logo
logo bip
Protokół Nr 104/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego w dniu 17 czerwca 2014 r.
Protokół Nr 104/2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
w dniu 17 czerwca 2014 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
 
Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                      
1. Małgorzata Waszak - starosta koniński;
2. Andrzej Nowak - wicestarosta koniński;
3. Stanisław Głąbicki;
4. Tadeusz Jaroszewski;
5. Jacek Wysocki.
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
Mirosław Kruszyński  - sekretarz powiatu.
 
Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:
Halina Michalska - naczelnik Wydziału Finansowego;
Elżbieta Sroczyńska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie;
Krystyna Grabowska - naczelnik Wydziału Rady i Zarządu Powiatu;
Witold Nowak - naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju;
 
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczyła - Małgorzata Waszak - starosta koniński;
 
Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu i wyborów samorządowych.
 
Punkt 1.
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 
104 posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 830 otworzyła starosta koniński Małgorzata Waszak. Po powitaniu jego uczestników przedstawiła projekt porządku posiedzenia.
Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Punkt 2.
Przyjęcie protokołu.
 
W kolejnym punkcie porządku obrad starosta zwróciła się do członków Zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu z posiedzenia, które odbyło się 29 maja 2014 r.
W związku z ich brakiem, Małgorzata Waszak poddała dokument pod głosowanie. Protokół nr 103/2014 został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za".
Z uwagi na nieobecność na poprzednim posiedzeniu od głosu wstrzymał się wicestarosta Andrzej Nowak.
 
Punkt 3.
Informacja Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Koninie dotycząca płatności bezpośrednich i innych płatności realizowanych w ramach PROW dla gospodarstw z powiatu konińskiego w roku 2013.
 
Starosta Małgorzata Waszak przypomniała, że przekazana członkom Zarządu informacja przygotowana została przez Biuro Powiatowe ARiMR w Koninie i dotyczy płatności bezpośrednich oraz innych płatności realizowanych w ubiegłym roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla gospodarstw z powiatu konińskiego. Wyjaśniła też, że dokument będzie przedmiotem posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Konińskiego, która wyda opinię w jego sprawie. W związku z tym zaproponowała, aby Zarząd przyjął informację w proponowanym brzmieniu.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego materiału, starosta poddała dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął informację jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać informację przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 4.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Wilczyn.
 
Przedstawiając kolejne zagadnienie starosta koniński Małgorzata Waszak poinformowała, że Gmina Wilczyn wyraziła wolę przyjęcia do realizacji zadania polegającego na budowie chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach Wiśniewa, Dębówiec i Wturek. W związku z tym, że inwestycja ta należy do zadań własnych Powiatu, na najbliższej sesji organ stanowiący powiatu podejmie decyzję o przekazaniu gminie na jej realizację 20.000,00 zł.
Małgorzata Waszak poddała projekt uchwały pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 5.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Golina.
 
Przystępując do realizacji kolejnego tematu starosta poinformowała, że projekty uchwał ujęte w porządku obrad w punktach od 5. do 18. dotyczą udzielenia gminom powiatu konińskiego pomocy finansowej na zadania polegające na modernizacji strażnic gminnych jednostek ochotniczych straży pożarnych. O ich omówienie przewodnicząca Zarządu poprosiła Andrzeja Nowaka - wicestarostę konińskiego.
Wicestarosta wyjaśnił, że w tegorocznym budżecie powiatu zabezpieczono na ten cel kwotę 140.000,00 zł oraz że wsparcie dla każdej z gmin wyniesie 10.000,00 zł. Dodał też, że podstawę podziału środków stanowiły wskazane we wnioskach jednostek opinie zarządów gminnych OSP oraz umowy zawarte z gminami.
W związku z brakiem uwag członków Zarządu do przedstawionego tematu, starosta Małgorzata Waszak poddała pod głosowanie projekty uchwał rady w kolejności ustalonej porządkiem obrad.
Jako pierwszy głosowany był projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 10.000,00 zł (z przeznaczeniem dla OSP w Przyjmie - 5.000,00 zł; OSP w Kawnicach - 5.000,00 zł) dla Gminy Golina. Zarząd przyjął dokument jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 6.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grodziec.
 
W wyniku głosowania projekt uchwały w sprawie udzielenia Gminie Grodziec pomocy finansowej w wysokości 10.000,00 zł dla OSP w Wielołęce został przyjęty przez Zarząd jednogłośnie - 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 7.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kazimierz Biskupi.
 
W wyniku głosowania projekt uchwały w sprawie udzielenia Gminie Kazimierz Biskupi pomocy finansowej w wysokości 10.000,00 zł dla OSP w Dobrosołowie został przyjęty przez Zarząd jednogłośnie - 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 8.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kleczew.
 
W wyniku głosowania projekt uchwały w sprawie udzielenia Gminie Kleczew pomocy finansowej w wysokości 10.000,00 zł dla OSP w Budzisławiu Kościelnym został przyjęty przez Zarząd jednogłośnie - 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 9.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kramsk.
 
W wyniku głosowania projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kramsk z przeznaczeniem dla OSP w Wysokiem (5.000,00 zł) oraz dla OSP w Helenowie Drugim (5.000,00 zł) został przyjęty przez Zarząd jednogłośnie - 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 10.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzymów.
 
W wyniku głosowania projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzymów z przeznaczeniem dla OSP w Głodnie (2.500,00 zł) oraz dla OSP w Kałku (7.500,00 zł) został przyjęty przez Zarząd jednogłośnie - 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 11.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rychwał.
 
W wyniku głosowania projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rychwał z przeznaczeniem dla OSP w Kucharach Kościelnych (5.000,00 zł) oraz OSP w Dąbroszynie (5.000,00 zł) został przyjęty przez Zarząd jednogłośnie - 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 12.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rzgów.
 
W wyniku głosowania projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rzgów w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem dla OSP w Osieczy Pierwszej został przyjęty przez Zarząd jednogłośnie - 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 13.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Skulsk.
 
W wyniku głosowania projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Skulsk z przeznaczeniem dla OSP w Lisewie (5.000,00 zł) oraz dla OSP w Łuszczewie (5.000,00 zł) został przyjęty przez Zarząd jednogłośnie - 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 14.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sompolno.
 
W wyniku głosowania projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sompolno w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem dla OSP w Sompolnie został przyjęty przez Zarząd jednogłośnie - 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 15.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stare Miasto.
 
W wyniku głosowania projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stare Miasto z przeznaczeniem dla OSP w Ruminie (2.500,00 zł), dla OSP w Janowicach (2.500,00 zł) oraz jednostek w Liścu Wielkim (2.500,00 zł) i w Żdżarach (2.500,00 zł), został przyjęty przez Zarząd jednogłośnie - 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 16.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ślesin.
 
W wyniku głosowania projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ślesin z przeznaczeniem dla OSP w Licheniu Starym (4.000,00 zł) oraz dla OSP w Ostrowążu (6.000,00 zł) został przyjęty przez Zarząd jednogłośnie - 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 17.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wierzbinek.
 
W wyniku głosowania projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wierzbinek z przeznaczeniem dla jednostek OSP w Boguszycach (7.000,00 zł) oraz dla OSP w Wierzbinku (3.000,00 zł) został przyjęty przez Zarząd jednogłośnie - 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 18.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilczyn.
 
W wyniku głosowania projekt uchwały w sprawie udzielenia Gminie Wilczyn pomocy finansowej w wysokości 10.000,00 zł dla OSP w Dębówcu został przyjęty przez Zarząd jednogłośnie - 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 19.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu konińskiego.
 
W punkcie 19. posiedzenia, przewodnicząca Zarządu poprosiła o zabranie głosu naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju Witold Nowak poinformował, że opracowanie nowego dokumentu dotyczącego zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych jest konieczne w związku z bieżącą aktywnością samorządu powiatu. Przypomniał, że wcześniejsza uchwała w tej sprawie opracowana została w 2001 r. i jej zapisy straciły już na aktualności. Naczelnik zwrócił uwagę, że zaproponowany dokument uwzględnia formę prowadzenia konsultacji z mieszkańcami za pomocą strony internetowej powiatu.
Z uwagi na brak pytań do przedstawionego projektu uchwały, starosta poddała dokument pod głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 20.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
 
Po zapewnieniu członków Zarządu, że projekt uchwały w powyższej sprawie otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia, starosta Małgorzata Waszak poprosiła o przedstawienie tematu Elżbietę Sroczyńską - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie Elżbieta Sroczyńska poinformowała, że projekt przedmiotowej uchwały obejmuje zmiany w planie wydatków dotyczących środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dyrektor wyjaśniła, że jednym z głównych powodów przesunięcia środków jest brak zainteresowania pracodawców dofinansowaniem do tworzenia nowych stanowisk pracy przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
Zaproponowany nowy podział wydatków dostosowano do obecnych potrzeb (wynikających z wniosków beneficjentów pomocy) i polega m.in. na zwiększeniu nakładów na zadania związane z działalnością warsztatów terapii zajęciowej oraz dofinansowaniu do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych.
W związku z brakiem uwag do przedstawionego projektu uchwały, Małgorzata Waszak poddała dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 21.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koninie.
 
Starosta koniński poprosiła o zreferowanie kolejnego tematu posiedzenia Mirosława Kruszyńskiego - sekretarza powiatu.
Mirosław Kruszyński rozpoczął omawianie dokumentu od podkreślenia,że podstawowe zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koninie spowodowane są koniecznością utworzenia w strukturze urzędu samodzielnego stanowiska Geologa Powiatowego, a także wynikają z nowelizacji przepisów.
Zaproponowane zmiany wprowadzają też nowy podział nadzoru członków kierownictwa starostwa nad komórkami organizacyjnymi urzędu. Według nich, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa nadzorował będzie starosta, a pracę Wydziału Nieruchomości oraz Wydziału Architektury i Budownictwa - wicestarosta, natomiast nadzór nad Wydziałem Komunikacji sprawował będzie sekretarz. Kolejną zmianą ujętą w projekcie uchwały są nowe, bardziej adekwatne do nazwy oznaczenia (symbole) dla wicestarosty, skarbnika i sekretarza oraz komórek organizacyjnych urzędu.
Z uwagi na brak pytań do przedstawionego projektu uchwały przewodnicząca Zarządu poddała dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 22.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2014.
 
O zreferowanie kolejnego tematu będącego przedmiotem obrad Zarządu, starosta koniński poprosiła Halinę Michalską - naczelnik Wydziału Finansowego.
Naczelnik omówiła propozycje zmian po stronie dochodów i wydatków w tegorocznym budżecie powiatu zgodnie z treścią projektu uchwały stanowiącego załącznik nr 22 do protokołu.
Do przedstawionych zmian w budżecie odniósł się radny Tadeusz Jaroszewski, który wyraził zaniepokojenie, że w wydatkach majątkowych znalazły się nieplanowane wcześniej inwestycje drogowe.
Starosta Małgorzata Waszak wyjaśniła, że zadania drogowe są na bieżąco wprowadzane do budżetu i są one zgodne z wcześniejszymi ustaleniami.
W związku z brakiem innych uwag Zarządu do przedstawionego materiału, starosta poddała projekt pod głosowanie. W jego wyniku dokument przyjęto jednogłośnie - 5 głosami „za". Stanowi on załącznik nr 22 do protokołu.
 
Ustalenia
Zarząd Powiatu postanowił przekazać sprawozdanie Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 23.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2014 - 2023.
 
Starosta ponownie poprosiła o zabranie głosu naczelnik Halinę Michalską.
Odnosząc się do proponowanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013 - 2023 naczelnik wyjaśniła, że są one podyktowane zmianami w tegorocznym budżecie Powiatu omówionymi w poprzednim punkcie porządku obrad.
W związku z brakiem uwag członków Zarządu do przedstawionego projektu uchwały, starosta koniński poddała dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać dokument przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 24.
Skonsolidowany bilans jednostek samorządu terytorialnego.
 
W tej części obrad głos ponownie zabrała Halina Michalska - naczelnik Wydziału Finansowego.
Naczelnik wyjaśniła, że Zarząd Powiatu zobowiązany jest, zgodnie z regulacjami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetów j.s.t. do przedłożenia powyższego dokumentu Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Halina Michalska dodała również, że skonsolidowany bilans jest połączeniem bilansu jednostek oraz budżetu, a suma aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosła 126.395.993,65 zł.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego materiału, starosta poddała go pod głosowanie. Zarząd przyjął dokument jednogłośnie - 5 głosami „za". Stanowi on załącznik nr 24 do protokołu.
 
Punkt 25.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu konińskiego spółkom wodnym.
 
Punkt 25. porządku posiedzenia omówił wicestarosta Andrzej Nowak.
Wicestarosta poinformował, że ww. uchwalą proponuje się przyznać gminnym spółkom wodnym w: Golinie, Grodźcu, Wilczynie, Rychwale, Kleczewie i Rzgowie dotacje celowe w wysokości 10.000,00 zł. Dofinansowanie dotyczy ściśle określonych zadań realizowanych przez spółki wodne, polegających m.in.: na konserwacji i odmulaniu rowów oraz wycince krzewów.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego dokumentu, starosta koniński poddała go pod głosowanie. W głosowaniu udział brało pięciu członków Zarządu:
1) Małgorzata Waszak - „za"
2) Andrzej Nowak - „za"
3) Stanisław Głąbicki - „za"
4) Tadeusz Jaroszewski - „za"
5) Jacek Wysocki - „za"
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
 
Punkt 26.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie oceny działalności rehabilitacyjnej i wykorzystywania środków finansowych w roku 2013 przez warsztaty terapii zajęciowej działające na terenie powiatu konińskiego.
 
Przystępując do 26. punktu porządku obrad, starosta Małgorzata Waszak poprosiła o zabranie głosu Elżbietę Sroczyńską - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
Elżbieta Sroczyńska rozpoczęła omawianie projektu uchwały od przypomnienia, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, warsztaty terapii zajęciowej zobligowane są do sporządzenia sprawozdań. Dyrektor wyjaśniła, że dokumenty te stanowią załączniki do ww. uchwały i szczegółowo przedstawiają sposób wykorzystania przez wtz-y środków pochodzących z budżetu powiatu oraz PFRON. Każde sprawozdanie zawiera informacje dotyczące frekwencji uczestników w zajęciach prowadzonych przez warsztaty oraz efektów działalności rehabilitacyjnej. Elżbieta Sroczyńska zapewniła, że ubiegłoroczne kontrole przeprowadzone w placówkach przez PCPR potwierdzają, iż informacje zawarte w złożonych sprawozdaniach rocznych są zgodne ze stanem faktycznym.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały, starosta Małgorzata Waszak poddała dokument pod głosowanie. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 26 do protokołu.
 
Punkt 27.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nieodpłatnego przekazania oświetlenia drogowego Gminie Wilczyn.
 
Po przypomnieniu, że projekt ww. uchwały wszyscy członkowie Zarządu otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia starosta koniński przystąpiła do przedstawienia treści dokumentu.
Małgorzata Waszak przypomniała, że w ubiegłym roku ze środków przekazanych przez PAK KWB Konin wybudowany został odcinek drogi powiatowej Wola Spławiecka - Kaliska. W ramach inwestycji wykonano też oświetlenie na skrzyżowaniu z drogą powiatową Kaliska - Wilczogóra. Starosta wyjaśniła, że aby samorząd gminy Wilczyn mógł zawrzeć umowę z operatorem sieci elektroenergetycznej koniecznym jest przekazanie gminie prawa własności tej instalacji oświetleniowej.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego materiału, przewodnicząca Zarządu poddała dokument pod głosowanie. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 27 do protokołu.
 
Punkt 28.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przeniesienia prawa własności do urządzeń oświetlenia drogowego
 
Starosta Małgorzata Waszak przybliżyła również temat będący przedmiotem 28. punktu porządku obrad. Poinformowała, że powyższa uchwała związana jest z przeniesieniem prawa własności do urządzeń oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej w Starym Mieście na rzecz Spółki „Oświetlenie Uliczne i Drogowe" sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu. Starosta przypomniała, że kwestie związane z oświetleniem dróg nie leżą w gestii samorządu powiatowego. W związku z tym prawo własności instalacji oświetleniowych powinno być przeniesione na właściwy podmiot.
Uchwała została podjęta jednogłośnie - 5 głosami „za" . Materiał stanowi załącznik nr 28 do protokołu.
 
Punkt 29.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody pomiędzy Powiatem Konińskim a: Zbyszkiem Berezowskim, Teresą Andrzejak, Jerzym Pokrzywką i Leszkiem Pośpieszyńskim dotyczącej roszczeń pieniężnych wynikających z umowy o współpracy w zakresie usuwania i zabezpieczenia pojazdów na parkingach strzeżonych.
 
Temat ujęty w 29. punkcie porządku obrad przedstawił wicestarosta Andrzej Nowak.
Andrzej Nowak poinformował, że kwestia wypłaty zobowiązań za usuwanie i zabezpieczenie pojazdów na parkingach strzeżonych była rozpatrywana w dwóch aspektach. Pierwszy dotyczył uregulowania płatności w okresie, w którym obowiązek usuwania pojazdów nie należał do kompetencji starosty. Natomiast drugi dotyczył wypłaty zobowiązań po zmianie przepisów, według których podmiotem odpowiedzialnym za usuwanie pojazdów jest starosta.
Wicestarosta wyjaśnił, że zgodnie z dokonanymi ustaleniami, uregulowane zostaną tylko te należności, które wystąpiły po zmianie przepisów i nakładają obowiązek usuwania pojazdów na starostę (od sierpnia 2011 r.). Andrzej Nowak podkreślił, że zgodnie z projektem przedłożonej ugody, podmioty odpowiedzialne za usuwanie i przechowywanie pojazdów zrzekły się przysługujących im z tego tytułu odsetek.
Następnie głos zabrał radny Tadeusz Jaroszewski, który zapytał o termin i wysokość wypłat zaległych zobowiązań finansowych.
Odpowiedzi na to pytanie udzielił sekretarz, który poinformował, że do końca bieżącego roku przewiduje się wypłacenie 150.000,00 zł. Pozostałe zobowiązania będą spłacane sukcesywnie w kolejnych latach.
W związku z brakiem innych pytań członków Zarządu do przedstawionego materiału, starosta poddała dokument pod głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 29 do protokołu.
 
Punkt 30.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania i określenia zasad działania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ogłaszanych na rok 2014 przez Zarząd Powiatu Konińskiego.
 
O zreferowanie kolejnego tematu będącego przedmiotem zainteresowania Zarządu, przewodnicząca Zarządu poprosiła wicestarostę Andrzeja Nowaka.
Wicestarosta poinformował, że przedłożona uchwała dotyczy zmian w składzie osobowym Komisji Konkursowej opiniującej oferty składane w otwartych konkursach w roku 2014. Wyjaśnił, że zmiany spowodowane zostały rozwiązaniem stosunku pracy z jednym z członków Komisji. Andrzej Nowak podkreślił, że zgodnie z regulaminem niezbędne jest uzupełnienie składu komisji o nową osobę.
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie 5 - głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 30 do protokołu.
 
Punkt 31.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Powiat Koniński.
 
Punkt 31. porządku posiedzenia również omówił Wicestarosta Andrzej Nowak.
Wicestarosta wyjaśnił, że w związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej informującym o wysokości przyznanej powiatowi konińskiemu subwencji oświatowej, konieczne jest dokonanie zmian kwoty dotacji przypadającej na jednego wychowanka placówki niepublicznej - przysposabiającej do pracy uczniów z upośledzeniem umysłowym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Andrzej Nowak poinformował też, że wysokość dotacji wyniesie 3.198,25 zł.
Uchwała została podjęta jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 31 do protokołu.
 
Punkt 32.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie desygnowania delegata na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych".
 
Temat ujęty w punkcie 32. przedstawił Zarządowi Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.
Mirosław Kruszyński poinformował, że projekt przedmiotowej uchwały związany jest desygnowaniem Sekretarza Powiatu do reprezentowania samorządu na Walnym Zgromadzeniu WOKiSS. Przypomniał, że do czasu obsadzenia stanowiska sekretarza funkcję tą pełniła starosta koniński Małgorzata Waszak.
Z uwagi na brak pytań do przedstawionego dokumentu, przewodnicząca Zarządu poddała projekt uchwały pod głosowanie. Dokument został podjęty jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 32 do protokołu.
 
Punkt 33.
Informacja z realizacji projektu „Aglomeracja konińska - współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego".
 
Po poinformowaniu członków Zarządu, że przedmiotową informację otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia, starosta poprosiła o przybliżenie jej treści Witolda Nowaka - naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju.
Witold Nowak przypomniał, że wartość projektu „Aglomeracja konińska - współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego" opiewa na łączną kwotę 859.111,60 zł, w tym 772.066,60 zł stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Naczelnik zaznaczył, że informacja zawiera szczegółowy opis działań już podjętych oraz tych planowanych w najbliższym czasie. Witold Nowak podkreślił również znaczenie opracowywanych w ramach projektu dokumentów strategicznych tj. Studium rozwoju gospodarczego wraz z programem promocji terenów inwestycyjnych, Studium rozwoju transportu zrównoważonego czy Plan zrównoważonego gospodarowania energią dla aglomeracji.
Głos w dyskusji zabrała przewodnicząca Zarządu, która poinformowała, że działania dotyczące projektu zostaną także przedstawione na najbliższej Radzie Programowej PWSZ w Koninie.
W związku z brakiem uwag członków Zarządu do przedstawionej informacji, starosta Małgorzata Waszak poddała dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 33 do protokołu.
 
Punkt 34.
Rozpatrzenie wniosku w sprawie udzielenia wsparcia finansowego przez Powiat Koniński dla Komendy Miejskiej Policji w Koninie.
 
W tej części obrad głos zabrała starosta koniński.
Małgorzata Waszak poinformowała Zarząd, że Komenda Miejska Policji w Koninie zwróciła się do Powiatu z wnioskiem o udzielenia wsparcia finansowego w wysokości 80.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację budynków komisariatu w Ślesinie oraz w Golinie.
Jako pierwszy głos w sprawie zabrał wicestarosta Andrzej Nowak, który wyraził aprobatę dla wniosku Policji i zaproponował jego wniesienie pod obrady Rady Powiatu Konińskiego na najbliższą czerwcową sesję.
Za takim rozpatrzeniem sprawy opowiedział się także radny Stanisław Głąbicki.
Radny Jacek Wysocki uznał, że w celu podjęcia właściwej decyzji wniosek wymaga uzupełnienia o informacje jak przekazane przez Powiat środki miałyby zostać podzielone pomiędzy jednostki i na co konkretnie miałyby być wykorzystane.
Radny Tadeusz Jaroszewski zabierając głos stwierdził, że nie jest przeciwny udzieleniu pomocy finansowej. Przychylił się do propozycji omówienia i rozpatrzenia prośby KMP w Koninie na posiedzeniu rady powiatu.
Kończąc dyskusję w tym temacie, starosta Małgorzata Waszak zasugerowała, by udzielić wsparcia Policji kierując się możliwościami finansowymi powiatu. Według przewodniczącej Zarządu wniosek Komendy powinien również uzyskać opinie stałych komisji Rady Powiatu Konińskiego.
Pozostali członkowie Zarządu także zgodzili się, że komisje będą właściwym forum do omówienia tematu.
Materiał stanowi załącznik nr 34 do protokołu.
 
Punkt 35.
Sprawy bieżące.
 
W ostatnim punkcie posiedzenia poświęconym sprawom bieżącym starosta koniński odniosła się do wniosku radnego Mirosława Durczyńskiego w sprawie zabezpieczenia w budżecie powiatu dodatkowych środków finansowych z przeznaczeniem na wsparcie gminnych jednostek OSP. Małgorzata Waszak poinformowała, że jest możliwość wygospodarowania na ten cel dodatkowych 70.000,00 zł, czyli po 5.000,00 zł dla każdej gminy.
Członkowie Zarządu pozytywnie odnieśli się do propozycji starosty.
W związku z brakiem innych tematów przewodnicząca Zarządu podziękowała obecnym za udział i o godz. 1039 zakończyła posiedzenie Zarządu.
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
1. Starosta Koniński - Małgorzata Waszak
2. Wicestarosta Koniński - Andrzej Nowak
3. Członek Zarządu - Stanisław Głąbicki
4. Członek Zarządu - Tadeusz Jaroszewski
5. Członek Zarządu - Jacek Wysocki
 
Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu i wyborów samorządowych
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2014-10-07 08:27:25)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2014-10-07 08:27:25)
Lista wiadomości