logo
logo bip
Protokół Nr 107/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego w dniu 21 lipca 2014 r.
Protokół Nr 107/2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
w dniu 21 lipca 2014 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
 
Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                      
1. Małgorzata Waszak - starosta koniński;
2. Andrzej Nowak - wicestarosta koniński;
3. Stanisław Głąbicki;
4. Tadeusz Jaroszewski;
5. Jacek Wysocki.
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu;
Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.
 
Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:
Dorota Kaźmierczak - kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej;
Jadwiga Rachwalik - naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa;
Ewelina Rapeła - z-ca naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju;
Krystyna Grabowska - naczelnik Wydziału Rady i Zarządu Powiatu.
 
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczyła  - Małgorzata Waszak - starosta koniński;
 
Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu i wyborów samorządowych.
 
Punkt 1.
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 
107 posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 830 otworzyła starosta koniński Małgorzata Waszak. Po powitaniu jego uczestników przedstawiła projekt porządku posiedzenia.
Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Punkt 2.
Przyjęcie protokołu.
 
Po zatwierdzeniu porządku obrad, starosta zwróciła się do członków Zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu nr 106/2014 z 30 czerwca 2014 r.
Uwag do protokołu nie zgłoszono, dokument został przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za".
 
Punkt 3.
Sprawozdanie z działalności organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2013 w powiecie konińskim.
 
O przedstawienie 3. Punktu porządku obrad przewodnicząca Zarządu poprosiła Dorotę Kaźmierczak - kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej.
Dorota Kaźmierczak rozpoczęła swoją wypowiedź od podziękowań dla Zarządu Powiatu za prowadzenie dotychczasowej polityki rodzinnej oraz możliwość skutecznego realizowania zadań ustawowych.
Następnie kierownik przedstawiła najważniejsze informacje ujęte w sprawozdaniu. Przypomniała, że w 2013 roku w 99 rodzinach zastępczych spokrewnionych, zawodowych, niezawodowych oraz pogotowiach rodzinnych przebywało 182 dzieci z powiatu konińskiego. Poinformowała również, że na obszarze powiatu działa specjalistyczna rodzina zawodowa przygotowana do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Zwróciła uwagę na fakt, że w 2013 roku w ramach poradni działającej przy zespole pieczy zastępczej rodziny korzystały ze specjalistycznej pomocy psychologicznej oraz pedagogicznej. Kolejnym ważnym obszarem działalności powiatu było wspieranie wychowanków rodzin zastępczych mające na celu pomóc im w wejściu w dorosłość i życiowym usamodzielnieniu się.
Kierownik Zespołu przybliżyła podstawowe założenia Programu, zgodnie z którymi organizowanie pieczy zastępczej w powiecie odbywa się w oparciu o więzi rodzinne.
W związku z tym, najczęściej występującą formą czasowej opieki nad dzieckiem są rodziny zastępcze spokrewnione. Opiekę i wychowanie dla 73 dzieci zapewniają ich bliscy z 54 rodzin. Ważną rolę w realizacji systemowego programu pieczy odgrywają także rodziny zastępcze niespokrewnione, 33 rodziny niezawodowe opiekują się 49 dziećmi, a 8 zawodowych pełni pieczę rodzicielską nad 40 podopiecznymi.
Dorota Kaźmierczak podkreśliła również, że od wielu lat w powiecie konińskim żadne dziecko nie trafiło do placówki wychowawczej, co jest ogromnym osiągnięciem w skali kraju. Dzięki pracy włożonej w system pieczy zastępczej udało się odbudować stabilizację życiową w rodzinie naturalnej u 9 wychowanków, a 1 dziecko znalazło dom w rodzinie adopcyjnej.
Na zakończenie sprawozdania kierownik poinformowała też, że w ubiegłym roku odbyły się 32 posiedzenia Zespołu Wsparcia. Przeprowadzono również szereg specjalistycznych szkoleń dla rodzin zastępczych oraz kandydatów do prowadzenia rodzinnych form pieczy zastępczej. Natomiast dzięki środkom pochodzącym od wojewody wielkopolskiego 45 dzieci mogło skorzystać z letniego wypoczynku.
Następnie starosta Małgorzata Waszak podziękowała Dorocie Kaźmierczak, pracownikom Zespołu ds. Pieczy Zastępczej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie za pracę i zaangażowanie na rzecz rozwoju systemu pieczy zastępczej.
Głos w dyskusji zabrał radny Tadeusz Jaroszewski, który zapytał kierownik o ilość rodzin zastępczych w gminie Krzymów.
Dorota Kaźmierczak nie podając konkretnej odpowiedzi na to pytanie, wyjaśniła, że w gminie funkcjonują rodziny spokrewnione, niezawodowe, a także rodzina zawodowa, w której przebywają podopieczni w wieku ponadgimnazjalnym.
Radny odniósł się także do wcześniej wspomnianych szkoleń przeznaczonych dla rodzin zastępczych. Wyraził nadzieję, że są one przeprowadzane w sposób fachowy i efektywny.
Zarząd zaakceptował treść przedstawionego sprawozdania, nie mniej jednak postanowiono uzupełnić dokument o odpowiedz na wnioskek radnego Tadeusza Jaroszewskiego i przedstawić na kolejnym posiedzeniu.
Materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
Punkt 4.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2014.
 
Na prośbę przewodniczącej Zarządu treść wniosku przedstawił Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.
Skarbnik poinformował, że proponowane uchwałą Zarządu zmiany w tegorocznym budżecie powiatu dotyczą przeniesień wydatków między paragrafami na wniosek naczelnika Wydziału Organizacyjnego oraz dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie. Następnie Radzisław Kozłowski omówił dokument zgodnie z treścią załącznika nr 4 do niniejszego protokołu.
W związku z brakiem uwag starosta poddała uchwałę pod głosowanie. Zarząd podjął dokument jednogłośnie - 5 glosami „za".
 
Punkt 5.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie użyczenia pomieszczenia biurowego w budynku położonym w Koninie przy Alejach 1 Maja 9.
 
Przystępując do realizacji kolejnego punktu obrad, starosta poinformowała, że projekt uchwały wszyscy członkowie Zarządu otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia. Następnie oddała głos Sekretarzowi Powiatu.
Mirosław Kruszyński poinformował, że przedmiotowa uchwała dotyczy przedłużenia umowy ze Stowarzyszeniem Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie użyczenia pomieszczenia biurowego mieszczącego się w budynku konińskiego Starostwa. Sekretarz wyjaśnił, że umowa zostanie zawarta na okres od 31 lipca do 19 grudnia 2014 r.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego dokumentu, starosta koniński poddała go pod głosowanie. W głosowaniu udział brało pięciu członków Zarządu:
1) Małgorzata Waszak - „za"
2) Andrzej Nowak - „za"
3) Stanisław Głąbicki - „za"
4) Tadeusz Jaroszewski - „za"
5) Jacek Wysocki - „za"
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 
Punkt 6.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".
 
Punkt 6. porządku obrad omówiła starosta koniński przedstawiając zasługi osób i podmiotów nominowanych do tytułu „Zasłużony dla powiatu konińskiego".
Przewodnicząca Zarządu wyjaśniła, że z okazji Święta Policji, Kapituła postanowiła uhonorować najważniejszym odznaczeniem powiatu Sławomira Jądrzaka - Komendanta Miejskiego Policji w Koninie, w uznaniu za zaangażowanie w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie konińskim, za inicjowanie działań profilaktycznych głównie poprzez edukację dzieci i młodzieży oraz za współpracę z samorządami lokalnymi powiatu; Sławomira Kuczyńskiego - detektywa Zespołu Kryminalnego Posterunku Policji w Kazimierzu Biskupim, w uznaniu za działalność na rzecz społeczności lokalnej, w szczególności za zaangażowanie w działania integrujące i profilaktyczne wśród dzieci i młodzieży oraz współpracę z ochotniczymi strażami pożarnymi gminy Kazimierz Biskupi; Marcina Krzysztofa - referenta w Wydziale do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Koninie, w uznaniu za działalność w zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz za zaangażowanie w akcje charytatywne; Wiktora Nawrockiego - asystenta zespołu w Wydziale Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Koninie, w uznaniu za zaangażowanie w pomoc potrzebującym oraz pełną oddania pracę na rzecz funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzgowie.
Małgorzata Waszak zaproponowała również, aby Zarząd przychylił się do decyzji Kapituły i przyznał tytuły honorowe: Józefowi Wiesławowi Rybackiemu - działaczowi społecznemu, w uznaniu za pracę na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego, w szczególności za zaangażowanie w rozwój gospodarczy Ziemi Konińskiej oraz promowanie pszczelarstwa; Annie Bednarz - Śliwowskiej - Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, w uznaniu za zaangażowanie w działania na rzecz osób niepełnosprawnych; Jarosławowi Zbierskiemu - przedsiębiorcy, w uznaniu za działalność na rzecz rozwoju gospodarczego powiatu konińskiego, za zaangażowanie w działalność charytatywną oraz promocję gminy Stare Miasto i powiatu konińskiego w kraju i za granicą.
Małgorzata Waszak dodała też, że Kapituła postanowiła wstrzymać się od głosu w sprawie przyznania tytułu Wandzie Nowak - działaczce społecznej z gminy Stare Miasto.
Następnie na prośbę starosty Ewelina Rapeła z-ca naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju przypomniała kryteria, według których przyznawany jest tytuł honorowy oraz jakie kompetencje leżą w gestii Zarządu.
Po szczegółowym przeanalizowaniu wniosku oraz regulaminu, Zarząd zdecydował przychylić się do opinii Kapituły.
Z uwagi na brak pytań do przedstawionego projektu uchwały, starosta poddała dokument pod głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
 
Punkt 7.
Rozpatrzenie wniosku Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce - Oddział w Koninie w sprawie umorzenia zwrotu dotacji wraz z odsetkami.
 
Wprowadzenia do tematu ujętego w punkcie 7. porządku posiedzenia dokonała starosta koniński.  Poinformowała, że w 2012 roku Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami otrzymało w otwartym konkursie ofert dotację w wysokości 18.000,00 zł. W związku z tym, że dotacja została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem powiat wystąpił o jej zwrot. Starosta wyjaśniła, że organizacja zwróciła się z wnioskiem o umorzenie w/w kwoty wraz z odsetkami. Zaznaczając, że decyzja w tej sprawie należy do kompetencji starosty Małgorzata Waszak poprosiła członków Zarządu o wyrażenie opinii. Następnie oddała głos Jadwidze Rachwalik - naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
Naczelnik wyjaśniła, że przeprowadzona w tym roku kontrola finansowa wykazała, że przekazane Towarzystwu przez powiat środki zostały wydatkowane niezgodnie z celem dotacji. Z ustaleń pokontrolnych wynika, że zamiast na zakup narzędzi, materiałów remontowo-budowlanych, materiałów biurowych oraz środków czystości Towarzystwo wydało otrzymane pieniądze na żywność oraz identyfikatory dla zwierząt.
Jadwiga Rachwalik zaznaczyła, że wysokość zwrotu dotacji wraz z odsetkami ustalono na 22.464,00 zł. W związku z tym Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami wystąpiło z wnioskiem o umorzenie tej kwoty wskazując w uzasadnieniu, że jest organizacją pożytku publicznego i utrzymuje się głównie z wpływów z 1% podatku. W nadesłanym do starosty wniosku prezes organizacji podkreśliła aktywność Towarzystwa informując, że w 2012 r. udało się uratować 620 psów i 148 kotów, a w roku ubiegłym przyjętych do schroniska zostało 525 psów i 268 kotów. Naczelnik dodała również, że Towarzystwo przedstawiło swoją sytuację finansową, z której wynika, że zwrotu dotacji mógłby doprowadzić do likwidacji schroniska. Poinformowała też, że zgodnie z Ustawą ordynacja podatkowa istnieje możliwość umorzenia zwrotu otrzymanych środków. 
Starosta zapytała czy w uchwale Rady Powiatu Konińskiego w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilno prawny jest zapis pozwalający na umorzenie dotacji.
Jadwiga Rachwalik odpowiedziała, że zgodnie z uchwałą jest to możliwe w przypadku, gdy firmie lub organizacji pożytku publicznego grozi upadłość.
Głos w dyskusji zabrał radny Tadeusz Jaroszewski, który stwierdził, że jeśli pieniądze nie zostały wydane zgodnie z określonym wcześniej celem, to powinny być zwrócone. Dodał, że być może należałoby zastanowić się jedynie nad umorzeniem odsetek. Radny odniósł się także do przekazywanych dotacji dla jednostek OSP, które wykorzystują otrzymane przez powiat środki zgodnie z przeznaczeniem. W związku z tym zaproponował, aby traktować bez wyjątków wszystkie dotowane podmioty.
Odmienny pogląd wyraził radny Stanisław Głąbicki, który uznał, że powiat nie powinien przyczynić się do sytuacji, w której Towarzystwo mogłoby przestać funkcjonować.
Radny Jacek Wysocki również opowiedział się za umorzeniem zwrotu dotacji, aby w ten sposób nie doprowadzić do upadłości organizacji.
Wicestarosta Andrzej Nowak zaznaczył, że Towarzystwo jest jedyną organizacją tego typu działającą na terenie powiatu, co znacznie komplikuje podjęcie odpowiedniej decyzji. Dodał, że poruszony problem jest dość złożony i nad jego rozwiązaniem należy się głęboko zastanowić.
Starosta podkreśliła, że otrzymane przez Towarzystwo pieniądze zostały wykorzystane w trosce o dobro zwierząt. Wyjaśniła również, że gdyby niewłaściwe rozliczenie dotacji dotyczyły jednostek OSP to pieniądze zgodnie z przepisami musiałyby zostać zwrócone. Natomiast w przypadku Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami powiat może skorzystać z możliwości ich umorzenia.
Odnosząc się do dyskusji skarbnik Radzisław Kozłowski uznał, że pomimo zaniedbań finansowych ze strony Towarzystwa należy mieć na uwadze dobro zwierząt oraz fakt, że w 2012 r. ich ilość w schronisku znacznie wzrosła, co skłoniło władze organizacji do zakupu karmy.
Z opinią skarbnika zgodził się również sekretarz Mirosław Kruszyński, który dodał, że pieniądze zostały wydane na ważniejszy cel niż zakładał początkowy kosztorys.
Następnie w związku z wyczerpaniem tematu starosta podziękowała wszystkim obecnym za dyskusję.
Materiał stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
 
Punkt 8.
Sprawy bieżące.
 
W „sprawach bieżących" Małgorzata Waszak poinformowała, że posiedzenia Zarządu zaplanowane zostały na 30 lipca oraz 13 sierpnia br. Sesja Rady Powiatu odbędzie się natomiast 28 sierpnia 2014 r.
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad, starosta Małgorzata Waszak podziękowała obecnym za udział i o godz. 950 zakończyła posiedzenie Zarządu.
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
1. Starosta Koniński - Małgorzata Waszak
2. Wicestarosta Koniński - Andrzej Nowak
3. Członek Zarządu - Stanisław Głąbicki
4. Członek Zarządu - Tadeusz Jaroszewski
5. Członek Zarządu - Jacek Wysocki
 
Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu i wyborów samorządowych
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2014-10-20 09:57:41)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2014-10-20 09:57:41)
Lista wiadomości