logo
logo bip
Protokół Nr 113/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego w dniu 17 września 2014 r.
Protokół Nr 113/2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
w dniu 17 września 2014 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
 
Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                       
1. Małgorzata Waszak - starosta koniński;
2. Andrzej Nowak - wicestarosta koniński;
3. Stanisław Głąbicki;
4. Tadeusz Jaroszewski;
5. Jacek Wysocki.
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu;
Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.
 
Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:
Krystyna Grabowska - naczelnik Wydziału Rady i Zarządu Powiatu;
Marcin Pietrzykowski - naczelnik Wydziału Komunikacji;
Dorota Sobieraj - Krawczyk - pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami;
Izabela Nowacka - z-ca dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie;
Witold Nowak - naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju;
Jadwiga Rachwalik - naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
 
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczyła - Małgorzata Waszak - starosta koniński;
 
Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu i wyborów samorządowych.
 
Punkt 1.
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 
113 posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 830 otworzyła starosta koniński Małgorzata Waszak. Po powitaniu jego uczestników przedstawiła projekt porządku posiedzenia.
Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Punkt 2.
Przyjęcie protokołu.

Po zatwierdzeniu porządku obrad, starosta zwróciła się do członków Zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu nr 112/2014 z 10 września 2014 r.
W związku z brakiem uwag protokół został przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za".
 
Punkt 3.
Informacja o stanie środowiska i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie konińskim w roku 2013.
 
Przystępując do realizacji kolejnego tematu starosta wyjaśniła, że informacja ujęta w punkcie 3. porządku obrad będzie przedmiotem opinii Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Konińskiego. Posiedzenie komisji będzie więc stosownym miejscem do podjęcia dyskusji na ten temat, a także zgłaszania uwag i zadawania pytań do przedstawionego materiału. W związku z tym Małgorzata Waszak zasugerowała, aby Zarząd przyjął informację w proponowanym brzmieniu.
Zarząd w wyniku głosowania przyjął informację jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać informację przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 4.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie obowiązującej w roku 2015 wysokości opłat i kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu na obszarze powiatu konińskiego.
 
Na prośbę starosty temat będący przedmiotem kolejnego punktu obrad omówił Marcin Wietrzykowski - naczelnik Wydziału Komunikacji.
Naczelnik poinformował, że dokument zawiera propozycje wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg należących do Powiatu Konińskiego oraz ich przechowywanie na parkingach strzeżonych. Dodał też, że stawki te po uchwaleniu przez Radę Powiatu obowiązywać będą w 2015 r. Przedstawiony Zarządowi projekt uchwały określa maksymalną wysokość opłat ustalonych przez Ministra Finansów. Zwrócił także uwagę na rosnące koszty związane z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów.
Głos w dyskusji zabrał wicestarosta Andrzej Nowak, który stwierdził, że podnoszenie stawek niekoniecznie musi być dobrym rozwiązaniem ze względu na niską skuteczność w ściąganiu często wysokich należności za przechowywanie i holowanie pojazdów od osób, które je porzuciły. Zaproponował, aby ponownie rozważyć tę sprawę.
Marcin Wietrzykowski wyjaśnił, że wyższe stawki są także zabezpieczeniem dla samorządu w przypadku wzrostu cen tych usług w przyszłym roku.
Mirosław Kruszyński podkreślił, że w br. było niewiele przypadków, w których właściciele nie odbierali swoich pojazdów. Dodał też, że Wydział Finansowy jest coraz skuteczniejszy w egzekwowaniu należności. Zasugerował, aby przy zawieraniu kolejnych umów wynegocjować z przedsiębiorcami zapis mówiący o zmniejszeniu opłat za przechowywanie pojazdów po upływie dwóch pierwszych dób.
Wicestarosta wyraził aprobatę dla takiego rozwiązania problemu. Zaproponował, by położyć większy nacisk na informowanie właścicieli pojazdów o konsekwencjach jakie mogą ich spotkać jeśli nie odbiorą niezwłocznie swojego pojazdu z parkingu.
Starosta Małgorzata Waszak poprosiła naczelnika Wydziału Komunikacji, aby w miarę możliwości takie informacje docierały do właścicieli porzuconych pojazdów.
W związku z brakiem innych uwag starosta poddała projekt uchwały pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 5.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Konińskiego.
 
W tej części obrad, Małgorzata Waszak oddała głos Dorocie Sobieraj Krawczyk - Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami.
Dorota Sobieraj - Krawczyk poinformowała, że projekt przedmiotowej uchwały został przekazany organizacjom pozarządowym do konsultacji. Przedstawiciele NGO z powiatu konińskiego nie zgłosili do niego żadnych zastrzeżeń. W związku z tym podjęcie uchwały przez Radę Powiatu Konińskiego należy uznać za celowe.
Z uwagi na brak pytań do przedstawionego dokumentu, starosta poddała projekt uchwały pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.

Punkt 6.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2014.
 
Na prośbę starosty, treść projektu przedmiotowej uchwały przedstawił Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.
Radzisław Kozłowski omówił proponowane zmiany w tegorocznym budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków (zgodnie z treścią projektu uchwały stanowiącego załącznik nr 6 do protokołu).
Skarbnik odniósł się do zmian wynikających z porozumień, umów i pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego. Wyjaśnił też przyczyny ewaluowania planu dochodów i wydatków budżetu w zakresie zadań własnych.
Z uwagi na brak pytań do przedstawionego dokumentu, Małgorzata Waszak poddała projekt uchwały pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za".
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.

Punkt 7.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2014 - 2023.
 
Przewodnicząca Zarządu ponownie poprosiła o zabranie głosu skarbnika powiatu.
Odnosząc się do proponowanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013 - 2023 Radzisław Kozłowski wyjaśnił, że są one podyktowane zmianami w tegorocznym budżecie Powiatu omówionymi w poprzednim punkcie porządku obrad.
W związku z brakiem uwag członków Zarządu do przedstawionego projektu uchwały, starosta poddała dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać dokument przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 8.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie.

O szczegółowe omówienie zagadnienia ujętego w punkcie 8. starosta Małgorzata Waszak poprosiła Izabelę Nowacką, z- cę dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie.
Izabela Nowacka poinformowała, że Regulamin Organizacyjny Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie został dostosowany do zmian w nowym Regulaminie Starostwa w związku z powołaniem Geodety Powiatowego.
Głos zabrała też Małgorzata Waszak, która przypomniała, że ośrodek od 1 lipca br. znajduje się w nowej siedzibie przy ul. Benesza w Koninie razem z ośrodkiem miejskim. Następnie poprosiła z-cę dyrektora, aby czas pracy obu placówek został ujednolicony, ponieważ obecnie godziny funkcjonowania ośrodków nie pokrywają się.
Izabela Nowacka zapewniła, że problem ten zostanie rozwiązany od 1 października.
W związku z brakiem uwag członków Zarządu do przedstawionego projektu uchwały, starosta Małgorzata Waszak poddała dokument pod głosowanie. Zarząd podjąłuchwałę jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
 
Punkt 9.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych „Studium rozwoju gospodarczego wraz z programem promocji terenów inwestycyjnych Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracja Konińska".

W tej części obrad Małgorzata Waszak o zabranie głosu poprosiła Witolda Nowaka -naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju.
Witold Nowak poinformował, że projekt w/w uchwały związany jest z ogłoszeniem konsultacji społecznych, których przedmiotem będzie „Studium rozwoju gospodarczego wraz z programem promocji terenów inwestycyjnych Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracja Konińska".
Naczelnik wyjaśnił, że celem konsultacji jest zapewnienie mieszkańcom powiatu uczestnictwa w ważnych dla regionu sprawach. Dodał, że konsultacje zostaną przeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej powiatu konińskiego oraz w ramach Stałego Społecznego Zespołu Konsultacyjnego.
Starosta zwróciła się do członków Zarządu z pytaniem o uwagi do przedłożonego projektu uchwały. W związku z ich brakiem dokument został podjęty jednogłośnie - 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 9  do protokołu.
 
Punkt 10.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania do korzystania pomieszczeń biurowych w budynkach przy ul. Hurtowej 1 i Alejach 1 Maja 9 w Koninie.
   
Kolejne dwa punkty ujęte w porządku obrad przedstawił sekretarz - Mirosław Kruszyński.
Sekretarz poinformował, że dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie zwróciła się z prośbą o udostępnienie dodatkowego pomieszczenia biurowego w związku z trudną sytuacją lokalową w jednostce. Mirosław Kruszyński wyjaśnił, że nowe pomieszczenie dla PCPR zostanie zagospodarowane na III piętrze konińskiego Starostwa. W związku z tym konieczna jest zmiana brzmienia dotychczasowej uchwały.
Z uwagi na brak pytań do przedstawionego dokumentu, starosta poddała projekt uchwały pod głosowanie. Dokument został podjęty jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
 
Punkt 11.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przekazania składników majątkowych. 
 
Mirosław Kruszyński wyjaśnił, że projekt uchwały dotyczy przekazania Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie mebli biurowych, które nie są wykorzystywane w Starostwie, a ze względu na dobry stan mogą być przeznaczone do dalszego użytkowania.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego dokumentu, przewodnicząca Zarządu poddała go pod głosowanie. W głosowaniu udział brało pięciu członków Zarządu:
1) Małgorzata Waszak - „za"
2) Andrzej Nowak - „za"
3) Stanisław Głąbicki - „za"
4) Tadeusz Jaroszewski - „za"
5) Jacek Wysocki - „za"
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
 
Punkt 12.
Informacja o skupie zbóż i rzepaku.
 
Temat ujęty w 12. punkcie porządku posiedzenia zreferowała Jadwiga Rachwalik - naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
Jadwiga Rachwalik przypomniała, że w powiecie konińskim ok. 111 tys. ha zajmują użytki rolne, z czego 88,1 tys. ha - to grunty orne. Uprzedzając, że są to dane szacunkowe, naczelnik poinformowała o wielkości tegorocznych zbiorów oraz cenach skupu zbóż - zgodnie z treścią załącznika do niniejszego protokołu.
Zarząd przyjął informację jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
 
Punkt 13.
Aneks do arkusza organizacji Zespołu Szkol Ponadgimnazjalnych w Kleczewie na rok szkolny 2014/2015.
 
O przedstawienie kolejnego tematu Małgorzata Waszak poprosiła wicestarostę Andrzeja Nowaka.
Wicestarosta poinformował, że zmiany ujęte w aneksie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie związane są z rozwiązaniem stosunku pracy z nauczycielem, a także udzieleniem urlopu dla poratowania zdrowia.
Zarząd w wyniku głosowania zatwierdził aneks jednogłośnie - 5 głosami „za".
 
Punkt 14.
Sprawy bieżące.
 
W „sprawach bieżących" głos zabrał radny Tadeusz Jaroszewski, który reprezentował Powiat na obchodach z okazji 70 rocznicy powstania Ligi Obrony Kraju oraz 10 rocznicy działalności Powiatowej Organizacji LOK w Koninie. Radny przekazał podziękowania od Zarządu Powiatowego LOK dla starosty oraz wicestarosty za dotychczasowe wsparcie okazane organizacji.
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad, starosta Małgorzata Waszak podziękowała obecnym za udział i o godz. 927 zakończyła posiedzenie Zarządu.
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
1. Starosta Koniński - Małgorzata Waszak
2. Wicestarosta Koniński - Andrzej Nowak
3. Członek Zarządu - Stanisław Głąbicki
4. Członek Zarządu - Tadeusz Jaroszewski
5. Członek Zarządu - Jacek Wysocki
 
 
Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Podinspektor
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2014-12-02 13:17:32)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2014-12-09 14:13:39)
Lista wiadomości