymi odsetkami mógłby doprowadzić do bankructwa schroniska i jego likwidacji. Poinformowała, że według opinii radcy prawnego, okoliczności związane ze zmianą przeznaczenia dotacji oraz ewentualne konsekwencje jej zwrotu powiatowi, przemawiają  za uznaniem zasadności umorzenia zwrotu środków.
Jadwiga Rachwalik przedstawiła także opinię lekarza weterynarii sprawującego opiekę nad schroniskiem, według której likwidacja placówki byłaby tragiczna w skutkach dla zwierząt. Skomplikowałoby to także sytuację gmin.
Starosta Małgorzata Waszak zabierając głos uznała, że w związku z trudną sytuacją schroniska oraz po przeanalizowaniu wszelkich wątpliwości prawnych należy uznać wniosek Towarzystwa i umorzyć zwrot otrzymanej dotacji.
Wicestarosta Andrzej Nowak również opowiedział się za umorzeniem zwrotu dotacji. Podkreślił, że problemem bezpańskich psów jest uciążliwy dla samorządów lokalnych. Wyjaśnił, że na 600 zwierząt przebywających w schronisku, aż 165 pochodzi z terenu powiatu konińskiego. Dodał, że partycypacja finansowa powiatu nie pokrywa kosztów utrzymania trafiających do przytuliska zwierząt z terenu gmin.
Skarbnik zauważył, że w całej sprawie zawiodła strona formalna, natomiast w interesie publicznym jest by schronisko działało nadal.
Starosta poddała pod głosowanie wniosek oddziału konińskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w sprawie umorzenia zwrotu dotacji wraz z odsetkami.
Zarząd jednogłośnie - 5 głosami „za" pozytywnie rozpatrzył wniosek Towarzystwa.
Materiał stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
 
Punkt 10.
Rozpatrzenie wniosku fundacji Mielnica o udzielenie dotacji na miesiące wrzesień - grudzień 2014 dla OREW w Zygmuntowie.
 
Kolejny wniosek na prośbę starosty przedstawiła Małgorzata Hopen - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
Małgorzata Hopen poinformowała, że Fundacja Mielnica 1 września br. wystąpiła z wnioskiem o wpisanie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez powiat koniński Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Zygmuntowie. W związku z tym Fundacja zwróciła się do Zarządu Powiatu o udzielanie dofinansowania działalności ośrodka w okresie od września do grudnia br., czyli w okresie w którym nie otrzymuje subwencji z Ministerstwa Edukacji Narodowej, Naczelnik dodała, że podobna sytuacja miała miejsce w roku ubiegłym i dotyczyła OREW w Marianowie.
Starosta zapytała jaką kwotę otrzymała placówka w Marianowie w 2013 r.
Małgorzata Hopen odpowiedziała, że były to środki w wysokości 20.000,00 zł. Dodała również, że Ośrodek w Zygmuntowie zwrócił się też do gmin o przekazanie subwencji na dzieci, które mieszkają na ich obszarze.
Skarbnik wyjaśnił, że obecnie w budżecie nie ma pieniędzy na ten cel, a środki z subwencji powinny zostać przekazane przez gminy do powiatu i następnie rozdysponowane.
Wicestarosta stwierdził, że obecne przepisy prawa nie obligują gmin do podjęcia działań w tej kwestii, co utrudnia egzekwowanie przekazania tych środków. Podkreślił również, jak ważną rolę dla społeczności lokalnej pełni tego rodzaju działalność.
Starosta zaproponowała, aby podobnie jak w ubiegłym roku przekazać dofinansowanie w wysokości 20.000,00 zł dla OREW w Zygmuntowie po uprzednim  przeanalizowaniu wydatków zaplanowanych w budżecie  na oświatę  i ustaleniu możliwości finansowych powiatu.
Radny Jacek Wysocki, opowiadając się za udzieleniem dofinansowania dla OREW w Zygmuntowie, stwierdził, że placówka, nie tylko pomaga dzieciom niepełnosprawnym, ale jest miejscem zatrudnienia dla kilkunastu osób. 
Zarząd jednogłośnie - 5 głosami „za" zdecydował o dofinansowania Ośrodkaw przypadku jeśli możliwości finansowe powiatu pozwoliłby na jego udzielenie. Materiał stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
 
Punkt 11.
Aneks do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie na rok szkolny 2014/2015.
 
O omówienie czterech aneksów ujętych kolejno w porządku obrad przewodnicząca Zarządu ponownie poprosiła Małgorzatę Hopen.
Jako pierwszy naczelnik przedstawiła aneks do arkusza organizacji ZSP w Kleczewie. Wyjaśniła, że zaproponowane w aneksie zmiany wynikają: z rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem w związku z przejściem na emeryturę, przeprowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz zwiększenia liczby godzin z przedmiotów maturalnych w jednej z klas programowo najwyższych.
Zarząd Powiatu zatwierdził przedłożony na posiedzeniu aneks jednogłośnie - 5 głosami „za".
 
Punkt 12.
Aneks do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie na rok szkolny 2014/2015.
 
Małgorzata Hopen poinformowała, że zmiany ujęte w aneksie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie związane są z długotrwałym zwolnieniem lekarskim i urlopem macierzyńskim nauczycieli oraz wprowadzeniem nauczania indywidualnego dla ucznia klasy pierwszej technikum.
Następnie starosta poddała dokument pod głosowanie. Aneks do arkusza organizacji ZSP w Sompolnie na rok szkolny 2014/2015 Zarząd zatwierdził jednogłośnie - 5 głosami „za".
 
Punkt 13.
Aneks do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rychwale na rok szkolny 2014/2015. 
 
Małgorzata Hopen omówiła również aneks do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rychwale.
Naczelnik wyjaśniła, że wprowadzenie aneksu spowodowane jest przyjęciem kolejnego podopiecznego, co skutkuje zwiększeniem liczby godzin w oddziale wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Zarząd w wyniku głosowania zatwierdził aneks jednogłośnie - 5 głosami „za".
 
Punkt 14.
Aneks do arkusza organizacji Zespołu Szkól Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie na rok szkolny 2014/2015. 
 
Ostatni przedstawiony przez naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych aneks związany był z Zespołem Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie.
Małgorzata Hopen poinformowała, że dokument dotyczy zmiany przydziału czynności dla nauczycieli w związku z uruchomieniem oddziału w szkole policealnej dla dorosłych oraz przeprowadzeniem kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
Naczelnik dodała również, że kolejna zmiana wnoszona aneksem dotyczy wprowadzenia nauczania indywidualnego w wymiarze 12 godzin.
Aneks do arkusza organizacji ZSE-U w Żychlinie na rok szkolny 2013/2014 Zarząd Powiatu zatwierdził jednogłośnie - 5 głosami „za".
 
Punkt 15.
Sprawy bieżące.
 
W „sprawach bieżących" Małgorzata Waszak poinformowała, że kolejne posiedzenie Zarządu zaplanowane zostało na 21 października br. Sesja Rady Powiatu odbędzie się natomiast 30 października 2014 r.
Głos zabrał także radny Tadeusz Jaroszewski, który zapytał na jakim etapie znajduje się sprawa sprzedaży działki po byłym komisariacie policji w Krzymowie.
Starosta zaproponowała radnemu, aby skontaktował się w tej kwestii z Wydziałem Nieruchomości.
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad, starosta Małgorzata Waszak podziękowała obecnym za udział i o godz. 940 zakończyła posiedzenie Zarządu.
           
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
1. Starosta Koniński - Małgorzata Waszak
2. Wicestarosta Koniński - Andrzej Nowak
3. Członek Zarządu - Stanisław Głąbicki
4. Członek Zarządu - Tadeusz Jaroszewski
5. Członek Zarządu - Jacek Wysocki
 
 
Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Podinspektor
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2014-12-03 11:02:25)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2014-12-03 11:09:29)
Lista wiadomości