logo
logo bip
Protokół Nr 114/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego w dniu 30 września 2014 r.
Protokół Nr 114/2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
w dniu 30 września 2014 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
 
Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                      
1. Małgorzata Waszak - starosta koniński;
2. Andrzej Nowak - wicestarosta koniński;
3. Stanisław Głąbicki;
4. Tadeusz Jaroszewski;
5. Jacek Wysocki.
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu;
Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.
 
Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:
Agnieszka Domańska - wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie;
Dariusz Łukaszewicz - wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie;
Dorota Sobieraj - Krawczyk - z-ca naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
 
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu
 
Posiedzeniu przewodniczyła - Małgorzata Waszak - starosta koniński;
 
Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu i wyborów samorządowych.
 
Punkt 1.
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 
114 posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 830 otworzyła starosta koniński Małgorzata Waszak. Po powitaniu jego uczestników przedstawiła projekt porządku posiedzenia.
Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Punkt 2.
Przyjęcie protokołu.

Po zatwierdzeniu porządku obrad, starosta zwróciła się do członków Zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu nr 113/2014 z 17 września 2014 r.
W związku z brakiem uwag protokół został przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za".
 
 
Punkt 3.
Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2014.
 
Na prośbę przewodniczącej Zarządu treść wniosku przedstawił Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.
Skarbnik poinformował, że proponowane do tegorocznego budżetu zmiany są konsekwencją przekazanych powiatowi dotacji oraz wniosków złożonych przez wydziały/biura Starostwa Powiatowego oraz jednostki organizacyjne powiatu. Następnie omówił je zgodnie z treścią załącznika nr 3 do niniejszego protokołu.
W związku z brakiem uwag starosta poddała wniosek pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 5 głosami „za".
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać wniosek przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 4.
Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2014-2023.
 
Starosta koniński ponownie poprosiła o zabranie głosu skarbnika powiatu.
Radzisław Kozłowski wyjaśnił, że wprowadzenie proponowanych autopoprawek do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2014 - 2023 jest konsekwencją zmian w budżecie powiatu, które zostały omówione w poprzednim punkcie porządku obrad.
W związku z brakiem uwag członków Zarządu do przedstawionego wniosku, starosta Małgorzata Waszak poddała dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać wniosek przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
 Punkt 5.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.
 
W kolejnym punkcie porządku obrad starosta Małgorzata Waszak poinformowała Zarząd, że po przeanalizowaniu złożonych ofert komisji konkursowej nie udało się wskazać kandydata na dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie. Starosta wyjaśniła, że w takiej sytuacji Zarząd Powiatu zobligowany jest do podjęcia decyzji o powierzeniu pełnienia obowiązków dyrektora szkoły. Następnie poprosiła wicestarostę Andrzeja Nowaka o poinformowanie Zarządu o przebiegu prac komisji konkursowej, której przewodniczył.
Wicestarosta wyjaśnił, że na konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkoł Ponadgimnazjalnych w Kleczewie wpłynęły trzy oferty. Podczas ich analizy będący członkami komisji przedstawiciele nadzoru pedagogicznego zgłosili wątpliwości co do posiadanych przez kandydatów kwalifikacji oraz zastrzeżenia do jednego ze złożonych oświadczeń lustracyjnych. Komisja jednogłośnie przyjęła zgłoszony wniosek i zgodnie z jego treścią zawiesiła postępowanie konkursowe w celu rozstrzygnięcia wątpliwości prawnych. Po uzyskaniu opinii prawnej w tej sprawie komisja wznowiła pracę. Po ponownym przeanalizowaniu ofert ustalono, że dwie z nich nie spełniają wymogów formalnych. Do drugiej części konkursu dopuszczono więc tylko jednego z kandydatów, który nie uzyskał wymaganej ilości punktów i tym samym pozytywnej oceny komisji. Wicestarosta wyjaśnił też, że w takiej sytuacji - w myśl przepisów ustawy o systemie oświaty - organ prowadzący szkołę może powierzyć stanowisko dyrektora wybranemu przez siebie kandydatowi lub powierzyć na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy pełnienie obowiązków dyrektora szkoły - wicedyrektorowi, a w placówkach, w których nie ma osoby pełniącej tę funkcję - nauczycielowi z tej szkoły.
Z uwagi na brak pytań członków Zarządu do przedstawionej informacji, starosta poddała ją pod głosowanie. Zarząd przyjął informację złożoną przez przewodniczącego komisji konkursowej jednogłośnie - 5 głosami „za" Starosta Małgorzata Waszak zaproponowała, by zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty, powierzyć obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie na 10 miesięcy jednemu z dwóch wicedyrektorów. Następnie zapytała członków Zarządu czy akceptują takie rozwiązanie. Zarząd jednogłośnie - 5 głosami „za" przychylił się do propozycji starosty.
W tej części posiedzenia starosta poprosiła wicedyrektorów ZSP w Kleczewie: Agnieszkę Domańską i Dariusza Łukasiewicza o krótkie autoprezentacje.
Jako pierwsza głos zabrała wicedyrektor Agnieszka Domańska, która poinformowała, że na swoje dotychczasowe osiągnięcia zawodowe patrzy przez pryzmat siedmioletniej współpracy z wicedyrektorem Dariuszem Łukasiewiczem. Kandydatka dodała też, że z wykształcenia jest magistrem ekonomii i posiada 18 - letni staż pracy, a od 11 lat pracuje w ZSP w Kleczewie.
Kolejny z kandydatów - wicedyrektor Dariusz Łukasiewicz zasugerował, by obowiązki dyrektora powierzyć Agnieszce Domańskiej. Zapewnił, że jako wicedyrektor będzie ją nadal wspierał w realizacji zadań. Uznał też, że argumentem przemawiającym za powierzeniem obowiązków dyrektora Agnieszce Domańskiej jest poparcie udzielone jej przez radę pedagogiczną ZSP w Kleczewie.
Starosta zapytała Dariusza Łukaszewskiego co zrobi, jeśli Zarząd właśnie jemu powierzy obowiązki dyrektora szkoły.
Dariusz Łukasiewicz odpowiedział, że nie przyjąłby tej funkcji.
Małgorzata Waszak zapytała Agnieszkę Domańską o cele jakie realizowałaby w ciągu 10 miesięcy pełnienia obowiązków dyrektor placówki.
Agnieszka Domańska wyjaśniła, że najważniejszym celem jest poprawienie atmosfery oraz relacji wśród kadry pedagogicznej, wykorzystanie potencjału i doświadczenia nauczycieli, położenie większego nacisku na współpracę z kadrą pedagogiczną, uczniami oraz rodzicami. Dodała, że priorytetem będą również działania mające na celu zwiększenie zainteresowania absolwentów gimnazjów podjęciem nauki w ZSP w Kleczewie.
Po wysłuchaniu kandydatów przewodnicząca Zarządu podziękowała nauczycielom za dokonanie krótkich autoprezentacji i udział w posiedzeniu Zarządu.
W związku z brakiem innych uwag Małgorzata Waszak poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powierzenia Agnieszce Domańskiej pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie - 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Członkowie Zarządu pogratulowali Agnieszce Domańskiej nowego wyzwania zawodowego i życzyli powodzenia w realizacji zadań.
           
Punkt 6.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie upoważnienia osoby pełniącej obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.
 
W punkcie 6. porządku posiedzenia starosta Małgorzata Waszak poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie upoważnienia osoby pełniącej obowiązki Dyrektora Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych w Kleczewie. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
 
Punkt 7.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2015.
 
 
W tej części obrad, Małgorzata Waszak oddała głos Dorocie Sobieraj Krawczyk - Pełnomocnikowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami.
Dorota Sobieraj - Krawczyk przypomniała, że obowiązek opracowania Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi na kolejny rok kalendarzowy wynika z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie też z jej zapisami, projekt Programu poddany zostanie w najbliższym czasie konsultacjom społecznym, a następnie trafi pod obrady Rady Powiatu Konińskiego.
Pełnomocnik wyjaśniła też, że w dokumencie określone zostały priorytetowe obszary współpracy samorządu z NGO, jak: pomoc społeczna; ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej; działalność na rzecz osób 50+; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, ekologia i ochrona zwierząt czy turystyka i krajoznawstwo.
Poinformowała również, że na realizację przyszłorocznych zadań ujętych w Programie planuje się przeznaczyć z budżetu powiatu środki w wysokości 1.039.680,00 zł.
Zarząd w wyniku glosowania podjął uchwałę jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
 
Punkt 8.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie użyczenia pomieszczenia biurowego w budynku położonym w Koninie przy Alejach 1 Maja 9.
 
Kolejny temat ujęty w porządku posiedzenia przedstawił sekretarz Mirosław Kruszyński.
Sekretarz wyjaśnił, że Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę zwróciło się do Zarządu Powiatu z prośbą o przedłużenie umowy użyczenia pomieszczenia biurowego znajdującego się w budynku konińskiego Starostwa.
Przypominając o charakterze działalności organizacji, Mirosław Kruszyński poprosił Zarząd o pozytywne ustosunkowanie się do wniosku Stowarzyszenia i przedłużenie terminu użyczenia pomieszczenia do 31 grudnia 2014 roku.
W związku z brakiem uwag członków Zarządu do przedstawionego dokumentu, Małgorzata Waszak poddała go pod głosowanie. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
 
Punkt 9.
Sprawy bieżące.
 
Z uwagi na brak innych tematów w porządku obrad, starosta koniński podziękowała obecnym za udział i o godz. 932 zakończyła posiedzenie Zarządu. 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
1. Starosta Koniński - Małgorzata Waszak
2. Wicestarosta Koniński - Andrzej Nowak
3. Członek Zarządu - Stanisław Głąbicki
4. Członek Zarządu - Tadeusz Jaroszewski
5. Członek Zarządu - Jacek Wysocki
 
 
Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Podinspektor
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2014-12-02 13:58:41)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2014-12-02 14:01:12)
Lista wiadomości