logo
logo bip
Protokół Nr 98/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego w dniu 28 marca 2014 r.
Protokół Nr 98/2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
w dniu 28 marca 2014 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
 
Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                       
1. Małgorzata Waszak - starosta koniński;
2. Andrzej Nowak - wicestarosta koniński;
3. Stanisław Głąbicki;
4. Tadeusz Jaroszewski;
5. Jacek Wysocki.
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu;
Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.
 
Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:
Elżbieta Sroczyńska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie;
Małgorzata Hopen - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;
Halina Dąbrowska - z-ca naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa;
Krystyna Grabowska - naczelnik Wydziału Rady i Zarządu Powiatu;
Sławomir Syczewski - radca prawny.
 
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczyła - Małgorzata Waszak - starosta koniński;
 
Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu i wyborów samorządowych.
 
Punkt 1.
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 
98 posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 830 otworzyła starosta koniński Małgorzata Waszak. Po powitaniu jego uczestników przedstawiła projekt porządku posiedzenia.
Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Punkt 2.
Przyjęcie protokołu.
 
Po zatwierdzeniu porządku obrad, starosta zwróciła się do członków Zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu nr 97/2014 z 20 marca 2014 r.
W związku z ich brakiem protokół został przyjęty jednogłośnie - 5 głosami ,,za".
 
Punkt 3.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zakazu i ograniczenia używania jednostek pływających na terenie powiatu konińskiego.
 
Starosta koniński przypomniała, że członkowie Zarządu otrzymali w/w projekt uchwały wraz z innymi materiałami posiedzenia. O omówienie treści dokumentu poprosiła Halinę Dąbrowską - z-cę naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
Halina Dąbrowska przypomniała, że w związku z zapewnieniem odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, ustawa o ochronie środowiska przyznaje organowi stanowiącemu powiatu uprawnienia w zakresie ograniczania lub zakazu używania na określonych zbiornikach jednostek pływających lub tylko niektórych ich rodzajów. Dodała też, że ograniczenia te nie dotyczą jednostek, których użycie konieczne jest do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego lub utrzymywania zbiorników wodnych. W związku z powyższym niezbędne jest podjęcie uchwały, która będzie regulowała tą kwestię.
Naczelnik wyjaśniła, że przedłożony Zarządowi projekt uchwały dotyczy zakazu używania sprzętu pływającego napędzanego silnikami spalinowymi na wszystkich jeziorach powiatu konińskiego z wyjątkiem jezior leżących w ciągu drogi wodnej Kanał Ślesiński (Warta - Gopło). Zakaz ten nie będzie jednak obowiązywał jednostek pływających po Jeziorze Skulskim w okresie od 15 do 31 sierpnia każdego roku, w związku z odbywającymi się na tych wodach motorowodnymi mistrzostwami świata.
Wicestarosta Andrzej Nowak zapytał, czy wszystkie niezbędne podmioty wyraziły pozytywną opinię w sprawie organizacji mistrzostw na jeziorze w Skulsku.
Halina Dąbrowska odpowiedziała, że jest to impreza cykliczna i nigdy do jej organizacji nie było żadnych uwag.
W związku z brakiem innych pytań do przedstawionego materiału, projekt uchwały starosta poddała pod głosowanie. Dokument przyjęto jednogłośnie - 5 głosami „za". Stanowi on załącznik nr 3 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 4.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Konińskiego na dzień 31.12.2013 r.
 
Przystępując do realizacji 4. punktu porządku posiedzenia, starosta Małgorzata Waszak podkreśliła, że dochody w ubiegłym roku zostały wykonane na poziomie 97,36% natomiast wydatki 93,67%. Następnie poinformowała Zarząd, że w związku z realizacją 19 zadań inwestycyjnych na drogach, samorząd poniósł w roku ubiegłym wydatki w wysokości 11.894.412,00 zł. Przewodnicząca Zarządu zwróciła również uwagę, że w 2013 roku powiat spłacił około 6,500,000,00 zł kwoty kredytów zaciągniętych w poprzedniej kadencji.
W dalszej części obrad głos w temacie zabrał skarbnik powiatu Radzisław Kozłowski, który poinformował, że planowany deficyt w wysokości 3.203.940,00 zł na koniec roku wynosił 47.919,65 zł. Skarbnik wyjaśnił również, jak kształtowały się zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu funduszy pomocowych, dotacji celowych oraz subwencji. Podkreślił też, że główne źródła finansowania budżetu powiatu wiążą się z podatkiem dochodowym od osób fizycznych, którego wykonanie wyniosło 101,39% (14.148.654,00 zł) oraz z podatkiem dochodowym od osób prawnych - wykonanym w 121,42% (215.548,25 zł). Radzisław Kozłowski zaznaczył również, że powiat realizował 7 projektów z udziałem środków unijnych na łączną kwotę 1.009.522,73 zł. Przypomniał też, że samorząd zaciągnął w ubiegłym roku kredyt w wysokości 8.265.495,00 w celu restrukturyzacji zadłużenia. Na zakończenie swojej wypowiedzi, skarbnik odniósł się do stanu mienia powiatu, którego wartość wzrosła o 15.337.152,00 zł.
Starosta Małgorzata Waszak wyjaśniła, że kredyt został przeznaczony na spłatę wcześniejszych kredytów wydłużając tym samym okres spłaty zaciągniętych zobowiązań. Dodała także, że sprawozdanie w sposób szczegółowy będzie omawiane na posiedzeniach komisji rady powiatu.
Wicestarosta Andrzej Nowak zapytał, ile wynosiła nadwyżka budżetowa w roku 2013.
Skarbnik odpowiedział, że wysokość nadwyżki to blisko 3,156,000,00 zł.
W związku z brakiem innych pytań członków Zarządu do przedstawionego dokumentu, starosta poddała go pod głosowanie. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Konińskiego na dzień 31.12.2013 r. Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie - 5 głosami „za". Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Punkt 5.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyboru ofert złożonych na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ogłoszony przez Zarząd Powiatu Konińskiego w dniu 11 lutego 2014 r.
 
Kolejny punkt porządku obrad omówił wicestarosta Andrzej Nowak.
Wicestarosta poinformował, że środki przeznaczone w tym roku na realizację zadań z kultury, sztuki, ochrony dóbr, kultury i dziedzictwa narodowego wynoszą 59.000,00 zł. Na ogłoszony przez Zarząd Powiatu otwarty konkurs wpłynęło 16 ofert, z których 12 spełniło wymogi formalne. Po dokonaniu oceny merytorycznej komisja zaproponowała Zarządowi przyznanie dofinansowania 7 podmiotom na łączną kwotę 30.195,00 zł.
Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do przedstawionego materiału. W związku z tym starosta poddała projekt uchwały pod głosowanie. W głosowaniu jawnym imiennym brało udział pięciu członków Zarządu:
1) Małgorzata Waszak - „za"
2) Andrzej Nowak - „za"
3) Stanisław Głąbicki - „za"
4) Tadeusz Jaroszewski - „za"
5) Jacek Wysocki - „za"
Uchwała została podjęta jednogłośnie 5 - głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 5 do protokołu
 
Punkt 6.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyboru ofert złożonych na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w roku 2014 ogłoszony przez Zarząd Powiatu Konińskiego w dniu 11 lutego 2014 r.
 
W tej części posiedzenia starosta poprosiła o zabranie głosu Małgorzatę Hopen - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
Małgorzata Hopen poinformowała Zarząd, że środki zabezpieczone w budżecie na wsparcie zadań publicznych z ochrony i promocji zdrowia wynoszą 15.000,00 zł. Dodała też, że na otwarty konkurs wpłynęły tylko 2 oferty, z których rekomendację otrzymał wniosek złożony przez Klub Biegacza „Wartko" z Goliny. Naczelnik podkreśliła, że komisja konkursowa zaproponowała przyznanie organizacji dotacji w wysokości 2.975,00 zł.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego dokumentu, starosta poddała go pod głosowanie. W głosowaniu jawnym imiennym brało udział pięciu członków Zarządu:
1) Małgorzata Waszak - „za"
2) Andrzej Nowak - „za"
3) Stanisław Głąbicki - „za"
4) Tadeusz Jaroszewski - „za"
5) Jacek Wysocki - „za"
Uchwała została podjęta jednogłośnie 5 - głosami „za" i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
 
Punkt 7.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyboru ofert złożonych na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ogłoszony przez Zarząd Powiatu Konińskiego w dniu 11 lutego 2014 r.
 
Kontynuując omawianie tematów z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, głos ponownie zabrała Małgorzata Hopen.
Naczelnik poinformowała, że do konkursu na realizację zadań w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przystąpiło 17 oferentów. W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej Komisja zaproponowała przyznać 30.000,00 zł. na dotacje dla 13 podmiotów organizujących zajęcia dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 5 głosami „za". W głosowaniu jawnym imiennym brało udział pięciu członków Zarządu:
1) Małgorzata Waszak - „za"
2) Andrzej Nowak - „za"
3) Stanisław Głąbicki - „za"
4) Tadeusz Jaroszewski - „za"
5) Jacek Wysocki - „za"
Materiał stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
 
Punkt 8.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadania publicznego z zakresuwsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej polegajacego na organizacji i przeprowadzeniu Powiatowych Dni Rodziny 2014 

Na prośbę przewodniczącej Zarządu treść projektu przedmiotowej uchwały przedstawiła Elżbieta Sroczyńska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
Elżbieta Sroczyńska wyjaśniła, że projekt uchwały dotyczy ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania polegającego na organizacji tegorocznych „Powiatowych Dni Rodziny". Dyrektor poinformowała, że zgodnie z wyznaczonym terminem, oferty na konkurs wpływały będą do 22 kwietnia br , a powiat przeznaczył na wsparcie finansowe imprezy 10,000 zł.
Elżbieta Sroczyńska podkreśliła, że cykliczna impreza „Powiatowe Dni Rodziny zaplanowana zostały na 18 maja. W programie przedsięwzięcia pojawią się wspólnie elementy służące integracji rodzin, propagowaniu wartości rodziny wielopokoleniowej, a także promocji rodzinnej pieczy zastępczej.
Wypowiedź dyrektor uzupełniła starosta Małgorzata Waszak, przypominając, że impreza, tak jak w roku ubiegłym, połączona zostanie z obchodami Powiatowego Dnia Seniora.
Głos zabrał też wicestarosta informując, że Powiatowe Dni Rodziny 2014 zorganizowane zostaną w partnerstwie z gminą Kazimierz Biskupi.
Dyrektor Sroczyńska dodała, że honorowy patronat nad imprezą objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag do projektu uchwały w powyższej sprawie.
W głosowaniu jawnym imiennym brało udział pięciu członków Zarządu:
1) Małgorzata Waszak - „za"
2) Andrzej Nowak - „za"
3) Stanisław Głąbicki - „za"
4) Tadeusz Jaroszewski - „za"
5) Jacek Wysocki - „za"
 
Uchwała została podjęta jednogłośnie - 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
 
Punkt 9.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie upoważnienia Pani Elżbiety Sroczyńskiej - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie do realizacji partnerskiego projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie pod nazwą „MOGĘ PRACOWAĆ" - wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy.
 
W kolejnym punkcie porządku posiedzenia przewodnicząca Zarządu ponownie poprosiła o zabranie głosu dyrektor Elżbietę Sroczyńską.                   
Elżbieta Sroczyńska poinformowała, że projekt przedłożonej Zarządowi uchwały związany jest z udzieleniem dyrektor PCPR w Koninie upoważnienia do składania oświadczeń woli, zawierania umów cywilno-prawnych oraz zaciągania zobowiązań majątkowych w ramach, realizowanego ze środków pochodzących z POKL, projektu systemowego „MOGĘ PRACOWAĆ" .
Z uwagi na brak pytań do przedstawionego projektu uchwały, starosta poddała dokument pod głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
 
Punkt 10.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Stare Miasto, gmina Stare Miasto.
 
Przystępując do realizacji 9. punktu porządku posiedzenia, starosta koniński wyjaśniła, że wójt gminy Stare Miasto wystąpił do Zarządu Powiatu o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zapewniła też, że komórki merytoryczne Starostwa nie wniosły żadnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu planu i zaproponowała Zarządowi, aby wydał pozytywną opinię w sprawie.
W związku z brakiem uwag do przedstawionego projektu uchwały, starosta poddała dokument pod głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
 
Punkt 11.
Aneks do arkusza organizacji Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie na rok szkolny 2013/2014.
 
O przedstawienie kolejnego tematu Małgorzata Waszak poprosiła wicestarostę Andrzeja Nowaka.  
Wicestarosta poinformował, że aneks Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie dotyczy zmiany przydziału godzin dla nauczycieli w związku z przejściem na emeryturę jednego z pracowników poradni. Andrzej Nowak wyjaśnił, że wprowadzone aneksem zmiany nie spowodują zwiększenia liczby godzin dla pedagogów.
Z uwagi na brak pytań członków zarządu do omówionego aneksu starosta poddała go pod głosowanie. Został on zatwierdzony jednogłośnie - 5 głosami „za".
 
Punkt 12.
Aneks do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie na rok szkolny 2013/2014.
 
Andrzej Nowak przedstawił również aneks do arkusza organizacji ZSP w Kleczewie.
Wicestarosta zaznaczył, że powodem wprowadzenia aneksu w placówce jest zmiana przydziału czynności dla nauczycieli oraz zatrudnienie nowego nauczyciela w związku z rozwiązaniem umowy z jednym z pedagogów oraz zapewnienia zastępstwa na czas nieobecności nauczyciela wychowania fizycznego.
Zarząd zatwierdził aneks Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie jednogłośnie - 5 głosami „za"
 
Punkt 13.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wykonania uchwały nr XXXIX/307/2014 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.
 
O omówienie kolejnego zagadnienia ujętego w porządku posiedzenia przewodnicząca Zarządu poprosiła radcę prawnego Sławomira Styczewskiego.
Sławomir Styczewski wyjaśnił, że w myśl ustawy o samorządzie powiatowym, Zarząd Powiatu jest zobligowany do wykonywania uchwał rady. Z uwagi jednak na treść rozstrzygnięcia skargi, sprawę należy przeanalizować także pod kątem przepisów ustawy o systemie oświaty, które wyraźnie określają kompetencje organu prowadzącego szkołę.W związku z tym, organem właściwym do podjęcia czynności kontrolnych w zakresie prawidłowości i celowości wydatkowania środków przez placówkę oraz wyciągnięcia konsekwencji służbowych względem dyrektora jest starosta.
Do wypowiedzi radcy odniosła się przewodnicząca Zarządu, pytając, czy analiza sytuacji w palcówce oraz zgromadzone w sprawie dowody dostarczyły przesłanek do odwołania ze stanowiska dyrektor ZSP w Kleczewie.
Mecenas Styczewski odpowiedział, że zarzuty, które były przedmiotem skargi, nie dają podstaw do odwołania dyrektor. Wyjaśnił, że taka decyzja musiałaby wynikać z ustalenia negatywnej oceny wykonywania zadań w zakresie administracyjnym lub finansowym po przeprowadzonej kompleksowej ocenie pracy dyrektora, a także przy udziale kuratorium oświaty.
Małgorzata Waszak zapytała, czy Zarząd może podjąć decyzję o rozpoczęciu takiej procedury.
Sławomir Styczewski wyjaśnił, że ocena pracy dyrektora leży w kompetencji starosty, jednak nie można przeprowadzić jej częściej niż raz do roku.
Następnie starosta porosiła Małgorzatę Hopen o przybliżenie treści projektu uchwały.
Naczelnik wyjaśniła, że uchwałą tą Zarząd postanawia zastosować środki zaradcze ukierunkowane na poprawę relacji i klimatu społecznego w środowisku szkolnym i w tym celu zobowiązuje dyrektor Mariettę Putz do przeprowadzenia w placówce szkoleń dla rady pedagogicznej i pracowników Zespołu w zakresie praw, obowiązków i odpowiedzialności prawnej nauczycieli, a także relacji interpersonalnych, ze szczególnym uwzględnieniem sposobów rozwiązywania konfliktów oraz zapobiegania ich występowaniu. W granicach swych ustawowych kompetencji Zarząd zobowiązuje też Starostę Konińskiego do podjęcia wobec dyrektor Marietty Putz dalszych czynności wyczerpujących przedmiot skargi.
Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych poinformowała, że w projekcie uchwały znalazły się więc zapisy dotyczące decyzji starosty konińskiego o przeprowadzeniu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie doraźnej kontroli w zakresie prawidłowości i celowości wydatkowania środków poniesionych w związku z kosztami sądowymi w latach 2011 - 2013.
Swoją aprobatę co do zaproponowanych uchwałą rozwiązań wyraził radny Tadeusz Jaroszewski, który uznał, że działania te mogą przyczynić się do poprawy relacji interpersonalnych w środowisku szkolnym.
Natomiast radny Jacek Wysocki zapytał, jakie są możliwości prawne rozwiązania umowy o pracę z dyrektorem ZSP w Kleczewie.
Mecenas Sławomir Styczewski wyjaśnił, że z uwagi na przepisy ustawy o systemie oświaty i zapisów Karty Nauczyciela, rozwiązanie stosunku pracy wymagałoby złożenia przez dyrektor rezygnacji ze stanowiska. Wówczas możliwe byłoby rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.
Swoje stanowisko w sprawie wyraził także radny Stanisław Głąbicki, który podkreślił, że wierzy, iż działania Zarządu pomogą zażegnać konflikt, co jest niezwykle istotne dla dobra szkoły oraz lokalnej społeczności.
 W związku z obawą pojawienia się zarzutu w stosunku do Zarządu o brak obiektywizmu, wicestarosta Andrzej Nowak poinformował o możliwości przekazania tej sprawy do Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli, działającego przy wojewodzie.
Zamykając dyskusję w temacie skargi, przewodnicząca Zarządu poinformowała, że wkrótce podejmie decyzje dotyczące kolejnych działań, do których jest ustawowo zobowiązana.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta przez Zarząd jednogłośnie - 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
 
Punkt 14.
Sprawy bieżące.
 
W ostatnim punkcie posiedzenia poświęconym sprawom bieżącym starosta koniński poinformowała członków Zarządu o najbliższej sesji Rady Powiatu zaplanowanej na 24 kwietnia. Podała również wstępny termin sesji absolutoryjnej, która odbędzie się 30 maja.
Następnie głos zabrał radny Tadeusz Jaroszewski, który poinformował o problemach, zgłaszanych przez mieszkańców Brzeźna, dotyczących nieprawidłowego funkcjonowania systemu melioracji przy drodze powiatowej.
Starosta poprosiła radnego, aby sprawę bezpośrednio zgłosił dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.
Małgorzata Waszak podziękowała obecnym za udział i o godz. 1040 zakończyła posiedzenie Zarządu.           
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
1. Starosta Koniński - Małgorzata Waszak
2. Wicestarosta Koniński - Andrzej Nowak
3. Członek Zarządu - Stanisław Głąbicki
4. Członek Zarządu - Tadeusz Jaroszewski
5. Członek Zarządu - Jacek Wysocki
 
 
Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu i wyborów samorządowych
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2014-05-08 13:28:04)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2014-05-08 13:28:04)
Lista wiadomości