logo
logo bip
Protokół Nr 110/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego w dniu 25 sierpnia 2014 r.
Protokół Nr 110/2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
w dniu 25 sierpnia 2014 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
 
Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                       
1. Małgorzata Waszak - starosta koniński;
2. Andrzej Nowak - wicestarosta koniński;
3. Stanisław Głąbicki;
4. Tadeusz Jaroszewski;
5. Jacek Wysocki.
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu;
Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.
 
Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:
Marta J. Bagrowska - z-ca naczelnika Wydziału Rady i Zarządu Powiatu;
Małgorzata Hopen - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;
Dorota Sobieraj - Krawczyk - z-ca naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
 
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczyła - Małgorzata Waszak - starosta koniński;
 
Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu i wyborów samorządowych.
 
Punkt 1.
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 
110 posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 830 otworzyła starosta koniński Małgorzata Waszak. Po powitaniu jego uczestników przedstawiła projekt porządku posiedzenia.
Następnie głos zabrał skarbnik Radzisław Kozłowski, który wniósł o wprowadzenie do  porządku obrad (po punkcie 10.) tematu dotyczącego dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2014.
Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia po zmianach jednogłośnie, tj. 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Punkt 2.
Przyjęcie protokołu.

Po zatwierdzeniu porządku obrad, starosta zwróciła się do członków Zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu nr 109/2014 z 13 sierpnia 2014 r.
W związku z brakiem uwag protokół został przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za".
 
Punkt 3.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości.
 
Temat ujęty w punkcie 3. porządku obrad przedstawiła Małgorzata Waszak starosta koniński.
Przewodnicząca Zarządu poinformowała, że Gmina Golina zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na użyczenie (będącej własnością Powiatu Konińskiego) nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Węglew, stanowiącej pas drogi powiatowej nr 3234P relacji Węglew - Sławsk. Dodała, że Gmina zamierza zrealizować inwestycję polegającą na budowie ciągu pieszo - rowerowego. Starosta wyjaśniła, że warunkiem dofinansowania inwestycji przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego jest dysponowanie przez Gminę przedmiotową nieruchomością w okresie 7 lat od sfinansowania projektu.
Z uwagi na brak pytań do przedstawionego dokumentu, starosta poddała projekt uchwały pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 4.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie odwołania Marietty Putz ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.
 
O omówienie dwóch kolejnych tematów porządku obrad starosta koniński poprosiła Małgorzatę Hopen - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
Małgorzata Hopen poinformowała Zarząd, że przedłożony projekt uchwały jest konsekwencją wniosku złożonego przez Mariettę Putz o rozwiązanie stosunku pracy na stanowisku nauczyciela i rezygnację z funkcji dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie w związku z przejściem na emeryturę od 1 października 2014 r. Naczelnik dodała, że umowa z dyrektor zostanie rozwiązana za porozumieniem stron. Podkreśliła też, że wnioskowany termin odejścia dyrektor na emeryturę nie zakłóci funkcjonowania placówki.
Starosta zwróciła się do członków Zarządu z pytaniem o uwagi do przedłożonego projektu uchwały. W związku z ich brakiem dokument został podjęty jednogłośnie - 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 4  do protokołu.
 
Punkt 5.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Kleczewie.
 
Małgorzata Hopen wyjaśniła, że w związku z rezygnacją Marietty Putz ze stanowiska dyrektora ZSP w Kleczewie, koniecznym jest ogłoszenie konkursu na kandydata na dyrektora szkoły w celu zapewnienia ciągłości organizacyjnej w placówce. Naczelnik poinformowała, że ogłoszenie konkursowe w sposób szczegółowy określa kryteria, jakie powinni spełniać kandydaci zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz właściwymi rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej.
Małgorzata Hopen dodała, że oferty na stanowisko dyrektora będą przyjmowane do 10 września br. Natomiast konkurs zostanie przeprowadzony przez Komisję powołaną przez Zarząd Powiatu Konińskiego.
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 
Punkt 6.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie trybu powoływania członków, organizacji i trybu działania Rady Pożytku Publicznego Powiatu Konińskiego.
 
W tej części obrad, Małgorzata Waszak oddała głos Dorocie Sobieraj Krawczyk - Pełnomocnikowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami.
Dorota Sobieraj - Krawczyk poinformowała, że projekt przedmiotowej uchwały związany jest z utworzeniem Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Konińskiego. Wyjaśniła, że powołanie organu wynika z realizacji celów określonych w programie współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi, a także jest odpowiedzią na wniosek złożony przez Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze w Koninie.
Pełnomocnik dodała, że utworzenie Rady wpisuje się także w dobre praktyki współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz że przyczyni się do realizacji zasady dialogu obywatelskiego i doskonalenia relacji partnerskich między administracją samorządową a organizacjami pozarządowymi.
Pełnomocnik poinformowała też, że Radę Działalności Pożytku Publicznego tworzyć będzie 9 członków (2 delegowanych przez Zarząd Powiatu, 2 delegowanych przez Radę Powiatu Konińskiego i 5 - przedstawicieli organizacji pozarządowych) powoływanych na okres dwóch lat kadencji.  Do zadań organu należeć będzie m.in. opiniowanie projektów strategii rozwoju powiatu, projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych nawiązujących do działalności statutowej organizacji (w tym programów współpracy) a także wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
Dorota Sobieraj - Krawczyk wyjaśniła, że omawiany na dzisiejszym posiedzeniu dokument zostanie poddany konsultacjom społecznym w okresie od 26 sierpnia do 9 września br., a następnie trafi pod obrady Rady Powiatu Konińskiego.
Wicestarosta Andrzej Nowak wyraził zaniepokojenie, że skład Rady Działalności Pożytku Publicznego mogą zdominować organizacje pozarządowe o podobnym profilu działalności np. jednostki OSP, których jest w powiecie najwięcej.
Pełnomocnik odpowiedziała, że każda organizacja pozarządowa podczas spotkania założycielskiego będzie miała możliwość oddania głosu na 5 kandydatów, co powinno korzystnie wpłynąć na zróżnicowanie składu Rady.
Małgorzata Waszak dodała, że po przeprowadzonych konsultacjach z organizacjami pozarządowymi należy rozważyć możliwość doprecyzowania zapisów uchwały w kwestii wyboru członków do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Z uwagi na brak innych pytań do przedstawionego projektu uchwały przewodnicząca Zarządu poddała dokument pod głosowanie. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
 
Punkt 7.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Powiatu.
 
Kolejny temat omówiła starosta koniński. Przybliżyła treść projektu uchwały oraz zasugerowała członkom Zarządu wyrażenie zgody na nieodpłatne przekazani Starostwu Powiatowemu w Koninie mebli biurowych będących składnikami majątku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Starosta dodała, że meble zostaną wykorzystane przez Wydział Nieruchomości.
W związku z brakiem uwag do przedstawionego projektu uchwały, Małgorzata Waszak poddała dokument pod głosowanie. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
 
Następnie głos zabrał skarbnik powiatu, który poinformował o zakończonej inwentaryzacji w Starostwie. Wyjaśnił, że kilkumiesięczne prace prowadzone przez Wydział Organizacyjny oraz Wydział Finansowy pozwoliły na zewidencjonowanie i uporządkowanie majątku. Radzisław Kozłowski podkreślił, że jego wartość i ilość została zweryfikowana ze stanem faktycznym.
 
Punkt 8.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2014 roku.
 
Na prośbę przewodniczącej Zarządu treść przedmiotowej uchwały omówił Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.
Skarbnik przypomniał, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych, Zarząd Powiatu zobowiązany jest w terminie do 31 sierpnia przedłożyć Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację z wykonania budżetu powiatu za I półrocze.
Radzisław Kozłowski wyjaśnił, że w okresie pierwszych sześciu miesięcy 2014 r. budżet powiatu został wykonany po stronie dochodów na poziomie 51,21% (38.716.683,11 zł). Poinformował też, że w strukturze planowanych dochodów największy udział miała subwencja ogólna (27.571.680,00 zł) oraz dochody podatkowe (od osób fizycznych - 6.785.938,76 zł oraz od osób prawnych - 75.354,76 zł). Skarbnik zwrócił również uwagę na wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej, które w I półroczu tego roku osiągnęły kwotę 1.802.272,50 zł, co stanowi 51.60 % zakładanego planu. Wydatki zrealizowano natomiast jedynie w 38,66% na kwotę 32.822.984,95 zł, ponieważ terminy płatności większości inwestycji przypadają na II półrocze tego roku. Dodał, że w wyniku takiego ukształtowania się dochodów i wydatków powstała nadwyżka budżetowa wynosząca 5.843.658,16 zł.
Radzisław Kozłowski odniósł się też do wydatków na zadania własne, które ogółem stanowiły 79,11% wszystkich wydatków.
Skarbnik poinformował też, że dochody zwiększyły się o kwotę 8.654.374,43 zł, natomiast wydatki o 11.503.729,88 zł.
Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały. Dokument został podjęty jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 8 cd. do protokołu.
 
Punkt 9.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2014 - 2023.
             
W kolejnym punkcie porządku obrad głos zabrał ponownie skarbnik powiatu - Radzisław Kozłowski.
Skarbnik przypomniał, że Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Konińskiego, kształtowała się w wyniku zmian dokonywanych w budżecie w ciągu I półrocza 2014 r. Następnie szczegółowo omówił treść dokumentu zgodnie z załącznikiem nr 9 do protokołu.
Z uwagi na brak pytań starosta koniński poddała projekt uchwały pod głosowanie. Zarząd podjął dokument jednogłośnie - 5 głosami „za".

Punkt 10.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2014.
 
Kontynuując przedstawianie zagadnień z dziedziny finansów powiatu, skarbnik przybliżył zmiany w budżecie proponowane uchwałą Zarządu.
Radzisław Kozłowski poinformował, że zmiany w planie wydatków dotyczą przemieszczeń między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na udział dwóch pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie w konferencji międzynarodowej w Estonii poświęconej adopcji i pieczy zastępczej.
Dokument został podjęty jednogłośnie - 5 głosami „za". Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
 
Punkt 11.
Wniosek w sprawie wsparcia zadania realizowanego przez „Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Kramsk" polegającego na organizacji warsztatów rzeźbiarskich
dla dzieci i młodzieży.
 
Punkt 11. porządku obrad omówiła Dorota Sobieraj Krawczyk - Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami.
Dorota Sobieraj - Krawczyk wyjaśniła, że Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Kramsk wystąpiło z wnioskiem do Zarządu Powiatu o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego polegającego na organizacji warsztatów rzeźbiarskich dla dzieci i młodzieży w wieku od 11 do 16 lat (mieszkańców Kramska oraz Lichenia Starego). Pełnomocnik poinformowała, że stowarzyszenie zwróciło się we wniosku o wsparcie w wysokości 3.736,00 zł. Następnie dodała, że oferta spełniła wymogi formalne i merytoryczne.
W związku z tym zasadnym jest uznanie celowości realizacji wnioskowanego zadania.
 
Z uwagi na brak pytań do przedłożonego dokumentu, starosta koniński poddała go pod głosowanie. W głosowaniu brało udział pięciu członków Zarządu:
1) Małgorzata Waszak - „za"
2) Andrzej Nowak - „za"
3) Stanisław Głąbicki - „za"
4) Tadeusz Jaroszewski - „za"
5) Jacek Wysocki - „za"
Zarząd przyjął wniosek jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
 
Punkt 12.
Sprawy bieżące.
 
W ostatnim punkcie porządku obrad starosta koniński zaprosiła uczestników posiedzenia na Powiatowo - Gminne Dożynki, które odbędą się 31 sierpnia w Kleczewie.
Małgorzata Waszak odniosła się także do decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego o likwidacji oddziału Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Koninie.
Wicestarosta Andrzej Nowak przypomniał, że placówka świadczy szeroki zakres usług w dziedzinie ochrony zdrowia osób pracujących, przeprowadza badania studentów i uczniów kierunków zawodowych oraz strażaków jednostek OSP. Poinformował, że inne ośrodki tego typu znajdują się w znacznej odległości od Konina i dojazd do nich byłby dużym utrudnieniem dla mieszkańców powiatu. Andrzej Nowak stwierdził też, że należy podjąć wszelkie możliwe działania aby Centrum dalej funkcjonowało w regionie konińskim.
Małgorzata Waszak zaproponowała, aby Zarząd Powiatu Konińskiego skierował prośbę do Marszałka Województwa o zmianę decyzji w sprawie likwidacji Ośrodka w Koninie.
Członkowie Zarządu jednogłośnie przychylili się do propozycji starosty.
Następnie Małgorzata Waszak zaproponowała aby Zarząd pochylił się nad problemem rolników z powiatu, którzy ponoszą starty w związku z wprowadzeniem przez Federację Rosyjską embarga na import polskich owoców i warzyw. Poprosiła więc o wyrażenie opinii dotyczącej wypracowania przez Radę stanowiska w tej sprawie.
Starosta przypomniała również, że na terenie powiatu konińskiego działa duża grupa sadowników oraz plantatorów warzyw.
Głos w dyskusji zabrał radny Tadeusz Jaroszewski, który zwrócił uwagę, że sankcje nałożone przez Federację Rosyjską dotykają też producentów trzody chlewnej.
Przewodnicząca Zarządu stwierdziła, że w sprawie podjęcia ewentualnych działań przeciwdziałających skutkom embarga skonsultuje się także z przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Z uwagi na brak innych tematów w porządku obrad,  starosta koniński podziękowała obecnym za udział i o godz. 946 zakończyła posiedzenie.  
           
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
1. Starosta Koniński - Małgorzata Waszak
2. Wicestarosta Koniński - Andrzej Nowak
3. Członek Zarządu - Stanisław Głąbicki
4. Członek Zarządu - Tadeusz Jaroszewski
5. Członek Zarządu - Jacek Wysocki
 
 
Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Podinspektor
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2014-11-27 14:35:31)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2014-11-27 14:41:49)
Lista wiadomości