logo
logo bip
Protokół Nr 108/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego w dniu 30 lipca 2014 r.
Protokół Nr 108/2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
w dniu 30 lipca 2014 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
 
Członkowie Zarządu Powiatu:      
1. Andrzej Nowak - wicestarosta koniński;
2. Stanisław Głąbicki;
3. Jacek Wysocki.
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu;
 
Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:
Dorota Kaźmierczak - kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej;
Marta J. Bagrowska - z-ca naczelnika Wydziału Rady i Zarządu Powiatu.
 
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczył - Andrzej Nowak - wicestarosta koniński;
 
Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu i wyborów samorządowych.
 
Punkt 1.
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 
108 posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 830 otworzył wicestarosta Andrzej Nowak. Po powitaniu jego uczestników przedstawił projekt porządku posiedzenia.
Zarząd Powiatu przyjął porządek obrad jednogłośnie, tj. 3 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Punkt 2.
Przyjęcie protokołu.
 
Po zatwierdzeniu porządku obrad, wicestarosta zwrócił się do członków Zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu nr 107/2014 z 21 lipca 2014 r.
Uwag do protokołu nie zgłoszono, dokument został przyjęty jednogłośnie - 3 głosami „za".
 
Punkt 3.
Uzupełnione sprawozdanie z działalności organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2013 w powiecie konińskim.
 
O przedstawienie tematu ujętego w punkcie 3. wicestarosta poprosił Dorotę Kaźmierczak - kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej.
Dorota Kaźmierczak wyjaśniła, że zgodnie z sugestią radnego Tadeusza Jaroszewskiego sprawozdanie z działalności organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2013 w powiecie konińskim zostało uzupełnione o dane dotyczące liczby rodzin zastępczych w poszczególnych gminach powiatu. Kierownik poinformowała, że najwięcej rodzin zastępczych - 15 znajduje się w gminie Golina, w tym jedyna w powiecie rodzina specjalistyczna. Podkreśliła również, że w gminie Wierzbinek pieczę zastępczą sprawują 4 rodziny zawodowe.
Dorota Kaźmierczak zwróciła uwagę na fakt, że większość dzieci trafia do rodzin zastępczych w wyniku niewydolności opiekuńczo - wychowawczej rodziny biologicznej, często spowodowanej nadużywaniem alkoholu przez rodziców. Zaznaczyła też, że w celu wzmocnienia działań profilaktycznych i przeciwdziałaniu dysfunkcyjności rodzin należałoby udzielić im specjalistycznej pomocy i otoczyć zwiększoną opieką. Dodała, że PCPR w Koninie prowadzi działania na rzecz wsparcia gmin w tym obszarze działalności.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego materiału, wicestarosta poddał dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął sprawozdanie jednogłośnie - 3 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać sprawozdanie przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 4.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie publikacji informacji dotyczących wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za II kwartał 2014 r.
 
Kolejny punkt porządku obrad przedstawił skarbnik powiatu - Radzisław Kozłowski.
Radzisław Kozłowski przypomniał Zarządowi, że ustawa o finansach publicznych obliguje organ wykonawczy powiatu do podjęcia powyższej uchwały w celu podania do publicznej wiadomości (poprzez opublikowanie na stronie BIP) informacji z wykonania budżetu powiatu konińskiego za II kwartał br. Skarbnik wyjaśnił, że w omawianym okresie dochody budżetu zostały wykonane na kwotę 38.716.683,11 zł, co stanowi 51,21% planu. Podkreślił też, że główne źródła finansowania budżetu powiatu pochodzą z podatków dochodowych: od osób fizycznych (którego wykonanie w II kwartale br. wyniosło 6.710.584,00 zł, tj. 44,30%) oraz od osób prawnych, który wyniósł 75.354,76 zł, co stanowi 44,33% planu. Skarbnik zwrócił też uwagę na dochód w wysokości 1.802.272,50 zł z tytułu opłaty komunikacyjnej, który w II kwartale osiągnięty został w 51.60% zakładanego planu.
Podsumowując, Radzisław Kozłowski poinformował, że budżet po stronie wydatków wykonany został w 38,66% i wyjaśnił, że jego niskie wykonanie wynika z faktu, że terminy płatności większości inwestycji przypadają na drugą połowę br. Dodał też, że w wyniku takiego kształtowania się planu budżetowego w II kwartale tego roku powstała nadwyżka w wysokości - 5.893.698,16 zł.
Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag do przedstawionego dokumentu. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 3 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Punkt 5.
Sprawy bieżące.
 
W „sprawach bieżących" wicestarosta Andrzej Nowak przypomniał obecnym, że najbliższe posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego odbędzie się 13 sierpnia br. Następnie podziękował wszystkim za udział w obradach i o godz. 845 zakończył posiedzenie.
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
1. Wicestarosta Koniński - Andrzej Nowak
2. Członek Zarządu - Stanisław Głąbicki
3. Członek Zarządu - Jacek Wysocki
 
 
Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu i wyborów samorządowych
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2014-11-25 14:01:32)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2014-11-27 14:54:41)
Lista wiadomości