logo
logo bip
Protokół Nr 106/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego w dniu 30 czerwca 2014 r.
Protokół Nr 106/2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
w dniu 30 czerwca 2014 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
 
Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                      
1. Małgorzata Waszak - starosta koniński;
2. Andrzej Nowak - wicestarosta koniński;
3. Stanisław Głąbicki;
4. Tadeusz Jaroszewski;
5. Jacek Wysocki.
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu;
Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.
 
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczyła - Małgorzata Waszak - starosta koniński;
 
Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu i wyborów samorządowych.
 
Punkt 1.
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 
106 posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 830 otworzyła starosta koniński Małgorzata Waszak. Po powitaniu jego uczestników przedstawiła projekt porządku posiedzenia.
Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Punkt 2.
Przyjęcie protokołu.

Po zatwierdzeniu porządku obrad, starosta zwróciła się do członków Zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu nr 104/2014 z 17 czerwca 2014 r. Następnie głos zabrał Wicestarosta Andrzej Nowak, który poprosił o uszczegółowienie swojej wypowiedzi w punkcie 34. protokołu dotyczącym rozpatrzenia wniosku w sprawie udzielenia wsparcia finansowego przez Powiat Koniński dla Komendy Miejskiej Policji w Koninie. W szczególności chodziło o to, aby wniosek ten przedstawić na najbliższym forum rady w punkcie „Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych".
W związku z brakiem innych uwag protokół po zmianach został przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za".
Małgorzata Waszak poddała również pod głosowanie protokół nr 105/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. Dokument został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za".
Z uwagi na nieobecność na poprzednim posiedzeniu od głosu wstrzymał się wicestarosta Andrzej Nowak.
 
Punkt 3.
Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2014.
 
O omówienie dwóch kolejnych tematów z porządku obrad starosta koniński poprosiła Radzisława Kozłowskiego - skarbnika powiatu.
Skarbnik poinformował, że wprowadzone zmiany do tegorocznego budżetu wynikają z bieżącej działalności wydziałów/biur Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu. Następnie przybliżył zaproponowane zmiany zgodnie z treścią załącznika nr 3  do niniejszego protokołu.
Radzisław Kozłowski przedstawił również autopoprawki, które nie zostały ujęte we wniosku. Wyjaśnił, że są one związane z dotacją Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 30.000,00 zł w ramach resortowego programu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej, a także przeniesienia wydatków na kwotę 7.000,00 zł w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Koninie z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem.
W związku z brakiem uwag starosta poddała wniosek pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 5 glosami „za".
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać wniosek przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 4.
Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2014-2023.
 
Odnosząc się do proponowanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013 - 2023 Radzisław Kozłowski wyjaśnił, że są one konsekwencją autopoprawek do projektu uchwały budżetowej na rok 2014. przyjętych w punkcie 3. porządku dzisiejszego posiedzenia.
Starosta zwróciła się do członków Zarządu z pytaniem o uwagi do przedłożonego wniosku. W związku z ich brakiem dokument został przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 4  do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać wniosek przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 5.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".
 
Punkt 5. porządku posiedzenia omówiła starosta koniński Małgorzata Waszak.
Przewodnicząca Zarządu skierowała do członków Zarządu prośbę o uhonorowanie najważniejszym odznaczeniem powiatu: Sompoleńską Orkiestrę Dętą - w uznaniu za twórczą działalność na rzecz społeczności lokalnej gminy Sompolno oraz za aktywne wspieranie i krzewienie lokalnego ruchu kulturalnego w powiecie, a także Zakład Zaopatrzenia „Hydrostal" - w uznaniu za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy, za wspieranie akcji charytatywnych i imprez społeczno-kulturalnych oraz zaangażowanie we współpracę z samorządami lokalnymi powiatu.
Po przedstawieniu kandydatur, starosta Małgorzata Waszak poddała projekt uchwały pod głosowanie. W jego wyniku dokument został podjęty jednogłośnie - 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 5  do niniejszego protokołu.
 
Punkt 6.
Sprawy bieżące.
 
W ostatnim punkcie posiedzenia poświęconym sprawom bieżącym starosta koniński przypomniała członkom Zarządu o dzisiejszej sesji Rady Powiatu oraz posiedzeniach Komisji.
W związku z wyczerpaniem wszystkich tematów porządku obrad, Małgorzata Waszak podziękowała obecnym za udział i o godz. 850 zakończyła posiedzenie.  
 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
1. Starosta Koniński - Małgorzata Waszak
2. Wicestarosta Koniński - Andrzej Nowak
3. Członek Zarządu - Stanisław Głąbicki
4. Członek Zarządu - Tadeusz Jaroszewski
5. Członek Zarządu - Jacek Wysocki
 
 
Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Podinspektor
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2014-10-16 14:23:09)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2014-10-16 14:26:26)
Lista wiadomości