logo
logo bip
Protokół Nr 99/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego w dniu 10 kwietnia 2014 r.
Protokół Nr 99/2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
w dniu 10 kwietnia 2014 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
 
Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                       
1. Małgorzata Waszak - starosta koniński;
2. Andrzej Nowak - wicestarosta koniński;
3. Stanisław Głąbicki;
4. Tadeusz Jaroszewski;
5. Jacek Wysocki.
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu;
Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.
 
Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:
Elżbieta Olszowska - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Koninie;
Małgorzata Hopen - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;
Jadwiga Rachwalik - naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa;
Krystyna Grabowska - naczelnik Wydziału Rady i Zarządu Powiatu;
Małgorzata Lalak - naczelnik Wydziału Nieruchomości;
Andrzej Kimnes - dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie;
Witold Nowak - naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju;
Paweł Figurski - kierownik Biura Spraw Obronnych
Marta J. Bagrowska - z-ca naczelnika Wydziału Rady i Zarządu Powiatu.
 
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczyła - Małgorzata Waszak - starosta koniński;
 
Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu i wyborów samorządowych.
 
Punkt 1.
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 
99 posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 830 otworzyła starosta koniński Małgorzata Waszak. Po powitaniu jego uczestników przedstawiła projekt porządku posiedzenia.
Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Punkt 2.
Przyjęcie protokołu.
 
Po zatwierdzeniu porządku obrad, starosta zwróciła się do członków Zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu nr 98/2014 z 28 marca 2014 r.
Następnie głos zabrał Wicestarosta Andrzej Nowak, który poprosił o dokonanie korekty w punkcie 4. protokołu.
W związku z brakiem innych uwag protokół został przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za".
 
Punkt 3.
Informacja dotycząca oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej miasta Konina i powiatu konińskiego.
 
Przystępując do realizacji kolejnego tematu starosta poinformowała, że sprawozdania ujęte w punktach 3., 4. i 5. porządku obrad będą przedmiotem posiedzeń Komisji Rady Powiatu, w których wezmą udział przedstawiciele służb odpowiedzialnych za ich przygotowanie. Posiedzenia te będą stosownym miejscem do zgłaszania uwag oraz zadawania pytań do przedstawionych materiałów. W związku z tym, Małgorzata Waszak zaproponowała, aby Zarząd przyjął wszystkie trzy informacje w proponowanym brzmieniu. Poinformowała też, że każda z nich będzie głosowana oddzielnie.
Informację dotyczącą oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej miasta Konina i powiatu konińskiego, starosta Małgorzata Waszak poddała pod głosowanie. Dokument został przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 3 cd. do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać informację Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 4.
Sprawozdanie z realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej na terenie miasta Konina i powiatu konińskiego w roku 2013.
 
Starosta poddała pod głosowanie sprawozdanie z realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej przedłożone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koninie. Dokument przyjęto jednogłośnie - 5 głosami „za". Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać sprawozdanie Przewodniczącemu Rady jako materiał sesyjny.
 
Punkt 5.
Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Delegatury w Koninie na terenie powiatu konińskiego za 2013 rok.
 
Sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Delegatury w Koninie na terenie powiatu konińskiego przyjęto jednogłośnie - 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać sprawozdanie Przewodniczącemu Rady jako materiał sesyjny.
 
Punkt 6.
Informacja z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Koninie w 2013 roku.
 
W punkcie 6. porządku posiedzenia starosta Małgorzata Waszak poprosiła o zabranie głosu Elżbietę Olszowską - Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Koninie.
Elżbieta Olszowska rozpoczęła swoją wypowiedź od wyjaśnienia Zarządowi, że funkcjonujący od 15 lat Inspektorat pracuje na podstawie przepisów ustawy Prawo Budowlane z 1994 r. Dodała też, że poczynione w tym czasie zmiany w prawie budowlanym miały charakter „kosmetyczny" i nie wpłynęły znacząco na regulacje w tej dziedzinie.
Inspektor przypomniała, że prowadzenie robót budowlanych nakłada na inwestora obowiązek zgłoszenia bądź uzyskania pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia obiektu budowlanego do odbioru. W ubiegłym roku do organu wpłynęły 1032 zawiadomienia o rozpoczęciu budowy oraz 578 o jej zakończeniu. Znaczna część spraw dotyczyła też zgłoszeń oraz doniesień o naruszeniu przepisów Prawa Budowlanego. Reakcją na nie było przeprowadzenie przez Inspektorat 346 kontroli.    
Inspektor Olszowska odniosła się też do pozostałych danych ujętych w sprawozdaniu. Podkreśliła, że na realizację tak wielu zadań Inspektorat Nadzoru Budowlanego dysponował skromnym budżetem, na poziomie 509.900,00 zł. W tym miejscu, podziękowała władzom powiatu za wsparcie i pomoc udzieloną jednostce w ubiegłym roku.
W związku z brakiem uwag członków Zarządu do przedstawionej informacji, starosta Małgorzata Waszak poddała dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął informację jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
 
Ustalenia:
Informację z realizacji zadań Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Koninie w 2013 r. Zarząd Powiatu postanowił wnieść pod obrady Rady Powiatu i przekazać ją Przewodniczącemu jako materiał sesyjny.
 
Punkt 7.
Informacja o projektach realizowanych przez Powiat Koniński z udziałem zewnętrznych środków finansowych w 2013 roku.
 
Starosta zapewniła, że informację o ubiegłorocznych projektach powiatu realizowanych z udziałem zewnętrznych środków finansowych, członkowie Zarządu otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia. O jej przedstawienie Przewodnicząca poprosiła Witolda Nowaka - naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju.
Witold Nowak poinformował Zarząd, że w 2013 r. Powiat pozyskał ze źródeł pozabudżetowych (programów unijnych i rządowych) środki w wysokości 30.312.592,55 zł , co pozwoliło zrealizować 39 zadań z zakresu opieki społecznej, aktywizacji osób bezrobotnych, edukacji, ochrony środowiska i drogownictwa.
Naczelnik wyjaśnił, że szczegółowy opis przedsięwzięć zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych zawiera tabela stanowiąca załącznik do ww. informacji. Z satysfakcją dodał, że w 2013 r. samorząd wykazał się większą skutecznością w pozyskiwaniu środków niż w latach ubiegłych.
W związku z brakiem uwag do przedstawionego dokumentu, starosta poddała go pod głosowanie. Zarząd przyjął informację jednogłośnie - 5 głosami „za". Stanowi ona załącznik nr 7 do protokołu.
 
Ustalenia:
Informację o projektach realizowanych przez Powiat Koniński z udziałem zewnętrznych środków finansowych w 2013 r., Zarząd Powiatu postanowił przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 8.
Sprawozdanie z działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina" w roku 2013.
 
Sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina" omówiła przewodnicząca Zarządu. Poinformowała, że jednym z najważniejszych zadań realizowanych przez LOT „Marina" w 2013 r. (jak i w latach wcześniejszych) było prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej, które mieści się przy ul. Dworcowej w Koninie. Organizacja realizowała też inne statutowe zadania, polegające m.in.: na promocji regionu konińskiego podczas krajowych i zagranicznych imprez targowych, podejmowaniu działań o charakterze medialnym, a także administrowaniu i redagowaniu stron internetowych.
Starosta przypomniała też, że stowarzyszenie finansowane jest ze składek członkowskich oraz dotacji przekazywanych przez Powiat Koniński i Miasto Konin.
W związku z brakiem uwag do przedstawionego sprawozdania, Małgorzata Waszak poddała dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął sprawozdanie jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
 
Punkt 9.
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku.
 
O zreferowanie kolejnego tematu będącego przedmiotem zainteresowania Zarządu, starosta koniński poprosiła Małgorzatę Hopen - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
Naczelnik przypomniała, że ubiegłoroczna współpraca powiatu z organizacjami pozarządowymi realizowana była na dwóch płaszczyznach: poprzez udzielanie dotacji na realizację powierzonych zadań publicznych oraz współpracę w zakresie informowania o planowanych kierunkach działalności i realizacji wspólnych projektów.
W ramach prowadzonej współpracy powiat przekazał NGO 1.262.520,00 zł. W tym celu, Zarząd ogłosił w ubiegłym roku 7 konkursów na realizację zadań z kultury, ochrony środowiska, pomocy społecznej i kultury fizycznej. Na 65 nadesłanych ofert, 37 zostało ocenionych pozytywnie. Z uznaniem Zarządu spotkały się też 2 oferty złożone poza konkursem. W ramach tzw. „krótkiej ścieżki" powiat przyznał i przekazał dofinansowanie w łącznej wysokości 20.000,00 zł.
Naczelnik Hopen dodała, że poza pomocą finansową, powiat wspierał NGO organizując szkolenia oraz prowadząc konsultacje projektów aktów prawa miejscowego. Organizacje pozarządowe oraz realizowane przez nie przedsięwzięcia były również promowane w lokalnych mediach.
W związku z brakiem uwag Zarządu do przedstawionego materiału, starosta poddała sprawozdanie pod głosowanie. W jego wyniku dokument przyjęto jednogłośnie - 5 głosami „za". Stanowi on załącznik nr 9 do protokołu.
 
Ustalenia
Zarząd Powiatu postanowił przekazać sprawozdanie Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 10.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie zasad przygotowania i zatwierdzania arkuszy organizacji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Koniński.
 
Przewodnicząca Małgorzata Waszak przypomniała, że przedmiotowy dokument członkowie Zarządu otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia. O przybliżenie jego treści ponownie poprosiła Małgorzatę Hopen.
Małgorzata Hopen wyjaśniła, że ustawa o systemie oświaty zobowiązuje Zarząd Powiatu do zatwierdzenia planów organizacji pracy szkół i placówek oświatowych w postaci arkuszy organizacji na dany rok.
Naczelnik zwróciła uwagę na załączniki do przedmiotowej uchwały, które zawierają wzory wykazów: kadry pedagogicznej w kontekście awansu zawodowego oraz nauczycieli, których stosunek pracy ulega zmianie, a także dokument dotyczący organizacji placówki w roku szkolnym uwzględniający liczbę uczniów i zatrudnionych pracowników pedagogicznych i administracyjnych oraz oddziałów.
W związku z brakiem uwag Zarządu do przedstawionego dokumentu, starosta poddała projekt uchwały pod głosowanie. Został ona podjęta jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
 
Punkt 11.
Informacja o wyróżnieniach i nagrodach za wysokie wyniki sportowe osiągnięte przez zawodników i trenerów w 2013 roku.
 
Przystępując do omówienia 22. punktu porządku obrad Małgorzata Hopen przedstawiła proponowaną przez wydział listę zawodników, trenerów i działaczy sportowych z powiatu konińskiego, których ubiegłoroczne wyniki zasługują na nagrody oraz wyróżnienia.
Dodała też, że na uhonorowanie zasłużonych w dziedzinie sportu zabezpieczono w budżecie Powiatu Konińskiego środki finansowe w wysokości 9.000,00 zł. Wręczenie przyznanych nagród i wyróżnień nastąpi podczas uroczystego podsumowania roku sportowego, które odbędzie się 28 kwietnia w sali balowej pałacu w Żychlinie.
Zarząd przychylił się do przedstawionych propozycji i przedłożoną informację przyjął jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
 
Punkt 12.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Krzymów.
 
Relacjonując kolejny temat posiedzenia starosta koniński Małgorzata Waszak poinformowała, że wójt Gminy Krzymów wyraził wolę przyjęcia do realizacji zadania polegającego na przebudowie skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną w miejscowości Krzymów.
Starosta dodała, że w związku z tym, że inwestycja ta w części stanowi zadanie własne Powiatu, samorząd powiatowy przekaże gminie na jej realizację 30.000,00 zł.
Głos w dyskusji zabrał radny Tadeusz Jaroszewski, który wyraził zadowolenie z decyzji o podjęciu prac drogowych na skrzyżowaniu w Krzymowie.
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
 
Po zrealizowaniu 12. punktu porządku posiedzenia, starosta Małgorzata Waszak poprosiła wicestarostę Andrzeja Nowaka o poprowadzenie pod jej nieobecność dalszej części obrad i o godzinie 9.35 opuściła salę.
 
Punkt 13.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Powiatowemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie.
 
Wicestarosta Andrzej Nowak poprosił o zabranie głosu w kolejnym temacie Andrzeja Kimnesa - dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie.
Dyrektor wyjaśnił, że przedłożony Zarządowi projekt uchwały został przygotowany w związku ze zmianą statutu PODGiK spowodowaną włączeniem stanowiska Geodety Powiatowego w struktury Starostwa Powiatowego w Koninie.
Zarząd przyjął projekt uchwały jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
 
Ustalenia
Zarząd Powiatu postanowił przekazać projekt uchwały Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 14.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stare Miasto.
 
W tej części obrad wicestarosta koniński poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Stare Miasto przedstawi Jadwiga Rachwalik - naczelnik wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
Jadwiga Rachwalik wyjaśniła, że gmina Stare Miasto zwróciła się do Zarządu Powiatu o wsparcie finansowe w związku z organizacją międzynarodowej konferencji pn.: „Segregujmy - świat ratujmy". Podkreśliła, że proponowana kwota dofinansowana - 2.000,00 zł przeznaczona zostanie na nagrody dla uczestniczących w konkursie plastycznym uczniów szkół z gminy Stare Miasto.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego materiału, wicestarosta poddał dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął projekt uchwały jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
 
Ustalenia
Zarząd Powiatu postanowił przekazać projekt uchwały Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 15.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyboru ofert złożonych na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego ogłoszony przez Zarząd Powiatu Konińskiego w dniu 10 marca 2014 r.
 
Andrzej Nowak zapewnił członków Zarządu, że projekt uchwały w powyższej sprawie otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia, następnie o zabranie głosu ponownie poprosił Jadwigę Rachwalik.
Naczelnik poinformowała Zarząd, że do konkursu na realizację zadań w dziedzinie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego przystąpiło 9 oferentów, z których 5 uzyskało wymaganą liczbę punktów i zakwalifikowało się do otrzymania dofinansowania. Dodała, że łączna wysokość przyznanych dotacji wyniosła 50.000,00 zł.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego dokumentu, wicestarosta koniński poddał go pod głosowanie. W głosowaniu brało udział czterech członków Zarządu:
1) Andrzej Nowak- „za"
2) Stanisław Głąbicki - „za"
3) Tadeusz Jaroszewski - „za"
4) Jacek Wysocki- „za"
Uchwała została podjęta jednogłośnie - 4 głosami „za" . Materiał stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
 
Punkt 16.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego.
 
Wicestarosta poprosił Małgorzatę Lalak - naczelnik Wydziału Nieruchomości o omówienie tematu ujętego w 16. punkcie porządku posiedzenia.
Małgorzata Lalak przypomniała, że projekt uchwały dotyczy nabycia przez Powiat Koniński nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Wola Spławiecka, gmina Kleczew. Wyjaśniła też, że właściciel nieruchomości zmienił swój pierwotny wniosek i zwrócił się o wykupienie dwóch działek ozn. nr ewid. 9/4 i 9/5 z pominięciem działki 9/6.
Naczelnik dodała, że powiat nabędzie na własność przedmiotowe nieruchomości za kwotę 2.352,20 zł. Zapewniła też, że przeprowadzone przez Wydział Nieruchomości postępowanie wyjaśniające potwierdziło zasadność nabycia przez powiat wskazanych działek.
W związku z brakiem pytań członków Zarządu do przedstawionego materiału, wicestarosta poddał dokument pod głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 17.
Decyzja o ustanowieniu trwałego zarządu nieruchomości na rzecz Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie.
 
W sprawie decyzji będącej przedmiotem tej części obrad głos ponownie zabrała naczelnik Małgorzata Lalak.
Poinformowała uczestników posiedzenia, że przedłożony dokument dotyczy ustanowienia na rzecz Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej trwałego zarządu nieruchomości położonej przy ulicy Benesza w Koninie. Dodała też, że opłata roczna z tego tytułu władania nieruchomością wyniesie 7.113,00 zł.
Decyzja została przyjęta przez Zarząd Powiatu jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
 
Punkt 18.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu Konińskiego przed sądami administracyjnymi w związku ze skargą na uchwałę nr VIII/47/03 z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie ograniczenia używania jednostek pływających na terenie powiatu konińskiego.
 
Punkt 18. porządku posiedzenia omówiła Krystyna Grabowska - naczelnik Wydziału Rady i Zarządu Powiatu.
Krystyna Grabowska poinformowała, że ww. dokument dotyczy udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu do reprezentowania Rady Powiatu Konińskiego przed sądami administracyjnymi w związku ze skargą prokuratora na uchwałę w sprawie ograniczenia używania jednostek pływających na terenie powiatu konińskiego. Naczelnik wyjaśniła, że wskazanym przez prokuratora powodem wniesienia skargi jest nadużycie kompetencji przez organ stanowiący powiatu.
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 19.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uzgodnienia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Kazimierz Biskupi oraz Sokółki, gmina Kazimierz Biskupi.
 
Wicestarosta koniński poinformował, że Wójt Gminy Kazimierz Biskupi wystąpił do Zarządu Powiatu o uzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Dokument dotyczy terenów położonych w obrębie geodezyjnym: Sokółki i Kazimierz Biskupi.
Andrzej Nowak wyjaśnił, że zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Zarząd po ustaleniu czy zmiany te nie kolidują z zadaniami samorządu powiatowego, zobowiązany jest do wydania opinii w tej sprawie. Podkreślił, że Wydział Architektury i Budownictwa nie wniósł żadnych zastrzeżeń do dokumentu i zaproponował, aby rozpatrzyć wniosek pozytywnie.
Z uwagi na brak pytań do przedstawionego dokumentu, wicestarosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. Został on podjęty jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
 
Punkt 20.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
 
W tej części posiedzenia wicestarosta przedstawił projekt uchwały dotyczący zaopiniowania wniosku złożonego przez Prezydenta Konina w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych miasta w obrębie geodezyjnym Wola Łaszczowa.
Andrzej Nowak podkreślił, że Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie nie wniósł żadnych zastrzeżeń do przedstawionej dokumentacji i zaproponował, aby zaopiniować wniosek pozytywnie.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
 
Punkt 21.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2014.
 
Na prośbę wicestarosty, treść projektu przedmiotowej uchwały przedstawił Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.
Radzisław Kozłowski omówił proponowane zmiany w tegorocznym budżecie powiatu, po stronie dochodów i wydatków (zgodnie z treścią projektu uchwały stanowiącego załącznik nr 21 do protokołu).
Skarbnik odniósł się do zmian wynikających z porozumień, umów i pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego. Wyjaśnił też przyczyny ewoluowania planu dochodów i wydatków budżetu w zakresie zadań własnych.
Z uwagi na brak pytań do przedstawionego dokumentu, wicestarosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za".
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 22.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2014 - 2023.
 
Wicestarosta ponownie poprosił o zabranie głosu skarbnika powiatu.
Odnosząc się do proponowanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013 - 2023 Radzisław Kozłowski wyjaśnił, że są one podyktowane zmianami w tegorocznym budżecie Powiatu omówionymi w poprzednim punkcie porządku obrad.
W związku z brakiem uwag członków Zarządu do przedstawionego projektu uchwały, Andrzej Nowak poddał dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać dokument przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 23.
Sprawozdanie Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Koninie z przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2014 r. na terenie powiatu konińskiego.
 
O zreferowanie tematu, będącego przedmiotem kolejnego punktu porządku posiedzenia, wicestarosta koniński poprosił Pawła Figurskiego - kierownika Biura Spraw Obronnych.
Paweł Figurski poinformował, że powiat prowadził tegoroczną kwalifikację wojskową w dniach od 3 lutego do 24 marca 2014 r.
W tym roku, przed komisję lekarską stawiło się 940 mężczyzn z rocznika podstawowego, tj. urodzonych w 1995 roku. Przebadano także 8 osób z roczników starszych i 21 kobiet - absolwentek kierunków przydatnych do służby wojskowej.
Kwalifikacja przebiegała bez zakłóceń, a frekwencja wyniosła prawie 98%. Główną przyczyną niestawiennictwa poborowych była zmiana miejsca zamieszkania i niedopełnienie obowiązku zgłoszenia tego faktu odpowiednim organom.
Kierownik poinformował, że za zdolnych do odbywania służby wojskowej oraz pełnienia takiej służby poza granicami kraju, komisja uznała 878 osób wezwanych do kwalifikacji wojskowej z rocznika podstawowego. W tej grupie znalazły się też wszystkie osoby z roczników starszych i kobiety. Orzeczenie o niezdolności do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju i kategorię „D" otrzymało 41 badanych, a 21 - uznano za całkowicie niezdolnych (z kategorią „E"). Na badania dodatkowe skierowano 21 mężczyzn. W wszystkich przypadkach wiązało się to z wizytą u okulisty.
Z uwagi na brak pytań do przedstawionego sprawozdania, wicestarosta poddał dokument pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
 
Punkt 24.
Sprawy bieżące.
 
W ostatnim punkcie posiedzenia poświęconym sprawom bieżącym o zabranie głosu poprosił Tadeusz Jaroszewski. Rady wykazał zainteresowanie sprawą uregulowania należności firmom, które ponoszą koszty za przechowywanie na parkingach pojazdów sholowanych z dróg powiatowych.
Wicestarosta odpowiedział, że należności te zostaną uregulowane w ciągu najbliższych 3 lat, a wszystkie zainteresowane podmioty będą na bieżąco informowane o sprawie.
Andrzej Nowak podziękował obecnym za udział i o godz. 1032 zakończył posiedzenie Zarządu.         
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
1. Starosta Koniński - Małgorzata Waszak
2. Wicestarosta Koniński - Andrzej Nowak
3. Członek Zarządu - Stanisław Głąbicki
4. Członek Zarządu - Tadeusz Jaroszewski
5. Członek Zarządu - Jacek Wysocki
 
 
Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu i wyborów samorządowych
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2014-05-09 11:38:07)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2014-06-02 09:01:55)
Lista wiadomości