logo
logo bip
Protokół Nr 103/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego w dniu 29 maja 2014 r.
Protokół Nr 103/2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
w dniu 29 maja 2014 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
 
Członkowie Zarządu Powiatu:
1. Małgorzata Waszak - starosta koniński;
2. Stanisław Głąbicki;
3. Tadeusz Jaroszewski;
4. Jacek Wysocki.
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu;
Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.
 
Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:
Małgorzata Hopen - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;
Marta J. Bagrowska - z-ca naczelnika Wydziału Rady i Zarządu Powiatu.
 
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczyła - Małgorzata Waszak - starosta koniński;
 
Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu i wyborów samorządowych.
 
Punkt 1.
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 
103 posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 830 otworzyła starosta koniński Małgorzata Waszak. Po powitaniu jego uczestników przedstawiła projekt porządku posiedzenia.
Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 3 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Punkt 2.
Przyjęcie protokołu.
 
Po zatwierdzeniu porządku obrad, starosta zwróciła się do członków Zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu nr 102/2014 z 15 maja 2014 r.
Uwag do protokołu nie zgłoszono, dokument został przyjęty jednogłośnie - 3 głosami „za".
 
Punkt 3.
Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2014.
 
Na prośbę przewodniczącej Zarządu treść wniosku przedstawił Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.
Skarbnik poinformował, że proponowane do tegorocznego budżetu zmiany są konsekwencją przekazanych powiatowi dotacji oraz wniosków złożonych przez wydziały/biura Starostwa Powiatowego oraz jednostki organizacyjne powiatu. Następnie omówił je szczegółowo zgodnie z treścią załącznika nr 3 do niniejszego protokołu.
Skarbnik przedstawił również autopoprawki, które nie zostały ujęte we wniosku. Wyjaśnił, że są one związane z wprowadzeniem do budżetu powiatu funduszy zewnętrznych, tj. 40.000,00 zł przekazanych w ramach pomocy finansowej przez gminę Stare Miasto na przebudowę drogi powiatowej Nr 3250 - ul. Lisiecka w Starym Mieście, 19.829,00 zł dotacji Wojewody Wielkopolskiego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie na wypłatę odprawy emerytalnej oraz nagrody jubileuszowej.
W związku z brakiem uwag starosta poddała wniosek pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 3 glosami „za".
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać wniosek przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 4.
Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2014-2023.
 
Starosta koniński ponownie poprosiła o zabranie głosu skarbnika powiatu.
Radzisław Kozłowski wyjaśnił, że wprowadzenie proponowanych autopoprawek do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2014 - 2023 jest konsekwencją zmian w budżecie powiatu, które zostały omówione w poprzednim punkcie porządku obrad.
W związku z brakiem uwag członków Zarządu do przedstawionego wniosku, starosta Małgorzata Waszak poddała dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 3 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać wniosek przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 5.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie publikacji informacji dotyczących wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2013 rok.
 
Punkt 5. porządku posiedzenia również omówił skarbnik powiatu.
Radzisław Kozłowski poinformował, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych, organ wykonawczy powiatu zobowiązany jest do podjęcia powyższej uchwały w celu opublikowania w BIP informacji z wykonania budżetu za 2013 rok. Skarbnik wyjaśnił, że materiał w skróconej formie przedstawia zestawienie dochodów i wydatków, a także udzielonych i otrzymanych dotacji.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego projektu uchwały, starosta poddała dokument pod głosowanie. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 3 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 
Punkt 6.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu.
 
W kolejnym punkcie porządku posiedzenia głos zabrała przewodnicząca Zarządu.
Starosta poinformowała, że projekt przedłożonej Zarządowi uchwały związany jest z udzieleniem pełnomocnictwa radcy prawnemu - p. Grażynie Ratajczyk w celu reprezentowania Powiatu Konińskiego przed sądami administracyjnymi w związku ze skargą na uchwałę Rady Powiatu Konińskiego w sprawie ograniczenia używania jednostek pływających na terenie powiatu.
Z uwagi na brak pytań do przedstawionego projektu uchwały, starosta poddała dokument pod głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 3 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
 
Po zrealizowaniu 6. punktu porządku obrad do uczestników posiedzenia dołączył radny Jacek Wysocki, który od godz. 8.45 uczestniczył w nim do wyczerpania porządku obrad.
 
Punkt 7.
Zatwierdzenie projektu arkuszy organizacji szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Koniński na rok szkolny 2014/2015.
 
W punkcie 7. posiedzenia, przewodnicząca Zarządu poprosiła o zabranie głosu naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
Małgorzata Hopen rozpoczęła omawianie materiałów od projektu arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie. Wyjaśniła, że dokument przygotowany dla placówki zakłada uruchomienie nowych oddziałów tj.: klasy sportowej oraz mundurowej w liceum ogólnokształcącym; oddziałów o profilach technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik kelner - w technikum, a także nauki zawodu kucharz w Zasadniczej Szkole Zawodowej. Następnie naczelnik omówiła projekt arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie, który w nowym roku szkolnym przewiduje kształcenie na kierunku akademickim i policyjno - wojskowym w liceum ogólnokształcącym oraz kształcenie wielozawodowe w zasadniczej szkole zawodowej. Małgorzata Hopen poinformowała również, że w oddziale zamiejscowym w Wilczynie planowane jest uruchomienie nowych kierunków kształcenia zawodowego tj. kowal, ogrodnik, kamieniarz, monter konstrukcji budowlanych oraz pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. Dodała, że arkusz uwzględnia też oddziały w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, a także przeprowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Kolejny arkusz organizacyjny przedstawiony przez naczelnik Małgorzatę Hopen dotyczył Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie. Wyjaśniła, że w liceum ogólnokształcącym prowadzony będzie nabór do klas: piłkarskiej, sportowo - ratowniczej, reportersko - aktorskiej, florystyczno - kosmetycznej i weterynaryjnej. Nowym zawodem w technikum będzie technik leśnik, a kursy zawodowe dotyczyć będą kierunków: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik rachunkowości oraz technik agrobiznesu. Naczelnik, poinformowała również, że w nadchodzącym roku szkolnym nie będzie zmian w organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rychwale. Natomiast w Powiatowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Ślesinie, ze względu na niedobory kadrowe, planuje się zatrudnić psychologa.
Podsumowując swoją wypowiedź Małgorzata Hopen zaznaczyła, że składająca się na cały etat liczba godzin dla poszczególnych nauczycieli uzależniona jest od wyników naboru do klas pierwszych. Dodała, że problem ten może wystąpić ZSE-U w Żychlinie oraz ZSP w Kleczewie.
Odnosząc się do przedstawionego materiału Małgorzata Waszak wyraziła nadzieję, że zaproponowana oferta edukacyjna w szkołach, dla których organem prowadzącym jest  Powiat Koniński, zaspokoi potrzeby lokalnego rynku pracy.
Po zakończonej dyskusji, przewodnicząca Zarządu poddała dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 4 głosami „za". 
 
Punkt 8.
Sprawy bieżące.
 
W „sprawach bieżących" Małgorzata Waszak odniosła się do pytania radnego Stanisława Gląbickiego dotyczącego wypłaty odszkodowań dla rolników z gmin powiatu, których uprawy ucierpiały w ubiegłym tygodniu w związku z wystąpieniem lokalnych podstopień.
Starosta wyjaśniła, że rolnicy mogliby liczyć na udzielenie przez wojewodę wielkopolskiego pomocy finansowej jeśli zostałby ogłoszony stan klęski żywiołowej. Ponadto, Małgorzata Waszak poinformowała, że sytuacja powodziowa w powiecie została opanowana i według informacji służb ryzyko wystąpienia kolejnych podstopień jest minimalne.
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad, starosta Małgorzata Waszak podziękowała obecnym za udział i o godz. 905 zakończyła posiedzenie Zarządu.
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
1. Starosta Koniński - Małgorzata Waszak
2. Członek Zarządu - Stanisław Głąbicki
3. Członek Zarządu - Tadeusz Jaroszewski
4. Członek Zarządu - Jacek Wysocki
 
 
Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu i wyborów samorządowych
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2014-07-22 14:51:53)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2014-07-22 14:51:53)
Lista wiadomości