logo
logo bip
Protokół Nr 111/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego w dniu 28 sierpnia 2014 r.
Protokół Nr 111/2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
w dniu 28 sierpnia 2014 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
 
Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                       
1. Małgorzata Waszak - starosta koniński;
2. Andrzej Nowak - wicestarosta koniński;
3. Stanisław Głąbicki;
4. Tadeusz Jaroszewski;
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu;
Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.
 
Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:
Marta J. Bagrowska - z-ca naczelnika Wydziału Rady i Zarządu Powiatu;
Ewelina Rapeła - z-ca naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju;
 
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczyła - Małgorzata Waszak - starosta koniński;
 
Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu i wyborów samorządowych.
 
Punkt 1.
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 
111 posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 915 otworzyła starosta koniński Małgorzata Waszak. Po powitaniu jego uczestników przedstawiła projekt porządku posiedzenia.
Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
 
Punkt 2.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zajęcia stanowiska wobec wprowadzenia przez Federację Rosyjską embarga na import polskich owoców i warzyw oraz rekompensat dla rolników poszkodowanych w wyniku wprowadzenia embarga przez Federację Rosyjską i Unię Celną.
 
W punkcie 2. porządku obrad starosta Małgorzata Waszak odniosła się do trudnej sytuacji rolników z powiatu konińskiego poszkodowanych w wyniku wprowadzenia embarga przez Federację Rosyjską. Następnie organ wykonawczy powiatu zapoznał się ze stanowiskiem stanowiącym integralną część przedłożonego Zarządowi projektu uchwały o następującej treści:
„Rada Powiatu Konińskiego z dużym niepokojem przyjęła informację o wprowadzeniu z dniem 1 sierpnia br. przez Federacją Rosyjską embarga na import polskich owoców i warzyw. Sadownictwo jest drugą, po hodowli bydła mlecznego, dziedziną rolnictwa, w której specjalizują się rolnicy powiatu konińskiego. Rolnicy powiatu konińskiego produkują jabłka na powierzchni 2804 ha, z czego większość jabłek była eksportowana do Rosji. Wprowadzenie embarga stanowi realne zagrożenie dla ich produkcji, a niejednokrotnie dla ich przetrwania.
W pełni popieramy stanowisko Wielkopolskiej Izby Rolniczej wyrażając głębokie zaniepokojenie w sprawie wprowadzenia przez Federację Rosyjską embarga na import polskich owoców i warzyw oraz w sprawie rekompensat dla rolników poszkodowanych w wyniku wprowadzenia embarga przez Federację Rosyjską i Unię Celną.
Decyzja Komisji Europejskiej o przyznaniu 125 mln euro na zrekompensowanie strat wszystkim unijnym producentom owoców i warzyw nie zaspokoi potrzeb i nie wyrówna wszystkich strat ponoszonych przez producentów żywności. Suma ta stanowi 15% wartości eksportu polskich produktów objętych embargiem i zaledwie 1% wielkości eksportu żywności i towarów rolnych UE do Rosji. Uważamy zatem, że kwota 125 mln euro jest wysoce niewystarczająca.
Podzielamy obawy Wielkopolskiej Izby Rolniczej, że silne ekonomicznie gospodarstwa mogą zostać doprowadzone poprzez taki stan rzeczy do wygaszenia produkcji, a nawet ich likwidacji. Szczególnie gospodarstwa, które skorzystały z kredytów nie będą miały szans na przetrwanie bez pomocy państwa.
Apelujemy do Rządu RP o odwrotne uruchomienie pomocy krajowej. Wnioskujemy do Ministra Finansów o zabezpieczenie środków na rekompensaty dla poszkodowanych producentów poprzez wypracowanie z bankami systemu prolongat spłat kredytów przez rolników-producentów owoców i warzyw."
Z uwagi na brak pytań do przedstawionego dokumentu, starosta poddała projekt uchwały pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 3.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych „Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracja Konińska".
 
W tej części obrad Małgorzata Waszak poprosiła o zabranie głosu Ewelinę Rapełę - z-cę naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju. Ewelina Rapeła poinformowała, że projekt omawianej uchwały związany jest z ogłoszeniem konsultacji społecznych, których przedmiotem będzie „Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracja Konińska".
Z-ca naczelnika wyjaśniła, że celem konsultacji jest zapewnienie mieszkańcom powiatu uczestnictwa w ważnych dla regionu sprawach. Dodała, że konsultacje trwać będą od 12 do 26 września br. i zostaną przeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej powiatu konińskiego oraz w ramach Stałego Społecznego Zespołu Konsultacyjnego.
Starosta zwróciła się do członków Zarządu z pytaniem o uwagi do przedłożonego dokumentu. W związku z ich brakiem uchwała została podjęta jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 4  do protokołu.
 
Punkt 4.
Sprawy bieżące.
 
W ostatnim punkcie posiedzenia poświęconym „sprawom bieżącym" głos zabrał skarbnik Radzisław Kozłowski, który zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2014. Wyjaśnił, że zapis „pożyczka dla Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie", który pojawił się w projekcie uchwały Rady (pkt 5 planu przychodów i rozchodów) zgodnie z ustawami o finansach publicznych i samorządzie powiatowym powinien zostać zastąpiony zdaniem „przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy".
W wyniku głosowania autopoprawka zgłoszona przez skarbnika została przyjęta przez Zarząd jednogłośnie - 4 głosami „za".
Po zrealizowaniu porządku obrad, starosta koniński podziękowała obecnym za udział i o godz. 925 zakończyła posiedzenie Zarządu.
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
1. Starosta Koniński - Małgorzata Waszak
2. Wicestarosta Koniński - Andrzej Nowak
3. Członek Zarządu - Stanisław Głąbicki
4. Członek Zarządu - Tadeusz Jaroszewski
 
 
Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Podinspektor
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2014-11-27 14:52:59)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2014-11-27 14:52:59)
Lista wiadomości