logo
logo bip
Protokół Nr 109/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego w dniu 13 sierpnia 2014 r.
Protokół Nr 109/2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
w dniu 13 sierpnia 2014 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
 
złonkowie Zarządu Powiatu:                                                                                      
1. Małgorzata Waszak - starosta koniński;
2. Andrzej Nowak - wicestarosta koniński;
3. Stanisław Głąbicki;
4. Tadeusz Jaroszewski;
5. Jacek Wysocki.
 
Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:
Marta J. Bagrowska - z-ca naczelnika Wydziału Rady i Zarządu Powiatu;
Barbara Karbowa - z-ca naczelnika Wydziału Finansowego;
Paweł Figurski - kierownik Biura Spraw Obronnych;
Wiesława Matusiak - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie;
Małgorzata Hopen - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;
Witold Nowak - naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju.
 
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczyła - Małgorzata Waszak - starosta koniński;
 
Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu i wyborów samorządowych.
 
Punkt 1.
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 
109 posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 830 otworzyła starosta koniński Małgorzata Waszak. Po powitaniu jego uczestników przedstawiła projekt porządku posiedzenia.
Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Punkt 2.
Przyjęcie protokołu.
 
W kolejnym punkcie porządku obrad starosta zwróciła się do członków Zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu z posiedzenia, które odbyło się 30 lipca 2014 r.
W związku z ich brakiem, Małgorzata Waszak poddała dokument pod głosowanie. Protokół nr 108/2014 został przyjęty jednogłośnie - 3 głosami „za".
Z uwagi na nieobecność na poprzednim posiedzeniu od głosu wstrzymali się: starosta Małgorzata Waszak oraz radny Tadeusz Jaroszewski.
 
Punkt 3.
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie za I półrocze 2014 roku.
 
Na prośbę przewodniczącej Zarządu, treść dokumentu będącego przedmiotem kolejnego punktu posiedzenia przedstawiła Wiesława Matusiak - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie.
Wiesława Matusiak poinformowała, że na koniec czerwca br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy wynosiła 12.260 osób tj.: powiat koniński - 7.566, miasto Konin - 4.694. Wyjaśniła, że bezrobocie w I półroczu tego roku kształtowało się analogicznie do lat ubiegłych, czyli od początku stycznia liczba bezrobotnych stopniowo wzrastała, natomiast pod koniec pierwszego kwartału można było zaobserwować sukcesywny spadek osób poszukujących pracy. Dyrektor podkreśliła, że spadek liczby bezrobotnych spowodowały takie czynniki, jak: rozpoczynające się prace sezonowe, wyjazdy do pracy za granicę oraz dodatkowa oferta PUP w zakresie programów aktywizujących bezrobotnych.
Wiesława Matusiak poinformowała również, że stopa bezrobocia w obszarze działania konińskiego urzędu pracy wynosiła 15,1% (miasto Konin - 12,8%, powiat - 17%). Wyjaśniła, że bezrobocie w naszym regionie dotyka głównie osoby o niskich kwalifikacjach oraz z krótkim stażem pracy. Znaczny odsetek zarejestrowanych w PUP stanowią także osoby długotrwale bezrobotne. Dodała też, że problem bezrobocia dotyczy częściej kobiet niż mężczyzn oraz głównie ludzi młodych w wieku od 25 do 34 lat. Niewiele osób spełnia także warunki, pozwalające ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych, co świadczy o słabo rozwiniętym rynku pracy w regionie.
Dyrektor odniosła się także do wielkości środków, jakimi dysponował Powiatowy Urząd Pracy w Koninie w I półroczu tego roku. Realizację takich form aktywizacji bezrobotnych, jak staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, przygotowanie zawodowe, szkolenia, wyposażenia stanowiska pracy oraz dotacje sfinansowano na kwotę 18.877.405 zł ze środków krajowych oraz pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wiesława Matusiak zwróciła również uwagę na nowe formy aktywizacji zawodowej tj.: świadczenia aktywizacyjne, bony zatrudnieniowe, stażowe oraz szkoleniowe, a także dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej powyżej 50 roku życia.
Następnie dyrektor PUP w Koninie przybliżyła przedsięwzięcia, które realizuje jednostka. Podkreśliła, że na realizację największego w tym roku projektu systemowego „Nie zmarnuj szansy" przeznaczono kwotę w wysokości 12.040.500 zł. Dodała, że aktualnie realizowane są też projekty: „Młodzi na Rynku Pracy" i „Mamy dla Ciebie Czas" oraz szereg innych przedsięwzięć aktywizujących osoby bezrobotne, w tym program specjalny „Nowa Perspektywa" skierowany do osób, które utraciły pracę na skutek zwolnień grupowych w PAK KWB Konin.
Głos w dyskusji zabrał radny Jacek Wysocki, który zapytał czy w roku bieżącym placówka będzie jeszcze aktywizowała bezrobotnych w ramach staży.
Wiesława Matusiak odpowiedziała, że pozostały jeszcze środki na szkolenia, przygotowanie zawodowe, aktywizację osób niepełnosprawnych bezrobotnych powyżej 50 roku życia, prace interwencyjne, a także bony stażowe. Dyrektor wyjaśniła, że bony stażowe przeznaczone są dla osób poniżej 30 roku życia na okres 6 miesięcy, po których pracodawca zobowiązany jest zatrudnić bezrobotnego na kolejne pół roku. Po wywiązaniu się z warunków umowy pracodawca otrzymuje także jednorazową premię w wysokości 1.500 zł.
Z uwagi na brak innych pytań do przedmiotowej informacji starosta koniński poddała dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
                                                                                                                                                      
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać sprawozdanie przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 4.
Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu za I półrocze 2014 roku.
 
O omówienie kolejnego punktu porządku obrad starosta koniński poprosiła Pawła Figurskiego - kierownika Biura Spraw Obronnych.
Paweł Figurski rozpoczął swoją wypowiedź od przedstawienia materiału podsumowującego półroczną pracę Komendy Miejskiej Policji w Koninie. Z informacji wynika, że w porównaniu z latami ubiegłymi nastąpił znaczny spadek ilości czynów karalnych popełnianych w gminach powiatu konińskiego. Odnotowano natomiast wzrost skuteczności organów ścigania w zakresie wykrywalności przestępstw. Statystyki wykazały, że w tym półroczu najwięcej zdarzeń kryminalnych wystąpiło w gminach Sompolno oraz Ślesin.
Kierownik odniósł się także do działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie. Z przedstawionych statystyk wynika, że na terenie powiatu ziemskiego odnotowano ogółem 1007 zdarzeń. Wyjaśnił, że interwencje dotyczyły głównie miejscowych zagrożeń, pożarów, fałszywych alarmów, a także lokalnych podtopień spowodowanych intensywnymi opadami. Aktywność konińskiej PSP w I półroczu tego roku polegała również na działaniach kontrolnych. Straż przeprowadziła szereg specjalistycznych kontroli w obiektach użyteczności publicznej, budynkach produkcyjno - magazynowych, lasach oraz gospodarstwach rolnych. Jednostka realizowała też zadania operacyjno-szkoleniowe.
Następnie Paweł Figurski omówił zakres działalności Powiatowej stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie, która objęła nadzorem 945 obiektów żywnościowo-żywieniowych na terenie powiatu. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych wydano 21 decyzji administracyjnych nakazujących dostosowanie obiektów do przepisów prawa żywnościowego oraz 3 decyzje o wyłączeniu obiektu z użytkowania z powodu uchybień, które zagrażają zdrowiu ludzi. Kierownik zwrócił również uwagę na dane wskazujące spadek zachorowań na ospę wietrzną oraz różyczkę. Podkreślił, że placówka prowadzi działania związane z propagowaniem nieobowiązkowych szczepień, które cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Następnie poinformował, że w powiecie konińskim nie występują kąpieliska w rozumieniu prawa wodnego, a jedynie tzw. „miejsca wykorzystywane do kąpieli" i wszystkie one zostały ocenione pozytywnie pod kątem badań bakteriologicznych. Przypomniał również, że Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Koninie prowadzi szereg akcji profilaktycznych oraz promujących zdrowy tryb życia.
Paweł Figurski przedstawił też zakres obowiązków Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej, przybliżając zadania polegające na zwalczaniu i monitorowaniu chorób zakaźnych pochodzących od zwierząt. Dodał, że na terenie powiatu działa również delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, która w ciągu tego półrocza przeprowadziła 28 kontroli, w tym 5 kontroli interwencyjnych na wniosek mieszkańców. Interwencje inspektorów dotyczyły głównie nieprawidłowości w zakresie gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno - ściekowej.
W związku z brakiem uwag do przedstawionej informacji, starosta Małgorzata Waszak poddała dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać informację przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 5.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Golina.
 
Przystępując do realizacji kolejnego tematu starosta poinformowała, że projekty uchwał ujęte w porządku obrad w punktach od 5. do 18. dotyczą udzielenia wsparcia finansowego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z 14 gmin powiatu konińskiego. Dodała, że inicjatywa ta służy zwiększeniu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu oraz podniesieniu standardów działania jednostek OSP. Następnie o szczegółowe omówienie tematu przewodnicząca Zarządu poprosiła Pawła Figurskiego - kierownika Biura Spraw Obronnych.
Kierownik wyjaśnił, że środki przeznaczone na ten cel wynoszą 70.000,00 zł oraz że wsparcie dla każdej z gmin wyniesie 5.000,00 zł. Dodał też, że podstawę podziału środków stanowiły wskazane we wnioskach jednostek opinie zarządów gminnych OSP oraz umowy zawarte z gminami.
W związku z brakiem uwag członków Zarządu do przedstawionego tematu, starosta Małgorzata Waszak poddała pod głosowanie projekty uchwał rady w kolejności ustalonej porządkiem obrad.
Jako pierwszy głosowany był projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 5.000.00 zł dla jednostki OSP z Goliny. Zarząd przyjął dokument jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 6.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grodziec.
 
W wyniku głosowania projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grodziec z przeznaczeniem dla OSP w Biskupicach (2.500,00 zł) oraz dla OSP w Grodźcu (2.500,00 zł) został przyjęty przez Zarząd jednogłośnie - 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 7.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kazimierz Biskupi.
 
W wyniku głosowania projekt uchwały dotyczący udzielenia pomocy finansowej w wysokości 5.000,00 zł dla OSP w Kazimierzu Biskupim został przyjęty przez Zarząd jednogłośnie - 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 8.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kleczew.
 
W wyniku głosowania projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kleczew z przeznaczeniem dla OSP w Budzisławiu Kościelnym (2.500,00 zł) oraz dla OSP w Kleczewie (2.500,00 zł) został przyjęty przez Zarząd jednogłośnie - 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 9.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kramsk.
 
W wyniku głosowania projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kramsk z przeznaczeniem dla OSP w Grąblinie (5.000,00 zł) został przyjęty przez Zarząd jednogłośnie - 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 10.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzymów.
 
W wyniku głosowania projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzymów z przeznaczeniem dla OSP w Paprotni (5.000,00 zł) został przyjęty przez Zarząd jednogłośnie - 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 11.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rychwał.
 
W wyniku głosowania projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rychwał z przeznaczeniem dla OSP w Jaroszewicach Grodzkieckich (5.000,00 zł) został przyjęty przez Zarząd jednogłośnie - 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 12.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rzgów.
 
W wyniku głosowania projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rzgów w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem dla OSP w Rzgowie został przyjęty przez Zarząd jednogłośnie - 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.

Punkt 13.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Skulsk.
 
W wyniku głosowania projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Skulsk w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem dla OSP w Skulsku został przyjęty przez Zarząd jednogłośnie - 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 14.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sompolno.
 
W wyniku głosowania projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sompolno w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem dla OSP w Sompolnie został przyjęty przez Zarząd jednogłośnie - 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 15.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stare Miasto.
 
W wyniku głosowania projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stare Miasto w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem dla OSP w Liścu Wielkim został przyjęty przez Zarząd jednogłośnie - 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 16.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ślesin.
 
W wyniku głosowania projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ślesin w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem dla OSP w Licheniu Starym został przyjęty przez Zarząd jednogłośnie - 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 17.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wierzbinek.
 
W wyniku głosowania projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wierzbinek w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem dla OSP w Wierzbinku został przyjęty przez Zarząd jednogłośnie - 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 18.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilczyn.
 
W wyniku głosowania projekt uchwały w sprawie udzielenia Gminie Wilczyn pomocy finansowej w wysokości 5.000,00 zł dla OSP w Wilczynie został przyjęty przez Zarząd jednogłośnie - 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 19.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Aglomeracja konińska - współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007 - 2013.
 
W punkcie 19. posiedzenia, przewodnicząca Zarządu poprosiła o zabranie głosu naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju.
Witold Nowak wyjaśnił, że zmiana w/w uchwały spowodowana jest przesunięciem terminu realizacji opracowania dokumentu pn. „Studium rozwoju gospodarczego wraz z programem promocji terenów inwestycyjnych OFAK", który zamiast w styczniu 2015 r. powstanie w listopadzie br. Dodał, że zadanie to realizowane jest w ramach projektu partnerskiego „Aglomeracja konińska - współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego" współfinansowanego z funduszy unijnych.
Z uwagi na brak pytań do przedstawionego projektu uchwały, starosta poddała dokument pod głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 20.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Golina.
(Węglew - Sławsk)
 
Po zapewnieniu członków Zarządu, że projekt uchwały w powyższej sprawie otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia, starosta Małgorzata Waszak przystąpiła do omówienia tematu.
Starosta wyjaśniła, że Gmina Golina wyraziła wolę przyjęcia do realizacji zadania z zakresu właściwości Powiatu Konińskiego polegającego na budowie chodnika przy drodze powiatowej nr 3234P w miejscowości Węglew. Dodała, że w związku z tym powiat przekazał gminie środki w wysokości 20.000,00 zł.
Zarząd przyjął projekt uchwały jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 21.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Golina.
(Spławie - Golina)
 
Omawiając kolejny temat posiedzenia przewodnicząca Zarządu poinformowała, że wójt Gminy Golina wyraził wolę przyjęcia do realizacji zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji związanej z uzupełnieniem brakującego oświetlenia na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 3229P Spławie - Golina z drogą krajową nr 92.
Starosta dodała, że inwestycja ta stanowi zadanie własne Powiatu, w związku z tym samorząd przekaże gminie na jej realizację 20.000,00 zł.
Małgorzata Waszak poddała projekt uchwały pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 22.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2014.
 
O zreferowanie kolejnego tematu obrad starosta koniński poprosiła Barbarę Karbową - z-cę naczelnik Wydziału Finansowego.
Barbara Karbowa omówiła propozycje zmian po stronie dochodów i wydatków w tegorocznym budżecie powiatu zgodnie z treścią projektu uchwały stanowiącego załącznik nr 22 cd. do protokołu.
W związku z brakiem uwag Zarządu do przedstawionego materiału, starosta poddała projekt uchwały pod głosowanie. W jego wyniku dokument przyjęto jednogłośnie -
5 głosami „za".
 
Ustalenia
Zarząd Powiatu postanowił przekazać sprawozdanie przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 23.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2014 - 2023.
 
Starosta ponownie poprosiła o zabranie głosu Barbarę Karbową.
Odnosząc się do proponowanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013 - 2023 z-ca naczelnika wyjaśniła, że są one podyktowane zmianami w tegorocznym budżecie Powiatu omówionymi w poprzednim punkcie porządku obrad.
W związku z brakiem uwag członków Zarządu do przedstawionego projektu uchwały, starosta koniński poddała dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać dokument przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 24.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
 
O zreferowanie tematu ujętego w punkcie 24. porządku posiedzenia, starosta koniński poprosiła Małgorzatę Hopen - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
Omawiając dokument naczelnik poinformowała, że przewodnicząca Stowarzyszenia „Szkoła Twórczej Integracji w Milinie" wniosła o usunięcie naruszenia prawa w uchwale
Nr XXXVII/284/2014 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania. Złożenie wniosku o usunięcie naruszenia prawa przedstawicielka Stowarzyszenia argumentowała tym, że wykonywanie przepisów uchwały będzie prowadziło do znacznego zwiększenia kosztów działalności placówki, a także w związku ze zbyt dużą ingerencją w sprawy Stowarzyszenia naruszy jego autonomiczność.
Małgorzata Hopen wyjaśniła, że skarżona uchwała została przedłożona wojewodzie wielkopolskiemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Dodała, że podmioty te nie zgłosiły zastrzeżeń do dokumentu, w związku z tym wezwanie do usunięcia naruszenia prawa jest nieuzasadnione.
Wicestarosta Andrzej Nowak podkreślił, że przedmiotowa uchwała została opracowana zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie o systemie o światy i nie daje żadnych podstaw do twierdzenia, że samorząd powiatowy narusza samodzielność placówki.
W związku z brakiem uwag Zarządu do przedstawionego materiału, starosta poddała projekt uchwały pod głosowanie. W jego wyniku dokument przyjęto jednogłośnie - 5 głosami „za". Stanowi on załącznik nr 24 do protokołu.
 
Punkt 25.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
Na prośbę starosty kolejny punkt porządku obrad również przedstawiła naczelnik Małgorzata Hopen.
Naczelnik poinformowała, że podjęcie powyższej uchwały wynika z ustawy Karta Nauczyciela, według której organ prowadzący powołuje komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Małgorzata Hopen przypomniała, że w skład komisji wchodzą przedstawiciele organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektorzy szkoły, a także eksperci z przedmiotowej dziedziny.
Przewodnicząca Zarządu poddał projekt uchwały pod głosowanie. Dokument został podjęty jednogłośnie - 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
 
Punkt 26.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej Nieborzyn - Miłaczew", gm. Kleczew.
 
Po przypomnieniu, że wszyscy członkowie Zarządu otrzymali projekt ww. uchwały wraz z innymi materiałami posiedzenia, starosta koniński przystąpiła do przedstawienia treści dokumentu.
Przewodnicząca Zarządu poinformowała, że Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew wystąpił o zaopiniowanie wniosku dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej Nieborzyn - Miłaczew". Małgorzata Waszak podkreśliła, że działania te nie kolidują z zamierzeniami powiatu i zaproponowała Zarządowi wydanie pozytywnej opinii w sprawie.
Zarząd nie wniósł uwag do przedstawionego dokumentu. Starosta poddała projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego został on podjęty jednogłośnie - 5 głosami „za". Dokument ten stanowi załącznik nr 26 do protokołu.
 
Punkt 27.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej niektórych nieruchomości położonych na terenie Gminy Kleczew.
 
Małgorzata Waszak przybliżyła również temat będący przedmiotem 27. punktu porządku obrad.
Starosta poinformowała, że samorząd Gminy Kleczew wystąpił o zaopiniowanie wniosku dotyczącego pozbawienia kategorii drogi gminnej nieruchomości znajdujących się na obszarze górniczym przeznaczonym pod eksploatację. Zgodnie z planem mają one zostać wyłączone z użytkowania i przejść na własność PAK KWB Konin S.A. Następnie przypomniała, że zgodnie z ustawą o drogach publicznych, zarząd powiatu jest zobligowany do wydania decyzji w sprawie.
W związku z brakiem uwag do przedstawionego dokumentu, starosta poddała go pod głosowanie. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 5 głosami „za". Stanowi ona załącznik nr 27 do protokołu.
 
Punkt 28.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uzgodnienia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Sokółki, Kazimierz Biskupi, Nieświastów, Władzimirów, Wieruszew i Kamienica, gmina Kazimierz Biskupi.
 
W tej części obrad starosta koniński poinformowała, że kolejne dwa projekty uchwał dotyczą uzgodnienia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w gminie Kazimierz Biskupi.
Małgorzata Waszak podkreśliła, że ustalenia określone w projektach przedmiotowych planów nie mają wpływu na realizację zadań samorządu powiatowego. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 5 glosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 28 do protokołu
 
Punkt 29.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uzgodnienia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Kazimierz Biskupi oraz Władzimirów, gmina Kazimierz Biskupi.
 
W związku z brakiem uwag Zarząd podjął uchwałę w sprawie uzgodnienia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Kazimierz Biskupi oraz Władzimirów, gmina Kazimierz Biskupi jednogłośnie - 5 głosami „za". Stanowi ona załącznik nr 29 do protokołu.           
 
Punkt 30.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".
 
W sprawie projektu uchwały dotyczącej nadania przez Zarząd tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego" głos ponownie zabrała starosta koniński.
Przewodnicząca Zarządu wyjaśniła, że przedmiotową uchwałą proponuje się przyznać najważniejsze odznaczenie powiatu dla: Dariusza Banaszaka - w uznaniu za pełną oddania pracę na rzecz społeczności lokalnej powiatu, w szczególności gminy Rychwał oraz za owocną współpracę z samorządami lokalnymi; Jana Dropińskiego - za zaangażowanie w popularyzację zdrowego stylu życia i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; Ireny Jagodzińskiej - za zaangażowanie w kultywowanie lokalnych tradycji i zwyczajów oraz współpracę z miejscowymi samorządami. Kapituła postanowiła także przyznać odznaczenie podmiotowi zbiorowemu - Powiatowej Organizacji Ligi Obrony Kraju im. „małoletnich podoficerów Piechoty" w Koninie, w uznaniu za 10 - letnią działalność na rzecz szerzenia patriotycznej postawy wśród mieszkańców powiatu oraz kształtowanie postaw młodzieży wobec obronności i bezpieczeństwa kraju, a także kultywowanie tradycji narodowych oręża polskiego.
W związku z brakiem uwag członków Zarządu do przedstawionego dokumentu, starosta poddała projekt uchwały pod głosowanie. W jego wyniku została ona podjęta jednogłośnie - 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 31.
Wniosek o udzielenie pożyczki Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie.
 
O szczegółowe omówienie zagadnienia ujętego w punkcie 21. starosta Małgorzata Waszak poprosiła Witolda Nowaka - naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju.
Naczelnik poinformował, że przedłożony Zarządowi wniosek dotyczy udzielenia przez powiat koniński pożyczki w wysokości 100.000,00 zł dla Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie celem dokapitalizowania udziału własnego Agencji w Lokalnym Funduszu Pożyczkowym. Witold Nowak przypomniał, że ARR w Koninie prowadzi działalność skierowaną na pomoc oraz doradztwo małym i średnim przedsiębiorstwom, a także oferuje nowe formy wsparcia realizując projekty finansowane z funduszy europejskich. Podkreślił też, że w porównaniu z samorządami gminnymi, powiat posiada bardzo ograniczone kompetencje, a zarazem możliwości wspierania przedsiębiorczości na swoim terenie. Zadania powiatu w tym zakresie koncentrują się głównie na promocji, a nie docelowej pomocy konkretnym firmom. Naczelnik zaznaczył, że wspierając Agencję powiat ma szansę w namacalny sposób wesprzeć lokalną gospodarkę.
Małgorzata Waszak dodała, że samorządy gminne oraz Miasto Konin także zadeklarowały wsparcie Lokalnego Funduszu Pożyczkowego. Argumentując zasadność włączenia się powiatu do tego przedsięwzięcia podkreśliła, że każda inicjatywa służąca lokalnej gospodarce i poprawie rynku pracy jest warta wsparcia.
Członkowie Zarządu przychylili się do zaproponowanego wniosku jednogłośnie - 5 głosami „za". Powyższy dokument stanowi załącznik nr 31 do protokołu.
 
Punkt 32.
Aneks do arkusza organizacji Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie na rok szkolny 2013/2014.
 
Przystępując do realizacji kolejnego punktu obrad, przewodnicząca Zarządu poprosiła Andrzeja Nowaka - wicestarostę konińskiego o omówienie czterech aneksów ujętych kolejno w porządku posiedzenia.
Następnie o godzinie 10.20 starosta koniński opuściła posiedzenie Zarządu przekazując przewodniczenie w obradach wicestaroście Andrzejowi Nowakowi.
Jako pierwszy wicestarosta przedstawił aneks Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie. Andrzej Nowak wyjaśnił, że zmiany w arkuszu organizacyjnym spowodowane są przejściem do pracy związkowej jednego z pedagogów oraz rozwiązaniem stosunku pracy z innym nauczycielem.
Z uwagi na brak pytań Zarząd zatwierdził aneks jednogłośnie - 4 głosami „za".
 
Punkt 33.
Aneks do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie na rok szkolny 2014/2015.
 
Wicestarosta koniński przedstawił aneks do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie na rok szkolny 2014/2015. Poinformował, że w liceum ogólnokształcącym funkcjonować będzie 8 oddziałów, w tym 2 oddziały klas pierwszych z łączną liczbą 61 uczniów. Natomiast w zasadniczej szkole zawodowej po zakończonym naborze przewiduje się utworzenie 25 - osobowego oddziału w klasie pierwszej, a kontynuować naukę w starszych klasach będzie 89 uczniów w 4 oddziałach. Ponadto, aneks przewiduje utworzenie oddziałów w liceum i technikum dla dorosłych. Andrzej Nowak przypomniał również, że placówka zatrudnia 45 pracowników w tym 32 nauczycieli.
Aneks do arkusza organizacji Zarząd zatwierdził jednogłośnie - 4 głosami „za".
 
Punkt 34.
Aneks do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie na rok szkolny 2014/2015.
 
Odnosząc się do aneksu przygotowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie wicestarosta poinformował, że w nadchodzącym roku szkolnym dyrektor placówki proponuje utworzenie: 6 oddziałów w liceum ogólnokształcącym, w tym 2 oddziały klas pierwszych z łączną liczbą 42 uczniów; 6 oddziałów w technikum z klasą pierwszą dla 22 uczniów. Dokument przewiduje również uruchomienie oddziału w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. Andrzej Nowak dodał, że w roku szkolnym 2014/2015 w placówce zatrudnionych będzie 43 nauczycieli, 5 pracowników administracji i 7 pracowników obsługi.
Zarząd zatwierdził aneks do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie na rok szkolny 2014/2015 jednogłośnie - 4 głosami „za".
 
Punkt 35.
Aneks do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie na rok szkolny 2014/2015.
 
Kolejny aneks dotyczył Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie. Wicestarosta poinformował, że zgodnie z dokumentem, w Zespole funkcjonować będą 3 oddziały w liceum ogólnokształcącym, w tym 25 - osobowa klasa pierwsza. W technikum na poszczególnych kierunkach zajęcia będą się odbywały w 7 różnych rocznikowo klasach. Dodał, że szkoła będzie też prowadziła na 2 kierunkach zajęcia w technikum dla dorosłych. Andrzej Nowak zaznaczył, że Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie zatrudnia 57 pracowników, w tym 37 pedagogów.
W związku z brakiem uwag członkowie Zarządu zatwierdzili aneks jednogłośnie - 4 głosami „za".
 
Punkt 36.
Sprawy bieżące.
 
W ostatnim punkcie posiedzenia poświęconym sprawom bieżącym wicestarosta Andrzej Nowaki przypomniał o zaplanowanym na 25 sierpnia br. posiedzeniu Zarządu Powiatu Konińskiego.
Następnie podziękował obecnym za udział i o godz. 1030 zakończył posiedzenie Zarządu.
           
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
1. Starosta Koniński - Małgorzata Waszak
2. Wicestarosta Koniński - Andrzej Nowak
3. Członek Zarządu - Stanisław Głąbicki
4. Członek Zarządu - Tadeusz Jaroszewski
5. Członek Zarządu - Jacek Wysocki
 
 
Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu i wyborów samorządowych
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2014-11-26 15:05:44)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2014-11-26 15:11:41)
Lista wiadomości