logo
logo bip
Protokół Nr 105/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego w dniu 24 czerwca 2014 r.
Protokół Nr 105/2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
w dniu 24 czerwca 2014 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
 
Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                      
1. Małgorzata Waszak - starosta koniński;
2. Stanisław Głąbicki;
3. Tadeusz Jaroszewski;
4. Jacek Wysocki.
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.
 
Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:
Witold Nowak - naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju.
Małgorzata Hopen - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
Stanisława Smorąg - naczelnik Wydziału Organizacyjnego
 
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczyła - Małgorzata Waszak - starosta koniński;
 
Posiedzenie protokołowała - Monika Szymaszek - starszy specjalista ds. administracyjnych i obsługi Komisji Rady Powiatu.
 
Punkt 1.
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 
105 posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 840 otworzyła starosta koniński Małgorzata Waszak. Po powitaniu jego uczestników przedstawiła projekt porządku posiedzenia.
Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Punkt 2.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyboru ofert złożonych na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ogłoszony przez Zarząd Powiatu Konińskiego w dniu 15 maja 2014 r.
 
W kolejnym punkcie porządku obrad starosta koniński zapewniła członków Zarządu, że przedmiotowy dokument otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia. Następnie o zreferowanie tematu poprosiła Witolda Nowaka - naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju.
Naczelnik przypomniał, że niewykorzystane środki zaplanowane w budżecie powiatu na zadania zlecone z dziedziny kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wynoszą 28.805,00 zł. W związku z tym Zarząd Powiatu zdecydował o ogłoszeniu kolejnego konkursu. Witold Nowak wyjaśnił, że z 8 zgłoszonych ofert, 4 spełniły wymogi formalne. Natomiast po dokonaniu oceny merytorycznej komisja zarekomendowała przyznanie dofinansowania w wysokości 4.000,00 zł dla Towarzystwa Społeczno - Gospodarczego „Dwa Mosty" na zadanie pn. Nasza mała ojczyzna - cykl warsztatów poświęconych tradycjom i zwyczajom dożynkowym" oraz dla OSP w Rychwale w kwocie 4.890,00 zł na realizację zadania: „Bronią języka - sztandar i pieśń, w 100 - letniej drodze niepodległości".
Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do przedstawionego materiału. Starosta Małgorzata Waszak poddała projekt uchwały pod głosowanie. W głosowaniu udział brało czterech członków Zarządu:
1) Małgorzata Waszak - „za"
2) Stanisław Głąbicki - „za"
3) Tadeusz Jaroszewski - „za"
4) Jacek Wysocki - „za"
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Punkt 3.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyboru ofert złożonych na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w drugiej połowie 2014 roku zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia ogłoszony przez Zarząd Powiatu Konińskiego w dniu 15 maja 2014 r.
 
Kontynuując omawianie tematów z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi przewodnicząca Zarządu poprosiła o zabranie głosu Małgorzatę Hopen - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
Małgorzata Hopen podkreśliła, że w wyniku przeprowadzenia procedury konkursowej komisja zaproponowała przyznać dotacje 2 podmiotom na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Naczelnik poinformowała, że z pozytywną oceną komisji konkursowej spotkały się oferty złożone przez: Stowarzyszenie Dzikie Bobry na zadanie „Powitanie lata - zdrowy spacer z nordic walking" w kwocie 3,080,00 zł oraz oferta Konińskiego Klubu Amazonki na zadanie „Dbamy o siebie, wspieramy innych, edukujemy" - w kwocie 8.810,00 zł.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego dokumentu, starosta koniński poddała go pod głosowanie. W głosowaniu brało udział czterech członków Zarządu:
1) Małgorzata Waszak - „za"
2) Stanisław Głąbicki - „za"
3) Tadeusz Jaroszewski - „za"
4) Jacek Wysocki - „za"
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Punkt 4.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przekazania składników majątkowych.
 
O zbiorcze omówienie trzech kolejnych punktów porządku obrad starosta koniński poprosiła Stanisławę Smorąg - naczelnik Wydziału Organizacyjnego.
Naczelnik poinformowała, że pierwszy projekt uchwały dotyczy przekazania mebli oraz sprzętu elektronicznego będącego na stanie ewidencyjnym Starostwa do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koninie, drugi dokument związany jest z przekazaniem sprzętu sportowego, który pozostaje w wieloletnim użytkowaniu przez oddział zamiejscowy w Wilczynie ZSP w Kleczewie. Natomiast ostatni projekt uchwały obejmuje elementy małej architektury - platformy widokowe znajdujące się na ścieżce przyrodniczo - turystycznej w gminie Skulsk.
Stanisława Smorąg wyjaśniła, że wskazane składniki majątkowe od dawna są w użytkowaniu w/w podmiotów. W związku z powyższym niezbędne jest uregulowanie ich stanu ewidencyjnego.
Jako pierwsza, podjęta została uchwała w sprawie przekazania składników majątkowych na rzecz ZSP w Kleczewie. Zarząd głosował za jej podjęciem jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 
Punkt 5.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przekazania składników majątkowych.
 
Następnie starosta poddała dokument dotyczący przekazania składników majątkowych na rzecz PINB w Koninie pod głosowanie. W wyniku głosowania Zarządu Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
 
Punkt 6.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przekazania składników majątkowych.
 
Kolejny projekt uchwały głosowany przez Zarząd Powiatu dotyczył przekazania składników majątkowych na rzecz Gminy Skulsk. W wyniku głosowania, został on podjęty jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
 
Punkt 7.
Podjęcie decyzji o przyznaniu Nagrody Starosty Konińskiego dla ucznia z Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie.
 
W tej części obrad starosta poprosiła o zabranie głosu naczelnik Małgorzatę Hopen.
Małgorzata Hopen poinformowała, że uczeń - Michał Trawiński z Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie spełnił kryteria, które zgodnie z wymaganiami określonymi w uchwale Rady Powiatu Konińskiego pozwalają mu ubiegać się o Nagrodę Starosty Konińskiego. Naczelnik dodała, że uczeń uzyskał średnią ocen 5.0 oraz jest laureatem ogólnopolskiej olimpiady.
Następnie Zarząd jednogłośnie zdecydował o przyznaniu dla ucznia nagrody finansowej w wysokości 2.000,00 zł.
Wykorzystując swoją obecność na posiedzeniu, Małgorzata Hopen poinformowała Zarząd, że w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie odbyło się szkolenie z zakresu praw, obowiązków i odpowiedzialności prawnej nauczycieli oraz relacji interpersonalnych, do którego przeprowadzenia dyrektor placówki została zobowiązana uchwałą Zarządu podjętą w związku ze skargą na działalność dyrektora ZSP w Kleczewie.
 
Punkt 8.
Sprawy bieżące.
 
W ostatnim punkcie posiedzenia poświęconym sprawom bieżącym starosta koniński przypomniała członkom Zarządu harmonogram prac Komisji Rady Powiatu. Poinformowała również o zaplanowanym na 30 czerwca posiedzeniu Zarządu oraz
15. Wielkim Ruszeniu Gmin Powiatu Konińskiego, które odbędzie się 28 czerwca w Skulsku.
Następnie podziękowała obecnym za udział i o godz. 910 zakończyła posiedzenie Zarządu.      
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
1. Starosta Koniński - Małgorzata Waszak
2. Członek Zarządu - Stanisław Głąbicki
3. Członek Zarządu - Tadeusz Jaroszewski
4. Członek Zarządu - Jacek Wysocki
 
 
Protokół sporządziła:
Monika Szymaszek
Starszy specjalista
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Monika Szymaszek
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2014-10-16 13:58:56)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2014-10-16 13:58:56)
Lista wiadomości