logo
logo bip
Protokół Nr 101/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego w dniu 28 kwietnia 2014 r.
Protokół Nr 101/2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
w dniu 28 kwietnia 2014 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
 
Członkowie Zarządu Powiatu:
1. Małgorzata Waszak - starosta koniński;
2. Andrzej Nowak - wicestarosta koniński;
3. Stanisław Głąbicki;                                                                              
4. Tadeusz Jaroszewski;
5. Jacek Wysocki.
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu;
Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.
 
Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:
Marta J. Bagrowska - z-ca naczelnika Wydziału Rady i Zarządu Powiatu.
 
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczyła - Małgorzata Waszak - starosta koniński;
 
Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu i wyborów samorządowych.
 
Punkt 1.
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 
101 posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 845 otworzyła starosta koniński Małgorzata Waszak. Po powitaniu jego uczestników przedstawiła projekt porządku posiedzenia.
Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Punkt 2.
Przyjęcie protokołu.
 
Po zatwierdzeniu porządku obrad, starosta zwróciła się do członków Zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu nr 100/2014 z 24 kwietnia 2014 r.
W związku z ich brakiem protokół został przyjęty jednogłośnie - 5 głosami ,,za".
 
Punkt 3.
Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2013 r. w szczegółowości: bilans z wykonania budżetu powiatu; łączny bilans jednostek budżetowych; łączny rachunek zysków i strat jednostek (wariant porównawczy); łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek.
 
W punkcie 2. porządku obrad przewodnicząca Zarządu poprosiła o omówienie tematu Radzisława Kozłowskiego, skarbnika powiatu.
Radzisław Kozłowski przypomniał, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych, sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu musi być uzupełnione o bilans z wykonania budżetu powiatu, łączny bilans jednostek budżetowych, rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki.
Skarbnik wyjaśnił, że przedmiotowe sprawozdanie ma formę tabelaryczną i obejmuje bilans z wykonania budżetu przedstawiający poszczególne salda oraz sumę aktywów i pasywów, która na dzień 31.12.2013 r. wyniosła 4.868.536,62 zł. Skarbnik zwrócił też uwagę na pozycje dotyczące: środków pieniężnych (4.403.929,25 zł), należności i rozliczeń (411.211,35 zł) oraz inne aktywa (53.396,02 zł).
Radzisław Kozłowski dodał, że kolejny punkt sprawozdania dotyczy bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. Wynika z niego, że aktywa trwałe powiatu wzrosły o kwotę 10.282.788,31 zł, a łączna suma aktywów wyniosła 121.663.774,44 zł. Następnie skarbnik omówił rachunek finansowy zysków i strat, który zgodnie z zestawieniem zmian w funduszu jednostki stanowił w roku ubiegłym kwotę 11.508.680,03 zł.
W związku z brakiem uwag członków Zarządu do przedstawionego materiału, starosta koniński poddała dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął sprawozdanie jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Punkt 4.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie publikacji informacji dotyczących wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I kwartał 2014 roku.
 
Na prośbę przewodniczącej Zarządu głos ponownie zabrał Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.
Radzisław Kozłowski poinformował, że w pierwszym kwartale tego roku dochody budżetu powiatu zostały wykonane w 28,84% planu rocznego, tj. na kwotę 19.807.007,64 zł. Wydatki natomiast zrealizowane zostały na kwotę 16.527.286,04 zł, czyli na poziomie 22% planu. Skarbnik wyjaśnił, że różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 3.279.721,60 zł. Podkreślił też, że główne źródła finansowania budżetu powiatu wiążą się z podatkami dochodowymi od osób fizycznych (którego wykonanie wynosi 3.315.188,00 zł czyli 21,88%) oraz od osób prawnych (który zgodnie z planem wykonany został na kwotę 43.643,27 zł, czyli w 25,67% ). Skarbnik zwrócił również uwagę na kwotę 903.172,25 zł wpływów z tytułu opłaty komunikacyjnej, która osiągnęła w I kwartale 25,86% zakładanego planu.
Radzisław Kozłowski zapewnił, że plan finansowy powiatu na ten rok gwarantuje wykonanie ujętych zadań.
Starosta Małgorzata Waszak zapytała czy wzrost dochodów z podatku VAT (o 50% w porównaniu z I kwartałem 2013 r.) będzie skutkował zwiększoną wielkością wpływów do budżetu powiatu.
Skarbnik wyjaśnił, że choć sytuacja ta nie ma bezpośredniego przełożenia na dochody w budżecie, to jest ona pozytywnym sygnałem dla całej gospodarki i wiąże się ze wzrostem gospodarczym, a w konsekwencji zmniejszeniem bezrobocia.
Z uwagi na brak pytań członków Zarządu do przedstawionego projektu uchwały, starosta Małgorzata Waszak poddała dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Punkt 5.
Sprawy bieżące.
 
W ostatnim punkcie posiedzenia poświęconym sprawom bieżącym przewodnicząca Małgorzata Waszak zaprosiła uczestników posiedzenia na Eurofestyn z okazji 10 - lecia członkostwa Polski w UE, który odbędzie się 1 maja w Kramsku. Starosta poinformowała również, że kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu zaplanowano na czwartek, 15 maja br.
Po zrealizowaniu porządku obrad, starosta koniński podziękowała obecnym za udział i o godz. 910 zakończyła posiedzenie Zarządu.
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
1. Starosta Koniński - Małgorzata Waszak
2. Wicestarosta Koniński - Andrzej Nowak
3. Członek Zarządu - Stanisław Głąbicki
4. Członek Zarządu - Tadeusz Jaroszewski
5. Członek Zarządu - Jacek Wysocki
 
Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu i wyborów samorządowych
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2014-05-19 14:27:19)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2014-05-28 08:28:51)
Lista wiadomości