logo
logo bip
Protokół Nr 100/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego w dniu 24 kwietnia 2014 r.
Protokół Nr 100/2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
w dniu 24 kwietnia 2014 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
 
Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                       
1. Małgorzata Waszak - starosta koniński;
2. Andrzej Nowak - wicestarosta koniński;
3. Stanisław Głąbicki;
4. Tadeusz Jaroszewski;
5. Jacek Wysocki.
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu;
Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.
 
Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:
Elżbieta Sroczyńska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie;
Marta J. Bagrowska - z-ca naczelnika Wydziału Rady i Zarządu Powiatu.
 
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczyła - Małgorzata Waszak - starosta koniński;
 
Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu i wyborów samorządowych.
 
Punkt 1.
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 
100 posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 835 otworzyła starosta koniński Małgorzata Waszak. Po powitaniu jego uczestników przedstawiła projekt porządku posiedzenia.
Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Punkt 2.
Przyjęcie protokołu.
 
Po zatwierdzeniu porządku obrad, starosta zwróciła się do członków Zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu nr 99/2014 z 10 kwietnia 2014 r.
W związku z ich brakiem protokół został przyjęty jednogłośnie - 5 głosami ,,za".
 
Punkt 3.
Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2014.
 
Na prośbę przewodniczącej Zarządu treść wniosku przedstawił Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.
Skarbnik poinformował, że wprowadzone zmiany do przyszłorocznego budżetu wynikają z bieżącej działalności wydziałów/biur Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu. Następnie przybliżył zaproponowane zmiany zgodnie z treścią załącznika nr 3 do niniejszego protokołu.
Skarbnik przedstawił również autopoprawki, które nie zostały ujęte we wniosku. Wyjaśnił, że są one związane z wprowadzeniem do budżetu powiatu funduszy zewnętrznych, tj. 450.000,00 zł przekazanych w ramach pomocy finansowej przez gminę Rychwał na przebudowę drogi powiatowej Nr 3240 na odcinku Rozalin - Trójka, 200.000,00 zł z gminy Sompolno na realizację II etapu inwestycji na drodze 3205 Mostki - Przystronie - Lipiny - Koło, 70.000,00 zł dotacji Wojewody Wielkopolskiego dla Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie na zadania bieżące oraz 1,623,306,53 zł z Wielkopolskiego Urzędu Pracy na realizację projektu systemowego „Mogę Pracować" (z których 733,796,35 zł trafi do uczestniczących w projekcie gmin: Skulsk, Stare Miasto, Kramsk, Ślesin, Kazimierz Biskupi, Kleczew, Wilczyn, Rychwał i Rzgów).
W związku z brakiem uwag starosta poddała wniosek pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 5 glosami „za".
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać wniosek przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 4.
Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2014-2023.
 
Starosta koniński ponownie poprosiła o zabranie głosu skarbnika powiatu.
Radzisław Kozłowski wyjaśnił, że wprowadzenie proponowanych autopoprawek do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2014 - 2023 jest konsekwencją zmian w budżecie powiatu, które zostały omówione w poprzednim punkcie porządku obrad.
W związku z brakiem uwag członków Zarządu do przedstawionego wniosku, starosta Małgorzata Waszak poddała dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Punkt 5.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyboru oferty złożonej na otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2014 zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na organizacji i przeprowadzeniu Powiatowych Dni Rodziny 2014.
 
O zreferowanie tematu będącego przedmiotem 5. punktu porządku posiedzenia, starosta koniński poprosiła Elżbietę Sroczyńską - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
Dyrektor poinformowała, że na ogłoszony przez Zarząd Powiatu konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na organizacji i przeprowadzeniu tegorocznych Powiatowych Dni Rodziny przystąpił jeden podmiot - Stowarzyszenie „Sympatyków Ziemi Kazimierskiej". Oferta Stowarzyszenia uzyskała pozytywną ocenę Komisji Konkursowej. Przedsięwzięcie pn. „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat - integracja rodzin powiatu konińskiego" otrzyma dotację powiatu w wysokości 10.000,00 zł.
Małgorzata Waszak dodała, że Powiatowe Dni Rodziny odbędą się 18 maja na stadionie w Kazimierzu Biskupim i zostaną połączone z obchodami Powiatowego Dnia Seniora.
Starosta koniński poddała uchwałę pod głosowanie. W głosowaniu brało udział pięciu członków Zarządu:
1) Małgorzata Waszak - „za"
2) Andrzej Nowak - „za"
3) Stanisław Głąbicki - „za"
4) Tadeusz Jaroszewski - „za"
5) Jacek Wysocki - „za"
Uchwała została podjęta jednogłośnie - 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 
Punkt 6.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie.
 
W kolejnym punkcie porządku posiedzenia głos zabrał wicestarosta Andrzej Nowak.
Wicestarosta poinformował, że projekt przedłożonej Zarządowi uchwały związany jest z udzieleniem dyrektor Halinie Wójcik upoważnienia do składania oświadczeń woli oraz zawierania umów cywilno-prawnych w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: Termomodernizacja budynku B i C Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie" współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Z uwagi na brak pytań do przedstawionego projektu uchwały, starosta poddała dokument pod głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
 
Punkt 7.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".
 
Punkt 7. porządku obrad omówiła starosta koniński przedstawiając zasługi osób i podmiotów nominowanych do tytułu „Zasłużony dla powiatu konińskiego".
Małgorzata Waszak zaproponowała, by Zarząd przychylił się do decyzji Kapituły i przyznał najważniejsze odznaczenie powiatu działaczom OSP - Romanowi Klimasowi, Wojciechowi Kowalczykowi, Sławomirowi Szczepańskiemu, Józefowi Popieli, Jerzemu Wielgóreckiemu oraz Janowi Tomczakowi - za działalność na rzecz społeczności lokalnej oraz zaangażowanie w rozwój jednostek. Starosta wyjaśniła również, że kolejne odznaczenia związane są z wybitnymi osiągnięciami w dziedzinie sportu, a dotyczą: prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego „Maraton" w Sompolnie - Marka Wiśniewskiego, a także klubów: „Górnik Konin", „Sokół Kleczew", „Medyk Konin", „Wilki Wilczyn" oraz UKS „OSiR Kleczew". Kapituła postanowiła uhonorować także Andrzeja Olszewskiego - działacza Oddziału Związku Inwalidów Wojennych RP w Koninie; Piotra Szymankiewicza i Elżbietę Pawłowską - działaczy społecznych z gminy Golina; Andrzeja Pomockiego, Janusza Sarnowskiego i Leonarda Sarnocińskiego - sadowników i przedsiębiorców rolnych z gminy Stare Miasto. Przewodnicząca Zarządu dodała też, że Kapituła pozytywnie zaopiniowała wnioski złożone przez Burmistrza Miasta Sompolno o nadanie tytułu podmiotom zbiorowym: Kołu Gospodyń Wiejskich w Sycewie, Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej w Sompolnie oraz Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sompolnie.
Po przedstawieniu wszystkich kandydatur, starosta Małgorzata Waszak poddała projekt uchwały pod głosowanie. W jego wyniku dokument został podjęty jednogłośnie - 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 8.
Aneks do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie na rok szkolny 2013/2014.
 
O przedstawienie kolejnego tematu Małgorzata Waszak poprosiła wicestarostę Andrzeja Nowaka.
Wicestarosta koniński wyjaśnił, że powodem zaproponowanych przez dyrektor szkoły zmian jest długotrwałe zwolnienie lekarskie nauczyciela geografii. Aneks do arkusza organizacyjnego przewiduje więc na czas nieobecności pedagoga zastępstwo innego nauczyciela pracującego w szkole.
Andrzej Nowak dodał, że wprowadzone aneksem zmiany nie spowodują dodatkowych konsekwencji finansowych dla budżetu powiatu.
Przedstawiony dokument został zatwierdzony przez Zarząd jednogłośnie - 5 głosami „za".
             
Punkt 9.
Sprawy bieżące.
 
W „sprawach bieżących" przewodnicząca Małgorzata Waszak przypomniała, że najbliższe posiedzenie Zarządu Powiatu zaplanowane zostało na poniedziałek,28 kwietnia.
Głos zabrał też radny Tadeusz Jaroszewski, który zaprosił uczestników posiedzenia na VIII Regionalne Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi o Puchar Starosty Konińskiego, które odbędą się 18 maja w Krzymowie.
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad, starosta Małgorzata Waszak podziękowała obecnym za udział i o godz. 920 zakończyła posiedzenie Zarządu.
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
1. Starosta Koniński - Małgorzata Waszak
2. Wicestarosta Koniński - Andrzej Nowak
3. Członek Zarządu - Stanisław Głąbicki
4. Członek Zarządu - Tadeusz Jaroszewski
5. Członek Zarządu - Jacek Wysocki
 
Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu i wyborów samorządowych
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2014-05-09 13:37:22)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2014-05-28 08:28:28)
Lista wiadomości